Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

 

Ústavy fakulty

riaditeľka/riaditeľ Ústavu výrobných technológií
riaditeľka/riaditeľ Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

  • vedecko-pedagogický titul profesor/docent v príslušnom alebo príbuznom odbore,
  • riadiaca prax na univerzite alebo vo výskumnom ústave,
  • dynamika a kreativita v rozhodovaní,
  • organizačné schopnosti,
  • znalosť anglického resp. nemeckého jazyka.

Uchádzači o funkciu predložia pri pohovore víziu ďalšieho rozvoja pracoviska, o ktorého riadenie sa uchádzajú.

Predpokladaný nástup: 01. 04. 2017 resp. podľa dohody

Žiadosti o účasť vo výberovom konaní, spolu s profesijným životopisom - Europassom, overenými dokladmi o vzdelaní, víziou ďalšieho rozvoja pracoviska a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti zasielajte do 28. 02. 2017 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, Personálne a organizačné oddelenie, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24  Trnava. 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

                                                                                   prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
dekan fakulty