Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:

vedúca/vedúci Oddelenia prevádzky.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax v riadiacej pozícii najmenej 3 roky,
 • prax v oblasti energetického hospodárstva alebo správy, údržby a prevádzky alebo nakladania s majetkom najmenej 5 rokov, prax v oblasti investičnej činnosti výhodou,
 • znalosti súvisiacich právnych predpisov a legislatívy verejných vysokých škôl,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • komunikatívnosť, flexibilita,
 • dynamika a kreativita v rozhodovaní,
 • schopnosť tímovej práce,
 • znalosti MS Office,
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou,
 • vodičský preukaz skupiny B výhodou,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný nástup: 01. 01. 2019 resp. podľa dohody

Ponúkaný plat: 1000,- €.

V zmysle § 10 Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok.

Uchádzači o zaradenie do výberového konania zašlú nasledovné materiály:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
 2. profesijný životopis - europass,
 3. overené doklady o vzdelaní,
 4. čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 5. návrh modelu riadenia prevádzkových činností fakulty,
 6. návrh organizačnej štruktúry Oddelenia prevádzky.

 

Požadované materiály do výberového konania zasielajte do 03. 12. 2018 na adresu:

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Personálne a organizačné oddelenie

Ulica Jána Bottu 2781/25

917 24  Trnava

 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály, zaslané do výberového konania, vrátené.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

 

 

 

                                                                                   prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

                                                                                              dekan fakulty