Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav bezpečnostného a  environmentálneho inžinierstva

- 1 miesto odborného asistenta pre študijný program Integrovaná bezpečnosť

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • vedecká hodnosť PhD.
 • pedagogická prax - min. 5 rokov,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav výrobných technológií

- 1 miesto odborného asistenta pre študijný program Tvárnenie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD.
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu Matematiky I. a Matematiky II.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • zručnosti v práci so systémom WinPlot a Maxima,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.

Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom

- 1 miesto odborného asistenta na výučbu predmetov Technológia obrábania a montáže, Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií, Počítačová podpora výrobných technológií a Základy konštruovania a technická dokumentácia.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,
 • vedecká hodnosť PhD.,
 • vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,
 • skúsenosti z predkladania a vedenia výskumných projektov,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka.
Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 12. 2. 2012 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.
Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.             

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty