Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

-  1  miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov so zameraním na výrobnú techniku a konštruovanie.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,  

- znalosť práce s PC, aplikácie v pedagogickom procese,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka.

 

- 2  miesta odborných asistentov pre výučbu predmetov so zameraním na aplikovanú mechaniku.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie technického zamerania,

- vedecká hodnosť PhD.,  

- znalosť práce s PC, aplikácie v pedagogickom procese,

- pedagogická prax v univerzitných podmienkach,

- vedeckovýskumná a publikačná činnosť v odbore,

- aktívne ovládanie anglického alebo nemeckého jazyka.

 

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte   do 6. 9. 2011 na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava. V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
dekan fakulty