Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15. apríla 2021 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 24. ročník fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2021 (ďalej ŠVK). V tomto roku sa konferencia uskutočnila ONLINE formou.

Študenti na I. a II. stupni štúdia v celkovom počte 65 prezentovali a obhajovali svoje práce predložené vo forme posterov pred hodnotiacimi komisiami v 9 sekciách vytvorených na pracoviskách fakulty:

 

  • Anglický jazyk
  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Integrovaná bezpečnosť
  • Humanitné vedy
  • Materiály
  • Nové trendy v riadení podnikov
  • Priemyselné inžinierstvo
  • Výrobné technológie 1
  • Výrobné technológie 2.

 

Práce študentov hodnotilo v komisiách 35 odborníkov, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty. Celkovo bolo v roku 2021 na ŠVK prezentovaných 56 prác. V každej z 9-tich sekcií komisia vyhodnotila  tri najlepšie práce. Sumárne štatistiky a umiestnenie víťazných prác je zverejnené v závere stránky.

 

Z dôvodu aktuálnej situácie nebolo možné tak ako po minulé roky, zabezpečiť spoločné záverečné stretnutie, na ktorom by študenti víťazných prác prevzali diplomy z rúk predsedu ŠVK doc. Ing. Romana Čičku, PhD. Všetkým prezentujúcim účastníkom budú doručené certifikáty o účasti poštou. Študentom víťazných prác budú doručené okrem certifikátu aj diplomy o umiestnení. Zároveň im dekan fakulty priznáva aj finančné ocenenie formou motivačného štipendia.

 

CENA PREDSEDU SZS

Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) aj v tomto roku udelila ocenenie CENA PREDSEDU SZS ako uznanie za vynikajúco vypracovanú a odprezentovanú prácu v rámci ŠVK na MTF STU so sídlom v Trnave štyrom študentom:

 

 

Meno študenta

 

Názov práce

Vedúci práce

Jakub Rafajdus

sekcia Materiály

Štúdium biokompatibilných zliatin na báze Ti a Fe 

Ing. Ďuriška Libor, PdD.

Bc. Marek Bínovský

sekcia Výrobné technológie 2

Návrh montážneho robotizovaného pracoviska s použitím napájania fotovoltickou technológiou o výkone do 100 kWp

doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.

Bc. Martin Dedík

sekcia Výrobné technológie 2

Skúmanie vplyvu parametrov pre pulzné a ultrazvukové zváranie plastov na kvalitu zvarových spojov

Ing. Beáta Šimeková, PhD.

Bc. Marián Pavlík

sekcia Výrobné technológie 2

Vplyv parametrov zvárania elektrónovým lúčom na vlastnosti preplátovaných zvarových spojov kombinácie meď – austenitická nehrdzavejúca oceľ

Ing. Miroslav Sahul, PhD.

 

 

 

CENA ZSTVS – Ambasádor ZSVTS

Ako v predchádzajúcich rokoch Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v snahe spropagovať štúdium na slovenských technických univerzitách zriadil ocenenie CENA ZSTVS – Ambasádor ZSVTS ako vyjadrenie uznania za tvorivú odbornú činnosť uskutočňovanú v rámci vysokoškolského štúdia na technickej univerzite. Držiteľ tohto ocenenia sa stáva ambasádorom zväzu na jeden rok. Toto ocenenie a status ambasádora získal:

Študent

Názov práce

Vedúci práce

Frederik Krištof

sekcia Výrobné technológie 1

Návrh montáže CNC frézovacieho stroja

 

doc. Ing. Štefan Václav, PhD.

 

 

 

Súťaž o NAJ POSTER

Novinkou v tomto roku je vyhlásená súťaž o NAJ POSTER, ktorá prebieha v dňoch 21.04. – 25.04.2021 na fakultnom FB. Všetci účastníci ŠVK majú možnosť zapojiť sa do tejto súťaže poslaním svojho posteru. Ten účastník, ktorý získa najväčší počet lajkov na FB má možnosť získať motivačné štipendium.

 

POĎAKOVANIE patrí všetkým zúčastneným študentom, vedúcim prác, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch, členom komisie ŠVOČ, kolegom z OKIS, OPOM a študijného oddelenia, členom hodnotiacich komisií, riaditeľom ústavov a vedúcim pracovísk za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, a rovnako všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení.

 

Špeciálne poďakovanie vyslovujeme vedúcim prác, ktorých študentky a študenti sa umiestnili na prvých troch miestach  za ich úspešné vedenie v čase prípravy a prezentácie prác svojich zverencov.

 

V neposlednom rade poďakovanie patrí aj vedeniu fakulty za podporu pri organizovaní ŠVK.