Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave

  • s účinnosťou od 01. februára 2019 vymenoval za vedúcu Oddelenia prevádzky PhDr. Máriu Markovičovú maria_markovicova@stuba.sk
  • s účinnosťou od 05. februára 2019 vymenoval za vedúcu Ekonomického oddelenia Ing. Janu Matejovú jana.matejova@stuba.sk.
  • s účinnosťou od 01. februára 2019 poveril vedením Študentského domova a jedálne M. Uhra Bc. Radovana Širokého radovan.siroky@stuba.sk

Dekan fakulty zároveň poďakoval predchádzajúcim vedúcim pracovísk za ich prácu v prospech fakulty a všetkým zaželal veľa úspechov v ďalšej práci.