Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, na základe návrhu doc. Ing. Andrey Chlpekovej, PhD., riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, vymenoval s účinnosťou od 17. 02. 2020 doc. Ing. Dagmar Babčanovú, PhD. za zástupkyňu riaditeľky pre pedagogiku.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme veľa úspechov.