Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Názov projektu:

Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární

Akronym projektu:  -

Kód projektu:

313021W996

Výzva:

OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Hlavný prijímateľ:

Výskumný ústav zváračský z.z.p.o.

Sídlo prijímateľa:

Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava III.

Partneri:

1. Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave

Miesto realizácie projektu:

SR/Bratislavský kraj/Bratislava III/ Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Miesto realizácie projektu mimo územia OP:

SR/Trnavský kraj/Trnava

Trvanie projektu:

7/2020 – 06/2023

Celková zazmluvnená suma:

597 870,57 €

Výška poskytnutého NFP:

530 897,04 €

Aktivita STU:

A3 Výskum korózie a korózneho praskania – komplexný fyzikálno-metalurgický rozbor skúšaných materiálov 

Obdobie trvania aktivít STU:

06/2021 – 06/2023

Celkové oprávnené výdavky pre STU

70 003,00 €

Výška poskytnutého NFP pre STU:

66 502,85 €

Opis projektu:

Projekt je zameraný na nové postupy hodnotenia stavu materiálov primárneho okruhu jadrových elektrární typu VVER. Tieto sú kombináciou týchto prístupov a nového spôsobu stanovenia zvyškovej životnosti jednotlivých kritických komponentov založeného na prediktívnom modeli. Súčasťou cieľov predkladaného projektu je tvorba predikčných modelov a tým zvýšenie príspevku výskumu k hospodárskemu rastu cestou globálnej excelentnosti a lokálnej relevantnosti.

Výskum korózie a korózneho praskania v tlakových systémoch primárneho okruhu jadrových elektrární prispeje k vytvoreniu nových a udržaniu existujúcich pracovných výskumných miest, k technologickým a netechnologickým výstupom výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a k spoločným vzájomným projektom v oblastiach tematických priorít RIS3 SK – Priemysel pre 21. storočie, trend Kvalita, testovanie, metrológia, procesy, energia.

Výstupy do praxe:

Po ukončení riešenia projektu bude k dispozícii  súbor nameraných údajov o výsledkoch skúšok SCC (stress corrosion cracking - korózne praskanie pod napätím) na materiáloch a ich zvarových spojoch vybraných komponentov primárneho okruhu JE typu VVER:

a) v prostredí, ktoré je z hľadiska teploty, tlaku, stavu napätosti a chemizmu /elektrochemických vlastností média také isté ako v primárnom okruhu JE,

b) na materiáloch, ktoré boli okrem iného prevádzkované, je na nich už vyčerpaná časť životnosti a sú zdegradované.

 

Tieto údaje sa použijú:

a) pri tvorbe kvalitatívne lepších a presnejších predikčných modelov pre odhad vzniku a šírenia SCC,

b) k tvorbe programu na odhad zvyškovej životnosti vybraných reálnych komponentov,

c) pri definovaní  IOW (Integrity Operating Windows) pre médium primárneho okruhu.

 

Na získanie dát pre nové predikčné modely  bude použitá unikátna korózna slučka s autoklávou inštalovaná vo VÚZ. Súčasťou riešenia projektu bude aj vypracovanie metodiky skúšok materiálov pomocou koróznej slučky. Pre bližšie pochopenie  mechanizmu iniciácie a šírenia SCC budú vybrané vzorky po jednotlivých skúškach podrobené kompletnému fyzikálno-metalurgickému rozboru najnovšími analytickými metódami. Z výsledkov skúšok bude vytvorený katalóg vlastností.

Kontaktná osoba za MTF STU:

prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Stránka hlavného partnera projektu

 -