Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zoznam prijatých uchádzačov na doktorandské štúdium

Zoznam neprijatých uchádzačov

 

Súčasťou rozhodnutia o prijatí na štúdium bude pozvánka na zápis s ďalšími dôležitými informáciami, ktoré budú uchádzačovi doručené do vlastných rúk na adresu.

 

A) INFORMÁCIE O ZÁPISE NA ŠTÚDIUM PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV:

Účasť na zápise je povinná! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a nestáva sa študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník. 
Termín zápisu: Zápis uchádzačov pre dennú, aj externú formu štúdia sa uskutoční 28. augusta 2017
Miesto konania: učebňa T-32, prízemie, ul. Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava
Čas konania: 09.00 hod.

 

B) Prijatý uchádzač je povinný si na zápis priniesť:

  1. Rozhodnutie o prijatí na štúdium
  2. Občiansky preukaz (prípadne iný doklad totožnosti)
  3. Písacie potreby
  4. Uhradenú poštovú poukážku - výška platby viď Informácie k preukazu študenta (poštová poukážka bude uchádzačovi doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium. Prijatý uchádzač hradí platbu na účet fakulty: Štátna pokladňa, číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX - poštová poukážka typu U, variabilný symbol 031)
  5. ŠTUDIJNÝ PLÁN – (vytlačiť) zoznam predmetov odporúčaného študijného plánu (vytlačiť iba študijný program, na ktorý sa uchádzač zapisuje)
  6. Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu (vytlačiť)
  7. Doplňujúce tlačivo k žiadosti na výrobu Preukazu ISIC študenta STU (vytlačiť) – vyplní iba študent, ktorý študoval na inej vysokej škole.
  8. Vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie Preukazu študenta alebo  Prolongačnej známky N-VI (vytlačiť obojstranne)

INFORMÁCIA K POPLATKOM – dôležité:  

 

C) POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY:

Prijatý uchádzač sa stáva študentom fakulty od 1. 9. 2017. Potvrdenie o štúdiu bude zapísanému študentovi vydané na zápise s dátumom začiatku štúdia od 1. 9. 2017.

 

D) DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:

Uchádzač prijatý a zapísaný na doktorandské štúdium je povinný nastúpiť na školiace pracovisko a kontaktovať riaditeľa príslušného ústavu/pracoviska od 1. 9. 2017.

Rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné vo výške 1500 € určené pre externú formu štúdia (výučba v SJ) prijatý uchádzač uhradí do 10-tich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné. Rozhodnutia budú prijatému uchádzačovi doručené do vlastných rúk po zápise na štúdium.