Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu v rámci Výzvy 2018, môžu na základe tejto výzvy požiadať o Erasmus+ grant na špeciálne potreby (špeciálny grant).

Špeciálny grant sa poskytuje nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený v závislosti od prijímajúcej krajiny.

Prihlášku účastníka so špeciálnymi potrebami podávajú študenti aj zamestnanci VŠ na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokladmi – kópiou preukazu ZŤP a akceptačným listom z prijímajúcej inštitúcie. Tieto dokumenty predkladá študent/zamestnanec koordinátorovi programu Erasmus+ na svojej vysokej škole. Termín predloženia prihlášok študentov a zamestnancov si stanoví vysoká škola.

Žiadosť o dodatočné pridelenie finančných prostriedkov na špeciálne granty pre svojich študentov a zamestnancov spolu s kópiami vyššie spomenutých dokumentov posiela vysoká škola Národnej agentúre programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu elektronicky na adresu erasmus@saaic.sk do 31. mája 2018.
Originál prihláška študenta/zamestnanca zostáva na vysokej škole.

Prihláška účastníka so špeciálnymi potrebami a Žiadosť vysokej školy o dodatočné pridelenie finančných prostriedkov sú zverejnené tu.

Pre diagnózy celiakia a diabetes stanovila národná agentúra spolu s Výberovou komisiou pre program Erasmus+ denné sadzby v závislosti od prijímajúcej krajiny (Tabuľka). Špeciálny grant pre účastníkov Erasmus mobility s inými diagnózami závisí od miery funkčnej poruchy a od zdôvodnenia žiadanej finančnej podpory. K jeho stanoveniu sa bude pristupovať individuálne.

Kritéria pre žiadateľov o špeciálny ERASMUS+ grant:

  • študent/zamestnanec VŠ je vybraný na základe výberového konania na svojej vysokej škole na Erasmus mobilitu v rámci výzvy 2018,
  • študentovi/zamestnancovi VŠ je oficiálne uznané vážne postihnutie (invalidita) alebo výnimočná špeciálna potreba,
  • prihláška obsahuje detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a stanovenie požadovanej sumy.

Finančné pravidlá na udelenie a vyúčtovanie grantu pre študentov a zamestnancov VŠ so špeciálnymi potrebami

Žiadateľ o špeciálny grant je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky. V prihláške uvedie výšku reálnych nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb.

Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi) všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie/stravu atď.).

V prípade skrátenia pobytu účastníkov s diagnózami celiakia a diabetes (tolerancia 5 dní), pri ktorých sú nastavené denné sadzby, bude aj špeciálny grant alikvótne znížený a zvyšnú sumu musí účastník vrátiť, resp. ju môže vysoká škola použiť pre iného účastníka so schváleným špeciálnym grantom s diagnózou celiakia/diabetes, ktorý si zasa svoju mobilitu predĺžil.

Tolerancia 5 dní znamená, že ak rozdiel medzi pôvodne naplánovanou a skutočne zrealizovanou dĺžkou mobility nie je viac ako 5 dní, ostáva študentovi pôvodne pridelený grant. Národná agentúra najneskôr do 31. júla 2018 oznámi vysokej škole, ktorá požiadala o grant na špeciálne potreby, či boli žiadosti jej študentov a zamestnancov schválené a v akej výške budú vysokej škole pridelené dodatočné finančné prostriedky na jednotlivé špeciálne granty.

Text výzvy tu.