Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na Individuálne štipendiá (Individual Fellowships – IF) v programe Horizont 2020 v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) pre rok 2018 s termínom uzávierky 12. septembra 2018.

Prostredníctvom Individuálnych štipendií (IF) Európska komisia podporuje individuálnu vedeckú kariéru tým, že financuje príležitosti v oblasti výskumu, odbornej prípravy a mobility.

V rámci výzvy na rok 2018 sa predpokladá, že až 273 miliónov EUR podporí projekty IF; 45 miliónov EUR je vyhradených pre globálne štipendiá (Global Fellowships) a 220 miliónov EUR pre európske štipendiá (European Fellowships). V rámci európskych štipendií je 8 miliónov EUR vyčlenených na projekty, ktoré sa uskutočňujú na neštátnej hostiteľskej inštitúcii (Society and Enterprise, SE).

Termín na predloženie návrhov je 12. september 2018, 17:00 hod. (bruselského času).

Individuálne štipendiá (Individual Fellowships – IF): Individuálne štipendiá podporujú mobilitu výskumníkov v rámci Európy i mimo nej a napomáhajú prilákať najlepších zahraničných výskumníkov do EÚ z nečlenských krajín EÚ. Grant sa zvyčajne vzťahuje na obdobie dvoch rokov a zahŕňa v sebe plat pre výskumníka, príspevok na mobilitu, výskumné náklady a režijné náklady hostiteľskej inštitúcie.

Program má za cieľ rozvíjať zručnosti vynikajúcich výskumníkov cez medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu. Žiadateľ o grant môže byť dočasne vyslaný aj do tretej krajiny s podmienkou návratu do hosťujúcej inštitúcie v Európe po uplynutí 12 mesiacov. Financovanie je v tomto type akcie možné až do výšky 100% oprávnených nákladov.

Viac na: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html