Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávaniam, strednými školami a súkromným sektorom. Ide o poslednú výzvu vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP financovanú z Grantov EHP a Nórska v programovom období 2014 – 2021. Oprávnenými žiadateľmi sú vysoké a stredné školy na Slovensku, pričom žiadateľ musí mať najmenej jedného partnera z donorských krajín (Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko). Oprávnené sú všetky regióny SR!

Minimálna výška poskytnutého grantu je 5000 eur a maximálna výška 200 000 eur, alokácia na výzvu je 1 058 824 EUR. Grant pokryje do 100% oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie sa nevyžaduje.

átum uzatvorenia výzvy je 30. jún 2022. Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Všetky podrobnosti sa dozviete na nasledujúcich webových odkazoch: