Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

 

Dátum uzavretia: 15.1.2021

 

Prioritná os: 1. Využívanie  inovačného  potenciálu 

Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Bližšie informácie k výzve nájdete zverejnené na webe:

https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-1/2020/399-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2020-12