Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019. Cieľom programu je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl.

Hľadáme projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. 5 najlepších projektov získa odbornú mentoringovú podporu v hodnote minimálne 10 000 €, ako aj ďalších 5- až 20-tisíc € na rozvoj svojho projektu.

Hľadáme projekty, ktoré:

  • realizujú v školách inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré v súlade s víziou Generácie 3.0 rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie,
  • majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace),
  • majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a šíriť ho do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Do programu sa môžu prihlasovať projekty, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov v týchto oblastiach:

  • Osobnosť pripravená na zmeny (rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj, schopnosť prispôsobiť sa zmenám, inovatívnosť, kreativita, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa, sebaovládanie, zdravý životný štýl),
  • Technologické a prírodovedné znalosti (prírodné vedy, matematika, informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie, technické predmety),
  • Kariérne a podnikateľské zručnosti (komunikácia – schopnosť štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa, schopnosť spolupráce, líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita, riešenie problémov, podnikavosť, ekonómia a finančná gramotnosť, jazyky),
  • Sociálne a občianske kompetencie (kritické myslenie – čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu, tolerancia, citlivý prístup k odlišnostiam, sociálna a emocionálna inteligencia – empatia, súcit a úcta, pomoc a solidarita, čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie, občianska angažovanosť, demokratické postoje, medzikultúrna komunikácia, prekonanie xenofóbie a extrémizmu, pochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu),
  • Inovácie v systéme vzdelávania (zlepšovanie vzdelávacieho prostredia, podporné programy moderného vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód vyučovania, schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo).

Viac na: https://www.generacia30.sk/otvarame-prihlasovanie-do-programu-generacia-30-pre-rok-2019