Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou, ktoré sa konalo v dňoch 4. – 5. júna 2018 v Bratislave, navštívil našu fakultu dňa 4. 6. 2018 minister pre inovácie a technologický rozvoj Nenad Popović, ktorý je zanieteným odborníkom a iniciátorom inovácií a nových technológií v Srbsku. Spolu s pánom ministrom navštívil našu fakultu aj jeho poradca Petar Petrović, riaditeľ kancelárie ministra Dušan Žarnović a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike Momčilo Babić.

Vzácnu zahraničnú návštevu, ktorá prejavila záujem priezrieť si Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a Centrum výskumu a vývoja kontaktných a bezkontaktných metód merania MTF STU, privítal a sprevádzal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Petreka.

Po prehliadke sa uskutočnila v priestoroch dekanátu diskusia, v ktorej sa zahraniční hostia intenzívne zaujímali o skúsenosti MTF STU s budovaním univerzitého vedeckého parku a centier excelentnosti.

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.