Prejsť na obsah
Dianie na MTF

INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Vážení uchádzači,

radi by sme sa Vám poďakovali za prejavený záujem o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, STU v Bratislave.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou Vám ponúkame zápis na štúdium bez fyzickej prítomnosti.

Ak sa rozhodnete pre štúdium na fakulte, do 20.07.2020 poštou doručte na adresu fakulty (MTF STU, študijné oddelenie, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava):

 • vyplnený a podpísaný súhlas so zápisom na štúdium bez fyzickej prítomnosti (bude Vám doručený na adresu spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium)
 • overenú kópiu diplomu (netýka sa absolventov MTF v roku 2020)
 • overenú kópiu úplného výpisu výsledkov štúdia (netýka sa absolventov MTF v roku 2020)
 • čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom štúdiu na vysokých školách (platí pre všetkých uchádzačov. Údaje o ukončenom bakalárskom štúdiu sa neuvádzajú).

Na e-mailovej adrese Vám bola sprístupnená E-návratka, v ktorej potvrdíte záujem o štúdium na fakulte.  Vstup do e-návratky a vyplnenie jednotlivých sekcií je možný do 20.07.2020.

Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 1 zákona zaniká, ak najneskôr do 20.07.2020 nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie v súlade s § 59 ods. 3 zákona.

 

UBYTOVANIE V ŠD M. UHRA

Prijatý uchádzač na denné štúdium s výučbou v prezenčnej metóde, ktorý má záujem o ubytovanie v ŠD M. Uhra a vzdialenosť jeho bydliska do sídla fakulty je viac ako 40 km si žiadosť o ubytovanie podá elektronicky v e-návratke na štúdium. Možnosť podať si žiadosť o ubytovanie bude spustená do 20.07.2020, do 23:59:59 hod. Po tomto termíne nebude možné si žiadosť o ubytovanie podať.

Výsledok pridelenia ubytovania si uchádzač zapísaný na štúdium môže pozrieť po zápise na študijnom oddelení  v informačnom systéme (AIS) – osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov.

Základné informácie a postup ako sa ubytovať nájdete TU.

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

  Potvrdenie o návšteve školy fakulta vydá zapísanému študentovi až po 01.09.2020. V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Zb.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku (t. j. 01.09.2020).

   

  PREUKAZ ŠTUDENTA

  Preukaz študenta, resp. prolongačná známka na predĺženie platnosti preukazu študenta budú vydané prijatému uchádzačovi po 01.09.2020. Bližšie informácie budú zverejnené na web stránke.

   

  ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2020/2021 -  21. 9. 2020.

   

  ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2020/2021

  Harmonogram akademického roka