Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Postup:

  1. Kontrola zápisu hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov v akademickom roku 2017/2018. V prípade nezrovnalosti študent kontaktujte vyučujúceho.
  2. Úhrada poplatku – výška platby závisí od typu preukazu študenta.
  3. Tlačivá potrebné k zápisom.
  4. Študijné plány – viď nižšie
  5. Termíny zápisov - osobná účasť študenta na študijnom oddelení.

Osobná účasť študenta na zápise je povinná!

Študent, ktorý nezrealizuje zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem a v súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2018  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

UPOZORNENIE!!!!!

V dňoch 10. 9. až  13. 9. 2018 budú zrušené stránkové hodiny z dôvodu  zápisov novoprijatých uchádzačov do I. roku štúdia na bakalárske a inžinierske štúdium. V uvedených termínoch študijné oddelenie nebude k dispozícii študentom vo vyšších rokoch štúdia.

Harmonogram akademického roka 2018/2019.

 

A) PRED ZÁPISOM

Študent je povinný mať v AIS zapísané hodnotenie zo všetkých predmetov, ktoré úspešne absolvoval  v zimnom a letnom semestri 2017/2018. V prípade chýbajúcich údajov kontaktuje vyučujúceho.

V deň zápisu je nevyhnutné, aby mal študent vyplnený v AIS aktualizovaný študijný plán školiteľom. Ak nebude splnená táto podmienka, nebude možné zrealizovať zápis do vyššieho roku štúdia.

 

B) POPLATOK

Študent uhradí poplatok za zápis najneskôr do 31. 8. 2018. Ak študent uhradí platbu po 31.8.2018, k osobnému zápisu na študijnom oddelení môže prísť najskôr tri dni po úhrade platby. Prevod finančných prostriedkov na účet fakulty trvá cca tri dni.

Poplatok za zápis sa hradí VÝLUČNE prostredníctvom:

  1. bezhotovostného bankového prevodu realizovaného prostredníctvom banky
  2. internet bankingu - realizovaný cez internet

 

Zúčtovacie údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN
: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: ID študenta+2018
(príklad: 515212018, kde 51521 zobrazuje ID študenta a 2018 je aktuálny kalendárny rok)

Výška poplatku je rozdielna podľa typu preukazu, ktorý študent vlastní:
Hybridný preukaz ISIC 29€
Preukaz ISIC    29€
Hybridný preukaz študenta STU-denný 20€
Preukaz študenta STU-externý 20€

 

C) TLAČIVÁ PRI OSOBNOM ZÁPISE ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Na študijnom oddelení študent v určenom termíne – viď bod D)

1. študent odovzdá:

  • vyplnené tlačivoČestné vyhlásenie študenta o štúdiu“ (tlačivo je dostupné TU)
  • vytlačené a vyplnené potvrdenie o štúdiu (dostupné TU)

Ak študent nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy – nie je potrebné si ho k zápisu priniesť.

2. študent prevezme:

  • prolongačnú známku, ktorá predĺži platnosť preukazu v ak. roku 2018/2019. Zápis platnosti čipu a aktiváciu externých funkcionalít vykoná bezodkladne študent po prevzatí prolongačnej známky na univerzitnom termináli. Aktivácia preukazu pri termináli je možná od 1. 9. 2018.

Potvrdenie o štúdiu a prolongačná známka bude vydaná iba študentovi, ktorý zrealizoval zápis a uhradil poplatok podľa bodu B).

 

D) Termíny zápisov NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Osobná účasť študenta na zápise do nasledujúceho obdobia sa uskutoční na študijnom oddelení - referát doktorandského štúdia, prízemie č. dverí 20, ulica Jána Bottu č. 25, v Trnave v čase od  8.00 hod. -  14.30 hod.  (od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka):

Denná forma štúdia dňa 4. 9. 2018:  zápis do 2. – 3. – 4. – 5. – 6. roku štúdia

Externá forma štúdia dňa 5. 9. 2018:  zápis do 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. roku štúdia

 

E) ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/19 – klikni na link