Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Máme za sebou druhý ročník úspešného projektu ZF Univerzita. Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. rozbehla projekt ZF Univerzita v spolupráci s MTF STU v minulom roku. Jedným z dôvodov, prečo sa tak stalo, boli veľmi dobré obojstranné vzťahy.   

Prednášky  prebiehali raz do týždňa počas letného semestra v presne stanovených termínoch. Počas nich sa manažéri, špecialisti a vedúci prevádzok ZF snažili študentom priblížiť rast spoločnosti na Slovensku a vo svete, produkčné systémy ZF, techniky spracovania materiálov, prácu vývojového strediska a prototypovej dielne, vnútropodnikovú komunikáciu, systém kontroly kvality, systém nákupu výrobného a nevýrobného materiálu, firemnú kultúru a personálnu politiku.

A nebolo to iba o prednáškach. Študenti mali možnosť vidieť ako funguje podnik počas exkurzie v závode v Trnave.

Jednými z cieľov projektu bolo ukázať účastníkom, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do projektu, ako neďaleko ich fakulty vzniká konkurencieschopný produkt určený na svetový trh s komponentmi v segmente automotive a spropagovanie značky ZF medzi študentmi technických a strojárskych odborov.

Hlavným cieľom projektu je však úzka spolupráca medzi študentmi MTF STU a ZF Slovakia v podobe absolvovania letných brigád, stáží, povinných praxí a taktiež možností vypracovania bakalárskych a hlavne diplomových prác. Všetky tieto ponuky majú za cieľ uľahčiť čerstvým absolventom – budúcim zamestnancom podniku – vstup do spoločnosti ZF Slovakia po ukončení ich štúdia.

Dňa 24. 4. 2019 na slávnostnom záverečnom stretnutí koordinátorka projektu Ing. Mgr. Jana Kišová v krátkosti zosumarizovala ako ZF Univerzita prebiehala, požiadala o príhovor Dr. Dietmara Weigta – člena predstavenstva ZF Slovakia, a. s. a vedúceho divízie CT v Leviciach a za fakultu prodekana doc. Ing. Romana Čičku, PhD.

Absolventi projektu si prevzali certifikáty, ktoré sú pre nich vstupnou bránou do budúcnosti so ZF v prípade, ak budú mať záujem o kariéru priamo v tomto podniku a potešili sa z milých darčekov.

Tešíme sa na nových študentov, účastníkov 3. ročníka ZF Univerzity v akademickom roku 2019/2020.

Fotogaléria

Prezentácia - sumár

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (
www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne(mailom) o nezverejnenie.