Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Podávanie elektronických žiadostí do 31. mája 2022

pre študentov MTF STU študujúcich dennou formou prezenčnou metódou na:

  • bakalárskom stupni štúdia (netýka sa študentov v poslednom roku štúdia)
  • inžinierskom stupni štúdia (netýka sa študentov v poslednom roku štúdia)
  • doktorandskom stupni štúdia.

Žiadosť sa podáva výlučne formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS)

Osobná administratíva – eAgenda – Administratíva študentských domovov.

Študent bakalárskeho, resp. inžinierskeho štúdia, ktorý končí štúdium v aktuálnom akademickom roku  a podáva si prihlášku na inžinierske, resp. doktorandské štúdium, si podá žiadosť o ubytovanie pri zápise, po prijatí na štúdium.

Študent končiaceho ročníka, ktorý neskončí štúdium štátnymi skúškami a zotrvá v nasledujúcom akademickom roku v štúdiu, si podá žiadosť o ubytovanie v II. kole podávania žiadostí o ubytovanie.

 

ŠTUDENTOVI, KTORÉMU KOMISIA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI PRIDELÍ UBYTOVANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A MEDZIČASOM ŠTÚDIUM NEÚSPEŠNE UKONČÍ (BUDE ZO ŠTÚDIA VYLÚČENÝ, ŠTÚDIUM ZANECHÁ NA VLASTNÚ ŽIADOSŤ), SA ZRUŠÍ PôVODNÉ ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA.

TENTO ŠTUDENT MôŽE O UBYTOVANIE POŽIADAŤ ZNOVU ZA PODMIENKY: PODÁ SI opätovne prihlášku na štúdium, BUDE PRIJATÝ, PODÁ SI ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE.  

 

(Pozn.: doklad o bezplatnom darcovstve krvi a doklad o zníženej pracovnej schopnosti je potrebné doručiť na študijné oddelenie osobne, alebo prostredníctvom podateľne v súlade so Zásadami prideľovania ubytovania v ŠD M. Uhra na akad. rok 2022/23 – kritériá bod F).