Prejsť na obsah
medzinárodných aktivitách

Erasmus študijný pobyt

Uznanie absolvovaného štúdia
Po návrate z Erasmus študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole predloží študent fakulte (fakultnej koordinátorke) do 14 dní od ukončenia študijného pobytu:
a) Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility,
b) výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený zahraničnou vysokoškolskou vzdelávacou inštitúciou,
c) sylaby absolvovaných predmetov,
d) Dohodu o obsahu štúsia (Learning Agreement),
e) Zmeny v obsahu štúdia voči pôvodne plánovanému obsahu štúdia (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
f) v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na zahraničnej vysokej škole.
g) Štúdium absolvované študentom STU na Erasmus študijnom pobyte sa uznáva v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N "Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci výmenných mobilitných programov
h) Ak z dôvodu Erasmus študijného pobytu musí študent predlžovať štúdium, môže mu byť školné odpustené alebo znížené podľa bodu 3. a) Metodického usmernenia, ktoré upravuje podmienky pre odpustenie alebo zníženie školného na STU. Praktický postup, ako podať písomnú žiadosť o odpustenie školného, je uvedený na strane 2, v bode A. 4. v Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2013/2014.

(zdroj: STU stránka , id 1818)

 

Erasmus pracovná stáž

Po návrate z Erasmus pracovnej stáže  predloží študent na fakulte (fakultnej koordinátorke) do 14 dní od ukončenia stáže:
a) Kopiu Vyhodnotenie práce študenta v podniku/firme vystavené zamestnávateľom, v súlade s ERASMUS dohodou o Pracovnom programe stáže a Záväzku k zabezpečeniu kvality stáže. Vyhodnotenie musí byť vypracované na hlavičkovom papieri podniku/firmy a musí obsahovať originál podpisu hodnotiteľa a pečiatku podniku/firmy s dátumom vystavenia.
b) Kópiu tlačiva o ukončení pobytu a kopiu tlačiva o nástupe na pobyt.
c) Kópiu vyplnenej a podpísanej Správy z Erasmus mobility.

 

Iné zahraničné mobility:

Uznanie absolvovaného štúdia
Po návrate zo zahraničnej mobility na zahraničnej vysokej škole predloží študent fakulte do 14 dní po ukončení mobility (fakultnej koordinátorke):
- Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility,
- výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený prijímajúcou vysokou školou,
- sylaby absolvovaných predmetov,
- Learning Agreement,
- Changes to originally proposed study program (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
- v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na prijímajúcej vysokej škole.
Uznávanie štúdia absolvovaného študentom STU na zahraničnej mobilite sa realizuje v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N.  

(zdroj, stránka STU, id 5713)