Prejsť na obsah
Návštevy 2009
JANUÁR 2009

15.1.2009 NANOCENTER SLOVAKION

Dňa 15.1.2009 sa vedenie fakulty s vedením Ústavu materiálov MTF stretlo s Dr. h.c. Dr. Petrom Joehnkom (riaditeľ FZD Dresden Rossendorf), Prof. Dr. Andreasom Kolischom (riaditeľ iónového centra), p. Andreou Runow (vedúca Odboru administratívy FZD), Dr. Heroldom (konateľ firmy BBF Freiberg), architektkou p. Knirch a s konateľom firmy ART of SPACE Bratislava, p. Romanom Hájekom.

 

FEBRUÁR

27.2.2009 ODBORNÝ SEMINÁR O POVLAKOVANÍ NA UMAT MTF STU

Dňa 27. 2. 2009 sa v priestoroch Ústavu materiálov MTF STU na Bottovej ulici v Trnave uskutočnil odborný seminár, na ktorom predstaviteľ spoločnosti CemeCon z Wurselenu (SRN) Dr.-Ing. Christoph Schiffers predstavil najmodernejšie technológie a technologické zariadenia na vytváranie tenkých, spravidla veľmi tvrdých povlakov. Hosťa sprevádzal konateľ spoločnosti CemeCon v Ivančiciach pri Brne pán Lubomír Zima. Po seminári sa prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce vo výskume a pri riešení záverečných prác študentov z MTF STU v spolupráci so spoločnosťou CemeCon.

 

MAREC

23.3.2009 DELEGÁCIA MTF STU NA ROKOVANIACH U FRAUNHOFER IPA

Na pozvanie Ústavu pre výrobnú techniku a automatizáciu spoločnosti Fraunhofer IPA, Stuttgart, rokovali dňa 23.03.2009 v Stuttgarte/SRN dekan fakulty profesor Moravčík, prodekan pre vedu a výskum prof. Grgač a riaditeľ  Ústavu materiálov prof. Janovec s vrcholovými riadiacimi pracovníkmi Fraunhofer IPA Dr. Hoercherom, Dr. med. Schneiderom a Ing. Miklošovicom o možnostiach prípravy a následného riešenia spoločných projektov z európskych a nemeckých grantových agentúr. Pre fakultu sa tak otvárajú dvere pre aplikovaný výskum nie len v oblasti materiálového inžinierstva, ale aj priemyselnej automatizácie, informatiky a výrobných systémov.

 

24.3.2009 NOVÝ HOSŤUJÚCI PROFESOR NA MTF STUPri príležitosti konania Novoročného prijatia vo Forschungszentrum  Dresden-Rossendorf/SRN dňa 24.03.2009, na ktoré boli pozvaní z MTF STU dekan fakulty  prof. Moravčík, prodekan prof. Grgač a riaditeľ Ústavu materiálov prof. Janovec, odovzdal dekan fakulty dekrét hosťujúceho profesora a dekrét čestného člena Vedeckej rady MTF STU pánovi riaditeľovi FZD, Prof.h.c., Dr.h.c. Ing. Petrovi Joehnkovi, PhD. 

 

APRÍL

1.4.2009 MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR SMART CARDS
Dňa 1.4.2009 sa uskutočnil v priestoroch UIAM MTF STU medzinárodný seminár na tému "Smart Cards". Prednášateľ bol prof. Philip Keersebilck z Department of Electrotechnical Engineering, KAHO Gent, Catholic University College Sint-Lieven, Belgicko. Semináru sa zúčastnili pracovníci ústavu, doktorandi a študenti študijného programu Automatizácia a informatizácia procesov.

2.4.2009 NÁVŠTEVA Z UNIVERZITY V BUDAPEŠTI
Dňa 2. 4. 2009 navštívil MTF STU Eur. Ing. Dr. Techn. Lajos BORBÁS, PhD., riaditeľ výskumného centra pre biomechaniku z Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti. Hosťa sprevádzal Ing. Peter Pinke, CSc., odborný asistent MTF STU na detašovanom pracovisku v Komárne. Po skončení prednášky a následnej diskusie si maďarský hosť prezrel vybrané laboratóriá fakulty. Počas návštevy bol prejavený obojstranný záujem o vzájomnú spoluprácu v budúcom období.

6.- 8.4.2009 NÁVŠTEVA Z TURECKA
Ústav materiálov MTF STU v rámci programu Erazmus privítal na svojej pôde v dňoch 6.4.-8.4. 2009 prof. Hasana Gocmeza z Dunlupinar Univerzity Kutahya Turecko. V rámci svojho pobytu predniesol prednášku na tému „The Synthesis of Zirconia Based Nanocrystalline Powders by a Simple Gel Method and Supercritical CO2". Dr. Kusý ho sprevádzal na prehliadke laboratórií UMAT. Prof. Gocmez prejavil záujem o rozvoj vzájomnej spolupráce oboch pracovísk.

14.-17.4.2009 DIPLOMATI UMAT MTF STU V BELGICKU
V dňoch 14. až 17. 4. 2009 sa uskutočnila návšteva diplomantov UMAT MTF STU (Bc. Lenka Zmeková, Bc. Martin Javorský, Bc. Lukáš Roščák pod vedením Ing. Martina Kusého, PhD.) v Bekaert Technology Center, Zwevegem v Belgicku. Cieľom návštevy bolo zhodnotiť výsledky spoločných výskumných a pedagogických aktivít MTF STU a firmy Bekaert v rámci bilaterálneho projektu. Študenti prezentovali základné tézy svojich diplomových prác riešených v spolupráci s firmou.

17.4.2009 Zhromaždenie pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela B. Stodolu
V piatok 17.04.2009 sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši za prítomnosti primátora mesta pána Jána Blcháča, veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku pána Jozefa Areggera, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pána Milana Mojša a ďalších významných osobností spomienková slávnosť a otvorenie výstavy pri príležitosti 150.výročia narodenia významného rodáka mesta Liptovský Mikuláš a jednej z najvýznamnejších osobností svetovej vedy a techniky, profesora Aurela Boleslava Stodolu.

K prítomným sa prihovoril aj dekan MTF STU profesor Moravčík, ktorý vzdal hold tomuto geniálnemu vedcovi a pedagógovi nielen v oblasti techniky.

23.4.2009 Dies iovis occursus - apríl 2009
Dňa 23.4.2009 sme v rámci štvrtkových popoludní Dies iovis occursus privítali na pôde fakulty doc. Ing. Petra Staněka, CSc. Atmosféru hneď na začiatku obohatilo kultúrne vystúpenie žiakov ĽŠU v Trnave sólom na flautu a gitaru.

Z pozvánky na stretnutie sme vedeli, že prednášajúci je odborníkom v oblasti globálnej svetovej ekonomiky a uznávaným odborníkom nielen doma, ale i v zahraničí.

Prednáška doc. Staněka sa týkala oblasti technologických zmien a hospodárskej krízy. Neuveriteľný rečnícky talent, nevyčerpateľné množstvo informácií a výnimočné podanie tak aktuálnej témy nenechalo nikoho z prítomných bez mimoriadnych dojmov.

 

MÁJ 

21.5.2009 Návšteva z univerzity v Miškolci
Dňa 21. 5. 2009 navštívili MTF STU predstavitelia Fakulty strojníctva a informatiky Univerzity v Miškolci - dekan fakulty profesor Ádám Döbröczöni a novozvolený dekan fakulty prof. Béla Illés. Hostí sprevádzali prof. Karol Velíšek, riaditeľ ÚVSM MTF STU a jeho zástupca doc. Peter Košťál.

Na stretnutí boli prerokované výsledky doterajšej vzájomnej spolupráce medzi fakultami, pričom sa obe strany navzájom oboznámili s obsahom a priebehom procesu akreditácie vysokých škôl na Slovensku a v Maďarsku. Boli posúdené tiež možnosti vzájomnej spolupráce v budúcom období v oblasti výskumu, vzdelávania, ako aj vzájomnej výmeny študentov a vysokoškolských učiteľov. Ako príklad súčasnej vzájomnej spolupráce fakúlt možno uviesť projekt SK-HU-0011-08 s názvom „Implementácia predmetu Výrobná logistika do vyučovacieho procesu", na ktorý MTF STU získala grantovú podporu od APVV pre roky 2009 a 2010.

 

27.5.2009 Riaditeľ IFW Drážďany Rolf Pfrengle obdržal čestný doktorát STU
Čestný doktorát bol udelený pánovi Pfrenglemu na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady STU dňa 27.mája 2009 o 10.00 hod. v malej aule MTF STU na Paulínskej ulici 16 v Trnave za účasti akademických funkcionárov STU a pozvaných hostí z iných univerzít. Slávnostnú atmosféru umocnilo Dámske komorné trio vynikajúciou interpretáciou skladby J.Haydna "Trio C dur". Po ukončení oficiálnej časti sa uskutočnila v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave slávnostná recepcia.

JÚN

8.6.2009 NÁVŠTEVA Z ČÍNY
V pondelok 8.6.2009 sme na UMAT privítali predstaviteľov z čínskeho ústavu v Baotou Research Institute of Rare Earth. Tento ústav je zameraný na výskum a vývoj materiálov na báze prvkov vzácnych zemín. Delegáciu v zložení prof. Jiang Liping, prof. Sun Xiaohna, prof. Xu Yanhui, a Wang Yan, viedol riaditeľ ústavu prof. Liu Guozheng. Riaditeľ UMAT prof. Janovec previedol hostí po laboratóriách ústavu. Následne odzneli prednášky.

12.6.2009 PRÍPRAVNÉ ROKOVANIA KONFERENCIE IGIP-SEFI
V centrále SEFI  v Brusseli sa dňa 10.06.2009 uskutočnilo rokovanie vrcholových predstaviteľov dvoch rozhodujúcich organizácií pre inžiniersku pedagogiku
IGIP ( International Society for Engineering Education) a SEFI (European Society for Engineering Education)  so zástupcami MTF STU. Bola podpísaná zmluva o usporiadaní "IGIP-SEFI Annual Conference 2010"  v dňoch 19.9 . 2010- 22. 9. 2010 na pôde MTF STU v Trnave  a  dohodnutý spoločný postup prípravy.

 

    AUGUST 
  11.8.2009 PORADCA VEĽVYSLANECTVA JAPONSKÉHO CISÁRSTVA NA SLOVENSKU NA NÁVŠTEVE FAKULTY
Dňa 11.08.2009  navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU pán Dr. Hiroshi Fukuda, poradca japonského veľvyslanca na Slovensku, v sprievode predstaviteľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  v Trnave, pána Ing. Juraja Čajku. S dekanom MTF STU boli prerokované otázky spolupráce s japonskými univerzitami a výskumnými inštitúciami ako aj mobility študentov, učiteľov a výskumníkov fakulty.
 
SEPTEMBER

9.9.2009 LETNÁ UNIVERZITA PRE STREDOŠKOLÁKOV
V dňoch od 7. 9. až  9. 9. 2009 sa konal prvý ročník akcie s názvom Letná univerzita stredoškolákov, ktorej organizátorom bola Slovenská technická univerzita. Cieľom  akcie bolo ponúknuť žiakom stredných škôl príležitosť dozvedieť sa viac o živote na univerzite, o univerzitnom výskume, o možnostiach štúdia, vyskúšať si trochu študentský život, zúčastniť sa rôznych súťaží a zároveň stretnúť nových kamarátov.

14.-18.9.2009 MTF STU NA 51. MEDZINÁRODNOM STROJÁRENSKOM VEĽTRHU V BRNE
V dňoch 14. - 18. 9. 2009 sa Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave zúčastnila ako aktívny vystavovateľ  51. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. 

14.-25.9.2009 ZAMESTNANEC MTF STU NAVŠTÍVIL EURÓPSKU AGENTÚRU PRE VESMÍR
V dňoch 14.-25. septembra 2009 na základe pozvania Dr. Jan-Uwe Ness navštívil Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. z UMAT vedecké centrum agentúry ESA v Madride (http://www.esa.int/esaMI/ESAC/). Návšteva bola vyvrcholením viac ako ročnej spolupráce pri štúdiu rýchlych röntgenových oscilácií dvojhviezdy V4743 Sgr zaznamenaných družicou XMM-Newton a Chandra. Na vedeckom seminári centra vystúpil s prednáškou "Multifrequency nature of the 0.75 mHz feature in the X-ray light curves of the nova V4743 Sgr".

 

OKTÓBER 

2.10.2009 KOORDINÁTOR EUROATOMU NA SLOVENSKU, PROFESOR MATEJČÍK NA MTF STU
Dňa 02.10.2009 navštívil na pozvanie vedenia MTF STU koordinátor programu EUROATOM na Slovensku, prof. RNDr. Matejčík Štefan, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. MTF STU potvrdila záujem v horizonte jedného roku rozbehnúť výskumné aktivity a mobility v oblastiach, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní na Ústave materiálov a vo fakultných grémiách. 

6.8.10.2009 MTF NA VEĽTRHU VZDELÁVANIA AKADÉMIA® & VAPAC®
V dňoch 6.10.2009 - 8.10.2009 sa uskutočnil 13. ročník veľtrhu Akadémia®&Vapac® v Sibamac aréne v Bratislave. Veľtrh je orientovaný na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o štúdiu, vzdelávaní. Slovenská technická univerzita sa po prvýkrát predstavila v spoločnom vystavovateľskom stánku, v ktorom vystavovalo 7 fakúlt a 1 celouniverzitný ústav.

12.-13.10.2009 NÁVŠTEVA Z TU ILMENAU NA MTF STU
V dňoch 12. a 13. októbra 2009 navštívila STU v Bratislave pani Gudrun MATTHIES, vedúca odelenia pre medzinárodné styky na Technickej Univerzite v Ilmenau (SRN). Na pôde našej univerzity ju prijal prorektor STU prof. Ing. Dušan Petráš, CSc. V utorok v popoludňajších hodinách navštívila v sprievode prodekana fakulty prof. Ing. Petra Grgača, CSc. našu fakultu.

15.10.2009 DIES IOVIS OCCURSUS - STRETNUTIE S LADISLAVOM ŤAŽKÝM
Vo štvrtok, 15. 10. 2009 sme v rámci štvrtkových popoludní Dies ioviss occursus privítali spisovateľa Ladislava Ťažkého. O úvod stretnutia sa v komornej atmosfére postarali žiaci Ľudovej školy umenia v Trnave Milada Križanová a Juraj Leždík. Majster Ťažký nám nezabudnuteľným spôsobom priblížil okamihy svojho života i tvorby. V zaujímavej besede sme mali možnosť zdieľať s touto osobnosťou chvíle jeho životných prelomov, starostí i radostí.

15.10.2009 PRIJATIE DELEGÁCIE MTF STU REKTOROM UNIVERZITY V MIŠKOLCI
Dňa 15.10.2009, magnificencia, rektor Univerzity v Miškolci/Maďarsko, profesor Dr. Gyula Patkó, prijal delegáciu MTF STU - dekana  fakulty profesora Moravčíka a riaditeľa ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva profesora Baloga. V prítomnosti dekana Fakulty strojníckej a informatiky,  profesora Dr. Bélu Illésa a prodekanov pani profesorky Dr. Gabrielly Bognár a profesora Dr. Laszló Czápa prerokovali možnosti vzájomnej spolupráce a podpísali návrh spoločného cezhraničného projektu Interreg SK-HU v hodnote viac ako 1 milión EUR.

16.-17.10.2009 DELEGÁCIA MTF STU NA OSLAVáCH 45. VÝROČIA ZALOŽENIA FAKULTY STROJÁRSTVA A AUTOMATIZÁCIE VŠ V  KECSKEMÉTHE
Dekan fakulty profesor Moravčík a riaditeľ Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva profesor Balog sa v dňoch 16. a 17. 10.2009 zúčastnili osláv 45. výročia založenia partnerskej inštitúcie Fakulty strojárstva a automatizácie (GAMF) Vysokej školy v Kecskeméthe (Maďarsko).V rámci osláv, na ktorých sa zúčastnili delegácie partnerských fakúlt z Nemecka, Chorvátska, Rumunska a Slovenska, vystúpil dekan MTF STU na odbornej konferencii, venovanej rozvoju a kvalitatívnym zmenám na technických vysokých školách a v strojárstve regiónu.

20.-23.10.2009 MTF NA VEĽTRHU VZDELÁVANIA - GAUDEAMUS 2009 V BRNE
V dňoch od 20. 10. 2009 do 23. 10. 2009 sa po tretíkrát Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave zúčastnila  XVI. ročníka európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2009, ktorý sa konal v Brne.

22.-23.10.2009 CO-MAT-TECH 2009
V dňoch 22.-23. októbra 2009 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave so sídlom v Trnave uskutočnil 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2009. Prezentácií, diskusií a rokovaní tak v plenárnej časti ako aj v troch paralelne pracujúcich sekciách sa zúčastnili odborníci zo 7 krajín Európy. Ako satelitná akcia konferencie sa uskutočnil okrúhly stôl na tému "Mladé ženy a veda", ktorý bol súčasťou projektu 7. rámcového programu "Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu".

28.10.2009 KUBÁNSKY DOKTORAND NA STÁŽI NA MTF STU
Pan Daynier Sobrino, vysokoškolský učiteľ z Centrálnej Univerzity Santa Clara/Kuba nastúpil dňa 28.10.2009 na 5-mesačný  študijný pobyt na MTF STU. Pan Sobrino sa venuje problematike logistiky a bude pôsobiť na Ústave výrobnych zariadení a aplikovanej mechaniky u  prof. Velíška.

 
 
NOVEMBER
 

2.11.2009 BIELORUSKÁ DOKTORANDKA NA MTF STU
Doktorandka  Anastasiya Arabey z Bieloruska  nastúpila dňa 2.11.2009 na 6-mesačný  študijný a výskumný  pobyt na MTF STU na Ústave výrobných technológií u  prof. Ulricha. Bieloruskej kolegyni  prajeme na Slovensku príjemný a úspešný pobyt. 

5.-8.11.2009 VÝSTAVA CENTIER EXCELENTNOSTI V BRATISLAVSKEJ INCHEBE
V dňoch 5. - 8. 11. 2009 sa predstavila Materiálovotechnologická fakulta STU na výstave centier excelentnosti v rámci pravidelných aktivít Sekcie vedy a techniky MŠ SR  „Týždeň vedy a techniky na Slovensku". Centrá excelentnosti sú podporované z prostriedkov štrukturálnych fondov poskytovaných prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj.

19.11.2009 DIES IOVIS OCCURSUS - NOVEMBER 2009
Hosťom novembrového štvrtkového popoludnia Dies ioviss occursus dňa 19.11.2009 bola prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD. Chronologicky nás oboznámila s viac ako tisícročnou históriou našich kostolov, ktoré sme mali možnosť vidieť aj na premietacej tabuli pomocou diaprojektoru. Na prednášku nadväzovala záverečná diskusia, ktorú tak ako počas celého stretnutia moderoval pán Ing. Milan Petráš, PhD. 

 

DECEMBER

1.-3.12.2009 ZAHRANIČNÁ NÁVŠTEVA NA UVTE A UMAT
V dňoch 1. až 3. 12. 2009 navštívil MTF STU v Trnave Eng. Eneko Zumalde, zástupca španielskej výskumno-vývojovej organizácie Inpromat, S. Coop., sídliacej v baskickom meste Sondika. Cieľom jeho návštevy bola účasť na pracovnom stretnutí členov riešiteľského konzorcia medzinárodného projektu MANUNET, súčasti európskeho programu ERA-NET. Eng. Eneko Zumalde, okrem pracovného rokovania s doc. Ing. Petrom Šugárom, CSc., vedúcim riešiteľom projektu s názvom /Multivariate optimization of the metal spinning process - research and development/, absolvoval prehliadku laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov, na ktorej ho sprevádzali Ing. Ladislav Morovič, PhD. a doc. Mária Dománková, PhD.

 

3.-4.12.2009 SCHOLA 2009
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave - Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik - IGIP pod záštitou Ministerstva školstva SR zorganizovali v dňoch 3. a 4. decembra 2009 9. medzinárodnú vedeckú konferenciu SCHOLA 2009 tematicky zameranú na Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. Na konferencii v plenárnej časti a následne v troch paralelných sekciách bolo prezentovaných 92 príspevkov a aktívne sa zúčastnilo 124 účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Ruska.