Prejsť na obsah
Návštevy 2010
JANUÁR 2010
 

21.1.2010 NOVOROČNÉ STRETNUTIE

Dňa 21. januára 2010 sa konalo Novoročné stretnutie zamestnancov MTF STU, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 zamestnancov a vzácnych hostí z domova i zo zahraničia. Počas slávnostného programu sa odovzdávali ocenenia v rôznych kategóriách. Pred zahájením slávnostného programu sa vzdala úcta  A.B. Stodolovi položením venca od mesta Liptovský Mikuláš za účasti viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš p. Jána Droppu, dekana MTF STU Prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka a predstaviteľov Múzea J. Kráľa z Liptovského Mikuláša.

25.1.2010 BBC NA MTF STU

V pondelok 25.1.2010 navštívili MTF STU redaktori Kevin Reide z televízie BBC Midlands Today  a Russell Joslin, Coventry & Warwickshire Digital Radio Correspondent.  Cieľom návštevy bolo nakrútiť reportáž o vplyve automobilového priemyslu na podporu vzdelanosti a rozvoj trnavského regiónu.

28.1.2010 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA VYDARIL

Dňa 28. 1. 2010 sa uskutočnil na Materiálovotechnologickej fakulte STU IV.ročník akcie  "Deň otvorených dverí 2010" (DOD) určený záujemcom o štúdium na MTF STU so sídlom v Trnave. Akciu možno hodnotiť ako úspešnú  aj vzhľadom na účasť cca 450 študentov stredných škôl nielen z Trnavy ale aj Malaciek, Myjavy, Piešťan a  ďalších miest Slovenska.

 

FEBRUÁR 2010

 

3.2.2010 NÁVŠTEVA Z VEĽVYSLANECTVA ISLAMSKEJ REPUBLIKY IRÁN VO VIEDNI NA MTF STU

Tajomníka Veľvyslanectva Islamskej republiky Irán pre slovenské záležitosti pána Dr. Ali Amiriho prijal v sprievode podpredsedu Slovenskej obchodnej komory Ing. Juraja Čajka dňa 03.02.2010 dekan fakulty profesor Moravčík. Pán Amiri sa zaujímal o možnosti spolupráce medzi fakultou a iránskymi technickými univerzitami, predovšetkým o výmenu študentov a odborníkov a možnosťami prípravy spoločných grantov. Pán Amiri pozval predstaviteľov fakulty na pokračovanie rozhovorov do Iránu.

8.-9.2.2010 PILOTNÁ CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ SKILLS SLOVAKIA - MLADÝ MECHATRONIK POD ZÁŠTITOU SPOLOČNOSTI FESTO spol, s. r. o. a ŠIOV

V dňoch od 8.2. do 9.2.2010 sa uskutočnila v priestoroch laboratórií pneumatických systémov Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky a školiaceho strediska Festo pilotná celoslovenská súťaž Skills Slovakia - Mladý mechatronik pod záštitou spoločnosti Festo spol. s r.o. a ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania). Súťaže sa zúčastnili študenti 11 stredných odborných škôl z celého Slovenska, ktoré majú v študijných osnovách odbor mechatronika. Víťazné dvojčlenné družstvo postúpilo na súťaž Euro Skills, ktorá sa bude konať tento rok v Lisabone.est Slovenska.

 

MAREC 2010

 

3.-5.3.2010 MTF STU NA VEĽTRHU INDUSTRYEXPO

V dňoch 3. - 5. marca 2010 sa naša fakulta  zúčastnila veľtrhu INDUSTRY EXPO /C.S.I.L./ CARplast 2010. MTF STU prezentovala svoje centrá excelentnosti a projekty realizované na základe podpory programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zástupci MTF STU - doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a Ing. Ladislav Morovič, PhD. - vystúpili so svojou prezentáciou "Centrá excelentnosti MTF STU a ich budúce využitie pre potreby podnikov".

13.-14.3.2010 36. ROČNÍK MEDZINÁRODNÝCH PLAVECKÝCH PRETEKOV „VEĽKÁ CENA TRNAVY" NA PÔDE MTF

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 13. - 14. marca 2010 uskutočnil 36. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy". Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s účasťou 300 plavcov z 26 plaveckých klubov a oddielov pozdravil primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák.

16.-17.3.2010 NÁVŠTEVA V RÁMCI PROJEKTU CEEPUS

V dňoch 16.a 17. marca navštívili v rámci spoločného projektu CEEPUS našu fakultu profesor Petru Berce, dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Kluži-Napoka a profesor Csaba Gyengye. S riaditeľom ústavu profesorom Velíškom, zástupcom riaditeľa pánom docentom Košťalom a dekanom fakulty profesorom Moravčíkom prerokovali doterajšiu spoluprácu v rámci existujúceho CEEPUS projektu a konkretizovali kroky spolupráce na rok 2010.

 

APRÍL 2010

 

13.4.2010 14. SEMINÁR ESAB

Už tradične sa 13.4. 2010 uskutočnil 14. Seminár  Esab na pôde MTF STU, ktorého organizátormi boli fy. ESAB, MTF STU so sídlom v Trnave a Slovenská zváračská spoločnosť. Obsahove bol seminár zameraný v prednáškovej časti na zváranie v energetike, zváranie v automobilovom priemysle ,ako aj na otázky zvárania moderných materiálov. V praktickej časti boli prezentované najnovšie výrobky fy ESAB. Seminára sa mimo študentov a učiteľov MTF STU zúčastnilo 162  účastníkov  z celého Slovenska.

15.4.2010 PREZENTÁCIA SIMULAČNÉHO PROGRAMU CADMOULD NA UVTE

Dňa 15.4.2010 sa v priestoroch ÚVTE - Katedra tvárnenia uskutočnilo stretnutie s firmou Plasty Gabriel s.r.o. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila prezentácia simulačného softwaru CADMOULD 3D - F. Katedra tvárnenia uvažuje s nákupom tohto simulačného softwaru v rámci projektu AUTOPLAST a zvýšiť tak vzdelanostnú úroveň študentov v oblasti návrhu konštrukcie a spracovania plastov.

21.4.2010 ODOVZDÁVANIE ZLATEJ PLAKETY STU IN MEMORIAM PROF. FRANTIŠKOVI HEGEROVI

Dňa 21.4.2010 sa uskutočnilo odovzdávanie Zlatej plakety STU in memoriam Prof. Františkovi Hegerovi, ktorú prevzala jeho manželka pani Hegerová (Florida, USA). Plaketu STU odovzdal prorektor STU Prof. Ing. František Janíček, PhD. , ktorý predniesol slávnostné Laudátio Prof. Hegera a dekan FEI STU doc. Ing. Ján Vajda, CSc. a dekan MTF STU Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík za prítomnosti hostí.

28.4.2010 NÁVŠTEVA Z VYSOKEJ ŠKOLY V KECSKEMÉTE

Dňa 28.4.2010 navštívil MTF STU dekan Fakulty strojníckej technológie a automatizácie (GAMF) z Vysokej školy v Kecskeméte (MR), prof. Dr. Károly Belina v sprievode Ákosa Tótha, tajomníka fakulty pre rozvoj a kultúru. Cieľom návštevy bolo oboznámiť hostí s vybavením laboratórií a prediskutovať so zamestnancami spoluprácu medzi MTF STU a VŠ v Kecskeméte.

 

MÁJ 2010

 

3.5.2010 NÁVŠTEVA Z NORTH UNIVERSITY OF BAIA MARE

Dňa 03.05.2010 navštívili  MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky,  dekan Fakulty inžinierstva Severnej univerzity Baia Mare (Rumunsko) profesor Radu-Iacob Cotetiu, PhD. a  profesor Nicolae Ungureanu, PhD. Rumunskí hostia si prezreli laboratóriá fakulty  a s riaditeľom ústavu a dekanom MTF STU rokovali o možnostiach užšej spolupráce s podaním spoločného projektu v horizonte FP8  s partnermi prebiehajúceho úspešného spoločného projektu CEEPUS.

6.5.2010 NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA NA SR NA MTF STU

6. mája 2010 navštívil MTF STU podpredseda vlády SR a minister školstva SR pán Ján Mikolaj,  generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ pani Alexandra Drgová, poradkyňa ministra pani Dagmar Vanečková. STU reprezentoval prorektor František Janíček v zastúpení jeho magnificencie rektora Prof. Báleša.Návšteva podpredsedu vlády SR a ministra školstva na pôde MTF STU bola očakávaná, minister školstva zhodnotil prínosy Centra 5-osového obrábania a vzdal slová uznania vedeniu fakulty.

14.5.2010 PREDNÁŠKA PROF. Dr. Dr. h .c. PETRA JOEHNKA Z FORSCHUNGSZENTRUM - DRÁŽĎANY

Dňa 14.5.2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnila prednáška prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka z Forschungszentrum - Drážďany. Prednáška bola určená študentom odboru Priemyselné inžinierstvo s cieľom priblížiť im konkrétne problémy z oblasti strategického a operatívneho manažmentu podniku. Študenti mali možnosť získať cenné informácie a zároveň si odskúšať na práci v týme riešenie konkrétneho problému s využitím prístupu Balanced Scorecard.

16.-19.5.2010 INTERNATIONAL DOCTORAL SEMINAR 2010

Od 16. - 19. mája 2010 sa v prekrásnom prostredí Smolenického zámku uskutočnil 5. ročník Medzinárodného doktorandského seminára - International Doctoral Seminar, pod záštitou Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave. Prihlásených bolo 86 doktorandských študentov, z toho 31 zahraničných študentov, ktorí prezentovali svoje práce v dvoch sekciách.

27.5.2010 ODBORNÝ SEMINÁR PRAMET 2010

Dňa 27. mája 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnil odborný seminár PRAMET 2010, kde odborníci zo Slovenskej a českej republiky prezentovali najnovšie trendy v oblasti rezných nástrojov. Na seminári sa zúčastnili pracovníci a študenti doktorandského a bakalárskeho štúdia Materiálovotechnologickej fakulty STU a pracovníci z praxe.

31.5.-4.6.2010 PREDNÁŠKA PROF. KLAUSA WETZIGA

Dňa 31. mája 2010sa začal cyklus prednášok prof. Klausa Wetziga z IFW Drážďany "Ion Beam Research in Materials Science", ktorý potrvá až do 4. júna 2010 na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave. 

 

JÚN 2010

 

8.-9.6.2010 ŠTÁTNE SKÚŠKY V ANGLICKOM JAZYKU

V utorok 8.6.2010 zasadala medzinárodná štátnicová komisia, ktorej predsedal prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. z FEI STU. Členmi komisie boli Dr. Sabine Eglsäer z firmy Böhler-Edelstahl v Rakúsku, MSc. Peter Boesman z firmy Bekaert v Belgicku, doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc. zo SjF STU, prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a doc. Ing. Martin Kusý, PhD. obaja z MTF STU.

22.-23.6.2010 NÁVŠTEVA DEKANA STROJNÍCKEJ FAKULTY „POLITECHNIKA KOSZALIŇSKA" (PL) NA MTF STU

V dňoch 22. a 23.06.2010 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU profesor dr. habil. Leon Kukielka, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity Koszalin. S dekanom fakulty a riaditeľom UVSM profesorom Velíškom rokovali o doterajšej spolupráci v rámci programu CEEPUS a o možnostiach spoločnej prípravy projektu FP8 aj s inými poľskými univerzitnými inštitúciami.

 

JÚL 2010

   

13.7.2010 Slávnostné zahájenie výstavby haly CE 

Dňa 13.7.2010 sme privítali jeho Magnificenciu rektora STU Prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc., ktorý slávnostne zahájil výstavbu haly Centra excelentnosti 5-osového obrábania. Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - ITMS 26220120013 - ktorého hlavným riešiteľom je Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, je realizované na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z EÚ.

20.7.- 25.7.2010 Kubánsky a nemecký kolegovia na študijnom pobyte 

V čase od 20.07. do 25.07.2010 sú na návšteve Materiálovotechnologickej fakulty STU významní predstavitelia Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas/Santa Clara, Kuba, profesori Angel Silvio Machado Rodriguez, dekan Strojníckej fakulty a Norge Isaias Coello Machado, predseda Akreditačnej komisie Kubánskej republiky, sprevádzaní pani Dr. Elke Glistau, vedeckou pracovníčkouOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg/SR Nemecko, z Ústavu pre logistiku a toky materiálov (Institut für Logistik und Materialflusstechnik).

23.7.2010 Štvorstranné stretnutie predstaviteľov strojníckych fakúlt z Maďarska, Nemecka, Kuby a MTF STU 

V popoludňajších hodinách 23.07.2010 rokovali predstavitelia strojníckych fakúlt z Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas/Santa Clara (Kuba), profesori Angel Silvio Machado Rodriguez - dekan fakulty a Norge Isaias Coello Machado, z Univerzity Otto von Guericke pani Dr. Elke Glistau - vedecká pracovníčka, z Univerzity Miskolc profesor Béla Illés - dekan fakulty, profesor Czáp - prodekan fakulty, pán Czaba Ujhelyi - člen predstavenstva Kone/Budapešt a z MTF STU profesor Oliver Moravčík - dekan fakulty, profesori Peterka a Grgač - prodekani fakulty. Ťažiskom rozhovorov bola koordinácia troch univerzít a ich strojníckych fakúlt z Európskej únie pri získavaní grantov orientovaných na krajiny Latinskej Ameriky v nasledujúcich obdobiach.

26.7.2010 Zmluva o spolupráci medzi STU a Universidad Central „Marta Abreu" de Las Villas/Cuba 
Rektor STU, magnificencia Báleš, podpísal Zmluvu o spolupráci medzi STU a Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas/Santa Clara, Kuba. Spolupráca v budúcnosti sa bude orientovať na mobility študentov a pracovníkov univerzít, ako aj iniciovanie spoločných projektov. Kubánskym predstaviteľom, profesorovi Angel Silvio Machado Rodriguezovi, dekanovi Strojníckej fakulty a Norge Isaias Coello Machadovi zmluvu odovzdal dňa 23.07.2010 prorektor Finka, ktorý s hosťami zotrval v priateľskom rozhovore.

 

SEPTEMBER 2010

 

7.9.2010 STREDOŠKOLÁCI NA MTF - LUS 2010

MTF v rámci programu Letnej univerzity, organizovaného STU, navštívili stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s fakultou, jej možnosťami štúdia a výskumu.

8.-11.9.2010 USKUTOČNILA SA 17. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA FORMING

V dňoch 8 - 11. 9. 2010 sa uskutočnila v Piešťanoch 17. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2010, ktorú usporiadala Katedra tvárnenia, UVTE, MTF STU. Na konferencii sa zúčastnilo 60 účastníkov zo 4 krajín (Česká republika, Poľsko, Rusko a Slovensko). V rámci konferencie bolo prezentovaných 47 príspevkov z oblasti tvárnenia a tieto boli uverejnené v časopisoch Hutnicke listy alebo v časopise Hutnik.

19.-22.9.2010 JOINT INTERNATIONAL IGIP-SEFI ANNUAL CONFERENCE 2010

Dňa 20.09.2010 slávnostným uvítacím prejavom magnificencie, rektora Slovenskej technickej univerzity profesora Báleša, bola otvorená významná medzinárodná konferencie venovaná problematike inžinierskeho vzdelávania, organizovaná dvomi významnými medzinárodnými profesnými organizáciami IGIP a SEFI a Slovenskou technickou univerzitou, ktorá trvala do 22. septembra. Už v predvečer slávnostného oficiálneho otvorenia "JOINT INTERNATIONAL IGIP SEFI ANNUAL CONFERENCE 2010 rokovali dňa 19.09.2010 v priestoroch konania konferencie na MTF STU najvyššie grémiá oboch svetových organizácií AC SEFI a EC IGIP. Obe grémiá vyslovili absolutórium so stavom príprav konferencie, konanej pod záštitou Slovenskej technickej univerzity.

21.9.2010 REKTOR UNIVERZITY MIŠKOVEC PROFESOR PATKÓ NA NÁVŠTEVE MTF STU

Dekan fakulty profesor Moravčík prijal pri príležitosti konania výročnej medzinárodnej konferencie IGIP SEFI 2010 magnificenciu, rektora Univerzity Miškovec/Maďarsko, profesora Gyula Patkó so sprievodom - pani profesorkou Angelou Varadi, profesorkou Gabriellou Bognar a profesorom Laszlom Szentirmai. Univerzita Miškovec podobne ako STU sa hrdo hlásia k tradícii technického vysokého vzdelávania, v ktoré v našom stredoeurópskom regióne predstavuje svetoznáma Banská akadémia v Banskej Štiavnici.

22.9.2010 PRIJATIE REKTORA UNIVERZITY OSN/TOKYO DEKANOM MTF STU

Dekan fakulty profesor Moravčík prijal dňa 22.09.2010 pri príležitosti konania výročnej medzinárodnej konferencie IGIP SEFI 2010 magnificenciu, rektora Univerzity Organizácie spojených národov v Tokyu/Japonsko pána profesora Konrada Osterwaldera. Profesor Osterwalder bol medzinárodnou organizáciou SEFI na slávnostnom zhromaždení účastníkov konferencie ocenený najvyšším vyznamenaním SEFI - Medailou Leonarda da Vinciho. Dekan fakulty odovzdal bývalému rektorovi ETH Zuerich a významnému vedcovi svetového mena v oblasti fyziky Pamätnú mincu Aurela Stodolu, vydanú pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto vedca slovenského pôvodu, ktorý taktiež dlhé obdobie svojho života pôsobil na ETH Zuerich.

 

OKTÓBER 2010

 

8.10.2010 ODOVZDANIE  PAMÄTNEJ EUROMINCE AURELA STODOLU V POĽSKU

Pri príležitosti inaugurácie do funkcie rektora Politechniki Świetokrzyskej v Kielcach (Poľsko) odovzdal Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka Pamätnú euromicu Aurela Stodolu Dr.h.c. prof. dr. hab. inz. Stanislawovi Adamczakovi. Srdečne blahoželáme.

8.10.2010 ODOVZDANIE  PAMÄTNEJ EUROMINCE AURELA STODOLU V NEMECKU

Dekan MTF STU profesor Moravčík v prítomnosti prodekana Grgača a riaditeľa ústavu materiálov profesora Janovca, odovzdal dňa 7. októbra 2010 na kolokviu konanom v IFW Dresden pri príležitosti životného jubilea profesora Klausa Weitziga, čestného doktora našej Alma mater, pamätnú medailu Aurela Stodolu spolu s ďakovným listom za spoluprácu.

11.-12.10.2010 12. ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

V dňoch 11. - 12. októbra 2010 sa zamestnanci UPMK zúčastnili na Vysokej škole ekonomickej v Prahe 12. ročníka medzinárodnej konferencie: „Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations". Boli prezentované príspevky „Project management in environmentally oriented business" a „Logistics and its impacts to environment".

20.10.2010 PREDNÁŠKA ING. ALEXANDRA CIMBAĽÁKA NA MTF STU

Dňa 20.10.2010 sa o 10.00 hodine na Paulínskej ulici v aule uskutočnila prednáška Ing. Alexandra Cimbaľáka na tému Integrácia informačných systémov, ktorú zabezpečil Ústav aplikovanej informatiky a automatizácie.

Ing. Alexander Cimbaľák je majiteľ firmy ACE enterprise Slovakia a zároveň autor najlepšieho európskeho IT projektu roka 2010.

 

NOVEMBER 2010

 

2.-5.11.2010 GAUDEAMUS 2010 - VEĽTRH POMATURITNÉHO VZDELÁVANIA

V dňoch od 2. 11 2010 do 5. 11. 2010 sa uskutočnil v areáli výstaviska v Brne XVII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2010. Materiálovotechnologická fakulta po štvrtýkrát prezentovala ponuku akreditovaných študijných programov na veľtrhu v Brne spolu so 186 vystavovateľmi z českých a zahraničných univerzít, vyšších odborných a jazykových škôl, agentúr a inštitúcií, ktoré pripravujú uchádzačov na prijímacie skúšky.

4.11.2010 NÁVŠTEVA KNIŽNÉHO VEĽTRHU BIBLIOTÉKA 2010

Dňa 4. 11. 2010 sa zúčastnili pracovníci odboru poznatkového manažmentu (akademická knižnica, vydavateľstvo a public relations) 18. knižného veľtrhu Bibliotéka 2010 v Bratislave. Okrem získania informácií o najnovších knižných titulov mali možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok a prezentácií vydavateľstiev a distribútorov knižného obchodu ako sprievodných akcií veľtrhu. Katalógy pripravovaných vydaní z renomovaných vydavateľstiev sa stanú zdrojom pre akvizíciu a doplnenie knižničného fondu Akademickej knižnice.

8.-12.11.2010 NÁVŠTEVA ZO ZAHRANIČIA V RÁMCI PROGRAMU ERAZMUS

V dňoch od 8.11. 2010 do 12. 11. 2010 našu fakultu navštívili v rámci programu Erazmus Ing. Krzysztof Witkowski, PhD. (prodekan pre štúdium - Faculty of Economics and Management, University of Zielona Gora) a Ing. Sebastian Saniuk, PhD. (zástupca riaditeľa - Institute of Computer Science and Production Management, University of Zielona Gora, Poľsko). Predmetom ich návštevy bola pedagogická činnosť na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality ako aj započatie intenzívnej spolupráce na poli vedy a výskumu, prípravy publikácií, vzájomnej výmeny študentov medzi univerzitami.

9.11.2010 ODOVZDANIE DEKRÉTU HOSŤUJÚCEHO PROFESORA PÁNOVI Dr. ANDREASOVI KOLITSCHOVI

Dňa 09.11.2010 odovzdal dekan profesor Moravčík dekrét hosťujúceho profesora pánovi Dr. Andreasovi Kolitschovi, vedúcemu Laboratórií iónového výskumu vo Forschungszenter Dresden-Rossendorf na obdobie 2010-2012. Profesor Kolitsch sa významne podiela na príprave projektov fakultného významu v oblasti iónových technológií.

11.11.2010 DIES IVOS OCCURSSUS

Dňa 11.11.2010 sme na pôde Materiálovotechnologickej fakulty privítali prof. MUDr. Andreja Černáka, DrSc., ktorý bol hosťom a prednášateľom v rámci štvrtkového popoludnia Dies Iovis Occurssus. Úvod stretnutia spestril tromi skladbami žiak Základnej umeleckej školy v Trnave. Prednáška pána profesora Černáka na tému Oftalmológia - atraktívny medicínsky odbor, bola obohatená realistickými videoukážkami očných operácií. Dozvedeli sme sa tiež o častých poruchách zraku človeka a možnostiach diagnostiky a prevencie rôznych zrakových ochorení.

18.11.2010 PROFESOR MILAN TURŇA SA STAL ČESTNÝM OBČANOM OBCE ČIERNY BALOG

Obecné zastupiteľstvo obce Čierny Balog udelilo čestné občianstvo prof. Ing. Milanovi Turňovi, CSc., IWE., rodákovi z Čierneho Balogu. Na slávnostnom akte odovzdávania dekrétu o čestnom občianstve a zápisu do obecnej kroniky dňa 18. 11. 2010 sa spolu s prof. Turňom zúčastnili prodekani MTF STU prof. Jozef Peterka a prof. Peter Grgač, ako aj Ing. Milan Petráš, CSc.

18.-19.11.2010 SEMINÁR „NOVÉ TRENDY V DIAGNOSTIKE MATERIÁLOV"

V dňoch 18. a 19. novembra na pôde Ústavu materiálov MTF STU prebieha medzinárodný seminár pod názvom „Nové trendy v diagnostike materiálov". Po privítaní účastníkov seminára doc. Čaplovič oboznámil s činnosťou Centra excelentnosti pre diagnostiku materiálov a prvými skúsenosťami a aplikačnými možnosťami elektrónového rastrovacieho mikroskopu JEOL JSM 7600F. Nasledovali prednášky pána Shunsuke Asahina - zástupcu firmy JEOL, Martyna Greena, Keitha Dicksa a Radima Rybku, zástupcov firmy Oxford Instruments.

23.11.2010 RAŇAJKY S BEKAERTOM

Dňa 23.11.2010 sa uskutočnila propagačná akcia firmy BEKAERT "Bekaert Breakfast" organizovaná Centrom kariérneho poradenstva STU v spolupráci s Odborom akademickych činností MTF STU. Okrem už v názve sľubovaných raňajok bola študentom poskytnuté komplexné informácie o profile spoločnosti, výrobnom programe a súčasne o možnostiach uplatnenia sa vo firme. Nasledovali individuálne rozhovory so študentami, ktorí prejavili reálny záujem o získanie pracovnej pozície vo firme.

27.11.2010 PREDSTAVITELIA UNIVERZÍT Z CHORVÁTSKA NA SLOVENSKU

Dňa 27.11.2010 navštívili MTF STU predstavitelia Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku: prof. Ivan Smardžić - prorektor pre vedu, technológiu a zahraničné vzťahy, prof. Antun Stoić - dekan Fakulty polytechniky v Slavonskom Brode, prof. Dražan Kozak - dekan Strojníckej fakulty v Slavonskom Brode a prof. Zeljko Ivandić - vedúci katedry Technických vied.

 

DECEMBER 2010

 

3.12.2010 Dies Iovis Occurssus (XII)

Včera 2.12.2010 sme na pôde MTF STU v rámci štvrtkového popoludnia privítali pre veľký úspech už po druhýkrát pána doc. Ing. Petra Staněka, CSc., ktorý pracuje v oblasti svetovej ekonomiky. Pán docent Staněk nás svojou prednáškou na tému Budúcnosť globálnej spoločnosti a globálnej ekonomiky opäť presvedčil o svojom výbornom rečníckom talente. Bez akejkoľvek vizuálnej techniky, poznámok nás zaujal a upútal svojimi obrovskými znalosťami, pôsobivým prednesom a najmä informáciami o možnostiach vývoja globálnej ekonomiky.