Prejsť na obsah
Návštevy 2011

JANUÁR 2011

 

17.01.2011 Novoročné stretnutie zamestnancov MTF STU 2011

Dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a predseda AS MTF STU doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. pozývajú všetkých prihlásených účastníkov na Novoročné stretnutie MTF STU, ktoré sa bude konať vo štvrtok 20. januára 2011 od 15.30 hod. do 21.00 hod. vo vstupných priestoroch pavilónu Z na Paulínskej ulici.

27.01.2011 Deň otvorených dverí na MTF dňa 27. 1. 2011

Dňa 27. 1. 2011 sa uskutočnil V. ročník akcie  Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Zástupcovia ústavov  uchádzačom stredných škôl odovzdali informácie o akreditovaných študijných programoch fakulty, ktoré garantujú a o materiálno-technickom vybavení svojich pracovísk

 

FEBRUÁR 2011

 

08.02.2011 Stretnutie zástupcov mesta Trnava a Materiálovotechnologickej fakulty

Dňa 7.2.2011 o 14:30h sa uskutočnilo na Radnici mesta Trnava stretnutie zástupcov mesta Trnava a Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave STU Bratislava. Za mesto Trnava sa zúčastnili pán primátor Ing. Vladimír Butko a hovorca mesta Trnava Ing. Pavol Tomašovič, za Materiálovotechnologickú fakultu sa zúčastnili pán dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, 1. zástupca dekana prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a vedúci Katedry telesnej výchovy a športu doc. PaedDr. Marián Merica, PhD.

23.02.2011 Dizertačná skúška

V dňoch 16., 17. a 23.2.2011 sa konali na Ústave výrobných technológií dizertačné skúšky doktorandov v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály. Okrem denných doktorandov sa štátnej skúšky zúčastnil aj zahraničný doktorand externého štúdia Ing. Markus Grebe. Rozpravu o písomnej práci na tému "False brinelling- standstill marks at roller bearings." viedol v anglickom jazyku predseda komisie prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

 

MAREC 2011

 

03.03.2011 Návšteva zo Slavonského Brodu 

V týchto dňoch je na návšteve MTF STU prof. Dr. Sc. Antun Stoič, dekan partnerskej fakulty v Slavonskom Brode (Veleučilište u Slavonskom Brodu, Chorvátsko). Na stretnutí bol prerokovaný stav prípravy spoločne organizovanej medzinárodnej konferencie TEAM 2011, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. až 21. októbra 2011 na MTF STU v Trnave. Partner z Chorvátska tiež predložil návrh na uzatvorenie vzájomnej zmluvy v rámci programu ERASMUS, ktorý fakulta prijala.

10.03.2011 Návšteva z Mexika

Dňa 09.03.2011 navštívil MTF STU dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Aztéckej univerzity v Mexico City, profesor Dr. Gerhard Berchtold v doprovode Dr. Alfreda Wagnera z Banskej univerzity Leoben/Rakúsko. S dekanom fakulty a prodekanom doc. Horňákom prerokovali možnosti spoločného doktorandského štúdia a mobilít študentov a učiteľov oboch inštitúcií.

22.03.2011 37. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy" na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 12. - 13. marca 2011 uskutočnil 37. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy". O preteky bol už tradične veľký záujem. V 26 disciplínach sa predstavilo 50 zahraničných pretekárov z Maďarska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky a 300 plavcov z 20 slovenských oddielov a klubov. Hlavný organizátor - Katedra telesnej výchovy a športu UIPH MTF a plavecký klub AŠK STU Trnava privítal v domácom bazéne niekoľko vynikajúcich plavcov.

 

APRÍL 2011

 

13.04.2011 Semináre a prednášky hostí z Poľska

Dňa 12.4. sa konali  prednášky a semináre  hostí z Poľska, konkrétne Ing. Krzysztofa Witkowskeho, PhD. a Ing. Sebastiana Saniuka, PhD. z Univerzity v Zelenej Gore. Doctor Witkowski, prezentoval študentom možnosť zapojiť sa do mobilitného programu Erazmus a rozvíjať tak spoluprácu medzi našimi univerzitami. Zároveň predstavil študentom  3.ročníka, bakalárskeho štúdia oblasť  „Distribučnej logistiky" ako aj „Kvality služieb logistiky", prezentovanej v prípadovej štúdii .

13.04.2011 ŠVK na MTF STU 2011

Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dňa 7. apríla 2011 konal 15. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte. Na konferencii sa zúčastnilo v dvanástich sekciách 109 študentov (63 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 45 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho štúdia a 1 študent zo Žilinskej univerzity). Dvaja študenti súťažili vo dvoch sekciách. Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov.

21.04.2011 Uskutočnil sa seminár „Nové trendy v manažérstve kvality"

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality zorganizoval v dňoch 12.-13 apríla 2011 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty 4. ročník medzinárodného vedeckého seminára Nové trendy v manažérstve kvality. V rámci seminára sa uskutočnilo stretnutie učiteľov v oblasti manažérstva kvality, na ktorom pedagógovia hovorili o možnom smerovaní študijného programu (ŠP) Kvalita produkcie, ako aj možnostiach vzájomnej spolupráce. Veľkým prínosom na stretnutí bola účasť prof. Ing. J. Sinaya, DrSc., bývalého rektora TU Košice a bývalého poradcu Vlády SR pre oblasť vzdelávania. Seminára sa zúčastnili významní odborníci z praxe, ale aj akademického prostredia zo Slovenska, Poľska, Ruska a Čiech, ktorí prezentovali nové poznatky z manažérstva kvality.

29.04.2011 Odborná prednáška o vývoji softvéru v BMW

Dňa 28.4.2011 sa na pôde UIAM MTF STU uskutočnila prednáška zamestnanca BMW Group  Dr. Ing. Nagyho na tému: „Softvérové inžinierstvo v automobilovom priemysle". Obsahom prednášky bolo: výzvy pri vývoji softvéru pre moderný automobil dneška,       prehľad domén a typov softvéru v automobile, nasadenie existujúcich paradigiem vývoja softvéru, metódy modelovania a súčasné používané štandardy.

 

MÁJ 2011

 

02.05.2011 Študenti MTF STU na olympiáde v Rusku

V dňoch 19.- 21.4.2011 sa zúčastnili študenti MTF STU študijného programu Výrobné zariadenia a systémy Bc. Ladislav Rolník, Bc. Stanislav Novák a Bc. Matej Baumgartner "First Students International Olympiad on Mechanism and Machine Science", ktorá sa konala na IžGTU v Iževsku (Ruská federácia). Supervisormi na olympiáde boli doc. Ing. Milan Naď, CSc. a Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.

17.05. 2011 Vedecká konferencia venovaná profesorovi Pavlovi Gleskovi

Dňa 6.5.2011 sa na akademickej pôde MTF STU v Trnave uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, pod názvom „Na podporu projektov VEGA", organizovaná pri príležitosti nedožitého životného jubilea 80 rokov prof. PhDr. Pavla Gleska, PhD. Z viacerých vystúpení zaujal zúčastnených príspevok Petra Kurhajca predsedu „Spoločnosti Ferdinanda Martinenga", ktorý priblížil s ďalším vystúpením Mgr. Milana Belka činnosť ich spoločnosti a život i dielo profesora Pavla Gleska, s jeho celoživotným pedagogickým, trénerským, funkcionárskym a vedeckým pôsobením u nás aj v zahraničí.

19.05.2011 Prednáška prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka

Dňa 17.5.2011 sa uskutočnila prednáška hosťujúceho profesora našej fakulty, prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka - Administrative Director-a Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf na tému Knowledge Strategy. Prednáška sa stretla s veľkou účasťou a záujmom študentov 1. ročníka, 2. stupňa štúdiá Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.

20.05.2011 Medzinárodný doktorandský seminár - IDS 2011

Dňa 15. - 17. mája 2011 sa uskutočnil šiesty ročník Medzinárodného doktorandského seminára, ktorý sa konal na zámku v Smoleniciach. Zaregistrovaných bolo 76 účastníkov z Čiech, Bieloruska, Nemecka, Rakúska a zo Slovenska. Medzi zahraničných hostí patrili Dr. h.c. Dr. Rolf Pfrengle (IFW Dresden, Germany), Dr.h.c. Peter Joehnk (FZD Rossendorf, Germany), Prof. Dr. Manuela Niethammer (TU Dresden), Prof. Volkmar Richter (Köthen, Germany) a prof. Boris Khina from (National Academy of Sciences of Belarus) a ďalší.

 

JÚN 2011

 

22.06.2011 Návšteva prof. Nigela Holdena

Profesor Nigel Holden z Veľkej Británie, svetovo uznávaný odborník v oblasti interkultúrneho a poznatkového manažmentu, navštívil našu fakultu dňa 20.6.2011. Z vedenia fakulty ho prijal prodekan doc. Ing. Peter Schreiber, PhD. Hlavné rokovania prebiehali na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality za účasti doc. Ing. Miloša Čambála, PhD., doc. Ing. Jany Šujanovej, PhD. a doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. V rámci stretnutia sa prediskutovali otázky možného partnerstva hlavne v oblasti medzinárodných projektov, prioritne FP7.

 

JÚL 2011

 

04.07.2011 Zahraničná návšteva

Dňa 28.6.2011 prijalo vedenie fakulty, reprezentované doc. Ing. Helenou Vidovou, PhD. a prof. Ing. Petrom Grgačom, CSc. delegáciu tvorenú predstaviteľmi vysokých škôl, obchodnej aj priemyselnej komory z Turecka, Francúzska a Bulharska.Predstaviteľov jednotlivých krajín privítal spolu so zástupcami vedenia prof. Ing. Karol Balog, PhD., pričom p. Elena Globanová - projektová manažérka z Regional Development Agency, predstavila vzdelávaciu platformu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci e - TPOHS. Zároveň ponúkla možnosť našej fakulte participovať na projekte v rámci už spomenutej platformy.

 

SEPTEMBER 2011

 

20.09.2011 Vysoká návšteva z firmy Bekeart - viceprezident Dr. Neerinck - na MTF STU

Dňa 14.9.2011 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU vedúci technológ a výkonný viceprezident pre oblasť priemyselných povlakov firmy Bekaert, Dr. Dominique Neerinck. Hosťa počas návštevy prijal dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. V rozhovore sa obaja predstavitelia dotkli otázok pripravovanej novej zmluvy o spolupráci medzi MTF STU a firmou Bekaert a smerovania parciálnych projektov v oblasti korózie a pevnosti materiálov. Stretnutia sa za Ústav materiálov zúčastnil riaditeľ ústavu prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a doc. Ing. Martin Kusý, PhD.

 

OKTÓBER 2011

 

07.10.2011 Delegácia Národnej výskumnej univerzity navštívila MTF STU

Dňa 6.10.2011 prijal dekan fakulty Oliver Moravčík delegáciu Národnej výskumnej univerzity informačných technológií, mechaniky a optiky zo St. Peteburgu/Rusko vedenú dekanom Fakulty výpočtovej techniky a riadiacich systémov profesorom Alexejom A. Bobtsovom a prodekanom profesorom Artemom S. Kremlevom. Delegáciu počas návštevy na MTF STU sprevádzal pán docent German F. Michalčonok z UIAM.

13.10.2011 Vzácna návšteva z Austrálie

Dňa 23. septembra 2011 na pozvanie dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka navštívil našu fakultu vzácny hosť zo Sydney Ing. Dušan Ševčík. Jedná sa o špičkového odborníka z oblasti strojárskych technológií a vynikajúceho konštruktéra tlakových nádob, ktorý je uznávaný v celom odbornom svete a šíri veľmi dobré meno našej fakulty ako aj STU Bratislava.

24.10.2011 Návšteva z Univerzity v Zelenej Hore- Poľsko

V uplynulých dňoch našu fakultu poctili svojou návštevou Ing. Kristof Witkowki, PhD. a Ing. Sebstian Saniuk, PhD. z Univerzity v Zelenej Hore- Poľsko, ktorí v rámci programu Erazmus prezentovali témy Reverse Logistics Processes in Supply Chains of Plastics a Computer Aided Systems of Production Flow Planning. Kolegovia z Poľska sa v rámci svojej návštevy stretli s dekanom fakulty, prerokovali možné cesty spolupráce a rovnako tak aktívne participovali na 3. Ročníku konferencie TEAM 2011 a Comattech 2011.

28.10.2011 Zahraničná exkurzia doktorandov MTF STU

V dňoch 16. až 21. 10. 2011 sa v rámci projektu „Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU" zúčastnilo 40 doktorandov a traja odborní zamestnanci doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. a Ing. Lucia Krištofiaková, PhD. zahraničnej exkurzie v Nórsku. Počas exkurzie navštívili Universitetet i Oslo (Bjorn Stensaker, Gerd Merethe Bremer), Universitetet i Stavanger (Vegard Moen, Eilef Gard), Universitetet i Bergen (Arild Raaheim, Ivar Nordmo, Kare Helleve, Yael Herlap), Universitetet i Agder (Gunnar Horn), ktoré sa zaoberajú problematikou rozvoja pedagogických spôsobilostí doktorandov.

28.10.2011 Návšteva dekana Stavebnej fakulty z univerzity v Astane

Dna 27.októbra navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave profesor T.M. Baitassov - dekan Stavebnej fakulty z univerzity v Astane, Kazachstan. V mene vedenia fakulty prijala pána profesora doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prodekanka MTF STU , ktorá mu predstavila pôsobnosť MTF a spolu s Ing. Michaelou Samardžiovou, Ing. Ladisloavom Morovičom, PhD. a doc. Ing. Ľubomírom Čaplovičom, PhD. ho previedla vybranými laboratóriami a centrami excelentnosti našej fakulty. Profesor Baitassov, vyjadril poďakovanie a zároveň prejavil záujem o rozvoj budúcej spolupráce s našou fakultou.

 

NOVEMBER 2011

 

11.11.2011 Návšteva z firmy DELCAM Birmingham

Dňa 10.11.2011 našu fakultu navštívili zástupca firmy DELCAM Birmingham (UK) pán Anthony Hall a zástupcovia DELCAM Brno, s.r.o. pán riaditeľ Pavel Šimonek a pán Michal Jelínek. Vzácnu návštevu privítal na pôde fakulty pán dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík spolu s prodekanom prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom. Firma DELCM je pre MTF strategickým dlhoročným partnerom z priemyslu najmä pre oblasť CAD/CAM software.

29.11.2011 Návšteva z Univerzity Palackého v Olomouci

V rámci učiteľskej mobility programu Erasmus navštívili Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied kolegovia prodekan doc. Ing. Čestmír Serafín Dr. a Mgr. Martin Havelka, Ph.D. z partnerskej Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahom učiteľskej mobility bol aj seminár s doktorandmi študijného programu Didaktika technických profesijných predmetov zameraný na výmenu skúseností s pedagogickým vzdelávaním v Českej a Slovenskej republike, na ktorom zaznelo veľa podnetných informácií.

29.11.2011 Rektor Iževskej štátnej technickej univerzity na MTF STU

Rektor Iževskej štátnej technickej  univerzity  (Izhevsk State Technical University-ISTU)  prof. DSc. Boris Yakimovich spolu s ďalšími predstaviteľmi univerzity prof. DSc. Ali Alievom - dekanom Fakulty matematiky a prírodných vied ISTU, prof. DSc. Yury Turyginom, Ellou Sosnovich, PhD., Olgou Mischenkovou, PhD. - vedúcimi celouniverzitných útvarov  medzinárodných vzťahov, pre doktorandské štúdia a kariérny rast boli prijatí dekanom MTF STU prof. Dr.Ing.Moravčíkom za účelom upevnenia kontaktov a diskusii o aktuálnych možnostiach spolupráce v oblasti výskumu.

 

DECEMBER 2011

 

08.12.2011 Návšteva zo Španielska na MTF STU 

V dňoch 6. 12. 2011 až 8. 12. 2011 v rámci ERASMUS navštívil našu fakultu prof. David Arencón Osuna zo Španielska (Centre Catalanya del Plastic Terrassa). Dňa 7.12. 2011 prof. David Arencón na ÚVTE, MTF STU predniesol dve prednášky s názvom Injection Moulding of Polymer Materials. Prvá prednáška so začiatkom o 10:00 bola určená pre študentov v rámci ktorej po úvodnom prestavení univerzity boli pútavou formou prezentované jednotlivé technológie spracovania plastov. Druhá prednáška so začiatkom o 12:30 bola určená pre pracovníkov a doktorandov ÚVTE.