Prejsť na obsah
Ocenenia 2007

14/05/2007   

Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zasadnuti dňa 12.3.2007 v tajnom hlasovaní s c h v á l i l a  návrhy na udelenie čestného titulu "profesor emeritus"  prof. Ing. Dáši Hrivňákovej, DrSc a Dr.h.c. prof. Ing. Ivanovi Hrivňákovi, DrSc.  Dekréty emeritného profesora boli menovaným odovzdané na zasadnutí VR STU dňa 14.5.2007

 

20/09/2007   

 Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2007 udelil na návrh dekana MTF STU prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie dvoch študentov MTF STU.
Za prácu "Využitie simulačných programov pri technológii výroby výkovkov na bucharoch" bol ocenený študent Bc.Jozef Rýdzi, (školiteľka: Ing.Mária Kapustová, PhD). Za prácu "Hodnotenie kvality bimetalickej rúrkovnice vyhotovenej zváraním explóziou" bol ocenený študent Bc. Michal Benák (školiteľ:prof.Ing.MilanTurňa,PhD.)  

 

17/10/2007   

Pri príležitosti konania medzinárodnej konferencie DAAAM v Zadare, Chorvátsko, v dňoch 17. az 20. októbra 2007 bolo nášmu pracovníkovi UVSM, pánovi Ing. Petrovi Košťálovi, PhD. udelené vzácne ocenenie za kontinuálne 10-ročné aktívne pôsobenia na konferenciách DAAAM a jej gremiách.

 

03/12/2007   

Dňa 3. 12. 2007 bol udelený titul Profesor roka zamestnancovi MTF STU Prof. Ing. Milanovi Turňovi, PhD. EWE.

 

OCENENIA PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV 70. VÝROČIA VZNIKU  STU

Dr.h.c. Ing. Peter  Joehnk PhD.  -  Forschungszentrum Dresden-Rossendorf  

Dr.h.c.prof.Dr.rer.nat.habil. Klaus Wetzig  - FZ Dresden      

Dr.h.c.Univ.-Prof.Dr.rer.oec.habil.et Dr.-Ing. Heinz Bartsch  - Roztok       

Dr.h.c.prof.Ing. Ivan Abramov, DrSc. -  TU Iževsk    

Dr.h.c.Univ.Doz.Hofrat O.Univ.Prof.Dipl.-Ing.  - TU Viedeň                                   

Dr.techn. Peter Herbert  Osanna    - TU Viedeň                       

DrSc.h.c. prof.Ing. Václav Pilous, DrSc.  - FS Plzeň                          

DrSc.h.c. prof.Ing. Emil Škrabal   -  SJF VUT Brno               

prof. Ing. Jozef Adamka, DrSc.     im memoriam

prof. Ing. Karol Polák, DrSc.

prof. Ing. Milan Turňa, PhD.,EWE.

prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

doc. Ing. Martin Mišút, CSc. -  rektor Trnavskej univerzity  

prof. Ing. Eduard Kostolanský, CSc.  -  rektor UCM Trnava                 

Ing. Ľudovít Vanek - riaditeľ Gymnázia, Trnava

Ing.Vladimír Kuchár - ZPŠ Trnava                                                    

Ing. Pavol Bagin -  riaditeľ SPŠ Dubnica nad/Váhom 

prof. Dr. Volkmar Richter  - University of Applied Sciences Anhalt                                                                                                                                                         

Dipl.-Finw. Rolf Pfrengle -  IFW Dresden                                                                           

Ing. Tibor Mikuš - Predseda VUC Trnava                                                           

Ing. Štefan Bošnák - primátor MÚ Trnava

Ing. Ladislav Szilagyi - SLSP Trnava    

Ing. Roman Novák - Dexia-banka Trnava   

Ing. Jozef Valach - GR JAVYS Jaslovské Bohunice             

doc. Ing. Jozef Mihok, CSc. - GR DMD Holding Trenčín       

Ing.  Miroslav Solava - ZVS Dubnica n/Váhom     

Ing.  Marián Dugovič - VÚJE Trnava

prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc.

prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.

prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.

prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

prof. PhDr.IngPavol Glesk, CSc.

prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

prof. Ing. Anton Vrban, CSc.

prof. Ing. Peter Grgač CSc.                                  

doc. Ing.  Peter Schreiber, CSc.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

doc. Ing. Miloš  Čambál, CSc.

prof. Ing. Alexander   Chaus, DrSc.

prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.                                               

prof. Ing. Karol Balog, PhD.                                                        

prof. Ing. Karol Velíšek, PhD.

doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

PhDr. Kvetoslava Rešetová

Ing. Jana Štefánková

Ing. Milan Hančin

Ing.  Dušan Knap