Prejsť na obsah
Ocenenia študentov
Dňa 23.4.2009 sa zúčastnili študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia z Ústavu priemyselného inžinierstva manažmentu a kvality 14.ročníka Mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol - ŠTOČ, organizovanej VŠB - Technická univerzita Ostrava. V sekcii "Informační systémy a management" sa na druhom mieste umiestnili Bc. Jana Brieniková, Bc. Mária Marettová, Bc. Jana Horňáková, Bc. Adriána Gergelová a Bc. Dominik Mesároš s prácou E-learnning pre MS Project (školiteľ Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.) a na treťom mieste Bc. Richard Seidl s prácou Projekt budovania EMS  Chirana - Dental, s. r. o. Piešťany (školiteľ prof. Ing. Peter Sakál, CSc.)  

 

Úspech študentov MTF na ŠVK STU a ŠVK UCM

Tomáš Schottert, študent II. ročníka v odbore Počítačová podpora výrobných technológií, ktorý obsadil druhé miesto v sekcii anglického jazyka vo fakultnom kole ŠVK, sa presadil aj v podmienkach tvrdej konkurencie  UŠVK 13.mája 2009, kde tiež obsadil druhé miesto.  Okrem neho nás na inom podujatí, Celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorá sa konala 7. apríla  2009 na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, úspešne reprezentovali v sekcii  anglického jazyka aj Matej Pecháček, Ján Babčan, študenti III. ročníka a Ivan Szilva, študent II. ročníka (všetci  Kvalita produkcie), pod vedením PhDr. Emílie Mironovovej. Matej Pecháček obsadil druhé, Ján Babčan tretie a Ivan Szilva štvrté miesto.

 

Úspech študentov MTF na ŠVOČ DF TU Zvolen

Študenti UPMK sa zúčastnili 50. rocnika medzinárodnej súťaže ŠVOČ na Drevárskej fakulte TU Zvolen. V sekcii "Ekonomika a manažment podniku", v ktorej bolo prezentovaných  polovicu príspevkov zahraničných učastníkov , sa na treťom mieste umiestnil  študent MTF Bc. Jan Kyzek (školiteľ doc. Ing.Karol Hatiar, CSc.) s témou "Iniciovanie ergonomického programu podniku". Na štvrtom mieste sa umiestnila Bc. Gabriela Hrdinová (školiteľ prof. Ing. Peter Sakál, CSc.) s témou "Analýza možností a návrh systému spoločenskej zodpovednosti (CSR) vo firme CHIRANA-PROGRESS, s.r.o Piešťany"

 

Študenti MTF úspešní v univerzitnom kole ŠVK

Študenti MTF STU nominovaní do univerzitného kola Študentskej vedeckej konferencie úspešne zabojovali a z celkového počtu 12 udelených cien získali v konkurencii študentov ostatných fakúlt STU 6 cien. Ocenení študenti: Bc. Milan Remenár, Bc. Jozef Ondruška, Bc. Martin Kováč, Bc. Jana Brieniková, Bc. Adriana Gergelová, Bc. Jana Horňáková, Bc. Mária Marettová, Bc. Dominik Mesáropš, Bc. Ján Kyzek, Tomáš Schottert.

 

V dňoch 26.5. - 27.5.2009 Slovenská spoločnosť údržby organizovala vo Vysokých Tatrách medzinárodnú odbornú konferenciu „Národné fórum údržby 2009". Konferencie sa zúčastnilo v tomto roku 176 účastníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska. V rámci konferencie bola ocenená aj najlepšia diplomová práca s tematikou údržby. Toto ocenenie dostala študentka MTF Trnava Bc. Martina Barošová za DP s názvom „Návrh racionalizácie údržbársko-opravárenských prác". Vedúcim DP bol prof. Ing. Sablik, CSc.

 

V rámci Európskeho týždňa  kvality bola v dňoch 11. - 12.11.2009 usporiadaná v Terchovej XVI. medzinárodná konferencia s názvom Kvalita vzdelávania, vzdelávaním ku kvalite. V rámci tejto konferencie bola Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu zorganizovaná súťaž o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti manažérstva kvality a komplexného manažérstva kvality (TQM). V kategórii BAKALÁRSKE PRÁCE sa ocenenou finalistkou stala Bc. Aksana MORAVCOVÁ z MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave. Názov práce: Sledovanie spôsobilosti strojov a procesov dodržať stanovené požiadavky.

V kategórii DIPLOMOVÉ PRÁCE sa víťazom stal Ing. Marián BOTKA  z MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave. Názov práce: Vypracovanie samohodnotiacej správy spoločenskej zopdovednosti organizácií a jej vyhodnotenie vp FIRES, s r.o. Batizovce.

 

V piatok 11. decembra 2009 na vianočnom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik rektor univerzity prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., odovzdal ocenenia víťazom súťaže Vedec roka STU. Cenu „Vedec roka STU 2009" v kategórii „Mladý vedecký pracovník" získal Mgr. Andrej Dobrotka, PhD., vedecko-pedagogický pracovník MTF STU za príspevok k objavom nových hviezd.

 

Úspešní študenti MTF STU

Na medziuniverzitnej ŠVOK (študentskej vedeckej odbornej konferencii), ktorú organizovala FMK UCM v Trnave s témou: IMS AKO SÚČASŤ STRATÉGIE ZAVEDENIA CSR V PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH SLOVENSKA sa naši študenti: Bc. Matej Mikuláš a Bc. Natália Hornáková umiestnili na 2. mieste.