Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Oddelenie Public relations zabezpečuje ucelený systém propagácie Materiálovotechnologickej fakulty a styk s verejnosťou využitím prostriedkov masovej komunikácie v spolupráci s ostatnými zložkami fakulty (okrem propagácie štúdia, ktorá prináleží odboru akademických činností). Využíva štandardné postupy pre:

  • zabezpečenie informovanosti verejnosti prostredníctvom informačného spravodajcu Udalosti na MTF STU (v anglickej verzii Newsletter), zverejňovaním správ o dianí na fakulte prostredníctvom regionálnych médií (televízia, tlač,...),
  • zabezpečuje publicitu MTF STU v slovenských, prípadne zahraničných prostriedkoch masovej komunikácie pri šírení dobrého obrazu MTF STU vo verejnosti (napr. európska ročenka,...),
  • zabezpečuje vydávanie periodických a neperiodických informačných a propagačných materiálov, v ktorých predstavuje mesto Trnava a súčasne fakultu ako pevnú súčasť mesta,
  • organizuje aktivity zamerané na propagáciu fakulty pre širokú verejnosť s cieľom priblížiť verejnosti život na fakulte (výstavy fotografií, organizácia koncertov pre verejnosť, rozhovory v médiách, ...),
  • zabezpečuje monitorovanie periodík a ostatných masmédií o článkoch, zmienkach, správach, informáciách, rozhovoroch a pod. ,
  • vytvára a archivuje textovú a obrazovú dokumentáciu o fakulte a využíva ju vo svojej informačnej a propagačnej činnosti,
  • garantuje web stránku fakulty v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a následným usmerneniam v oblasti zverejňovania informácií.