Prejsť na obsah
Semináre 2009

JANUÁR 2009

7.-17.1.2009 Ponuka kurzov z matematiky v januári

Katedra matematiky oslovila s ponukou kurzov z matematiky, časovo prispôsobenej pracujúcim študentom. Výučba prebiehala vo večerných hodinách alebo počas sobôt, v menších skupinách, formou intenzívneho precvičovania tých partií učiva, ktorých ovládanie bolo potrebné k úspešnému zvládnutiu skúšok z MI a LA.

 

19.-23.1.2009 Ponuka kurzov z fyziky

Ústav materiálov a Katedra fyziky MTF STU v Trnave ponúkla kurz z fyziky, ktorý bol zameraný na doplnenie znalostí a zručností zo stredoškolskej  fyziky na úroveň, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie štúdia na technických fakultách.

 

 

FEBRUÁR

4.2.2009 Ďalšie vzdelávanie na katedre zvárania

Katedra zvárania zverejnila ponukový list kurzov:

  • Základné kurzy zvárania podľa STN  050705
  • Zaškolenie zváračských robotníkov podľa  STN 050705
  • Školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení
  • Prípravné kurzy ukončené skúškou podľa STN  EN  287-1
  • Periodické preskúšanie zváračov podľa STN EN 287-1

23.2.2009 Ponuka jazykových kurzov na UIPH

Škola jazykovej komunikácie otvorila od 23. februára 2009 jarný trimester kurzov jazykovej komunikácie. Kurzy prebiehali na Materiálovotechnologickej fakulte STU od 16.00 hodiny.

 

27.2.2009 Odborný seminár o povlakovaní na UMAT MTF STU

Dňa 27. 2. 2009 sa v priestoroch Ústavu materiálov MTF STU na Bottovej ulici v Trnave uskutočnil odborný seminár, na ktorom predstaviteľ spoločnosti CemeCon z Wurselenu (SRN) Dr.-Ing. Christoph Schiffers predstavil najmodernejšie technológie a technologické zariadenia na vytváranie tenkých, spravidla veľmi tvrdých povlakov. Hosťa sprevádzal konateľ spoločnosti CemeCon v Ivančiciach pri Brne pán Lubomír Zima.

 

APRÍL

1.4.2009 Medzinárodný seminár Smart Cards
Dňa 1.4.2009 sa uskutočnil v priestoroch UIAM MTF STU medzinárodný seminár na tému "Smart Cards". Prednášateľ bol prof. Philip Keersebilck z Department of Electrotechnical Engineering, KAHO Gent, Catholic University College Sint-Lieven, Belgicko. Semináru sa zúčastnili pracovníci ústavu, doktorandi a študenti študijného programu Automatizácia a informatizácia procesov.

7.4.2009 13. seminár ESAB
Dňa 7. apríla 2009 zorganizoval Ústav výrobných technológií MTF STU v spolupráci s ESAB Slovakia s.r.o. a Slovenskou zváračskou spoločnosťou 13. seminár ESAB k problematike zvárania a zvariteľnosti. Súčasťou odborných prednášok bola prezentácia zariadení a ukážky zvárania fy ESAB Slovakia s.r.o. Podujatia sa zúčastnilo 160 účastníkov, výstupom z podujatia je zborník odborných príspevkov.


AUGUST

22.8.2009 Ponuka kurzov z angličtiny
Dňa 22.8.2009 a 26.8.2009 sa začínajú kurzy z angličtiny. 

31.8.2009 Ponuka kurzov z fyziky
Začínajú sa kurzy z fyziky, ktoré trvajú do 5.9.2009.

 

SEPTEMBER

5.-12.9. Ponuka kurzov zo stredoškolskej matematiky
Katedra matematiky UIAM ponúkala novoprijatým študentom septembrové kurzy zo stredoškolskej matematiky, určené tým študentom, ktorí nemali dostatočný počet hodín matematiky na strednej škole, prípadne mali  od ukončenia strednej školy väčší časový odstup. Kurzy boli vedené učiteľmi katedry matematiky formou výkladu a precvičovania tých partií matematiky, ktorých rutinné ovládanie je nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu skúšok z matematiky a fyziky a boli časovo prispôsobené aj  prípadným pracovným aktivitám študentov. 

28.9. Kurzy jazykovej komunikácie
Škola jazykovej komunikácie na MTF STU ponúka kurzy jazykovej komunikácie v anglickom, nemeckom, španielskom a ruskom jazyku.

 

DECEMBER

1.12. Seminár na tému Racionalizácia výroby kovacích nástrojov
Dňa 1.12.2009 sa v miestnosti T-32 uskutočnil odborný seminár na tému Racionalizácia výroby kovacích nástrojov. Organizátorom seminára bola Katedra tvárnenia ÚVTE. Na seminári sa zúčastnili pracovníci kováční (Metalurg Dubnica, a. s. HKS Forge Trnava, s. r. o, Elba Kremnica, a. s.), študenti a doktorandi a pracovníci ÚVTE. Celkove sa seminára zúčastnilo cca 80 účastníkov. Ako čestný hosť sa seminára zúčastnil Ing. Ladislav Jílek, CSc., čestný predseda Svazu kováren ČR a predseda redakčnej rady odborného časopisu Kovarenství. Na seminári bolo prednesených 6 odborných prednášok a bol odprezentovaný simulačný program simufact forming od firmy EC Engineering.