Prejsť na obsah
Semináre 2010
JANUÁR 2010
 

7.-29.1.2010 Kurzy z matematiky
Katedra matematiky uskutočnila kurzy z matematiky, časovo prispôsobené pracujúcim študentom. Výučba prebiehala vo večerných hodinách alebo počas sobôt.

18.-22.1.2010 Kurz fyziky
Ústav materiálov - Katedra fyziky MTF STU v Trnave pripravila kurz fyziky, ktorý bol zameraný na doplnenie znalostí a zručností z fyziky na úroveň, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie štúdia na technických fakultách.

 
FEBRUÁR 2010

 

11.2.2010 UIPH otvára jazykové kurzy

V letnom semestri 2009/2010 Jazyková škola komunikácie UIPH opäť otvára jazykové kurzy klasické aj špeciálne pre zamestnancov, študentov aj verejnosť z anglického jazyka, nemeckého jazyka, ruského a francúzskeho jazyka.

15.-26.2. Prípravný kurz + skúšky z anglického jazyka UNIcert® II a UNIcert® III

Konal sa prípravný kurz so záverečnou skúškou z anglického jazyka na získanie certifikátu UNIcert® II aj UNIcert® III.

 
MAREC 2010

 

11.3.2010 Prezentácia simulačného programu Moldflow na UVTE

Dňa 11.3.2010 sa v priestoroch ÚVTE - Katedra tvárnenia uskutočnilo stretnutie s firmou SMARTPLAST s.r.o. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila prezentácia  simulačného softwaru Moldflow. Katedra tvárnenia uvažuje s nákupom tohto simulačného softwaru v rámci projektu AUTOPLAST a zvýšiť tak vzdelanostnú úroveň  študentov v oblasti návrhu konštrukcie a spracovania plastov.  

 

APRÍL 2010

 

13.4.2010 14. seminár ESAB

Už tradične sa 13.4. 2010 uskutočnil 14. Seminár  Esab na pôde MTF STU, ktorého organizátormi boli fy. ESAB, MTF STU so sídlom v Trnave a Slovenská zváračská spoločnosť. Obsahove bol seminár zameraný v prednáškovej časti na zváranie v energetike, zváranie v automobilovom priemysle ,ako aj na otázky zvárania moderných materiálov. V praktickej časti boli prezentované najnovšie výrobky fy ESAB. Seminára sa mimo študentov a učiteľov MTF STU zúčastnilo 162  účastníkov  z celého Slovenska.

15.4.2010 Prezentácia simulačného programu CADMOULD na UVTE

Dňa 15.4.2010 sa v priestoroch ÚVTE - Katedra tvárnenia uskutočnilo stretnutie s firmou Plasty Gabriel s.r.o. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila prezentácia simulačného softwaru CADMOULD 3D - F. Katedra tvárnenia uvažuje s nákupom tohto simulačného softwaru v rámci projektu AUTOPLAST a zvýšiť tak vzdelanostnú úroveň študentov v oblasti návrhu konštrukcie a spracovania plastov.

 

MÁJ 2010

 

14.5.2010 Prednáška prof. Dr. Dr. h .c. Petra Joehnka z Forschungszentrum - Drážďany

Dňa 14.5.2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnila prednáška prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka z Forschungszentrum - Drážďany. Prednáška bola určená študentom odboru Priemyselné inžinierstvo s cieľom priblížiť im konkrétne problémy z oblasti strategického a operatívneho manažmentu podniku. Študenti mali možnosť získať cenné informácie a zároveň si odskúšať na práci v týme riešenie konkrétneho problému s využitím prístupu Balanced Scorecard.

22.5.2010 Ponuka kurzov matematiky

Dňa 22. mája Katedra matematiky otvorila kurzy z matematiky, ktoré boli zamerané na doplnenie vedomostí, potrebných na zvládnutie učiva Matematiky 1 a Matematiky 2.

27.5.2010 Odborný seminár PRAMET 2010

Dňa 27. mája 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnil odborný seminár PRAMET 2010, kde odborníci zo Slovenskej a českej republiky prezentovali najnovšie trendy v oblasti rezných nástrojov. Na seminári sa zúčastnili pracovníci a študenti doktorandského a bakalárskeho štúdia Materiálovotechnologickej fakulty STU a pracovníci z praxe.

31.5.-4.6.2010 Prednáška prof. Klausa Wetziga

Dňa 31. mája 2010sa začal cyklus prednášok prof. Klausa Wetziga z IFW Drážďany "Ion Beam Research in Materials Science", ktorý potrvá až do 4. júna 2010 na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave.

 

SEPTEMBER 2010

 

6.9.2010 Semináre z fyziky

Katedra fyziky UMAT organizovala kurz z fyziky, ktorý bol zameraný na doplnenie znalostí a zručností z tohto predmetu. Výučba na kurze sa začala 6.9.2010 skúsenými pedagógmi MTF STU v Trnave.

6.9.2010 Kurzy z matematiky

Dňa 6.9. začali aj kurzy matematiky organizované Katedrou matematiky UIAM. Boli určené pre novoprijatých študentov, ale pre tých študentov, ktorí nemali dostatočný počet hodín matematiky na strednej škole, prípadne mali  od ukončenia strednej školy väčší časový odstup

 

OKTÓBER 2010

 

4.10.2010 Ponuka jazykových kurzov

Katedra odbornej jazykovej prípravy UIPH pripravila už 3. ročník Školy jazykovej komunikácie. Zamestnanci, doktorandi, študenti MTF a záujemcovia z radov verejnosti sa mohli prihlásiť na kurzy komunikácie v anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom jazyku.

11.10.2010 Kurzy zvárania

Zváračská škola MTF STU v Trnave začala vyučovať základné kurzy zvárania podľa STN  050705 a zároveň uverejnila ponukový list doplňujúcich kurzov zvárania nielen pre študentov MTF, ale aj pre širokú verejnosť.

20.10.2010 Prednáška Ing. Alexandra Cimbaľáka na MTF STU

Dňa 20.10.2010 sa o 10.00 hodine na Paulínskej ulici v aule uskutočnila prednáška Ing. Alexandra Cimbaľáka na tému Integrácia informačných systémov, ktorú zabezpečil Ústav aplikovanej informatiky a automatizácie.

Ing. Alexander Cimbaľák je majiteľ firmy ACE enterprise Slovakia a zároveň autor najlepšieho európskeho IT projektu roka 2010.

 

NOVEMBER 2010

 

10.11.2010 Prednáška „Theory of Constrains in Production Logistic"

Dňa 10. 11. 2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnila prednáška Ing. Krzysztofa Witkowskeho, PhD. na tému „Logistics System in Economy". Spolu s Ing. Krzysztofa Witkowskim, PhD.  študenti mali možnosť zoznámiť sa s Ing. Sebastianom Saniukom, PhD. z Univerzity v Zelenej Hore, Poľsko, ktorý im predstavil problematiku „Theory of Constrains in Production Logistics".

11.11.2010 Dies Iovis Occurssus

Dňa 11.11.2010 sme na pôde Materiálovotechnologickej fakulty privítali prof. MUDr. Andreja Černáka, DrSc., ktorý bol hosťom a prednášateľom v rámci štvrtkového popoludnia Dies Iovis Occurssus. Úvod stretnutia spestril tromi skladbami žiak Základnej umeleckej školy v Trnave. Prednáška pána profesora Černáka na tému Oftalmológia - atraktívny medicínsky odbor, bola obohatená realistickými videoukážkami očných operácií. Dozvedeli sme sa tiež o častých poruchách zraku človeka a možnostiach diagnostiky a prevencie rôznych zrakových ochorení.

18.-19.11.2010 Seminár „Nové trendy v diagnostike materiálov"

V dňoch 18. a 19. novembra na pôde Ústavu materiálov MTF STU prebieha medzinárodný seminár pod názvom „Nové trendy v diagnostike materiálov". Po privítaní účastníkov seminára doc. Čaplovič oboznámil s činnosťou Centra excelentnosti pre diagnostiku materiálov a prvými skúsenosťami a aplikačnými možnosťami elektrónového rastrovacieho mikroskopu JEOL JSM 7600F.

30.11.2010 Seminár „70. rokov obrábania na STU"

Dňa 30.11.2010 sa na MTF STU v Trnave uskutočnil seminár „70 ROKOV OBRÁBANIA NA STU", ktorý pre zamestnancov, doktorandov a študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Obrábanie a montáž zorganizovalo vedenie UVTE MTF. Na seminári prednášajúci prof. Ing. Ivan Baránek ,CSc. pripomenul základné míľniky z histórie STU, vzťahujúce sa k výskumu a vyučovaniu obrábania na STU. Pri tejto príležitosti odovzdal prvý prodekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka v zastúpení rektora STU a dekana MTF prof. Ing. Alexandrovi Janáčovi, CSc. dekrét o udelení čestného titulu profesor emeritus.

 

 

DECEMBER 2010

 

3.12.2010 Seminár „70 rokov obrábania na STU"

Dňa 30.11.2010 sa na MTF STU v Trnave uskutočnil seminár „70 ROKOV OBRÁBANIA NA STU", ktorý pre zamestnancov, doktorandov a študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Obrábanie a montáž zorganizovalo vedenie UVTE MTF. Na seminári prednášajúci prof. Ing. Ivan Baránek ,CSc. pripomenul základné míľniky z histórie STU, vzťahujúce sa k výskumu a vyučovaniu obrábania na STU. Priblížil hlavné výsledky sedemdesiat ročnej práce v tejto oblasti a osobnosti, ktoré za nimi stáli. Zdôraznil odkaz pre dnešok a budúcnosť.

16.12.2010 Ponuka kurzov z matematiky

Katedra matematiky si Vás dovoľuje osloviť s ponukou kurzov z matematiky, časovo prispôsobenej pracujúcim študentom. Výučba bude prebiehať v menších skupinách vo večerných hodinách alebo počas sobôt .

17.12.2010 Ponuka kurzu z fyziky

Ústav materiálov, Katedra fyziky MTF STU v Trnave si Vás dovoľuje osloviť s ponukou kurzu z fyziky.
Kurz je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z fyziky na úroveň, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie štúdia na technických fakultách.
Výučba na kurze je zabezpečená skúsenými pedagógmi MTF STU v Trnave.