Prejsť na obsah
Semináre 2011

FEBRUÁR 2011

 

24.02.2011 Ponuka jazykových kurzov-Jazykové centrum STU

Jazykové centrum STU, FCHPT, Radlinského č. 9, 812 37  Bratislava ponúka na letný semester 2010/11 kurzy v anglickom jazyku pre všetky stupne pokročilosti.

24.02.2011 Medzinárodný vedecký seminár: Nové trendy v manažérstve kvality 2011

Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu  organizujú pod záštitou Prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka dekana Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave 4. ročník medzinárodného vedeckého seminára 12. - 13. apríla 2011 Téma seminára: NOVÉ TRENDY V MANAŽÉRSTVE KVALITY.

 

MAREC 2011

 

01.03.2011 Medzinárodný vedecký seminár: Nové trendy v manažérstve kvality 2011

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, v spolupráci so, Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu, oranizujú pod záštitou dekana Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave.

 

APRÍL 2011

  

07.04.2011 15. odborný seminár ESAB 2011

Dňa 5.4.2011 sa konal už 15. odborný seminár ESAB poriadaný v spolupráci fy. ESAB s Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave, ktorá bola zároveň miestom konania semináru. Po registrácii 170-tich účastníkov nasledovalo otvorenie semináru venovanému cyklu k problematike zvárania a zvariteľnosti. Okrem získania teoretických poznatkov mali účastníci možnosť prezrieť si novinky z oblasti zváracích zariadení fy. ESAB.

13.04.2011 Semináre a prednášky hostí z Poľska

Dňa 12.4. sa konali  prednášky a semináre  hostí z Poľska, konkrétne Ing. Krzysztofa Witkowskeho, PhD. a Ing. Sebastiana Saniuka, PhD. z Univerzity v Zelenej Gore. Doctor Witkowski, prezentoval študentom možnosť zapojiť sa do mobilitného programu Erazmus a rozvíjať tak spoluprácu medzi našimi univerzitami. Zároveň predstavil študentom  3.ročníka, bakalárskeho štúdia oblasť  „Distribučnej logistiky" ako aj „Kvality služieb logistiky", prezentovanej v prípadovej štúdii .

15.04.2011 Dies Iovis Occurssus XV

Včerajšie štvrtkové popoludnie bolo ďalším už tradičným stretnutím s osobnosťami spoločenského a hospodárskeho života na pôde MTF STU. Privítali sme JUDr. Zuzanu Adamovú, PhD., ktorá sa venovala problematike autorského práva.  Rozsah ochrany duševného vlastníctva je nesmierne široká a zaujímavá téma, ktorá vyvolala diskusiu na rôzne otázky auditória najmä zo života a skúseností s uplatňovaním autorského práva.

21.04.2011 Uskutočnil sa seminár „Nové trendy v manažérstve kvality"

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality zorganizoval v dňoch 12.-13 apríla 2011 v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty 4. ročník medzinárodného vedeckého seminára Nové trendy v manažérstve kvality. V rámci seminára sa uskutočnilo stretnutie učiteľov v oblasti manažérstva kvality, na ktorom pedagógovia hovorili o možnom smerovaní študijného programu (ŠP) Kvalita produkcie, ako aj možnostiach vzájomnej spolupráce. Veľkým prínosom na stretnutí bola účasť prof. Ing. J. Sinaya, DrSc., bývalého rektora TU Košice a bývalého poradcu Vlády SR pre oblasť vzdelávania.

29.04.2011 Odborná prednáška o vývoji softvéru v BMW

Dňa 28.4.2011 sa na pôde UIAM MTF STU uskutočnila prednáška zamestnanca BMW Group  Dr. Ing. Nagyho na tému: „Softvérové inžinierstvo v automobilovom priemysle". Obsahom prednášky bolo: výzvy pri vývoji softvéru pre moderný automobil dneška, prehľad domén a typov softvéru v automobile, nasadenie existujúcich paradigiem vývoja softvéru, metódy modelovania a súčasné používané štandardy.

 

MÁJ 2011 

 

19.05.2011 Prednáška prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka

Dňa 17.5.2011 sa uskutočnila prednáška hosťujúceho profesora našej fakulty, prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka - Administrative Director-a Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf na tému Knowledge Strategy. Prednáška sa stretla s veľkou účasťou a záujmom študentov 1. ročníka, 2. stupňa štúdiá Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.

20.05.2011 Medzinárodný doktorandský seminár - IDS 2011

Dňa 15. - 17. mája 2011 sa uskutočnil šiesty ročník Medzinárodného doktorandského seminára, ktorý sa konal na zámku v Smoleniciach. Zaregistrovaných bolo 76 účastníkov z Čiech, Bieloruska, Nemecka, Rakúska a zo Slovenska. Medzi zahraničných hostí patrili Dr. h.c. Dr. Rolf Pfrengle (IFW Dresden, Germany), Dr.h.c. Peter Joehnk (FZD Rossendorf, Germany), Prof. Dr. Manuela Niethammer (TU Dresden), Prof. Volkmar Richter (Köthen, Germany) a prof. Boris Khina from (National Academy of Sciences of Belarus) a ďalší.

27.05.2011 Dies Iovis Occurssus XVI

Včerajšie štvrtkové stretnutie otvoril troma skladbami mladý umelec zo Základnej umeleckej školy v Trnave, žiak Lukáš Harant, pod vedením pedagogičky Mgr. Marty Čeleďovej.

Po privítaní prítomných prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka predstavil hosťa popoludnia, RNDr. Jozefa Brestovského, odborníka v oblasti boja proti kalamitným komárom a kliešťom. Prednášateľ RNDr. Brestovský je i spoluautorom knihy Dobrý revír, ktorú si mohli zúčastnení zakúpiť v závere prednášky spolu s venovaním od autora.

 

JÚN 2011

 

10.06.2011 Predvádzanie prístroja 

Dňa 10.6.2011 sa v hale Centra excelentnosti 5 -osového obrábania uskutočnilo predvádzanie nového prístroja pre tepelné upínanie nástrojov od firmy HAIMER. Zamestnanci firmy realizovali praktické ukážky upínania rôznych priemerov nástrojov s objasnením správnych parametrov tepelného upínania. Časť prezentácie bola venovaná novej generácie upínačov nástrojov ako pre výkonové obrábanie, tak aj pre vysokorýchlostné obrábanie. Predvádzania sa zúčastnili doktorandi a zamestnanci UVTE -KOM.

 

SEPTEMBER 2011

  

20.09.2011 Workshop pre doktorandov 

Pod záštitou prof. Stanislava Biskupiča sa na STU v Bratislave uskutoční Elsevier Author Workshop, ktorý je určený najmä PhD študentom a mladým vedcom. Na workshope bude prednášať šéfredaktor pre techniku z vydavateľstva Elsevier na tému: Ako pripraviť rukopis pre publikovanie v medzinárodnom časopise.

 

OKTÓBER 2011

 

04.10.2011 New Materials & Material Technologies - seminár

Dňa 21. 11. 2011 sa v CVTI na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave uskutoční medzinárodné stretnutie firiem a výskumných organizácií z oblasti materiálov a materiálových technológií. Stretnutie sa bude skladať z troch častí: úvodné prednášky, paralelné workshopy, vopred zorganizované bilaterálne rokovania.

28.10.2011 Dies Iovis Occurssus XVII - konalo sa stretnutie s Mgr. Zdenkom Ďuriškom

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty sme vo štvrtok  27.10.2011 v rámci štvrtkových stretnutí - Dies Iovis Occurssus privítali vedeckého pracovníka Národného biografického ústavu Mgr. Zdenka Ďurišku.  Stretnutia sa zúčastnil i náš bývalý prodekan, súčasný prorektor STU pre vzdelávanie, doc. Ing. František Horňák, PhD. Témou stretnutia bola genealógia - veda zaoberajúca sa štúdiom predkov určitej rodiny. Magister Ďuriška priblížil publiku náplň práce genealóga  a uviedol zopár príkladov vzniku konkrétnych priezvísk na Slovensku, zaujímavý je napríklad pôvod priezviska Hodža.

 

NOVEMBER 2011

 

10.11.2011 Vedecký seminár Technológia zvárania 2011 - technológia rozvoja priemyslu EÚ

Dňa 8. novembra 2011 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., na Kopčianskej ulici v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2011 uskutočnil tradičný vedecký seminár Technológia zvárania 2011 - technológia rozvoja priemyslu EÚ. Organizátormi boli spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., STU BRATISLAVA (MTF, FEI, SjF), MEDZINÁRODNÉ LASEROVÉ CENTRUM a TRUMPF SLOVAKIA, s. r. o. Účastníci tohtoročného seminára mali možnosť oboznámiť sa s laserovým centrom spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktoré doplnil špičkový diskový laser najnovšej generácie s výkonom 8 kW TruDisk 8002 firmy TRUMPF.

25.11.2011 Dies Iovis Occurssus XVIII

Vo štvrtok 24.11.2011 sa konalo ďalšie z popoludní Dies Iovis Occurssus, kde sme tentokrát privítali odborníka MZ SR pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomíra Okruhlicu, CSc. Prednáška na tému „Čo je závislosť? - aktuálna situácia" zaujala mnohých a stretnutia sa zúčastnil aj prorektor STU pre spoluprácu s praxou, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

 

DECEMBER 2011

 

07.12.2011 Technický workshop - Špičkové technológie a ich využitie vo výrobnom priemysle

Na technickom workshope sa zúčastnili zástupcovia podnikateľských subjektov ako aj zástupcovia zo širokej akademickej obce. Účastníkom technického workshopu riaditeľ UVTE na úvod predstavil MTF UVTE. Ďalej boli predstavené možnosti využitia technologického pracoviska zameraného do oblasti spracovania plastov pre vedu a výskum, centrum excelentnosti 5-osého obrábania a možnosti využitia 3D scanovania pre vedecké účely.

08.12.2011 Návšteva zo Španielska na MTF STU 

V dňoch 6. 12. 2011 až 8. 12. 2011 v rámci ERASMUS navštívil našu fakultu prof. David Arencón Osuna zo Španielska (Centre Catalanya del Plastic Terrassa). Dňa 7.12. 2011 prof. David Arencón na ÚVTE, MTF STU predniesol dve prednášky s názvom Injection Moulding of Polymer Materials. Prvá prednáška so začiatkom o 10:00 bola určená pre študentov v rámci ktorej po úvodnom prestavení univerzity boli pútavou formou prezentované jednotlivé technológie spracovania plastov. Druhá prednáška so začiatkom o 12:30 bola určená pre pracovníkov a doktorandov ÚVTE.

09.12.2011 Konala sa prednáška Dies Iovis Occurssus XIX

Slovenskí archeológovia menia dejiny - tak znel názov poslednej tohtoročnej štvrtkovej prednášky  Dies Iovis Occurssus XIX, v rámci ktorej sme na pôde MTF privítali vedeckého pracovníka Archeologického ústavu SAV v Nitre, pána PhDr. Karola Pietu, DrSc. Po predstavení  v súčasnosti používaných metód archeologického výskumu na Slovensku, prezentoval doktor Pieta nálezisko drevenej hrobky v lokalite Popradu.