Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Pre výskumnú univerzitu je neodmysliteľná intenzívna spolupráca s praxou. Táto činnosť výrazne obohacuje vzdelávaciu aj výskumnú činnosť, pretože reflektuje na aktuálnu potrebu poskytovania mnohokrát unikátnych riešení akútnych technických problémov, urýchľuje transfer poznatkov a prináša aj finančné prostriedky. Je príspevkom fakulty k napĺňaniu Lisabonskej stratégie. Do tejto významnej činnosti sa popri erudovaných a uznávaných špičkových pracovníkov univerzity veľkou mierou zapájajú aj študenti, hlavne doktorandi, ktorí majú takto možnosť priameho napojenia výskumných tém z priemyslu na svoje projekty. Formy spolupráce fakulty a praxe majú rôzny charakter: sú to úlohy z praxe riešené na základe priamej zmluvy alebo objednávky, výskumné a inovačné projekty riešené spolu s partnermi z priemyselnej sféry, zapájanie malých a stredných podnikov do riešenia medzinárodných projektov, praxe a stáže študentov v podnikoch doma aj v zahraničí, podpora vzniku malých firiem vychádzajúc ich z prostredia fakulty a ďalšie.

 

Dlhodobý zámer MTF STU v oblasti strategických cieľov spolupráce s praxou

Využívaním najnovších vedeckých poznatkov, inžinierskych skúseností a praktických technických zručností pri poskytovaní služieb subjektom hospodárskej a spoločenskej praxe prispievať k inováciám a tým aj k zlepšovaniu kvality života ľudí. Vybudovať z fakulty atraktívneho a rešpektovaného partnera pre priemyselné podniky, verejnú správu a samosprávu.

 

Strategické ciele:

 • Posilnenie spolupráce s priemyselnými podnikmi v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania formou riešenia spoločných projektov alebo formou zmluvného výskumu.
 • Posilnenie transferu technológií do praxe a komercializácie výsledkov výskumu.
 • Podpora aktivít, ktoré budú smerovať k vytváraniu Start-up a Spin-off firiem na pôde fakulty.
 • Zvýšenie počtu výskumných a inžinierskych projektov financovaných subjektmi hospodárskej a spoločenskej praxe formou podnikateľskej činnosti.

 

Kľúčové opatrenia na dosiahnutie strategických cieľov:

 • Aktualizovať a aktívne budovať nové kontakty na spoluprácu s relevantnými priemyselnými partnermi.
 • Aktualizovať a propagovať ponuku expertíz výskumných pracovísk a high-tech laboratórií fakulty.
 • Vytvárať spoločné výskumné pracoviská a laboratóriá s podnikmi a s akademickými a výskumnými pracoviskami.
 • Založiť Priemyselnú radu MTF a využiť jej poslanie.
 • Budovať vlastnú inštitucionálnu podporu pre transfer technológií do praxe a komercializáciu výsledkov výskumu.
 • Budovať vlastnú inštitucionálnu podporu k vytváraniu Start-up a Spin-off firiem na pôde fakulty.
 • Navrhnúť a implementovať stimuly pre podnikateľskú činnosť nadväzujúcu na hlavnú činnosť fakulty.
 • Aktualizovať a propagovať ponuku odborných znalostí a možností jednotlivých pracovísk fakulty.