Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu sa okrem výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti zaoberá aj oblasťami ďalšieho vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie vychádza z odborného zázemia UPIM, zo spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe.

Poslaním celoživotného vzdelávania je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života a zabezpečovať komplexné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Cieľom je poskytovať komplexné vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio odborných a záujmových vzdelávacích aktivít sledujúcich najnovšie vývojové trendy a potreby praxe. Ponúkané vzdelávacie aktivity sú realizované čo najbližšie k učiacim sa, s podporou prostriedkov informačných a komunikačných technológií.

UPIM Vám prináša nový „Katalóg kurzov“ - v príprave

 

V katalógu bude detailný prehľad vzdelávacích aktivít, ako aj informáciu o forme, ktorou vie UPIM vzdelávaciu aktivitu zabezpečiť, resp. prispôsobiť „na mieru“, čo do obsahu, miesta a termínu konania.

Okrem tejto ponuky UPIM realizuje rôzne prieskumy, vypracováva analýzy, štúdie a expertízy, vypracováva a realizuje projekty, vytvára a implementuje nástroje, techniky, metódy, metodiky, modely, prístupy a štandardy zo svojej oblasti.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás, prosím, kontaktujte:
docasny

Viac informácií o celoživotnom vzdelávaní na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave:

http://www.mtf.stuba.sk/sk/verejnost/celozivotne-vzdelavanie.html?page_id=4817

http://www.stuba.sk/sk/dalsie-vzdelavanie/materialovotechnologicka-fakulta-so-sidlom-v-trnave.html?page_id=5781

Viac informácií o celoživotnom vzdelávaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave:

http://www.stuba.sk/sk/dalsie-vzdelavanie.html?page_id=5775