Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Caletka, M

Odhad ukazovateľov pohotovosti aspoľahlivosti výrobných systémov = The estimation of the indicators of availability and reliability in production systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Gemeri, D

Návrh riadiaceho pneumatického obvodu výrobného zariadenia = Scheme of pneumatic controlling of circuit of manufacturing established

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Gubrianska, V

Prehľad tvárniacich nástrojov pre plošné tvárnenie = Summary of forming tools for sheet forming

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Hankeová, N

Analýza súčasného stavu v oblasti nepružných výrobných systémov = The analysis of present state in the sphere of inflexible manufacturing systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Horný, M

Prehľad tvárniacich strojov pre voľné kovanie = Summary of forming machinhery for smith forging

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Hrudka, M

Prehľad a označovanie strojov pre objemové tvárnenie = Machines review and labeling for volume forming

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Hudy, E

Návrh zásobovania montážneho pracoviska = Proposal supply of assembling department

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Kolesárová, K

Návrh riadenia lepiaceho automatu = Design of direction of gluing machine

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Kolík, T

Metodický návrh rozmiestňovania výrobného pracoviska podľa zásad racionalizácie = The Methodical Design of dislocate production work-place on a point of order of rationalization

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Krupa, M

Prehľad a označovanie strojov pre plošné tvárnenie = The digest and marking of flat moulding machines

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Meleg, P

Návrh a porovnanie pneumatického, elektropneumatického, hydraulického riadenia vybraného zariadenia = Proposal and comparison of pneumatic, electropneumatic, hydraulic management of selected equipment

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Pangrác, D

Zariadenia na brúsenie súčiastok s použitím výkonového ultrazvuku = Devices for grinding of components with using output ultrasound

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Petráš, J

Kvantifikácia pohotovosti a spoľahlivosti výrobných systémov = Quantification of Availability and Reliability of manufacturing systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Polakovičová, S

Prehľad špecializovaných tvárniacich strojov = Review of specialized cavity machineries

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Sejna, M

Manipulačné zariadenia pre presun a uchopenie výrobkov v technologickom procese výroby = Operating mechanism for movement and grab articels in technical manufacture process

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Strašifták, L

Prehľad poznatkov o projektovaní výrobných systémov pre lisovne = List of knowledge about planning production systems in the pressrooms

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Svinčák, J

Modelovanie a programovanie robotických zariadení v prostredí RoboLab = Modeling and programming of robot devices in RoboLab environment

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Šajbidor, M

Prehľad elektroerozívnych strojov = Survey on electrical discharge machines

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Tulala, R

Rezné nástroje na výrobu ozubenia = Cutting tools for gear manufacturing

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009

Drška, S

Prehľad rotačných nástrojov = Summary of rotary tools

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Hanzlíček, M

Modelovanie a programovanie manipulačnej techniky v prostredí RoboLab = Modeling and programming material handling in Robolab environment

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Jamrich, P

Systém údržby automatizovaných výrobných liniek = System of the maintenance for automatized production lines

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Janita, V

Prehľad vysekávacích strojov = Overview of punching machines

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Janitová, I

Návrh elektro-pneumatického obvodu pre účely výučby = Design of the electro-pneumatic circuit for teaching purposes

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Konečník, P

Trendy v oblasti vývoja obrábacích strojov = Trends in the field of machine tools development

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Richter, A

Technická podpora prevádzkovej diagnostiky výrobných systémov = Technical support for field diagnostics of manufactoring systems

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KAM, 2009

Trokan, D

Totálne produktívna údržba na montáži v PSA Peugeot Citroen, Trnava = Total productive maintenance on mount - line in PSA Peugeot Citroen, Trnava

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009

Sítková, V

Optimalizácia pracovného prostredia vo výrobe = The Optimalisation of the Working Place in the Machine Industry

Trnava(SK) : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009