Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Bakalárske štúdium 

Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy

Profil absolventa : 

Absolvent bude rozumieť strojárskym technológiám a používaných nástrojoch. Bude mať znalosť aj zo základov podnikového hospodárstva, manažérstva a marketingu bude schopný riešiť problémy z oblasti technických materiálov, ich vlastnosti ako aj z mechaniky strojov. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijných programoch výrobné zariadenia a systémy a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu alebo na bezprostredný vstup na trh práce.  

Inžinierske štúdium  

Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy

Profil absolventa: 

Absolvent získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti výrobnej techniky, výrobných technológií a materiálov, vo výrobných procesoch a výrobných systémoch. Bude rozumieť funkcii strojov a konštrukcii výrobných zariadení. Bude mať znalosť z oblasti výrobných strojov a materiálov používaných vo výrobnom procese. Bude schopný riešiť problémy z oblasti mechaniky strojov, mechanizácie a automatizácie. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí výrobnej techniky a systémov, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja, alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Doktorandské štúdium 

Študijný program: Výrobné zariadenia a systémy

Profil absolventa : 

Absolvent získa vysokú odbornosť v oblasti riadenia procesov, vo vývoji nových metód a algoritmov riadenia na úrovni vedeckého a výskumného pracovníka. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobnej techniky s orientáciou na vývoj obrábacích, tvárniacich, zváracích, lejárskych strojov, robotických zariadení, strojov pre spracovanie dreva, tuhého odpadu a pod. Osvojí si zásady vedeckej práce, väzby výskum – vývoj – výroba – použitie – recyklácia. Rozumie súvislostiam automatizácie s automatizovaným a automatickým riadením výrobných procesov, príprave a riadeniu experimentov, modelovaniu, simulácii a prognostike. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Je pripravený formulovať a riešiť problémy odboru, a viesť riešiteľský kolektív.

Uplatnenie absolventa

Nájde uplatnenie vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách a tiež v priemysle na poste výskumného a vývojového pracovníka.

Garant:

prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca:

doc. Ing. František  Pecháček, PhD., frantisek.pechacek@stuba.sk