Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations
vnutorne_vztahy
vnutorne_vztahy
vnutorne_vztahy
vnutorne_vztahy
ODBOR POZNATKOVÉHO MANAŽMENTU   ODDELENIE PUBLIC RELATIONS   kontakt na ALUMNI   ODDELENIE VYDAVATEĽSTVA ALUMNIPRESS
vedúca odboru :   vedúca oddelenia :       vedúca oddelenia:
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.   PaedDr. Daša Zifčáková   Mgr. Jana Boškovská   Alžbeta Skýpalová
tel. : +421 906 068 kl. 355

+421 915 847 111
resetova   tel. : +421 906 068 kl. 384
       
+421 918 646 034
zifcakova   tel. : +421 906 068 kl. 371
        
  tel. : +421 906 068 kl. 360

+421 918 646 033
fax : +421 906 068 499            

 

Oblasť vnútorných vzťahov na MTF STU garantuje kompetencie:

 • sociálnej politiky  fakulty
 • public relations
 • bezpečnostný systém
 • edičnú činnosť
 • ALUMNI

Sociálna politika MTF STU  

Materiálovotechnologická fakulta v rámci svojich právomocí, vymedzených platnou legislatívovou vytvára svojím zamestnancom v sociálnej oblasti nasledovné podmienky:

 • utvára primerané pracovné podmienky na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia
 • zabezpečuje zamestnancom stravovanie a prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla
 • zabezpečuje stravovanie bývalým zamestnancom (dôchodcom) na základe stanovených pravidiel a organizuje každoročne stretnutia s bývalými zamestnancami
 • stará sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov
 • vytvára podmienky na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím a spolupracuje s chránenou dielňou.
 • zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • rieši otázku odstupného pri ukončení pracovného pomeru podľa stanovených pravidiel
 • s prihliadnutím na stav finančných prostriedkov vypláca svojim zamestnancom 13. prípadne 14. plat
 • vypláca zamestnancovi odmenu pri životnom jubileu 50 rokov veku s prihliadnutím na odpracovanú dobu na STU.
 • umožňuje zamestnancom pracovať v pružnom pracovnom čase
 • poskytuje matkám a osamelým zamestnancom starajúcim sa o nezaopatrené dieťa do 15 rokov jeden deň plateného voľna každé tri mesiace.
 • prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom
 • poskytuje vodôvodnených prípadoch príspevok zo sociálneho fondu.

Vedenie MTF každoročne uskutočňuje anketu, ktorá predstavuje spätnú väzbu ako aj nástroj na uskutočňovanie ďalších zmien do budúcnosti. K výsledkom ankety (ktoré sú verejne dostupné) sa vyjadruje vedenie fakulty a prijíma opatrenia na základe záverov prieskumu spokojnosti.

Obsahom činnosti fakulty v oblasti Public relations (PR) je:

 • profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov,
 • aktívna prezentácia, presadzovanie a harmonizácia všetkých významných záujmov,
 • tvorba pozitívneho imidžu fakulty.

Hlavné aktivity PR:

 • organizačné zabezpečenie, alebo spolupráca pri zabezpečovaní podujatí fakulty
 • starostlivosť o web stránku fakulty
 • hľadanie a využitie možností prezentácie fakulty v médiách
 • monitoring diania v akademickom prostredí
 • tvorba reprezentačných materiálov o fakulte

Edičná činnosť na MTF STU sa realizuje:

 • edičným plánom Nakladateľstva STU Bratislava,
 • edičným plánom MTF STU v Trnave schváleným dekanom,
 • edičnou činnosťou vydavateľstva AlumniPress MTF STU v Trnave na základe plánu vedeckých monografií MTF STU schváleného dekanom fakulty,
 • realizáciou konferenčných periodických publikácií k podujatiam na MTF STU,
 • redakčnou činnosťou dvoch časopisov MTF STU: Vedecké práce MTF STU so sídlom v Trnave a Materials Science and Technology.

Realizácia edičnej činnosti má významnú úlohu najmä z pohľadu publikačných aktivít autorov fakulty a má silný prezentačný význam fakulty ako takej.

ALUMNI

Od roku 2011 má MTF STU založené občianske združenie Banka kvality - Alumni MTF STU. Banka kvality absolventov vytvára podmienky pre spätnú väzbu  s absolventami MTF STU získavaním relevantných informácií o uplatnení absolventov MTF STU v praxi, o identifikácii požiadaviek kladených na absolventov v praxi.