Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2013

 

10.12.2013 Konalo sa Dies iovis occurssus (XXXV)

Dňa 5. 12. 2013 v rámci Dies iovis occurssus (XXXV) prednášal PhDr. Milan Vároš o smutných osudoch umeleckých diel, ktoré nenávratne opustili Slovensko.

10.12.2013 MTF STU navštívil veľvyslanec štátu Izrael

Fakultu navštívil dňa 9.12.2013 Excelencia, veľvyslanec štátu Izrael pán Alexander Ben-Zvi. S predstaviteľmi vedenia fakulty prerokoval možnosti spolupráce v oblasti výskumu a prezrel si laboratória našich ústavov.

13.12.2013 Podpis vykonávacej dohody k Zmluve o spolupraci s IFW Dresden

Dekan fakulty a riaditeľ Ústavu materiálov profesor Janovec podpísali v Drážďanoch dňa 05.12.2013 na IFW i.V. Dresden vykonávací protokol k Zmluve o spolupráci na roky 2013 - 2015 s našim dlhodobým partnerom. Za IFW i.V. Dresden protokol podpísali obaja riaditelia, členovia predstavenstva ústavu, Dr.h.c. prof. Dr. habil. Juergen Eckert a Dr.h.c. Rolf Pfrengle. Pri tejto príležitosti boli diskutované aj možnosti spoločnej participácie v budúcich projektoch HORIZONT 2020.


NOVEMBER 2013

 

12.11.2013 Konalo sa Dies iovis occurssus (XXXIV)

V rámci dies iovis occurssus (XXXIV) vystúpil 7. 11. 2013 hlavný analytik ARRA Miroslav Medveď, MA, MSc. s aktuálnou témou Ranking vysokých škôl - motivácia, možnosti, trendy. K pripravovanej akreditácii vysokých škôl bola rozsiahla diskusia.

14.11.2013 Prednáška poľského hosťa

Dňa 13.11.2013 sa v T-31 konala prednáška Ing. Pawla Kuzdowicza, PhD. z Fakulty ekonomiky a manažmentu, Univerzita Zelena Gora. Témou prednášky bol Logistics Controlling with ERP system. Modelling Value Stream Flows in the Supply Chain of Industrial Enterprise. Zúčastnení poslucháči mali možnosť spoznať princípy a východiská Logistického kontrolingu a na konkrétnom príklade, prostredníctvom systému ProAlfa pochopiť význam a prínos ERP systémov pre túto oblasť.

14.11.2013 Profesor William Lucas z University of Cambridge na MTF STU

Prodekan prof. Dr. Jozef Peterka v zastúpení dekana MTF STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka prijal prof. Williama Lucasa bývalého hosťujúceho profesora na University of Cambridge, vedúceho pracovníka WTI Cambridge a predsedu komisie IIW - XII - Arc welding processes and production system, v súčasnosti dôchodca.

18.11.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VIII.

Dňa 28. októbra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Project Manager WANTED! ( O čom je job projektového manažéra?)". Prednášajúcimi boli Silvia Drahošová a Jana Hurtová z SPPR® (Spoločnosť pre projektové riadenie®).


OKTÓBER 2013

 

03.10.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VII.

Dňa 30. septembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol Ing. Juraj Janáč, absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a v súčasnosti šéf logistiky v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. .

04.10.2013 Akcia "Vysokoškoláci do praxe" úspešná

Dňa 3.10.2013 sa na pôde MTF STU uskutočnila akcia „VYSOKOŠKOLÁCI DO PRAXE“  v spolupráci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ (ďalej VŠ-MOTORY), národného rozvojového projektu „AZU – aktivita zvyšuje úspech“  a Materiálovotechnologickej fakulty STU. Cieľovou skupinou  úvodného podujatia kampane boli študenti  II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia

21.10.2013 Seminár spoločnosti SECO

Dňa 21.10.2013 sa na pôde MTF STU konalo pokračovanie II. série odborných seminárov spoločnosti SECO Tools Group na tému: Stratégie frézovania II. Patrick De Vos, MSc. manažér technického vzdelávania v spoločnosti SECO Tools Group svojou prednáškou oslovil ako technológov, tak aj ostatných záujemcov o technológiu obrábania, ktorí majú záujem prijímať fundované informácie od skúsených odborníkov


SEPTEMBER 2013

 

13.09.2013 Konalo sa kolokvium prof. Daši Hrivňákovej

Dňa 11. 09. 2013 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU na ulici J. Bottu v Trnave konalo kolokvium pri príležitosti významného životného jubilea prof. Ing. Daši Hrivňákovej, DrSc., emeritnej profesorky STU a držiteľky Veľkej medaily sv. Gorazda. Podujatia, nad ktorým prevzali záštitu dekan MTF STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a riaditeľ ÚMMS SAV Ing. Karol Iždinský, PhD. sa zúčastnilo približne 30 hostí z Českej republiky a Slovenska, ako aj bývalí spolupracovníci z materského Ústavu materiálov. Laudácio predniesol doc. Ing. Vladimír Magula, PhD. a s odbornou prednáškou na tému „Permanentné magnety – ich vlastnosti a použitie“ vystúpil doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc. zo Strojníckej fakulty STU.

30.09.2013 Miroslav Motyčík na MTF STU

Dňa 26. 9. 2013 v rámci dies iovis occurssus (XXXII)vystúpil riaditeľ Antidopingovej agentúry SR PhDr. Miroslav Motyčík s témou Antidoping v športe. Športovci, ktorí chodia na preteky sú pravidelne monitorovaní, horšie je to s voľným používaním nedovolených látok u bežných športovcov. Je to aj problém vysokoškolákov, ktorí podceňujú negatívne účinky preparátov.

 

JÚL 2013

 

18.07.2013 Stretnutie k národnému projektu na pôde MTF

Dňa 12. júla 2013 sa v spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva (UIPŠ) uskutočnilo úvodné stretnutie na pôde MTF STU k národnému projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti". Cieľom projektu je zosúladiť vysokoškolské vzdelávanie s reálnymi potrebami praxe v podmienkach vedomostnej spoločnosti. Projekt je chápaný ako pilotné riešenie, ktorého výsledky by mali prerásť do systémových odporúčaní. Účastníkmi stretnutia boli predstavitelia MŠVVŠ SR, UIPŠ, zástupca zamestnávateľských zväzov Ing. Ondrej, PhD., predstavitelia významných podnikov z Trnavského regiónu a zástupcovia vedenia a ústavov MTF STU.


JÚN 2013

 

02.06.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VI

Dňa 27. mája 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila šiesta prednáška zo série „Rozhovory s praxou VI“. Prednášajúcim bol Ing. Milan Šesták, General Manager Emerson, a.s.  v Novom Meste nad Váhom a prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

14.06.2013 Prijatie zahraničnej delegácie z Francúzska

Dňa 12. júna 2013 navštívila MTF STU delegácia z Université Lille (Francúzsko) v zložení François-Olivier Seys, prorektor pre medzinárodné vzťahy, prof. Rudolphe Astori, koordinátor medzinárodných vzťahov pre oddelenie strojárskeho inžinierstva a Maria Eksler, manažérka pre medzinárodné vzťahy. Menovanú návštevu prijal prodekan pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a riaditeľ Ústavu materiálov MTF STU prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.  spolu s Ing. Romanom Čičkom, PhD. a ďalšími zamestnancami fakulty.

21.06.2013 Prijatie rektora Gomeľskej štátnej univerzity

MTF STU prijala delegáciu z Gomeľskej  štátnej  univerzity Franciska Skoriny – rektora prof. Ing. Alexandra  Rogačeva, DrSc., ktorý je zároveň člen korešpondent Národnej akadémie vied Bieloruska a prorektora pre pedagogiku doc. Ing. Sergeja Chachomova, CSc. Gomeľská štátna univerzita je jednou z najvýznamnejších bieloruských univerzít, ktorá má dlhodobú a úspešnú spoluprácu so zahraničnými partnermi, ako napríklad s akademickými inštitúciami v Číne, Nemecku, Francúzsku, Švédsku, Japonsku atď. Na univerzite momentálne študuje 270 zahraničných študentov  z Číny, Sýrie, Libanonu, Maroka, Egyptu, Jemenu atď.


MÁJ 2013

 

03.05.2013 Preplnená malá aula

Dňa 2. mája 2013 sa uskutočnilo jubilejné tridsiate (!) pokračovanie dies iovis occurssus, ktoré pri nástupe do funkcie dekana založil Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. Podujatiami deklaroval potrebu univerzálnosti na univerzite. Bolo symbolické, že prítomní privítali jeho bývalého diplomanta, spoluzakladateľa firmy ESET Ing. Miroslava Trnku. V súčasnosti je predsedom Nadácie ESET.

28.05.2013 Slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku

Dňa 17.5.2013 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave. Tohto významného podujatia sa zúčastnili významní hostia z  domáceho a zahraničného akademického, hospodárskeho ale i spoločenského života.


APRÍL 2013

 

07.04.2013 Stretnutie zástupcov Plastikárskeho priemyslu

Dnes sa pôda Materiálovotechnologickej fakulty stala miestom stretnutia zástupcov Portugalskej ambasády, reprezentantov firiem z Plastikárskeho priemyslu Portugalska a Slovenska, ako aj zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Automobilového klastra Západné Slovensko a predstaviteľov našej fakulty reprezentovanej Prof. Ing. Petrom Šugárom, CSc., doc. Ing. Antonínom Náplavom, CSc. Na pôde fakulty návštevu privítala prodekanka doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Zmieňovaní portugalskí partneri na stretnutí prezentovali svoje aktivity a ponúkli všetkým zúčastneným priestor na ďalšiu spoluprácu.

16.04.2013 Rokovanie so zahraničným partnerom - SKKU, Korea

Dňa 15. 4. 2013 sa na pôde MTF STU, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, uskutočnilo rokovanie zástupcov fakulty s prof. E. BABULAKOM, D. Sc., Ph.D., FRSA, FBCS. Prof. Babulak zodpovedá na College of Information and Communication Engineering SUNG KYUN KWAN UNIVERSITY (SKKU), Suwon, Korea za oblasť zahraničných vzťahov. Za MTF sa stretnutia zúčastnili poverený prodekan doc. Ing. Schreiber, CSc., riaditeľ UIAM doc. Ing. Tanuška, PhD., doc. Vrábeľ a doc. Božek.

30.04.2013 Zahraničná návšteva z Egypta na MTF STU

Po prijatí u rektora STU prof. Roberta Redhammera dňa 29. 4. 2013 popoludní navštívila MTF STU delegácia z Egypta, ktorú tvorili prof. Ahmed Khairy, prezident Egyptsko-Japonskej univerzity pre vedu a technológie, prof. Roushdy Zahran, viceprezident Alexandrijskej Univerzity, prof. Ekram Fateen, zástupkyňa riaditeľa Národného výskumného centra v Kahire a prof. Abu – Youssef Morsy, atašé vo Viedni. Egyptskú delegáciu prijal a MTF STU hosťom predstavil prodekan fakulty prof. Grgač za spoluúčasti doc. M. Behúlovej, doc. M. Kusého, doktora Moroviča a ďalších zamestnancov fakulty.


MAREC 2013

 

06.03.2013 Prijatie zahraničnej návštevy

Včerajší deň sa na MTF STU niesol v duchu prijatia hostí z Széchenyi István University Győr, Maďarsko a Univerzity v Maribore, Slovinsko. Kolegov na pôde fakulty privítala prodekanka pre vnútorné vzťahy a PR doc. Ing. Helena Vidová, PhD. a prodekan pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum prof. Ing. Peter Grgač, CSc. Za ústav Priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality stretnutie iniciovala Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. a jeho vedenie zastupovala doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD. Stretnutia sa rovnako zúčastnil vedúci Detašovaného pracoviska v Komárne Ing. Peter Szabó, PhD.

20.03.2013 Zahraničná návšteva na MTF STU v Trnave – Prof. Nigel J. Holden z Leeds Business School

V dňoch 11. a 12. marca 2013 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnil dvojdňový workshop pod vedením renomovaného experta z oblasti manažmentu, prof. Nigela J. Holdena z Leeds Business School vo Veľkej Británii. Prof. Nigel J. Holden bol na pôde ústavu privítaný zástupkyňou riaditeľa pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. a študentom doktorandského stupňa štúdia M.Sc. PaulomWoolliscroftom.


FEBRUÁR 2013

 

27.02.2013 Rozhovory s praxou V

Dňa 25. februára 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila piata prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol PhDr. Branislav Hunčík, PhD., CHRO (Chief HR Officer) – Penta Investments, s.r.o., Praha. Prednáška pozostávala z troch častí. V prvej časti PhDr. Branislav Hunčík, PhD. vysvetlil  súvislosti kľúčových ukazovateľov výkonnosti a samotný proces riadenia výkonnosti spoločnosti. Zaujímavosťou boli informácie o tom, že spoločnosti by sa nemali zamerať len na benchmarkovateľné ukazovatele výkonnosti, ale hlavne na strategické ukazovatele, ktoré nás ako organizáciu posúvajú ďalej v duchu motta: „Merajte čo je merateľné a to čo nie spravte merateľným“. Veľmi podstatnou a dôležitou časťou bola aj myšlienka prepojenia praxe a teórie merania ukazovateľov výkonnosti. Druhou časťou prednášky bola praktická ukážka používania kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti. Záverom bola diskusia, kde sa poslucháči mali možnosť opýtať na to, čo ich najviac zaujalo.


JANUÁR 2013

 

18.01.2013 Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU

Privítali sme medzi nami vzácnych hostí – Magnificenciu, rektora STU pán Róberta Redhammera, predstaviteľov iných univerzít a fakúlt, zástupcov podnikateľských a spolupracujúcich subjektov, vzácnych hostí zo zahraničia  i z domáceho prostredia. Úvodné slovo patrilo dekanovi fakulty prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi, ktorý zhodnotil uplynulý rok, s hrdosťou vymenoval  úspechy fakulty a plnou vážnosťou naznačil miesta, v ktorých sa musíme všetci spoločne snažiť o zlepšenie. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na rastúcej kvalite fakulty nielen v domácom, ale i zahraničnom hodnotení.

24.01.2013 Dies Iovis Occurssus XXVIII

V tomto roku si pripomíname 1150 výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. V rámci 28. pokračovania dies iovis occurssus bol hosťom dekana MTF prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka významný cirkevný historik, biskup Nitrianskej diecézy prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Témou prednášky bol názov jednej z jeho publikácií: Živé dedičstvo, v ktorej sa venuje tejto významnej dejinnej udalosti