Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2015

  

01.12.2015 DMG MORI na MTF STU v Trnave

V dňoch 24. až 27. novembra 2015 sa v nadväznosti na výstavu EMO v Miláne  uskutočnila v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania ( CE5AM ) na ul. Jána Bottu v Trnave prezentácia firmy DMG MORI pre záujemcov zo SR,ČR a ďalších krajín. Účastníkmi akcie boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúčastnili sa ho tiež študenti  stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou. Pozvanie prijali aj členovia VR MTF STU, učitelia a  študenti z TU Zvolen, učitelia z  TnUAD v Trenčíne, SjF STU v Bratislave, Vysokej školy v Kecskeméte (Maďarsko), Technickej univerzity v Kluži-Napoca (Rumunsko) a ďalší partneri školy, DMG MORI a firmy  Sadvik.

01.12.2015 Odborná prednáška zástupcov spoločnosti Robert Bosch, České Budějovice

Dňa 12.11.2015 v rámci predmetu Manažment výroby prebehla na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu prednáška Ing. Christopha Liebiga a Ing. Mariána Drábika - zástupcov spoločnosti Robert Bosch, České Budějovice. Predmetom ich odborného výkladu bolo riešenie konkrétneho reklamačného prípadu, ktorý úzko súvisel s realizáciou logistických a výrobných procesov v predmetnej spoločnosti. Študenti sa oboznámili s komplexným problémom, pri ktorého riešení museli využiť poznatky a skúsenosti získané aj na  iných predmetoch.

10.12.2015 Odborná prednáška pre študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 8.12.2015 sa uskutočnila v rámci predmetu Podniková logistika prednáška Ing. Vladimíra Ušáka -odborného konzultanta z oblasti priemyselného inžinierstva. Témou prezentácie bola: „Optimalizácia podnikových logistických procesov a uplatnenie princípov Lean v podnikovej logistike“.

18.12.2015 Slávnostné otvorenie Campusu Bottova – CAMBO

Dňa 4.12.2015 bol na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave slávnostne otvorený modernizovaný areál fakulty "Campus Bottova - CAMBO". Slávnostné príhovory k hosťom mali: excelencia Dušan Chrenek - vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, pán Štefan Chudoba - poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor STU Róbert Redhammer a dekan fakulty Jozef Peterka.

 

NOVEMBER 2015

 

06.11.2015 Prednáška firmy VW Slovakia „ Ako zvládame komplexitu výroby“ oslovila študentov

Dňa 5.11.2015 sa na Bottovej ulici v pavilóne T - MTF STU uskutočnila prezentácia firmy Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Odbornú súhrnnú prednášku o procesoch výroby prezentovala Ing. Lenka Nováková – vedúca oddelenia Spájacie technológie.  V druhej časti prezentácie Mgr. Peter Mikula informoval o možnostiach praxe pre študentov vo Volkswagen Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle, ale i o možnosti zapojenia sa študentov do akcie Upgradni svoju školu (http://upgradni.sk).

18.11.2015 Rokovanie s partnermi z Univerzity v Miškolci so zámerom podpory spolupráce v rámci projektov Horizontu 2020

Dňa 11.11. 2015 sa uskutočnilo rokovanie v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave s partnermi z Univerzity v Miškolci, v zastúpení Prof. Dr. János Kundrák a Dr. Gyula Varga za účasti prodekanky pre zahraničné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej,  PhD. a doc. Ing. Petra Košťála, PhD. so zámerom vstúpenia do akademickej a vedeckej spolupráce za účelom vytvárania a implementácie projektov Horizontu 2020.

 

SEPTEMBER 2015


14.09.2015 Letná univerzita 2015 – úspešná

Siedmy ročník Letnej univerzity stredoškolákov STU (LUS) sa začal slávnostným otvorením na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU dňa 7. septembra o 11.00 hod. Stredoškolákov z celého Slovenska privítal na pôde fakulty prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. a požiadal o prihovor rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. Následne predstavil sponzorov akcie - Ing. Miloša Blanárika z  Prvej stavebnej sporiteľne, Mgr. Andreu Putalovú, riaditeľku Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a zástupcu z rady študentov p. Kováča. V rámci 3-dňového programu, ktorý sa uskutočnil striedavo v Trnave a v Bratislave bol pre stredoškolákov pripravený bohatý program s množstvom prehliadok priestorov fakúlt univerzity, zaujímavých prednášok, praktických prezentácií, workshopov a hier, pri ktorých si mali vyskúšať svoju pozornosť a tvorivosť.

28.09.2015 Odborný seminár na Ústave výrobných technológií

Dňa 9. 9. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU v Trnave uskutočnil odborný seminár k dopytovo-orientovanému projektu, zameranému na rozvoj výskumnej infraštruktúry s názvom „Priemyselný výskum silentblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia“. Projekt bol realizovaný Ústavom výrobných technológií a firmou Mikon, spol. s r. o., Pruské, v období rokov 2011 až 2015.

30.09.2015 Prijatie zahraničnej návštevy

Vo štvrtok 24. 9. 2015 navštívila Materiálovotechnologickú fakultu STU delegácia odborníkov pre oblasť vykurovania a chladenia budov. Delegáciu tvorili Marica Moglliani (Human Resources Director, Italy), Yosimitsu Yamada (Vice President AISIN Europe, Japan), C Kadan (Export Sales Manager AISIN, Japan), Giorgio Raptis (Manager of Tecnocasa, Italy), Matúš Izakovič (Marketing Director, ESM YZAMER, Slovensko), Emil Izakovič (CEO, ESM YZAMER, Slovensko), Torsten Szipulski (Manager of Elesta, Germany), Miroslav Machovič (Sales Manager, ESM Yzamer, Slovensko)a Martina Brandýsová (Financial Director, ESM YZAMER, Slovensko).


JÚN 2015

 

01.06.2015 Deň otvorených dverí pre II. stupeň základných škôl na Ústave výrobných technológií

Dňa 27. 05. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil deň otvorených dverí. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia MsÚ Trnava, Odboru vzdelávania, športu a kultúry - Mgr. Mariana Gergelová a Ing. Katarína Haršányiová, ktoré organizačne zabezpečovali toto stretnutie v spolupráci s vybranými základnými školami.

 

MÁJ 2015

 

12.05.2015 Prezentácia spoločnosti Festo na MTF: Trendy v automatizácii dopadla úspešne

Dňa 11. mája 2015 sa na pôde MTF STU pred aulou na Bottovej ulici uskutočnila prezentácia spoločnosti FESTO na tému "Trendy v automatizácii". Cieľovou skupinou akcie boli najmä zamestnanci a študenti, so zameraním na automatizáciu. Špecialisti spoločnosti FESTO si na pomoc priviezli predvádzacie vozidlo "Miniexpotainer", v ktorom na viacerých funkčných paneloch prezentovali ukážky najmodernejších trendov v automatizácii a inteligentnej mechatronike od elektrických pohonov, ventilových terminálov a snímačov, cez automatizáciu procesnej techniky a decentrálnych periférií, až po bezpečnosť, diagnostiku a šetrenie energií.

27.05.2015 Vedecká show na MTF – fotodokumentácia

Viac ako 200 študentov stredných škôl sa prišlo pozrieť na veľkolepú vedeckú show Michaela Londesborougha, ktorá sa konala dňa 26.5.2015 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici. Show s názvom Tajomstvo energie zožala veľký úspech, o čom svedčia zábery z preplnenej auly. Pán Michael Londesborough predviedol show nielen dopoludnia, ale i v poobedných hodinách. Toto podujatie je súčasťou série viacerých Vedeckých show, ktoré pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku.


APRÍL 2015

 

01.04.2015 Študenti z Kecskemét College na Ústave výrobných technológií

Pri príležitosti konania Študentskej vedeckej konferencie MTF STU 2015, navštívila Ústav výrobných technológií skupina 8 študentov z Fakulty strojného inžinierstva a automatizácie, Vysokej školy v Kecskeméte (Faculty of Mechanical Engineering and Automation, Kecskemét College) v sprievode dekana fakulty, Dr. Lóránta Kovácsa, prodekana fakulty, prof. Dr. Zsolt Csaba Johaynáka a pracovníkov Katedry automobilovej výroby Ing. Jána Líšku, PhD. a Ing. Kataríny Líškovej, PhD. Počas návštevy boli v nesúťažnej sekcii študentskej konferencie, ktorej predsedal prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odprezentované práce z oblasti počítačovej podpory optimalizácie konštrukčného návrhu častí spaľovacieho motora, z oblasti aditívnych výrobných technológií a z oblasti optimalizácie technologických procesov obrábania.

16.04.2015 Prednáška na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality

Dňa 14. apríla  2015 sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality  MTF  STU so sídlom v Trnave uskutočnila prednáška na tému „Pracovné inštrukcie a štandardizovaná práca“.  Prednášajúcim bol  Ing. Maroš Vrbovský – Lean špecialista zo spoločnosti Magna Slovteca s.r.o., odštepný závod Magna Trnava, absolvent MTF STU v odbore Inžinierstvo kvality produkcie. Prednáška bola určená pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality.

29.04.2015 Prednáška na Ústave výrobných technológií

Dňa 27. 04. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila odborná prednáška v rámci predmetu Priemyselné roboty a manipulátory v študijnom programe Výrobné zariadenia a systémy na tému „Nové aplikácie a trendy v robotike“. Prednášku zabezpečoval prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. spolu s Ing. Radovanom Holubekom, PhD. a Ing. Romanom Ružarovským, PhD. Prednášajúcim bol Ing. Tomáš Magula, absolvent MTF STU a Ing. Peter Ducháček, obaja so spoločnosti ABB, spol. s.r.o., divízia Robotika.

 

MAREC 2015

 

02.03.2015 Návšteva predstaviteľov zo spoločnosti Robert Bosch České Budějovice

Dňa 24.02.2015 sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality MTF STU uskutočnila návšteva predstaviteľov zo spoločnosti Robert Bosch České Budějovice v zastúpení Zdeněk Holenka, Marián Drábik (absolvent MTF STU) a Christoph Liebig. Návštevu privítal riaditeľ ústavu prof. Karol Balog.

16.03.2015 Uskutočnil sa Job Day 2015

Dňa  11. 3. 2015 sa uskutočnil tretí ročník  akcie „JOB DAY 2015“  tradične v priestoroch na MTF STU so sídlom v Trnave, na Paulínskej ul. 16. O úspešnosti tohto podujatia z predchádzajúcich ročníkov svedčí aj tohtoročná účasť 17-tich firiem a spoločností. Akcia ponúkla študentom – budúcim absolventom fakulty možnosť stretnúť pod jednou strechou zástupcov firiem so širokým zameraním, dala im možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvoriť tak podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi/študentmi na jednej strane a zamestnávateľmi na strane druhej.

17.03.2015 41. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“ na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 14. – 15. marca 2015 uskutočnil tradičný 41. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 436 plavcov z 34 plaveckých klubov a oddielov z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska privítal na akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, PhD.

19.03.2015 Fínski hostia na MTF STU

Dňa 18. 3. 2015 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu Chargée d'Affaires Veľvyslanectva Fínska v Bratislave Henna Knuuttila, stážista Venni Valkama a podpredseda predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Juraj Čajko. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka oboznámil fínskych hostí s práve prebiehajúcim budovaním infraštruktúry Materiálovotechnologickej fakulty. Zároveň boli na stretnutí prediskutované možnosti spolupráce MTF STU s fínskymi univerzitami a podnikmi pôsobiacimi na Slovensku.

19.03.2015 Návšteva z Fakulty strojárstva a automatizácie z maďarského Kecskemétu

Dňa 18. 3. 2015 navštívili MTF STU zástupcovia Fakulty strojárstva a automatizácie z maďarského Kecskemétu - dekan fakulty Dr. Lóránt Kovács, prodekan prof. Zsolt Csaba Johanyák a pedagogickí pracovníci Ing. Karatína Lišková, PhD. a Ing. Ján Líška, PhD., ktorí sa spolu s maďarskými študentami zúčastnili fakultného kola študentskej vedeckej konferencie na Ústave výrobných technológií. Na stretnutí sa na úrovni vedenia fakúlt dohodli ďalšie možné oblasti spolupráce medzi oboma inštitúciami.

19.03.2015 Spoločnosť Robert BOSCH na MTF STU

Dňa 11. 3. 2015 sa na  MTF STU konalo stretnutie predstaviteľov spoločnosti Robert BOSCH České Budějovice ( RBCB) v zastúpení Mgr. Zdeněk Holenka (personálne oddelenie), Ing. Marián Drábik (absolvent MTF STU),  Ing. Hana Kadlecova ( personálne oddelenie), Ing. Christoph Liebig (vedúci skupiny na oddelení kvality) a  Ing. Jozefína Kudičová (oddelenie kvality) s členmi vedenia fakulty MTF prodekanom pre vnútorné a zahraničné vzťahy prof. Marônkom, prodekanom pre pedagogiku, doc. Čičkom, vedením Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) za účasti riaditeľky ústavu doc. Šujanovej,  prvej zástupkyne riaditeľky ústavu a zástupkyne pre strategický rozvoj a medzinárodné vzťahy doc. Cagáňovej, zástupkyne riaditeľky ústavu pre transfer poznatkov doc. Makyšovej a riaditeľom Ústavu materiálov prof. Čaplovičom.

27.03.2015 Uskutočnil sa seminár Seco

Dňa 26.3.2015 sa v Centre excelentnosti  5 – osového obrábania MTF STU v Trnave uskutočnil ďalší zo série seminárov Seco technického vzdelávacieho programu (STEP) na tému „Obrobiteľnosť  a vlastnosti obrábaných materiálov“.

31.03.2015 Uskutočnil sa seminár Siemens Fibersim

Dňa 25.3.2015 v čase od 9:00 do 13:00 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty uskutočnil seminár s názvom Siemens Fibersim, ktorý spoločne organizoval Ústav materiálov a Ústav výrobných technológií. Prednášajúcim bol pán Alexander Sztatecsny zo spoločnosti Siemens, ktorý v troch blokoch podrobne predstavil výpočtové možnosti optimalizačného CAE programu Fibersim, určeného na zefektívnenie celého prípravného aj výrobného procesu kompozitu na báze polymérnej matrice a dlhovláknovej výstuže.


FEBRUÁR 2015

 

18.02.2015 Prijatie zahraničného študenta z Kumoh National Institute of Technology

Dňa 17.02.2015 prijal prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy, prof. Ing. Milan Marônek, CSc., zahraničného študenta Go JongBin z Kumoh National Institute of Technology. Pobyt študenta na MTF STU sa uskutočňuje na základe Dohody o spolupráci a Dohody o výmene študentov medzi STU v Bratislave a Kumoh National Institute of Technology sídliacom v juhokórejskom meste Gumi.


JANUÁR 2015

 

21.01.2015 Návšteva z Vysokej školy v Kecskeméte (Kecskemét College), Maďarsko

V dňoch 12. – 16. januára 2015 navštívilo Materiálovotechnologickú fakultu STU 7 študentov z Katedry technológií automobilov Fakulty strojníctva a automatizácie Vysokej školy v Kecskeméte (Department of Vehicle Technology, College of Mechanical Engineering and Automation, Kecskemét College). Skupinu študentov v zložení  Oskolás Flóra, Imre Roland, Kun Krisztián, Miskolczi István, Molnár Dorian, Sándor Roland, Vaczkó Dániel viedol Ing. Ján Líska, PhD., absolvent MTF STU, v súčasnosti zamestnanec Vysokej školy v Kecskeméte. Návštevu, ktorá sa uskutočnila v rámci projektu „Campus Hungary Group Study Trip“, organizačne zabezpečoval doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., pracovník Ústavu výrobných technológií MTF STU.

30.01.2015 Uskutočnil sa VIII. ročník akcie „Deň otvorených dverí 2015“

Po ôsmykrát  sme privítali v stredu 28. januára 2015 na Bottovej ul. č. 25 študentov stredných škôl, ktorí mali záujem nahliadnuť do priestoroch fakulty a vypočuť si informácie o ponuke  akreditovaných študijných programoch na akademický rok 2015/2016. Program otvoril privítaním účastníkov prodekan pre vzdelávania doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a v krátkosti oboznámil študentov so všeobecnými informáciami o fakulte, ako aj o postavení fakulty na trhu práce.