Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2019

03.12.2019 Uskutočnil sa seminár ERA Chair

Dňa 5.12.2019 sa uskutočnil odborný seminár na Ústave výskumu progresívnych technológií: ERA Chair projekt na UK - Laboratórium pre pokročilé materiály. Prednášajúcim bol RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD. - vedúci Laboratória pre pokročilé materiály. Následne si Dr. Sýkora s prodekanom  pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť PriF UK v Bratislave prof. Jozefom Nogom prezreli výskumné laboratóriá UVPT. Oboch hosťov privítal za MTF STU prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty doc. Maximilián Strémy. Prebehli aj rokovania so širším vedením ústavu o ďalšej spolupráci.

04.12.2019 TABLE TALK 2019

Naša fakulta 4. 12. 2019 po štvrtýkrát organizovala v spolupráci s Národným kariérnym centrom akciu s názvom Table Talk. Diskusie medzi zástupcami firiem a študentmi prebiehali pri okrúhlych stoloch. Niektorí študenti, ktorým sa veľmi na túto akciu nechcelo prísť, v konečnom dôsledku zistili, že získali cenné informácie užitočné pre ich budúcnosť a zaradenie sa do odbornej praxe po skončení štúdia.

 

OKTÓBER 2019

01.10.2019 Dočasná výstava v Technologickom múzeu MTF

Dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Vás pozýva do priestorov Technologického múzea MTF, kde aktuálne prebieha dočasná výstava umeleckých diel s názvom Čaro patiny, ilúzia bronzu. Exponáty výstavy patria väčšinou do umeleckej zbierky Ing. Eugena Belicu PhD., výskumného pracovníka Ústavu výrobných technológií MTF STU.

20.10.2019 Smart Cities diskusia na MTF STU

Dňa 11. 10. 2019 navštívili MTF STU so sídlom v Trnave pani doc. Rhonda Binda,  spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Smart Regions Initiative,  pán Mgr. Andrej Chovan, ekonomický radca amerického veľvyslanectva v Bratislave, pani Ing. Petronela Ďureková, vedúca Odboru medzinárodných vzťahov TTSK spolu s pani Mgr. Andreou Kolárikovou poverenou zástupkyňou oddelenia Stratégií a projektov TTSK na základe pozvania pani doc. Dagmar Cagáňovej, koordinátorky pre medzinárodné vzťahy na UPIM MTF STU so sídlom v Trnave v nadväznosti na jej spoluprácu s TTSK v oblasti prípravy stratégie Smart City, ako aj s americkým, holandským i taiwanským veľvyslanectvom v uvedenej oblasti.

28.10.2019 Uskutočnil sa ESA seminár na UVPT

V dňoch 11.-15.11.2019 sa na UVPT uskutočnil v poradí už tretí ESA seminár. Tentokrát bol lídrom Peter Boorman PhD z University of Southampton, ktorý je momentálne na postdoktorandskom pobyte v Prahe na AV ČR. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa a vytvorenie automatizovaných skriptov v rámci softvérovej platformy družice NuSTAR agentúry NASA. Predchádzajúce semináre mali za cieľ XMM-Newton (ESA) a Swift (NASA).

28.10.2019 Odovzdávanie ocenení ministerkou kultúry SR

V piatok 25. októbra 2019 sa na pôde MTF STU konalo odovzdávanie ocenení ministerkou kultúry SR pani Ľubicou Laššákovou. Stalo sa tak po 20 rokoch od inštalovania sochy gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika (4. mája 1999) vo francúzskom Observatóriu v Meudon. Jedným z ocenených bol spoluautor spomínanej sochy Ing. Eugen Belica z Ústavu výrobných technológií. Po odovzdaní ocenení sa prítomní presunuli do priestorov Technologického múzea, aby si prezreli výstavu Čaro patiny, ilúzia bronzu.

 

SEPTEMBER 2019

12.09.2019 Na MTF sa konala Principia Cybernetica 2019

V dňoch 3. - 5. 9. sa na MTF pod gesciou Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky uskutočnilo stretnutie ústavov a katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky českých a slovenských technických univerzít.

12.09.2019 MTFUni- Zaži univerzitu máme úspešne za sebou

Pilotný ročník akcie MTFUni- Zaži univerzitu, pod záštitou prodekana doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. a ideových tvorcov Ing. Alice Bartošovej, PhD., Ing. Petra Szabó, PhD., doc. Ing. Martina Kusého PhD., doc. Ing. Ladislava Moroviča, PhD., neskôr Ing. Marcela Kuruca , PhD. a Ing. Pavla Nogu, PhD. máme úspešne za sebou. Tri dni plné skvelého programu a vysokoškolského života si vyskúšalo 47 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Košice, Tlmače, Vrbové, Hnúšťa, Skalica, Vráble, Levice, Myjava a Komárno vybrali svojich najlepších žiakov, ktorí tento rok maturujú a umožnili im zažiť už počas strednej školy, ako to na vysokej škole chodí.

13.09.2019 Zahraničná návšteva z Alžírska na UMAT

V dňoch 4. 9. až 14. 9. 2019 navštívil UMAT prof. Mourad Keddam z Laboratoire de Technologie des Matériaux, Département de Sciences des Matériaux, Faculté de Génie Mécanique et Génie des Procédés, USTHB, B.P N◦32,16111, El-Alia, Bab-Ezzouar, Algiers, Algeria.

23.09.2019 Konalo sa stretnutie katedier a ústavov výrobnej techniky a robotiky

V dňoch 9.-11.9.2019 sa uskutočnilo na pôde Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave Stretnutie katedier a ústavov výrobnej techniky a robotiky českých a slovenských technických univerzít, ktoré sa koná každý rok od roku 1983. Tento ročník organizovala stretnutie Katedra výrobných zariadení a systémov, Ústav výrobných technológií. Stretnutia sa zúčastnilo 14 katedier resp. ústavov z univerzít, zameraných na výrobnú techniku, výrobné systémy a robotiku.

 

JÚL 2019

04.07.2019 Zahraničná návšteva na UVTE

Dňa 4.7.2019 navštívili UVTE doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. z Vysokého učení technického v Brne z Ústavu vodných stavieb a Ing. Břetislav Skácel z Klastru CREA Hydro&Energy. Za MTF STU sa na stretnutí zúčastnili prof. Ing. Peter Šugár, doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., doc. Ing. Milan Naď, CSc., prof. Ing Maroš Soldán, PhD., prodekan pre Zahraničné projekty a zahraničné vzťahy doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., vedúci oddelenia Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov Ing. Peter Cuninka a projektové manažérky Mgr. Katarína Kostecká a Ing. Bibiana Burdejová.

15.07.2019 Automobilová junior akadémia už štvrtý rok v Trnave s doteraz najvyšším počtom detí

Cieľom projektu AJA je podnietiť záujem a zatraktívniť štúdium na technicky zameraných školách ešte v čase, keď sa mladí ľudia rozhodujú o svojom profesijnom zameraní a priblížiť im automobilový priemysel v praktickej a zároveň hravej forme.

 

JÚN 2019

03.06.2019 Stretli sme sa s bývalými zamestnancami MTF STU

V piatok 31.5.2019 sa v priestoroch fakulty uskutočnilo stretnutie vedúcich zamestnancov MTF STU  s bývalými zamestnancami MTF STU, ktorí v rokoch 1986 - 2018 skončili pracovný pomer odchodom do dôchodku. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiačky ZUŠ M. Schneidera-Trnavského pod vedením pani učiteľky Balgavej, sa prítomným prihovoril dekan fakulty profesor Miloš Čambál  a s aktivitami fakulty oboznámila hostí prodekanka docentka Kristína Gerulová.

10.06.2019 Prax stredoškolákov na UIAM

V dňoch 20.5.2019 až 7.6.2019 sa uskutočnila na UIAM odborná prax študentov zo Strednej priemyselnej školy na Komenského 1 v Trnave a Strednej priemyselnej školy dopravnej na Študentskej 23 v Trnave.  Ako v minulých rokoch aj v tomto roku sa študenti zoznámili a prakticky si vyskúšali prácu v rôznych laboratóriách na UIAM.

10.06.2019 Medzinárodná vedecká konferencia “Managing Generations”

Dňa 30. 5. 2019 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia “Managing Generations”, organizovaná pod záštitou dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. Organizátorom podujatia bol Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v spolupráci so Sekciou sociológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.

10.06.2019 Zahraničná návšteva na UPIM – doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

V dňoch 28 - 30. 5. 2019 navštívil UPIM doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. zo Západočeské Univerzity v Plzni (Fakulta strojní, vedúci Katedry Průmyslového inženýrství a manažmentu) v rámci programu Erasmus+. Docent Šimon sa zaujímal o možnosti spolupráce v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu so zameraním na priemyselné inžinierstvo. Následne sa stretol aj s predstaviteľmi UIAM a UVTE - absolvoval prehliadku laboratórii, a následne navštívil Laboratórium virtuálnej reality a CE5AM.

 

MÁJ 2019

02.05.2019 ZF UNIVERZITA úspešne ukončila 2. ročník

Máme za sebou druhý ročník úspešného projektu ZF Univerzita. Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. rozbehla projekt ZF Univerzita v spolupráci s MTF STU v minulom roku. Jedným z dôvodov, prečo sa tak stalo, boli veľmi dobré obojstranné vzťahy.  

20.05.2019 Exkurzia študentov UPIM v podniku TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad

Dňa 26.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku v rámci predmetu Inovačný manažment v podniku TATRAVAGÓNKA, a.s. v Poprade. Exkurzia študentov sa uskutočnila pod záštitou organizátorky exkurzie a garantky predmetu Inovačný manažment doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a pedagógov Ing. Natálie Horňákovej, PhD. a Ing. Lukáša Juríka PhD.

 

APRÍL 2019

16.04.2019 16.4.2019 Beseda s 1. slovenským kozmonautom

Dňa 16.4.2019 privítame na pôde MTF STU významnú osobnosť slovenských dejín – prvého slovenského kozmonauta Ivana Bella.  Pri príležitosti 20. výročia jeho pobytu vo vesmíre si vás dovoľujeme pozvať na besedu s týmto výnimočným človekom.

 

MAREC 2019

06.03.2019 Schaeffler day na MTF

Dňa 6. marca sa na pôde fakulty konal Schaeffler day. Fotogaléria: http://foto.mtf.stuba.sk/?id_folder=821#

07.03.2019 Stretnutie k projektu s komisárom a expertmi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

Dňa 5.3.2019 sa uskutočnilo stretnutie s komisárom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) p. Danielom Kroosom a expertmi pre OBSE z rôznych inštitúcií (p. Komendantova, p. Tomík). Predmetom návštevy boli možnosti dlhodobej spolupráce fakulty i STU s OBSE a najmä príprava projektového návrhu v H2020 výzve.

18.03.2019 Uskutočnil sa JOBDAY 2019

Máme za sebou ďalší ročník pracovného veľtrhu JOBDAY 2019.  Počas dvoch dní 13.03.2019 a 14.03.2019 sme ponúkli predstaviteľom spoločností nadviazať priamy kontakt so študentami formou osobných konzultácií a študentom možnosť vybrať z 29 spoločností svojho budúceho zamestnávateľa.

18.03.2019 „Kriminalistika v praktických príkladoch“

Dňa 19.03.2019 bude na MTF STU prebiehať pätnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“, ktorý je organizovaný každoročne a sú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví. Podujatie organizuje Kriminalistický a expertízny ústav PZ v spolupráci s MTF STU (UIBE).