Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2012

 

03.12.2012 Rozhovory s praxou III. „Priemyselný svet v roku 2020“

Dňa 26. novembra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila tretia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., vedúci inštitútu celoživotného vzdelávania STU a absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Technickej univerzity) v Bratislave, odbor Dopravné stroje a zariadenia, špecializácia Motorové vozidlá.

14.12.2012 "Dobrý anjel" na MTF STU

Dekan Oliver Moravčík sa 13. 12. 2012 stretol s filantropom a zakladateľom Dobrého anjela Andrejom Kiskom, ktorý v rámci dies iovis occurssus predniesol zaujímavú prednášku.

20.12.2012 Konali sa Rozhovory s praxou

Dňa 10. decembra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila už štvrtá prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MATADOR Holding, a.s. a absolvent Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave (dnes Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. oboznámil s transformáciou gumárenskej spoločnosti na strojársku a podmienkami zabezpečenia jej konkurencieschopnosti


NOVEMBER 2012

 

09.11.2012 Konalo sa Dies Iovis Occurssus XXVI

Štvrtkové stretnutie Dies Iovis Occurssus XXVI zo dňa 8.11.2012 otvorila trojica šikovných gitaristov, žiakov Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského, pod vedením pani učiteľky Smažákovej. Po úvodnom kultúrnom programe predstavil moderátor Ing. Milan Petráš PhD. hosťku stretnutia, pani RNDr. Máriu Bizubovú, ktorej prednášku si nenechal ujsť ani dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU pán prof. Oliver Moravčík spolu s prodekanom pánom doc. Petrom Schreiberom. Pani doktorka Bizubová je autorkou a spoluautorkou učebníc, skrípt, vedeckých, odborných prác, spomedzi ktorých si záujemcovia stretnutia mali možnosť zakúpiť titul Kamene.

14.11.2012 Uskutočnil sa 7. ročník seminára pre doktorandov zo strednej Európy – Výskum v materiálovom inžinierstve

Ústav materiálov  MTF STU organizoval 7. ročník seminára pre doktorandov zo strednej Európy – Výskum v materiálovom inžinierstve, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. – 16. novembra 2012 v priestoroch MTF STU na Bottovej ulici (miestnosti č. 202  a 213). Účastníkmi seminára boli doktorandi z Technickej univerzity Viedeň (TUW), Technickej univerzity Graz (TUG), Univerzity Eötvösa Loránda Budapest (ELTE), Karlovej univerzity Praha (KU), Slovenskej technickej univerzity Bratislava (STU), Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Bratislava (SAVM) a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Košice (SAVR). Kompletný program seminára a fotografie z celej akcie sú dostupné nižšie.

16.11.2012 Ivo Toman na MTF STU

Na pôde MTF STU sa zrealizovala prednáška známeho odborníka na osobný rozvoj a motivátora Ing. Iva TOMANA s názvom: "IQ vs. EQ - Kadiaľ vedie cesta k úspechu". Absolvent Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, momentálne žijúci a pôsobiaci v Prahe (majiteľ a zakladateľ medzinárodnej spoločnosti TAXUS International), zaplnil aulu prof. Čabelku na Paulínskej ulici. Študenti, nielen MTF STU ale i oboch ďalších trnavských univerzít, si so záujmom vypočuli inšpiratívnu prednášku sprevádzanú slidovou prezentáciou, na ktorej zazneli pojmy manipulácia, osobný rozvoj, úspech, IQ, emočná inteligencia, vnútorná a vonkajšia motivácia a mnoho ďalších termínov. Po prednáške sa rozprúdila diskusia. Ing.Toman si iste získal pozornosť mladých poslucháčov aj bezprostredným prístupom a tým, že nemal problém odpovedať priamo na akúkoľvek otázku. Zaujímavú prednášku si so záujmom vypočuli i viacerí pracovníci MTF STU.

20.11.2012 Konala sa prednáška - Ladislav Kossár

Dňa 16.11.2012 sa na pôde MTF STU konala prednáška p. Ladislava KOSSÁRA. prítomní študenti i zamestnanci sa oboznamili so skúsenosťami p. Kossára z obdobia štúdia i z jeho jednotlivých pracovných pozícií. Viac o prednášateľovi: Ladislav Kossár vyštudoval Právnickú Fakultu UK. Počas svojich štúdií v Holandsku, Maďarsku a v USA sa venoval najmä medzinárodnému právu, právu duševného vlastníctva a kapitálovým trhom. Na Harvarde študoval okrem práva aj politológiu a vzťah verejného a súkromného sektora. Pracoval pre DeutscheBank v Londýne, Frankurte a Tokyu kde sa venoval fúziám a akvizíciám, správe aktív a investičnému bankovníctvu. V roku 2004 sa vrátil na Slovensko a založil spoločnosť VENVIVIS, ktorá sa venuje investovaniu rozvojového kapitálu do inovatívnych spoločností v Sillicon Valley a na Slovensku. Okrem investičných aktivít svoje filantropické aktivity koncentruje na zlepšenie života ľudí v núdzi a podpore kultúrnych, sociálnych projektov a spoločenskýprospešných projektoch.


OKTÓBER 2012

 

05.10.2012 Konalo sa Dies Iovis Occurssus XXIV

Dňa 4.10.2012 otvoril v akademickom roku 2012/13 prvé a v celkovom poradí už dvadsiateštvrté Dies Iovis Occurssus nositeľ európskej ceny za kultúrne dedičstvo - Europa Nostra, pán PhDr. Jiří Langer, CSc. Toto prestížne ocenenie získal pán doktor za vlastnoručne ilustrovanú monografiu „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“, ktorej exemplár koloval medzi poslucháčmi na včerajšom stretnutí k téme Drevené kostoly v strednej Európe ako križovatka kultúrnej histórie. Popoludnia s príjemným hosťom sa zúčastnil i pán dekan prof. Oliver Moravčík a pán prodekan prof. Jozef Peterka.

26.10.2012 Konalo sa Dies Iovis Occurssus XXV.

Štvrtkové popoludnia už pravidelne prinášajú priestor pre stretnutia so znalcami z rôznych odborných oblastí vedeckého, kultúrneho, či spoločenského života. Inak tomu nebolo ani na stretnutí dňa 25.10.2012, kedy sme na našej fakulte mali možnosť privítať prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, pána doc. MUDr. Júliusa Chramca, PhD.

29.10.2012 CO-MAT-TECH 2012 „Globálne krízy – príležitosti a hrozby“

V dňoch 11. – 12. októbra 2012 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „MTF STU“) konal už 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2012 pod názvom „Globálne krízy – príležitosti a hrozby“. Konferencia, ktorú organizoval Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ďalej len „UPMK“) MTF STU v spolupráci s občianskym združením VIVAEDUCA, sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Súčasťou tohto vedeckého podujatia bola aj tzv. slávnostná sekcia, ktorá bola venovaná pripomenutiu 60. výročia založenia Katedry strojárenského priemyslu, ktorej nasledovníkom je dnešný UPMK a sekcia s názvom „Ph.D. Competition in the Automotive Sector Winner´s Day“.


JÚL 2012

  

09.07.2012 Seminár UMAT

Dňa 07.07.2012 sa v Campuse Bottova v seminárnej miestnosti č. T- 202 uskutočnila výročná konferencia medzinárodnej profesnej organizácie APDTC (Alloy Phase Diagram Thermodynamics Commision), ktorej členom je aj MTF STU. Po odborných prednáškach, mali účastníci príležitosť oboznámiť sa s laboratóriami Ústavu materiálov MTF STU. V rámci kultúrno-spoločenskej časti konferencie navštívili účastníci historickú časť Trnavy a zúčastnili sa výstupu na mestskú vežu.

 

JÚN 2012

  

14.06.2011 Konal sa odborný seminár KOVANIE

Dňa 12.06.2012 sa konal na ÚVTE odborný seminár KOVANIE, ktorý zorganizovala Katedra tvárnenia. Seminára sa zúčastnili zástupcovia z kováční HKS Forge, s.r.o. Trnava, ELBA, a.s. Kremnica, Metalurg Steel, s.r.o. Dubnica a SLOVARM, a.s. Myjava a tiež zo Svazu Kováren ČR. Na tému Inovačné trendy vo výrobe zápustkových výkovkov boli odprezentované zaujímavé prednášky autorov z Ústavu výrobných technológií i zo samotných kováční.

 

MÁJ 2012

 

04.05.2012 Dies Iovis Occurssus XXIII

Dňa 3.mája 2012 sme mali možnosť privítať na pôde Materiálovotechnologickej fakulty váženú pani Ing. Darinu Kyliánovú, predsedníčku Úradu priemyselného vlastníctva SR. Návštevou nás poctil i prorektor pre spoluprácu s praxou STU, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

10.05.2012 Progresívne metódy a technológie prípravy, spracovania a diagnostiky materiálov

Slovak University of Technology in Bratislava, Rector's Office (R STU) in cooperation with the Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (MTF STU) is pleased to invite you to the expert workshop „Progressive methods and technologies of preparation, processing and diagnostics of materials". The aim of the workshop is to provide up-to-date information in the area of materials and processing of materials.

25.05.2012 Konal sa International Doctoral Seminar 2012

Seminár bol určený študentom doktorandského štúdia, ktorí mali možnosť prezentovať výsledky svojich vedeckých prác z oblasti strojárskych technológií; materiálového inžinierstva; aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle; priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality; environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva a humanitných vied. 

25.05.2012 Prednášky prof. Karapetroviča (Alberta, Kanada)

V dňoch 23.5.2012 až 25.5. 2012 sa uskutočnila na MTF STU séria prednášok prof. Stanislava Karapetroviča, PhD, PEng. z Univerzity v Alberte (Kanada) venované témam kvality a evaluácie vysokoškolských učiteľov a výučby v Kanade. Uskutočnili sa 3 prednášky pre pedagógov, výskumníkov i študentov fakulty. Okrem prednášok prof Karapetrovič realizoval aj individuálne konzultácie pre záujemcov z radov učiteľov a študentov MTF STU.

31.05.2012 Pozvánka na 3. sériu prednášok prof. Klausa Wetziga z IFW Drážďany

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Pozývame Vás na 3. sériu prednášok prof. Klausa Wetziga z IFW Drážďany "Ion Beams in Materials Processing and Analysis" od 4. do 8. júna 2012 podľa priloženého programu. Prednášky sa uskutočnia v miestnosti T-202 na Bottovej ul. v Trnave v čase od 9:00 do 15:00.

 

APRÍL 2012

  

13.04.2012 Konalo sa štvrtkové stretnutie - Dies Iovis Occurssus XXII

Takmer plná aula zamestnancov fakulty a poslucháčov privítala dňa 12.4.2012 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty váženého pána prof. MUDr. Antona Gútha, CSc.. Na vzácnu návštevu profesora Gútha sa tešil i jeho spolurodák z Malých Levárov, pán dekan MTF, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorý po hudobnom vystúpení žiakov zo ZUŠ Trnava otvoril prednášku srdečnými a priateľskými slovami.

18.04.2012 Uskutočnil sa seminár ESAB

Dňa 3. apríla 2012 zorganizoval Ústav výrobných technológií MTF STU (UVTE) v spolupráci s ESAB Slovakia s.r.o. 16.-ty seminár ESAB k problematike zvárania a zvariteľnosti. Súčasťou odborných prednášok bola prezentácia zariadení a ukážky zvárania firmou ESAB Slovakia s.r.o. Na dlhoročne úspešnom podujatí sa zúčastnilo približne 160 účastníkov. Medzi prednášajúcimi sa predstavili absolventi Katedry zvárania i súčasní doktorandi UVTE.

 

MAREC 2012

 

23.03.2012 Pozvánka Dies Iovis Occurssus XXI

Hlavným hosťom stretnutia bol tentokrát slovenský jazykovedec PhDr. Milan Majtán, DrSc., ktorý prednášal na tému Genéza a vývin pomenúvania osôb na Slovensku. Pán doktor Majtán nám objasnil pôvod a vývin niekoľkých mien, ktoré sú na našom území používané.

 

FEBRUÁR 2012

  

14.02.2012 Thomson Reuters školenie

Dovoľujeme si vás informovať o plánovaných školeniach. V prípade, že Vás zaujali niektoré témy a radi by ste sa zúčastnili,  zaregistrujte sa prosím kliknutím na Registráciu a potom vyplňte formulár. Na zadanú e-mailovú adresu Vám príde pozvánka s ďalšími informáciami. Uvedené školenia sú zadarmo, prebiehajú on-line pomocou programu WebEx.

17.02.2012 Konalo sa stretnutie Dies Iovis Occurssus XX

Ekonomický rozvoj kontra prírodné zdroje - tak znel názov témy februárovej prednášky, ktorej hosťom bol bývalý minister životného prostredia SR, akademik, pán prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. Prednášateľ, vyštudovaný pedológ, prezentoval zúčastneným zaujímavé informácie o danej téme, vrátane problémov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.