Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2012

 

03.12.2012 Exkurzia do podniku Johnson Controls spol. s.r.o.

V rámci predmetu Logistika sa dňa 28. novembra 2012 uskutočnila exkurzia do podniku Johnson Controls  spol. s.r.o. - odštepný závod Žilina. Spoločnosť  je výrobcom sedačiek, stredových konzol a strešného obloženia pre automobilku KIA Slovakia, a. s.  Študenti študijného programu Priemyselné manažérstvo mali možnosť vidieť, akým spôsobom funguje zásobovanie montážnej linky vstupným materiálom, sekvencovanie dodávok na linku, ako aj samotnú výrobu autosedačiek, kompletizáciu finálnych výrobkov a prípravu na distribúciu Just in Time. Sprievodcom spoločnosti bol pán riaditeľ Ing. Ladislav Olík spolu s manažérom logistiky spoločnosti Johnson Controls, spol. s.r.o. Táto akcia vznikla za podpory Ing. Petra Čirku, absolventa našej fakulty. Všetkým zúčastneným touto cestou ďakujeme za ich čas, ochotu a záujem.

05.12.2012 Nové rebríčky hodnotenia ARRA

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila nové rebríčky kvality fakúlt vysokých škôl. Sú zostavené na základe údajov zo 109 fakúlt, z toho bolo 103 verejných a 6 zo súkromných vysokých škôl.

05.12.2012 Spustenie študentskej ankety 2012/13

Milé študentky a študenti MTF STU, vedenie fakulty si Vás dovoľuje, tak ako každý rok, osloviť so žiadosťou o vyplnenie študentskej ankety. V priebehu 3 – 5 minút máte možnosť vyjadriť Váš názor na priebeh a organizáciu štúdia, hodnotiť učiteľov a pedagogický proces, upozorniť na nedostatky v sociálnej oblasti a nastoliť akýkoľvek ďalší problém.

06.12.2012 UPMK v súťaži "Anketa spoločenskej zodpovednosti SR"

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia, Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU sa zapojil do prvého ročníka súťaže "Anketa spoločenskej zodpovednosti SR" pre slovenské organizácie a postúpil do verejného hlasovania. Podporte ich svojím hlasom aj Vy na stránke Inštitútu společenské odpovědnosti, v sekcii Hlasovaní v ankete http://www.institutso.com/hlasovani-v-sk-ankete.html

06.12.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Zváranie 2012 - pohľadom účastníkov, Významné životné jubileum prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, 54. medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, Čestný doktorát, Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU, Fakulty STU opäť obsadili prvé priečky v hodnotení ARRA, Jubileum dekana O. Moravčíka, Vianočné podujatia na fakulte, MTF STU stúpa v hodnotení ARRA

19.12.2012 VUS Technik STU v Trnave

Dňa 18.12.2012 sa na Vianočných trhoch predstavil VUS Technik STU. Polhodinový koncert bol darom MTF mestu Trnava ako poďakovanie za spoluprácu a upevnenie vzájomných vzťahov. Vystúpenie dotvorilo vianočnú atmosféru mesta a bolo príjemným zážitkom a to aj napriek sychravému počasiu.

20.12.2012 Magnificencia, rektor STU menoval nových docentov a hosťujúcich profesorov

Na slávnostnom zhromaždení dňa 19,12.2013, ktorého sa zúčastnili prorektori a dekani fakúlt STU magnificencia, rektor Robert Redhammer, odovzdal dekrét docenta zamestnancovi MTF STU pánovi Ing. Maximiliánovi Strémymu, PhD.  z Ústavu aplikovanej informatiky, priemyselnej automatizácie a matematiky a dekrét hosťujúceho profesora pánovi Ing. Ľudovítovi Kupčovi, CSc. z  Ústavu materiálov. Ku skvelým kariérnym postupom srdečne blahoželáme.

20.12.2012 Zmluva o spolupráci

Pán prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. sa v polovici novembra zúčastnil prednáškového pobytu na Gomelskej štátnej univerzite Franciska Skariny. V rámci tejto návštevy bola uzavretá zmluva o spolupráci medzi inštitúciou vzdelávania na Gomelskej štátnej univerzite a Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Obe strany budú spolupracovať v oblasti vzdelávania, vedy, inovačnej činnosti a informačnej výmeny.

21.12.2012 Projektový team MTF STU ukončil práce na projekte Univerzitného výskumného parku CAMBO MTF STU

Po viac ako dvanásťmesačnom intenzívnom úsilí v dvoch súťažných výzvách od 06.12. 2011 k dnešnému dňu pripravil projektový team v zložení Mgr. Ľubomír Gašparík, Ing. Peter Halada, docent Riedlmajer, docent Tanuška, profesor Peterka a profesor Moravčík s mnohými ďalšími spolupracovníkmi na UMAT, UIAM, HZDR Dresden-Rossendorf, IFW Dresden, TU Ilmenau finálnu verziu projektu Univerzitného výskumného parku CAMBO MTF STU.

NOVEMBER 2012

 

06.11.2012 Zahraniční študenti študujúci na MTF STU v Trnave

Na MTF STU v súčasnosti študuje 29 zahraničných študentov na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. V rámci mobilitných programov na pôde fakulty pôsobia ďalší študenti.

12.11.2012 Výberové konanie na profesora resp. docenta

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: profesor resp. docent v študijnom odbore: 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo.

12.11.2012 Výberové konanie na odborného asistenta resp. lektora

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Lektorský kabinet - Oddelenie humanitných vied -  1 miesto lektora/odborného asistenta.

12.11.2012 Odovzdanie dekrétu hosťujúcemu profesorovi

Dňa 1.11.2012 v Helmholtzovom centre Drážďany – Rossendorf, počas konzultácií a príprav Univerzitného výskumného parku MTF STU, odovzdal dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Oliver Moravčík vedúcemu iónových technológií HZDR Dr. Andreasovi Kolitschovi dekrét hosťujúceho profesora STU na roky 2012 – 2014.

20.11.2012 Fakulta pripravuje atraktívne pracovné miesta vo výskume

Jedným z hlavných zámerov Materiálovotechnologickej fakulty STU je vybudovanie Univerzitného výskumného parku, ktorý bude zamestnávať špičkových odborníkov v oblasti materiálového inžinierstva predovšetkým v iónových technológiách. Fakulta pripravuje odborne i finančne zaujímavé pracovné miesta pre mladých inžinierov a doktorandov - výskumníkov, ktorí absolvujú odborné školenia a stáže na zahraničnej inštitúcii v období rokov 2013 - 2015.

20.11.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: CO-MAT-TECH sieťuje odborníkov v Európe, Alternatívne energetické zdroje sú dôležité, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, Ocenenie a účasť MTF STU na výstavách, Globálne krízy - príležitosti a hrozby, Na MTF STU sa uskutočnil odborný seminár KOVANIE 2012,

21.11.2012 Centrá excelentnosti fakulty na STV2

Verejnoprávna televízia (STV2) odvysielala vo včerajších večerných hodinách dokumentárny film "Spektrum vedy" o centrách excelentnosti MTF STU. Ak ste nestihli televízne vysielanie, prinášame vám záznam, ktorý si môžete pozrieť.

22.11.2012 Slávnostné zasadnutie VR STU

Vedecká rada STU na svojom zasadnutí dňa 20. júna 2012 rozhodla na návrh prof. Redhammera udeliť čestý titul "doctor honoris causa" Norge Coello Isaias Machadovi. Odovzdanie sa uskutoční v malej aule Materiálovotechnologickej fakulty STU, Paulínska 16 dňa 10. decembra 2012 o 10.00 hod za účasti akademických funkcionárov, členov vedeckých rád, učiteľov, zamestnancov STU a pozvaných hostí.

22.11.2012 Vedenie fakulty rozhodlo o vyplatení 14. platu zamestnancom MTF STU

Vedenie MTF STU rozhodlo o vyplatení 14. platu formou mimoriadnej odmeny všetkým kmeňovým zamestnancom fakulty v novembrovom výplatnom termíne vo výške 45 % tarifného platu. Vedenie fakulty zároveň ďakuje všetkým zamestnankyniam a zamestnancom za kvalitné plnenie pracovných povinností v druhom polroku 2012.

27.11.2012 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Herbácskóová

Dňa 27. 11. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

29.11.2012 Rektor Univerzity aplikovaných vied v Kecskemete profesor Danyi obdržal Plaketu STU

Dekan fakulty dňa 27.11.2012 odovzdal rektorovi Univerzity aplikovaných vied v Kecskemete profesorovi Dr. Józsefovi Danyimu Plaketu STU, ktorú mu udelil rektor STU profesor Redhammer za dlhodobú úspešnú spoluprácu v oblasti strojárenstva a automatizácie s Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave. Odovzdanie čestného ocenenia sa zúčastnil aj dekan Fakulty strojárenstva a automatizácie na Univerzite aplikovaných vied v Kecskemete profesor Dr. Karoly Belina. Srdečne blahoželáme.

29.11.2012 Nové rebríčky hodnotenia ARRA

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila nové rebríčky kvality fakúlt vysokých škôl. Sú zostavené na základe údajov zo 109 fakúlt, z toho bolo 103 verejných a 6 zo súkromných vysokých škôl. Na najvyšších priečkach ostali prakticky tí istí lídri ako minulý rok.


OKTÓBER 2012

 

02.10.2012 Oznam o úspešných obhajobách

Dňa 26. 9. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť: Ing. Dominika Očenášová, Ing. Ľudovít Turek, RNDr. Miroslava Kordošová.

08.10.2012 Účasť na Národnom fóre produktivity

Dňa 3. októbra sa zástupcovia UPMK zúčastnili 15. ročníka Národného fóra produktivity 2012, kde mali zastúpenie predstaviteia Ministerstva hospodárstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, SAV ako aj predstavitelia všetkých troch automobiliek pôsobiacich na Slovensku. Spolu s reprezentantmi mnohých ďalších spoločností, ktorí prejavili záujem o inovácie, štíhle techniky a ich využitie vo výrobe a podnikovej logistike mali naši zástupcovia doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Ing. Roman Bednár, Ing. Martin Beluský a Ing. Natália Horňáková možnosť vidieť progres, ktorý zaznamenal štát Izrael za posledných 30 rokov, prezentovaný J.E. Alexandrom Ben-Zvi - veľvislancom štátu Izrael na Slovensku, aké sú ďalšie možnosti v smerovaní produktivity priemyselných podnikov prezentované Johnom Heapom z Inštitútu produktivity vo Veľkej Británii ako aj konkrétne skúsenosti z ponikov Nemak Slovakia, s.r.o., Gefco Slovakia, s.r.o., Trexima Bratislava, spol. s.r.o. a mnohých ďalšich.

08.10.2012 Vedenie fakulty o rozvoji - živé vysielanie

Dekan fakulty Prof. Moravčík a prodekan Prof. Peterka poskytli pred nedávnom rozhovor o rozvoji fakulty Mestskej televízii Trnava. Vysielanie bude určené trnavskému regiónu a bude odvysielané každý utorok počas mesiaca november 2012 (6.11., 13.11., 20.11., 27.11.) a prvý utorok v decembri (4.12.) vždy v čase o 10:20 hod, 18:20 hod a 20:20 hod. . V rozhovori zazneli problémy týkajúce sa financovania rozvojových aktivít, ale i fakty o presadzovaní Dlhodobého zámeru rozvoja fakulty, plánovaných zmien výstavby Campus Bottova a skúsenosti s použitím nástrojov pre dosiahnutie rozvojových cieľov fakulty.

09.10.2012 Výberové konanie na odborných asistentov/lektorov

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

19.10.2012 UNIcert® - ponuka pre študentov

Katedra odbornej jazykovej výchovy LEKA MTF STU ponúka znovu  pre študentov, ktorí chcú získať certifikát z anglického jazyka v systéme UNIcert® II (zodpovedá úrovni B2) a UNIcert® III (C1) dokladujúci jazykovú spôsobilosť podľa Európskeho referenčného rámca (tzv. odborná štátnica) ďalšie kolo doplňujúceho kurzu a skúšok.

26.10.2012 Výstava fotografií "Za bránami fakulty"

Oznamujeme vám, že výstava fotografií "Za bránami fakulty", ktorej cieľom je priblížiť priestory fakulty, jej víziu rozvoja, dianie a významné aktivity verejnosti mesta Trnava, je otvorená v priestoroch obchodného centra MAX v Trnave v dňoch 25.10. - 2.11.2012


SEPTEMBER 2012

 

03.09.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Prof. Ing. Peter Grgač, CSc., oslávil životné jubileum, Noví docenti na STU, International Doctoral Seminar 2012, Vitajte vo virtuálnej prehliadke MTF STU, Teacher´s Cup 2012.

07.09.2012 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej univerzity a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest: docentov v študijnom odbore: 5.2.26 Materiály – 2 miesta na zabezpečovanie výučby fyzikálno-materiálových predmetov.

07.09.2012 Informácia o ukončení učiteľských študijných programov na našej fakulte

Dňa 31. 8. 2012 skončila platnosť práva udeľovať MTF STU titul v nasledujúcich učiteľských študijných programoch: Učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch (Bc. stupeň), Učiteľstvo technických profesijných predmetov (Ing. stupeň), Didaktika technických profesijných predmetov (PhD. stupeň).

10.09.2012 Oznam o úspešnej obhajobe na UBEI

Dňa 27. 8. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť. Doktorand : Ing. Ivan Hrušovský. Názov práce: Štúdium tepelných podmienok samovznietenia tuhých materiálov.

10.09.2012 Oznam o úspešných obhajobách na KIP

Dňa 21.-30. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Katedre inžinierskej pedagogiky pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov. Doktorand : Ing. Jozef Kadnár. Názov práce: Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch. Doktorand : Mgr. Lukáš Tkáč, Názov práce: Interaktívny vzdialený experiment vo výučbe elektroniky. Doktorandka : Ing. Veronika Horňáková, Názov práce: Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania. Doktorandka : Ing. Petra Štefková, Názov práce: Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách EU. Doktorandka : Ing. Jana Jacková, Názov práce: Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva. Doktorandka : Ing. Martina Klierová, Názov práce: Rozvoj informačnej gramotnosti žiakov v technických odboroch vzdelávania. Doktorandka : Ing. Zuzana Ridzoňová, Názov práce: Preverovanie, hodnotenie a klasifikácia v odbornom technickom predmete na stredných odborných školách. Doktorandka : Ing. Daniela Hívešová, Názov práce: Požiadavky na učebnice v odbornom technickom predmete na SOU. Doktorand : Ing. Marian Novota, Názov práce: Požiadavky na učebnice odborných technických predmetov (strojárskych, elektrotechnických, stavebných, chemických, atď.) v stredných odborných učilištiach.

10.09.2012 Oznam o úspešných obhajobách na UAIM

Dňa 28. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky pred komisiou v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov. Doktorand : Ing. Peter Hamerník-Názov práce: Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy. Doktorand : Ing. Milan Kováč-Názov práce: Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami. Doktorand : Ing. Vladimír Ľupták-Názov práce: Optimalizácia výrobného procesu s využitím metrík štíhlej výroby. Doktorand : Ing. Peter Mydlo-Názov práce: Fuzzy regulácia pre nelineárne spojité technologické procesy. Doktorand : Ing. Martin Ondriga-Názov práce: Systém automatického vytvárania databázy morfologických rozmerov. Doktorand : Ing. Michal Škamla-Názov práce: Použitie prioritných pravidiel v rozvrhovaní výroby a ich vplyv na ciele výroby. Doktorand : Ing. Tomáš Škulavík-Názov práce: Fuzzy riadenie robotického ramena. Doktorand : Ing. Lukáš Špendla-Názov práce: Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov. Doktorand : Ing. Peter Trnovský-Názov práce: Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov.

10.09.2012 Oznam o úspešných obhajobách na UMAT

V dňoch 30. – 31. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálového inžinierstva pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo. Doktorandka : Ing. Katarína Frkáňová-Názov práce: Phase transformations during heat treatments of new generation of air-hardenable intermetallic TiAl-based alloys. Doktorandka : Ing. Hana Staneková-Názov práce: Creep of intermetallic titanium based alloys. Doktorand : Ing. Jozef Psota-Názov práce: Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel. Doktorand : Ing. Martin Tóth-Názov práce: Štúdium procesu zosieťovania kaučukových zmesí pomocou fyzikálnych metód. Doktorandka : Ing. Mária Štefániková-Názov práce: Surface treatment of high alloy tool steel using laser technology. Doktorandka : Ing. Karin Kocúrová-Názov práce: Vplyv procesu karbonitridovania uhlíkových a nízkolegovaných konštrukčných ocelí na ich štruktúru a úžitkové vlastnosti. Doktorand : Ing. Miroslav Béger-Názov práce: Príprava, štúdium vybraných vlastností a charakterizácia povlakov nitridov chrómu na nástrojovej oceli.

10.09.2012 Oznam o úspešných obhajobách na UPMK

Dňa 24.-27. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo. Doktorand : Ing. Ján Kyzek-Názov práce: Návrh modifikácie ergonomického programu na zvyšovanie efektívnosti ľudskej práce pre aplikáciu v podnikoch na Slovensku i v zahraničí. Doktorandka : Ing. Mária Bielik Marettová-Názov práce: Návrh metodiky uplatňovania manažmentu kontinuity vedomostí priemyselných podnikoch v SR. Doktorandka : Ing. Eva Vaškovičová Zibrínová-Názov práce: Návrh metodiky tvorby marketingovej komunikácie v priemyselných podnikoch v Slovenskej republike. Doktorandka : Ing. Lucia Chatrnúchová-Názov práce: Metodika hodnotenia sociálnej efektívnosti investičného rozvoja podniku. Doktorand : Ing. Zdenko Stacho-Názov práce: Návrh metodiky komplexného hodnotenia úrovne charakteristík inovatívneho priemyselného podniku. Doktorandka : Ing. Viktória Talnagiová-Názov práce: Vplyv spôsobu ocenenia DHM na kalkuláciu nákladov podnikových výkonov a tvorbu cien. Doktorand : Ing. Erik Janák-Názov práce: Návrh metodiky synergického zvyšovania efektívnosti logistických procesov podniku pomocou technológie RFID. Doktorandka : Ing. Zuzana Kelemenová-Názov práce: Návrh metodiky implementácie a retencie Collaborative Management v priemyselných podnikoch na Slovensku. Doktorand : Ing. Peter Stankovský-Názov práce: Integrovaná logistika, základ zvyšovania konkurencieschopnosti podniku. Doktorand : Ing. Marek Syč-Názov práce: Využitie exaktných metód pri projektovom plánovaní. Doktorand : Ing. Jozef Zlocha-Názov práce: Návrh systému motivácie ľudských zdrojov pre udržateľný rozvoj v podmienkach priemyselných podnikov. Doktorandka : Ing. Naďa Straková-Názov práce: Procesné uplatnenie ergonomického programu v podnikovej praxi.

10.09.2012 Oznam o úspešných obhajobách na UVTE

V dňoch 20. – 22. 8. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií pred komisiou v študijnom strojárske technológie a materiály. Doktorand : Ing. Branislav Martančík-Názov práce: Výskum diagnostiky defektov pomocou nových ultrazvukových metód TOFD a Phased Array a vplyv na životnosť zváraných konštrukcií. Doktorandka : Ing. Gabriela Martančíková-Názov práce: Možnosti využitia počítačovej podpory oblúkových metód zvárania. Doktorand : Ing. Juraj Mikoláš-Názov práce: Štúdium procesu mikroobrábania koróziivzdorných ocelí pulzným Nd:YAG laserom. Doktorandka : Ing. Monika Maračeková-Názov práce: Vplyv upínacích síl na presnosť sústružených obrobkov. Doktorand : Ing. Marek Zvončan-Názov práce: Research of edgechipping in rotary ultrasonic machining. Doktorand : Ing. Peter Bútora-Názov práce: Optimalizácia vtokových systémov nástrojov dvojkomponentného vstrekovania termoplastov. Doktorand : Ing. Ján Španielka-Názov práce: Predikcia porušenia oceľových výrobkov pri tepelnom spracovaní s použitím počítačového modelovania. Doktorandka : Ing. Eva Babalová-Názov práce: Experimentálny a numerický prístup skúmania rezania laserom. Doktorand : Ing. Martin Provazník-Názov práce: Spájkovateľnosť keramických a nekovových materiálov. Doktorand : Ing. Robert Augustin-Názov práce: Vplyv malého množstva Al na vlastnosti bezolovnatej spájky typu SAC. Doktorand : Ing. Miloslav Krivošík-Názov práce: Materiálová diagnostika a zvyšková životnosť oceľových zváraných konštrukcií. Doktorand : Ing. Martin Kováč-Názov práce: Výskum technologických možností 5-osového, HSC a HSM obrábania. Doktorand : Ing. Matúš Beňo-Názov práce: Výskum technologických možností CNC sústruženia s protivretenom. Doktorand : Ing. Jozef Ondruška-Názov práce: Zváranie explóziou tvárnej liatiny s inými kovmi. Doktorand : Ing. Miroslav Sahul-Názov práce: Zváranie vybraných kombinovaných ocelí laserom. Doktorand : Ing. Peter Zemko-Názov práce: Vplyv inkrementálneho tvárnenia na exploatačné vlastnosti výtvarkov vyrobených tlačením. Doktorand : Ing. Ľuboš Bernadič-Názov práce: Výskum vplyvu strižného nástroja na vyťahovanie odpadu pri dierovaní karosárskych výstrižkov. Doktorand : Ing. Ľuboš Kravárik-Názov práce: Výskum presného kovania v uzavretých zápustkách. Doktorand : Ing. Ján Porubský-Názov práce: Použitie volfrámu na zlepšenie štruktúry a úžitkových vlastností rýchlorezných ocelí na odlievané rezné nástroje. Doktorand : Ing. Jaroslav Sojka-Názov práce: Skúmanie štruktúry a vlastností liatiny s guľôčkovým grafitom podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného pretláčania.

10.09.2012 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva: 1 miesto  odborného asistenta pre študijný program Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

11.09.2012 PhD. Competition on Innovation in the Automotive Sector 2012

V období od 1. septembra do 10. septembra 2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie príspevkov študentov doktorandského štúdia v súťaži Ph.D. COMPETITION ON  INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2012. Súťaž bola zameraná na oblasť rozvoja inovácií v automobilovom priemysle.

12.09.2012 Sesia dekanov strojníckych fakúlt

V dňoch 6. 9. - 7. 9. 2012 sa konala sesia dekanov strojníckych fakúlt, ktorú za MTF v zastúpení dekana reprezentoval prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, spolu s prodekanmi doc. Ing. Petrom Schreiberom, CSc. a doc. Ing. Helenou Vidovou, PhD. ako aj vedúcou OESČ Mgr. Elenou Nemetzovou.

17.09.2012 ERASMUS - pracovné stáže v zahraničí - pre študentov i pracovníkov

31.1. 2013 je uzávierka podávania prihlášok študentov STU na pracovné stáže v podnikoch v zahraničí. Stáže možno realizovať do 30. septembra 2013 s finančným príspevkom EU pre program Erasmus. Podrobné informácie pre Erasmus študentov - pracovná stáž.

18.09.2012 Program IngA - Inžinier v automobilovom priemysle VOLKSWAGEN

Program IngA - Inžinier v automobilovom priemysle automobilky VOLKSWAGEN a.s. Slovakia je kariérnou príležitosťou pre našich absolventov II. stupňa. V uplynulom akademickom roku 2011-2013 bolo úspešných aj 9 našich absolventov. Srdečne blahoželáme.

19.09.2012 Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme , že nás opustil náš bývalý kolega doc. Juraj Chyba. Česť jeho pamiatke.

25.09.2012 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Haluška, Ing. Pauliček, p. Masár

Dňa 20. 9. 2012 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, pred komisiou v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov. Doktorand : Ing. Tomáš Haluška-Názov práce: Návrh využitia SOA architektúry v integrácií riadiacich systémov. Doktorand : Ing. Róbert Pauliček-Názov práce: Simulačná optimalizácia v riadení výrobného procesu. Doktorand : Alojz Masár-Názov práce: Zmeny počas životného cyklu softvéru.


AUGUST 2012

 

08.08.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Deň bezpečnosti na stavenisku, Představujeme publikaci Materiálografia, Botanická záhrada aj jaskyniari vyhrali peniaze na svoje projekty

13.08.2012 Výberové konanie na funkčné miesto docenta príp. odborného asistenta

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: miesto docenta príp. odborného asistenta pre študijný odbor Priemyselné inžinierstvo.

14.08.2012 Ponuka kurzu z fyziky

Katedra fyziky UMAT si Vás dovoľuje osloviť s  ponukou kurzu z fyziky, ktorý je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z tohoto predmetu. Naša ponuka vychádza z analýzy výsledkov z  uvedeného predmetu na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl.  

14.08.2012 Ponuka kurzov zo stredoškolskej matematiky

UIAM MTF ponúka novoprijatým študentom septembrové kurzy zo stredoškolskej matematiky, určené tým študentom, ktorí nemali dostatočný počet hodín matematiky na strednej škole, prípadne majú od ukončenia strednej školy väčší časový odstup.

14.08.2012 Zápisy študentov do vyšších rokov štúdia v ak. roku 2012/2013 na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia (oznam sa netýka študentov prijatých do I. roku štúdia na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia)

Vážené študentky a vážení študenti, otvárame elektronický zápis predmetov do vyšších rokov štúdia v ak. roku 2012/2013 na bakalárskom a inžinierskom štúdiu prostredníctvom Akademického  informačného systému.

30.08.2012 Pracovné soboty na študijnom oddelení v zimnom semestri 2012/2013

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou dňom 24. septembra  2012 (pondelok) budú okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) na študijnom oddelení číslo dverí 158 a 170 (1. poschodie).

31.08.2012 Príhovor dekana k študentom a zamestnancom fakulty pri príležitosti otvorenia akademického roku 2012-2013

Milé študentky a študenti, zamestnankyne a zamestnanci Materiálovotechnologickej fakulty STU, spoločne, študenti, pedagógovia, výskumníci,  administratívno-ekonomickí a prevádzkoví zamestnanci, začíname nový akademický rok 2012/2013. Aký bude nový akademický rok,  čo od neho očakávame a čo by sme chceli ako zohratý tím realizovať?

 

JÚL 2012

 

03.07.2012 Výberové konanie na pracovníka pre verejné obstarávanie

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave vypisuje výberové konanie na miesto: Pracovníka pre verejné obstarávanie (preukaz odborne spôsobilej osoby nie je podmienkou). Náplň práce: Koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb.

03.07.2012 Ponuka kurzov zo stredoškolskej matematiky

UIAM MTF ponúka novoprijatým študentom septembrové kurzy zo stredoškolskej matematiky, určené tým študentom, ktorí nemali dostatočný počet hodín matematiky na strednej škole, prípadne majú od ukončenia strednej školy väčší časový odstup.

04.07.2012 Ukončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku

V mesiaci jún 2012 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU: p. Mária Lopošová a p. Eliáš Bludovič z Odboru ekonomických a správnych činností a p. Mária Melicherová, p. Mária Ondrejkovičová a p. Eva Toráčová zo Študentského domova a jedálne M. Uhra.

04.07.2012 Profesor Moravčík obdržal hosťujúcu profesúru na Universidad Central Marta Abreu de las Villas/Kuba

Minister Vyššieho vzdelávania Kubánskej republiky Dr. Rudolfo Ortiz a magnificencia, rektor Universidad Central Marta Abreu de las Villas/Kuba profesor Dr. Andres Alegria prepožičali profesorovi Moravčíkovi, dekanovi MTF STU, dekrét hosťujúceho profesora na Universidad Central Marta Abreu de las Villas/Kuba. Dekrét dekanovi fakulty odovzdal dekan Fakulty strojárstva na Universidad Central Marta Abreu de las Villas/Kuba profesor Dr. Angelo Rodriguez.

10.07.2012 Ponuka kurzu z fyziky

Vážený novoprijatý študent, Katedra fyziky UMAT si Vás dovoľuje osloviť s  ponukou kurzu z fyziky, ktorý je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z tohoto predmetu. Naša ponuka vychádza z analýzy výsledkov z  uvedeného predmetu na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento stav v konečnom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky a  tých predmetov, ktoré so stredoškolskými poznatkami z fyziky úzko súvisia. Ponúkaný kurz, zameraný na doplnenie znalostí a zručností zo stredoškolskej fyziky, Vám môže pomôcť uľahčiť štúdium na vysokej škole technického zamerania.

16.07.2012 Podporte našu botanickú záhradu

Botanická záhrada MTF STU sa dostala do užšieho kola nadácie SPPoločne. Aby získala grant podporte túto snahu v online hlasovaní na linke: http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/672?1=1®ion=2&order=p_name

19.07.2012 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Zobok

Dňa 10. 7. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.

20.07.2012 Oznam o úspešných obhajobách dizertačných prác

Oznam o úspešných obhajobách dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave:  Ing. Radovan Holubek, Ing. Peter Kerak, Ing. Jarmila Oravcová, Ing. Zuzana Betinová, Ing. Kristína Koltnerová, Ing. Jana Samáková, Ing. Andrea Drozdová, Ing. Petra Hodulíková, Ing. Andrea Andrašová, Ing. Jana Harnúšková, Ing. Peter Krížik, Ing. Lucia Senčeková, Ing. Katarína Bártová, Ing. Marián Drienovský, Ing. Monika Koleňáková.

23.07.2012 Výberové konanie na funkčné miesta odborných asistentov

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: 1 miesto odborného asistenta pre študijný program Výrobné technológie pre oblasti technológie tvárnenia, teória tvárnenia; 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Výrobné technológie, Obrábanie a montáž, Počítačová podpora výrobných technológií a Počítačová podpora návrhu výroby pre oblasti CAPP, technologická príprava výroby v obrábaní; 1 miesto odborného asistenta na výučbu odborných predmetov: Programovacie logistické automaty   a Technické prostriedky automatizovaného riadenia.

 

JÚN 2012

 

05.06.2012 Hlavičkové papiere k 75. výročiu STU  

V zmysle príkazu rektora č.3/2012 - Používanie príležitostného hlavičkového papiera a pečiatky k 75. výročiu založenia STU s účinnosťou od 1.6.2012 do 31.5.2013 Vás žiadame o dodržiavanie uvedeného príkazu. V prípade externej korešpondencie z Vášho pracoviska, na ktorej je podpis dekana, ste povinný používať určený príležitostný hlavičkový papier, ktorý Vám poskytne sekretariát dekana.

11.06.2012 Prezentácia firmy Trumpf na MTF

Dňa 01.06.2012 sa uskutočnila prezentačno-vzdelávacia akcia firmy TRUMPF. Pracovníci firmy TRUMPF zo Slovenska, Nemecka a Rakúska predstavili najnovšie trendy z oblasti laserového zvárania a obrábania a ich aplikácie priamo v priemysle. Rovnako bolo prezentované najnovšie zariadenie určené na pulzné zváranie a značenie povrchov.

12.06.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Výroba a poruchy ozubených prevodov, MTF - fakulta hodnotená najvyšším stupňom - A, Ocenení študenti, konferencia a návštevy na MTF v Trnave, Potvrdené. Vyšvihnete sa s IT vzdelaním, Botanická záhrada je zase o hodný kus krajšia. Pretože má šťastie na skvelých ľudí, Nositeľ Nobelovej ceny vystúpi v Bratislave

13.06.2012 Granty pre mladých - úspešné projekty

Rektor STU, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., na základe odporúčania hodnotiacej komisie rozhodol o pridelení grantov 82 mladým výskumným pracovníkom STU v rámci Programu na podporu mladých výskumných pracovníkov.

14.06.2012 Podpora nadaných študentov - Nadácia Mummert

Nadácia Rochus a Beatrice Mummert udeľuje niekoľkoročné štipendiá vysoko nadaným študentom v oblasti ekonomickej a technickej vedy. Štipendiá sú udelované na dva a pol roka magisterského štúdia na univerzite v Kolíne nad Rýnom, na Nemeckej športovej vysokej škole a na RWTH v Aachene. Podpora je garantovaná v spolupráci s nadáciou Roberta Boscha.

15.06.2012 Kolektívna zmluva pre rok 2012

S účinnosťou od 10.5.2012 bola podpísaná kolektívna zmluva medzi Slovenskou technickou univerzitou, zastúpenou rektorom univerzity prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. a Univerzitnou odborovou organizáciou STU, zastúpenou jej predsedníčkou doc. Ing. Annou Ujhelyiovou, PhD.

15.06.2012 Noví docenti

Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. dňa 13.6.2012 slávnostne odovzdal novým docentom menovacie dekréty. Za MTF STU boli vymenovaní: doc. Ing. Štefan Václav, PhD., doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD., doc. Ing. Krzysztof Witkowski, PhD.

22.06.2012 Absolventi MTF na trhu práce žiadaní

Spoločnosť Profesia.sk zverejnila nový rebríček vysokoškolských fakúlt podľa toho, ako sa o ich absolventov "trhajú" firmy. MTF STU medzi nimi figuruje na 14. mieste.

26.06.2012 Zápisy do I. roku štúdia na bakalárskom štúdiu - 2012/2013

V dňoch 25. 6. - 26. 6. 2012 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou.

26.06.2012 Nová norma v platnosti

Oznamujeme Vám, že bola prijatá nová norma STN ISO 690 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na  informačné pramene a ich citovanie, s účinnosťou od mája 2012.

27.06.2012 Dlhodobý zámer MTF STU

Predložený Dlhodobý zámer MTF STU so sídlom v Trnave je strategickým dokumentom na nasledujúce 6-ročné obdobie 2012-2017. Materiál bol schválený AS MTF dňa 25.5.2012. Súčasťou predloženého materiálu je Aktualizácia dlhodobého zámeru MTF STU na rok 2012.

28.06.2012 Výberové konanie na funkčné miesto docenta

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docenta v študijných odboroch: 5.2.51 Výrobné technológie a 5.2.7 Strojárske technológie a materiály.

28.06.2012 Dohoda o spolupráci medzi Kalashnikov Izhevsk Technical University a Materiálovotechnologickou fakultou

Podpisom zmluvy o spolupráci na poli pedagogickom a vedecko-výskumnom bola oficiálne deklarovaná spolupráca na nasledovný akademický rok 2012/2013 medzi Kalashnikov Izhevsk Technical University a Materiálovotechnologickou fakultou, podípsaná dňa 27.6.2012 prorektorom prof. Alexandrom Balitským a dekanom Materiálovotechnologickej fakulty prof. Oliverom Moravčíkom.

29.06.2012 Virtuálne prehliadky MTF STU

Cieľom virtuálnej prehliadky je umožniť širokej verejnosti a každému, kto ma prístup na internet navštíviť vybrané miesto, alebo pohľad na priestory MTF STU a získať tak predstavu o príťažlivosti fakulty interaktívnou formou.

 

MÁJ 2012

 

01.05.2012 Portál pre absolventov a priateľov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU

Vážení študenti, absolventi  a priatelia MTF STU, na web stránke fakulty  (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov a priateľov MTF STU Banka kvality - ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov  a priateľov MTF STU. Členom Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

02.05.2012 Výberové konanie na funkčné miesta profesorov a docentov

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest: profesorov v študijných odboroch: Výrobné technológie a Strojárske technológie a materiály, Priemyselné inžinierstvo, Materiály Automatizácia, Aplikovaná informatika. Docentov v študijných odboroch: Výrobné technológie a Strojárske technológie a materiály, Priemyselné inžinierstvo.

02.05.2012 Výberové konanie na funkčné miesta odborných asistentov

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom - Europasom, overenými dokladmi o  vzdelaní a zoznamom publikačnej a výskumnej  činnosti posielajte  do 21. 5. 2012  na adresu: Materiálovotechnologická fakulta STU, personálny a organizačný odbor, Paulínska 16, 917 24  Trnava.

02.05.2012 Študentská anketa - tlačový systém

Vážení študenti, v rámci zlepšenia poskytovaných služieb by sme vás chceli poprosiť o vyplnenie krátkej ankety (7 otázok) o problémoch s používaním centrálneho systému tlačiarní Xerox, ktoré máte k dispozícii na všetkých pavilónoch fakulty.

03.05.2012 Celofakultná diskusia k "Dlhodobému zámeru MTF STU na obdobie 2012 až 2017" a k "Aktualizácii Dlhodobého zámeru na rok 2012"

Vedenie fakulty po prerokovaní a pripomienkovaní v Kolégiu dekana MTF Dlhodobého zámeru MTF STU na obdobie 2012 až 2017 a Aktualizácii Dlhodobého zámeru na rok 2012 otvára celofakultnú diskusiu k uvedeným strategickým materiálom.

04.05.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Inovácie sú to, čo hýbe svetom; Krédo trnavskej Materiálovotechnologickej fakulty znie: budúcnosť patrí vedomostiam; V záhrade pribudli stromy zo Stredomoria; Konferencia MTF STU Trnava.

09.05.2012 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Černičková

Dňa 4. 5. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo. Doktorandka: Ing. Ivona Černičková. Názov práce: Investigation of structure and phase equilibria in aluminium-base complex metallic alloys.

16.05.2012 Sport for life 2012 - Medzinárodný univerzitný turnaj v Bratislave

Turnaj Sport for Life je prvé medzinárodné univerzitné podujatie na Slovensku a v strednej Európe. Čo všetko Sport for Life znamená? Dva hracie dni, tri párty, medzinárodná konkurencia v 5tich športoch, cvičenie zumba, crossfit tréning s Red Royal Crossfit teamom Bratislava, slackline, Jairo outdoorove aktivity a exhibičný zápas Volley team Unicef Bratislava proti výberu volejbalistov Sport for Life.   

17.05.2012 Ing. Milan Petráš, PhD. vymenovaný do funkcie vedúceho Lektorského kabinetu

Dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík dňa 15. 5. 2012 na zasadnutí Kolégia dekana, vymenoval Ing. Milana Petráša, PhD. za vedúceho Lektorského kabinetu s účinnosťou od 1. 6. 2012.

23.05.2012 Výberové konanie na funkčné miesto docenta

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie - funkčného miesta docenta v odbore habilitácie Telesná výchova. Ústav materiálov - 1 miesto odborného asistenta na výučbu materiálovo-technologických predmetov.

23.05.2012 Kalendárium akcií MTF STU

Oznamujem Vám, že na hlavnej stránke web fakulty v linke Informácie o, bolo vytvorené nové okno: Dianie na fakulte. Tento adresár obsahuje 3 základné položky: kalendárium MTF STU, udalosti na MTF STU, konferencie MTF STU.

23.05.2012 IV. konferencia pedagógov MTF - pozvánka

Dekan fakulty  pozýva pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty na  IV. konferenciu pedagógov MTF STU, ktorá sa uskutoční dňa 24. mája 2012 od 8.30 hod do 11.00 hod. v Aule Profesora Čabelku na Paulínskej 16, Trnava.

28.05.2012 Vedenie fakulty rozhodlo o vyplatení 13. platu zamestnancom MTF STU

Vedenie MTF STU rozhodlo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 24.05.2012 o vyplatení 13. platu všetkým zamestnancom MTF STU v júnovom výplatnom termíne vo výške 55 percent základného platu. Vedenie fakulty touto cestou súčasne ďakuje všetkým zamestnankyniam a zamestnancom fakulty za kvalitné plnenie pracovných povinností v prvom polroku 2012.

30.05.2012 Skúšky UNIcert® - info pre študentov

Vzhľadom na vzrastajúci záujem o získanie certifikátu z anglického jazyka v systéme UNIcert® II (zodpovedá úrovni B2) a UNIcert®III (C1) dokladujúceho jazykovú spôsobilosť podľa Európskeho referenčného rámca (tzv. odborná štátnica), ponúka Oddelenie odbornej jazykovej výchovy LEKA MTF STU ďalšie kolo doplňujúceho kurzu skúšok v mesiacoch október/november 2012 (predbežný termín).

31.05.2012 Inovačný deň 2012 - Nové materiály a materiálové technológie

Výskum a vývoj v oblasti materiálového inžinierstva zaznamenal v posledných rokoch veľký nárast nových druhov technických materiálov a s nimi súvisiacich progresívnych technológií, ktoré okamžite nachádzajú uplatnenie v priemyselnej praxi. Dátum: 14. júna 2012 o 10.00 hod.

31.05.2012 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Vrabec

Dňa 29. 5. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály. Doktorand : Ing. Ján Vrabec. Názov práce: Vplyv rozhodujúcich parametrov pri metóde Tekcast na technologický postup výroby odliatkov zo Zn zliatin.

 

APRÍL 2012

 

02.04.2012 Súťaž pre študentov doktorandského štúdia „Innovation in the Automotive Sector 2012"

Po úspešnom 1. ročníku doktorandskej študentskej súťaže, prináša tím projektových partnerov Juhovýchodnej Európy - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave a AUTOCLUSTERS 2. ročník „Ph.D. COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2012". Súťaž je predovšetkým určená pre kreatívnych a inovatívnych študentov doktorandského štúdia vysokých škôl.

03.04.2012 Slávnostné otvorenie spoločného pracoviska MTF STU a UMMS SAV

Dňa 2.4.2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie spoločného pracoviska Materiálovotechnologickej fakulty STU a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Na otvorení pracoviska sa zúčastnil predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor STU prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, riaditeľ ÚMMS SAV Dr. Ing. František Simančík, ako aj ďalší pracovníci STU a SAV.

03.04.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Konferencia projektu Autoclusters, Týždeň doktorandov na MTF STU, Plavecká paráda na Prednádraží, Emtéefka školí pre firmy študentov šitých na mieru, V rankingu svetových univerzít sa objavila aj STU, On-line vstupný text z anglického jazyka v AIS MTF, Otvorenie technicko - poradenského laboratória

03.04.2012 Výberové konanie na odborného asistenta

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa: 1 miesto odborného asistenta na výučbu materiálovo-technologických predmetov.

04.04.2012 Si mladý výskumný pracovník STU? Uchádzaj sa o grant!

Dňa 2. 4. 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov STU. Termín na podanie projektov je do 30. apríla 2012, do 13.00 hod.

04.04.2012 Exkurzia v Kia Motors Slovakia 

V pondelok 2. apríla sa uskutočnila exkurzia študentov, doktorandov a zamestnancov fakulty v spoločnosti Kia Motors Slovakia. Išlo o veľmi zaujímavú aktivitu, počas ktorej mohli zúčastnení vidieť kórejskú automobilku "v akcii". Mali možnosť spoznať fungovanie procesov v lisovni, zvarovni ako aj v samotnej montáži, odkiaľ autá putovali priamo na testovací okruh a následne k svojmu zákazníkovi.

04.04.2012 Chyba pri odosielaní EXCEL súborov cez email

V novej verzii poštového programu Thunderbird sa vyskytuje chyba, ktorá pri odosielaní EXCEL súborov môže poškodiť ich štruktúru a následne príjemca nemôže prijatý súbor otvoriť. Jedná sa o systémovú chybu programu Thunderbird, nie je možné ju priamo opraviť a je potrebné čakať na opravnú "záplatu" od tvorcov programu.

11.04.2012 Ambasador - propagácia fakulty na stredných školách 

V priebehu mesiaca marec 2012  študenti MTF STU so sídlom v Trnave Bc. Ladislav Farkaš, Bc. Juraj Filípek, Ing. Branislav Martančík, Ing. Gabriela Martančíková, Ing. Michaela Samardžiová, Dávid Tóth úspešne absolvovali propagáciu študijných programov, ktoré pre ak. rok 2012/2013 ponúka fakulta na I. stupni štúdia na stredných školách v Galante, Myjave, Spišskej Starej Vsi, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch a vo Vrábľoch.

13.04.2012 Poukázanie 2% zaplatenej dane pre neinvestičný fond Alumni

Aj v tomto roku do 30. 4. 2012 môžu zamestnanci a priatelia školy poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011.  

18.04.2012 Oznam o konaní obhajoby - Ing. Vrabec

Dňa 29. 5. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore strojárske technológie a materiály o 14.30 hod. Ing. Ján Vrabec, téma dizertačnej práce: „Vplyv rozhodujúcich parametrov pri metóde Tekcast na technologický postup výroby odliatkov zo Zn zliatin".

23.04.2012 Oznam o konaní obhajoby - Ing. Černičková

Dňa 4. 5. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo o 11.00 hod. Ing. Ivona Černičková, téma dizertačnej práce: „Štúdium štruktúry a fázových rovnováh v komplexných kovových zliatinách na báze hliníka".

23.04.2012 Výzva pre mladých výskumníkov

Do 30. apríla 2012, 13.00 hod. sa môžu mladí výskumníci uchádzať o výskumné granty STU tak, ako po minulé roky. Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191 (informácie pre zamestnancov - stránka je viditeľná z vnútorných IP adries STU, alebo môžete použiť vzdialený VPN prístup http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3750).

23.04.2012 Oznámenie o konaní verejných habilitačných prednášok, obhajobe habilitačných prác a inauguračnej prednáške

Dňa 21. 5. 2012 o 13.30 hod. sa v Kongresovom centre SAV Smolenice bude konať habilitačná prednáška  pracovníka MTF STU Ing. Štefana Václava, PhD. Dňa 22. 5. 2012 o 13.00 hod. v budove MTF STU, Paulínska ul. 16 Trnava, m.č. 105  sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Sebastiana Saniuka, PhD. Dňa 22. 5. 2012 o 15.00 hod. sa na Paulínskej ul. 16 v Trnave, m.č. 105  uskutoční habilitačná prednáška Ing.  Krzysztofa Witkowskeho, PhD. Dňa 23. 5. 2012 o 10.30 hod. na Paulínskej ul. 16 v Trnave, m.č. 105 sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Maroša Soldána, PhD.

23.04.2012 Štipendijný program KIA s.r.o. pre študentov VŠ

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený študentom vysokých škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej firme.

27.04.2012 Celofakultná diskusia k "Dlhodobému zámeru MTF STU na obdobie 2012 až 2017" a k "Aktualizácii Dlhodobého zámeru na rok 2012"

Vážené kolegyne a kolegovia, vedenie fakulty po prerokovaní a pripomienkovaní v Kolégiu dekana MTF Dlhodobého zámeru MTF STU na obdobie 2012 až 2017 a Aktualizácii Dlhodobého zámeru na rok 2012 otvára celofakultnú diskusiu k uvedeným strategickým materiálom. Vaše pripomienky môžete zasielať na adresu: dlhodobyzamer@mtf.stuba.sk. Vedenie MTF STU poukazuje na skutočnosť, že predmetný materiál výrazne prekračuje funkčné obdobie súčasného vedenia a nie len preto si zasluhuje pozornosť každej zamestnankyne a zamestnanca našej fakulty.

 

MAREC 2012

 

01.03.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Učebnica novej generácie, Skúšky v systéme UNIcert, Vedecká konferencia TEAM, Talentovaný plavec Púchly vytvoril tri slovenské rekordy, MTF STU ocenila najlepšie dizertačné práce za rok 2011

01.03.2012 STU v prvej päťstovke univerzít na svete!

"Som rád, že si nás všimli a zaradili do hodnotenia. Je to skvelý pocit. Myslím, že  všetci kolegovia i študenti budú hrdí, keď sa to dozvedia", povedal Robert Redhammer v reakcii na umiestnenie Slovenskej technickej univerzity medzi prvými 500 univerzitami na svete.

02.03.2012 SLOVNAFT, a.s. - programy pre absolventov

Program growww2012 je určený čerstvým absolventom vysokých škôl a univerzít alebo absolventom s maximálne 1 ročnou praxou, ktorí sú pripravení čeliť výzvam, sú orientovaní na výsledky, vedia pracovať v tíme a chcú sa rozvíjať a využívať svoju kreativitu v dynamickom prostredí spoločnosti.

05.03.2012 MTF STU pripravila za posledné 3 mesiace projekty za viac ako 60 miliónov EUR

Vedenie fakulty ďakuje všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí počas uplynulých 3 mesiacoch pripravili rozvojové, vedecko-výskumné a edukačné projekty v celkovej hodnote viac ako 60 miliónov EUR. Príprava prebiehala i počas vianočných a novoročných sviatkov, a o to viac je potrebné ich prípravné projektové aktivity vyzdvihnúť.

06.03.2012 Ukončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku

Dňa 29. 2. 2012 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU: PaedDr. Soňa Novotná, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a p. Daniela Mrvová zo Študentského domova a jedálne M. Uhra.

06.03.2012 Mimoriadne štipendium - Erasmus

Vedenie fakulty sa rozhodlo vyplatiť mimoriadne štipendium na podporu štúdia v rámci mimouniverzitnej mobility študentom, ktorí úspešne absolvovali študijný pobyt na vysokých školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Mimoriadne štipendium vo výške 300 € a 400 € bolo vyplatené študentovi inžinierskeho štúdia a šiestim študentom doktorandského štúdia.

09.03.2012 Dekanské voľno

Z dôvodu uskutočnenia volieb do Národnej rady SR dekan fakulty vyhlasuje dekanské voľno pre študentov dennej formy kombinovanou metódou dňa 10. marca 2012 (sobota) od 14.00 hod.

09.03.2012 Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8.3.2012 zomrel náš bývalý kolega PhDr. Jozef Cako, CSc.

09.03.2012 Informácie k voľbám do Študentskej rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie 2012- 2014

Volebná komisia pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR bude pracovať v nasledovnom zložení: Bc. Ondrej Kimlička - predseda, Miroslav Fulier, Miriama Kořínková.

12.03.2012 Smútočné oznámenie 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8.3.2012 zomrel náš bývalý kolega doc. Ing. Jozef Brezník, CSc.

14.03.2012 Výberové konanie na vedúceho zamestnanca a na pedagogických zamestnancov 

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: vedúca/vedúci Lektorského kabinetu. Vypisuje tiež výberové konanie na obsadenie funkčných miest: Profesora resp. docenta v študijných odboroch: Výrobné technológie, Strojárske technológie a materiály, Docenta v študijnom odbore: Výrobná technika.

16.03.2012 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Bartúnek 

Dňa 15. 3. 2012 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky Doktorand : Ing. Marián Bartúnek.

19.03.2012 Ubytovanie v ŠD M. Uhra - 2012/2013 

Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenčnou metódou na: bakalárskom stupni štúdia (okrem študentov 3. roku štúdia - končiaci bakalárske štúdium, info nižšie), inžinierskom stupni štúdia, doktorandskom stupni štúdia si môžu  do 18. mája 2012 podať žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2012/2013. Žiadosť sa podáva výlučne formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS).

20.03.2012 Portál pre absolventov a priateľov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU 

Vážení študenti, absolventi  a priatelia MTF STU, na web stránke fakulty  (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov a priateľov MTF STU Banka kvality - ALUMNI MTF STU.

22.03.2012 Výberové konanie na pedagogického zamestnanca - funkciu docenta 

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docenta v študijnom odbore:   Automatizácia.

26.03.2012 Zverejnenie kandidátov na členov do AS MTF STU 

V súlade so schváleným harmonogramom doplňujúcich volieb do AS MTF STU na funkčné obdobie 2011-2015 volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejňuje zoznam kandidátov: Beňo Rastislav, Ing. PhD., Cagáňová Dagmar, Doc. Mgr. PhD., Hudáková Mária, Doc. Ing. PhD., Mĺkva Miroslava, Ing. PhD., Pokorný Peter, Doc. Ing. PhD.

26.03.2012 Dôležitá informácia k divadelnému predstaveniu 

Oznamujem zamestnacom, ktorí sa zúčastnia pri príležitosti Dňa učiteľov divadelného predstavenia v Bratislave /dňa 26.3.2012/, že autobus bude pristavený na Paulínskej ulici, s odchodom o 17:30 hod.

26.03.2012 Jazykové okienko

Vážení kolegovia, nakoľko sme všetci tvorcami rôznych textov (publikácií, autormi správ, aktualít, oznamov a pod.) pripravilo pre vás Vydavateľstvo AlumniPress Odboru poznatkového manažmentu MTF STU v spolupráci s LEKA Jazykové okienko. Táto rubrika bude pravidelne aktualizovaná na stránke pracoviska:

http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=6913

27.03.2012 Dekanské voľno študentom

V súvislosti s konaním Dňa MTF vyhlasuje dekan fakulty dňa 30. marca 2012 (piatok) pre študentov MTF dekanské voľno.

27.03.2012 Zverejnenie kandidátov na členov do ŠRVŠ SR

V súlade so schváleným harmonogramom volieb do ŠRVŠ SR na funkčné obdobie 2012-2014 volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejňuje zoznam kandidátov: Ing. Veronika Videnová, Bc. Michal Ondruška, Bc. Martina Hudáková.

29.03.2012 Poukázanie 2% zaplatenej dane pre neinvestičný fond Alumni

Aj v tomto roku do 30. 4. 2012 môžu zamestnanci a priatelia školy poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011.

 

FEBRUÁR 2012

 

01.02.2012 Nové logo fakulty

Od 1.2. 2012 je v platnosti používanie nového loga MTF STU. Logá je možné používať na propagačné účely STU a fakúlt. Všetky ostatne prvky jednotného vizuálneho štýlu (JVS) v zmysle grafického manuálu.

01.02.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: MTF: Novoročné stretnutie a pozvanie na prednášku, Materiálovotechnologická fakulta, Kolokvium pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Ivana Hrivňáka, DrSc., Prezident prijal predstaviteľov Autoklastra západné Slovensko, Propagácia štúdia na MTF STU.

01.02.2012 Ukončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku

Dňa 31. 1. 2012 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. z Ústavu materiálov a p. Veronika Ružičková z Odboru akademických činností. Vedenie fakulty ďakuje týmto zamestnancom za dlhoročnú kvalitnú prácu a prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu a v ďalšej etape ich života im želá veľa zdravia a spokojnosti.

03.02.2012 Pracovné soboty na študijnom oddelení v letnom semestri 2011/2012

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou dňom 18. februára  2012 (sobota) budú okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) na študijnom oddelení číslo dverí 158 a 170 (1. poschodie).

03.02.2012 Pracovné soboty v akademickej knižnici v letnom semestri

Okrem bežných otváracích hodín bude Akademická knižnica MTF v čase od 8.00 - 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) otvorená aj počas nasledovných sobôt.

03.02.2012 Prihlášky na ERASMUS 2012/2013

Výzva na podávanie prihlášok pre študentov MTF STU na zahraničné štipendijné pobyty v rámci programu ERASMUS na akademický rok 2012/2013. Študent, záujemca o ERASMUS mobilitu, odovzdá dolu uvedené materiály fakultnej Erasmus koordinátorke (Mária Rešetková, M.B.A., oddelenie VVČ a ZV MTF STU, Paulínska 16, Trnava, č. d. 05) najneskôr do 24. 2. 2012.

06.02.2012 Profesia Days 2012 - pozvánka

Pozývame Vás na Profesia Days 2012, ktoré sa uskutočnia dňa 15. - 16. februára 2012 v areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave.

13.02.2012 Pravidlá pre realizáciu a ukončenie predmetu Odborná prax pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia v ak. roku 2011/2012 - letný semester 

Študenti, ktorí nemajú možnosť uvedenú prax v podnikoch absolvovať, môžu zápočet získať na základe prác v pre potreby UIAM (odborné práce pri budovaní laboratórií, účasť na projektoch, príprava cvičení a podobne) počas semestra.

13.02.2012 Hľadáš si prácu? ClickJobFair

V dňoch 21.2.-23.2.2012. sa uskutoční online veľtrh práce, určený pre študentov a absolventov vo veku od 17 do 27 rokov s technickým, ekonomickým, humanitným alebo iným zameraním, s praxou alebo bez, nezamestnaných i zamestnaných.

13.02.2012 Sport for life 2012 - Medzinárodný univerzitný turnaj v Bratislave

Vážení športovci aj nešportovci, radi by sme Vás oficiálne pozvali na 1.ročník Sport for Life 2012 - Medzinárodný Univerzitný Turnaj v Bratislave, ktorý sa bude konať od 31.5. do 3.6. 2012, s hracími dňami 1.6. a 2.6. 2012 v športovom areáli FTVŠ na Lafranconi. Medzinárodný univerzitný turnaj SPORT FOR LIFE je prvý medzinárodný univerzitný športový projekt na Slovensku a sme hrdí, že Vás môžeme pozvať na túto špeciálnu udalosť.

14.02.2012 Thomson Reuters školenie

Dovoľujeme si vás informovať o plánovaných školeniach. V prípade, že Vás zaujali niektoré témy a radi by ste sa zúčastnili,  zaregistrujte sa prosím kliknutím na Registráciu a potom vyplňte formulár. Na zadanú e-mailovú adresu Vám príde pozvánka s ďalšími informáciami.    Uvedené školenia sú zadarmo, prebiehajú on-line pomocou programu WebEx.

15.02.2012 Forming 2012 - Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému PLASTICITA MATERIÁLOV v dňoch 5. - 8. septembra 2012 - Zakopane, Poľsko.

20.02.2012 Oznam o konaní obhajoby - Ing. Bartúnek

Dňa  15. 3. 2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov o 10.00 hod. Ing. Marián Bartúnek, téma dizertačnej práce: „Automatický bezpečnostný systém automobilu pre zabránenie kolíziám na nebezpečných úsekoch cestných komunikácií ".

20.02.2012 Otvorenie TelePrezenčnej siete slovenských univerzít

Dňa 20.2.2012 o 11:00 sa uskutočnilo Otvorenie TelePrezenčnej siete slovenských univerzít, ktorej súčasťou je aj naša fakulta. Stretnutie otvoril Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. rektor TUKE. Doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. podal základné informácie o využití „Informačného a rezervačného portálu siete TelePresence v SR" prostredníctvom, ktorého je možné rezervovať si časové okno a realizovať semináre, školenia, obhajoby doktorandských dizertačných prác, habilitačných prác, stretnutia projektových tímov medzi partnerskými inštitúciami.

20.02.2012 Pozvánka na 3. ročník Stredoeurópskej a Východoeurópskej Rečníckej Sútaže

Pozývame študentov a pedagógov MTF STU na 3. ročník Stredoeurópskej a Východoeurópskej Rečníckej Súťaže, ktorá sa uskutoční dňa 3.marca (sobota) v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

21.02.2012 Annual Report 2011

Do pozornosti dávame novú výročnú správu o dianí na fakulte v uplynulom roku - Annual Report 2011.

21.02.2012 Študenti/absolventi - právne poradenstvo - oznam o konzultácii

Vážení budúci absolventi MTF STU, vážení študenti MTF STU, vďaka realizácii projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ" Vám  oznamujeme, že dňa 22.februára 2012 máte k dispozícii zdarma právne poradenstvo od 14.00 - 18.00 hod.

21.02.2012 Pozvánka na seminár ESAB

Pozývame všetkých záujemcov na odborný seminár cyklu k problematike zvárania a zvariteľnosti, ktorý sa každoročne poriada v spolupráci ESAB Slovakia s.r.o., MTF STU (ÚVTE Katedra zvárania). Seminár sa koná dňa 3.4.2012.

23.02.2012 Pozvánka na prednášku "Výrobné systémy vo Volkswagen Slovakia"

Pozývame všetkých záujemcov z radov študentov i zamestnancov na prednášku spojenú s diskusiou "Výrobné systémy vo Volkswagen Slovakia". Prednáška sa koná v utorok 6. 3. 2012 o 10:30 v miestnosti Z086. Je určená záujemcom o prax a prípadné zamestnanie v podniku. Pre študenta, ktorý položí najzaujímavejšiu otázku, je pripravená cena. Pred budovou Z bude v čase 9:00 - 11:00 vystavený najnovší model VW up!

27.02.2012 Uskutočnil sa dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave bol v dňoch 7.11.2011 - 14.12.2011 uskutočnený dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU. Jeho účelom bolo získať spätnú väzbu o celkovej spokojnosti/nespokojnosti zamestnancov MTF STU s chodom fakulty, zozbierať názory zamestnancov MTF STU na úroveň komunikácie a informovanosti na fakulte, zmapovať úroveň motivácie zamestnancov a úroveň sociálno-pracovnej klímy na fakulte ako aj zhromaždiť mnohé Vaše podnety pre ďalšie zdokonaľovanie a napredovanie.

27.02.2012 Prezentácia PMP Montex s.r.o. - ponuka práce pre študentov

Končíš školu a hľadáš zaujímavý job? Alebo si v predposlednom ročníku štúdia a chceš cez leto zakúsiť strojarinu v praxi? Tak naša ponuka je určená práve Tebe!

27.02.2012 Prehľad výziev projektov a grantov na rok 2012

V najnovšom čísle časopisu Manažment školy v praxi, ktorý je dostupný v študovni Akademickej knižnice, bola zverejnená príloha: Prehľad výziev projektov a grantov na rok 2012. Viac informácií nájdete na www stránkach jednotlivých výziev uvedených na konci materiálu Iura Edition.

28.02.2012 SPP štipendijný program Hlavička 2011/2012- podpora študentov

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po ôsmy krát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.

29.02.2012 Produktivita a inovácie - prezentácia MTF STU

Dňa 28.02.2012 sa uskutočnila prezentácia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave pre mimoriadne číslo časopisu Produktivita a inovácie, ktoré vydáva Slovenské centrum produktivity v Žiline. Cieľom prezentácie bolo predstaviť pôsobnosť MTF STU, jej vedecko-výskumné zameranie, priority rozvoja a aktivity, ktoré fakulta vyvíja vo vzťahu k hospodárskej praxi. Šéfredaktorku časopisu p. Zuzanu Kuglerovú privítala prodekanka pre vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD., ktorá predstavila víziu a poslanie fakulty.

29.02.2012 Poukázanie 2% zaplatenej dane pre neinvestičný fond Alumni

Aj v tomto roku do 30. 4. 2012 môžu zamestnanci a priatelia školy poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011.

 

JANUÁR 2012

 

04.01.2012 Portál pre absolventov a priateľov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU

Vážení študenti, absolventi  a priatelia MTF STU, na web stránke fakulty  (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov a priateľov MTF STU Banka kvality - ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov  a priateľov MTF STU. Členom Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

05.01.2012 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Mikuláš na MTF, 3x NAJ pre profesora Turňu, Návšteva z firmy DELCAM, Stretnutie s bývalými zamestnancami, Nové trendy v diagnostike materiálov, Novinky z Materiálovotechnologickej fakulty STU, Po roku náročnej práce je vidieť výsledok, Koniec našich časov? Spásou môže byť humanita.

11.01.2012 Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 11. januára 2012 vo veku 66 rokov zomrela naša kolegyňa PaedDr. Anna Adamcová.

12.01.2012 Výberové konanie

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docenta v študijnom odbore kvalita produkcie.

12.01.2012 Oznam o konaní obhajoby - RNDr. Kordošová

Dňa 26.1.2012 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe integrovaná bezpečnosť o 10.30 hod. RNDr. Miroslava Kordošová, téma dizertačnej práce: „Bezpečnostná úroveň pracovných podmienok vybraných skupín zamestnancov".

13.01.2012 Vznik nových pracovísk transformáciou UIPH

S účinnosťou od 01. 01. 2012 na Materiálovotechnologickej fakulte STU vznikli transfomáciou Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied dve samostatné pracoviská: Lektorský kabinet a Katedra inžinierskej pedagogiky.

16.01.2012 Oznam o konaní záverečných oponentúr výskumných projektov

Dňa 12. 1. 2012 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnila záverečná oponentúra projektu VEGA "Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov", ktorého vedúcim riešiteľom bol prof. Ing. Milan Turňa, CSc. IWE. Predsedom oponentskej rady bol prof. Ing. Milan Marônek, PhD., členom prof. Ing. Ernest  Gondár, PhD. a oponentom prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (FS  ČVUT Praha).

20.01.2012 Pozvánka

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva vás srdečne pozýva na výstavu zariadení k projektu s názvom „Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie" (ITMS 26220220056), spojenú s prezentáciou výsledkov.

23.01.2012 Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka Bc. k online testovaniu z AJ

Lektorský kabinet (LEKA) MTF STU zabezpečuje povinnú výučbu odborného anglického jazyka na troch úrovniach podľa Európskeho referenčného rámca (A - Basic user/základný používateľ, B - Independent user/nezávislý používateľ a C - Proficient user/ pokročilý používateľ) počas štyroch semestrov, počínajúc od letného semestra 1. ročníka bakalárskeho štúdia. V záujme efektívneho zadelenia do jednotlivých úrovní bude zaraďovanie študentov vykonané on-line testovaním v AIS (aplikácia eLearning - sekcia Testy a skúšanie).

23.01.2012 MTF STU v médiách

Mestská televízia Trnava odvysielala príspevok o Novoročnom stretnutí zamestnancov MTF STU z 19.1.2012 v spravodajskej relácii Trnavský magazín. Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Životné jubileum prof. Ivana Hrivňáka, Novoročné stretnutie MTF STU, Materiálovotechnologická fakulta, Úspešná reprezentantka, Štvrťstoročie MTF STU.

23.01.2012 Výberové konanie - odborní asistenti

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav bezpečnostného a  environmentálneho inžinierstva, Ústav výrobných technológií, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom.

30.01.2012 Úspešní absolventi skúšok z anglického odborného jazyka UNIcert®

Doplňujúci kurz ku skúške z anglického jazyka v systéme UNIcert ® II a UNIcert ®III (tzv. odborná štátnica s medzinárodnou  platnosťou) zodpovedajúcej úrovniam B2  a C1 podľa Európskeho referenčného rámca v zimnom semestri absolvovalo 20 študentov. Následne 17 študentov zložilo písomnú skúšku 01.12.2011 a  ústnu skúšku 07. a 08.12.2011.  Školiace učiteľky  Mgr. G. Chmelíková, PhD., a PhDr. E. Mironovová slávnostne odovzdali úspešným absolventom certifikáty dňa 26.01.2012 za prítomnosti  doc. Ing. P. Schreibera, CSc.,  prodekana MTF a Ing. M. Petráša, PhD., riaditeľa LEKA MTF.