Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2014


01.12.2014 Si mladý výskumný pracovník STU? Uchádzaj sa o grant!

Dňa 2. 4. 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov STU. Termín na podanie projektov je do 30. apríla 2012, do 13.00 hod. Výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191 (informácie pre zamestnancov - stránka je viditeľná z IP adries STU).

08.12.2014 Vymenovanie zástupcov vedúcich zamestnancov fakulty

Oznamujeme zamestnancom, že v zmysle Organizačného poriadku MTF STU, dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, vymenoval s účinnosťou od 01. 12. 2014 zástupcov vedúcich zamestnancov fakulty.

08.12.2014 Vymenovanie vedúcich zamestnancov fakulty

Oznamujeme zamestnancom, že do funkcie vedúcich zamestnancov útvarov fakulty v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vymenoval prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 01. 12. 2014 nasledovných zamestnancov.

15.12.2014 Výberové konanie na funkčné miesta profesora a docentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest.

17.12.2014 Vymenovanie vedúcich samostatných oddelení, oddelení v rámci odborov a ďalších zástupcov vedúcich zamestnancov

Oznamujeme zamestnancom, že na základe návrhov vedúcich zamestnancov fakulty, vymenoval prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 01. 01. 2015 nasledovných zamestnancov.

19.12.2014 Tablety pre interných doktorandov 1.a 2.roč. a výskumníkov MTF

Vďaka realizácii projektu "Vedomostná fakulta pre hospodársku prax", ITMS 26110230113 vám bude zapozičaný tablet Apple AIR 64 GB. Tablet je možné si vyzdvihnúť denne od 7:00 do 15:00 h. v kancelárii 088 (OKIS) na pavilóne Z (kancelária sa nachádza v chodbe medzi malou a veľkou aulou) u Ing. Pribilu, do konca januára 2015. Prosím, prineste si so sebou doklad totožnosti.

19.12.2014 Databáza ponuky na spoluprácu s praxou

Hlavnou náplňou projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax  je vytváranie nástrojov na zintenzívnenie spolupráce fakulty s praxou. Vďaka realizácii tohto projektu vznikla Databáza ponuky na spoluprácu s praxou, ktorá prezentuje portfólio hodnôt, ktoré môže fakulta ponúknuť širokej odbornej verejnosti.


NOVEMBER 2014

 

12.11.2014 Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov v 1. roku štúdia - 2014/2015

Dňa 10. novembra 2014 boli v aule prof. Čabelku na akademickom obrade imatrikulácii - slávnostne prijatí  študenti zapísaní do prvého roku bakalárskeho štúdia na MTF STU v Trnave a vo výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom. Za účasti akademických funkcionárov prodekana doc. Ing. Petra Pokorného, PhD, ktorý zastúpil dekana fakulty spektabilitu prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku  prevzali študenti z rúk honorability – imatrikulátora doc. Ing. Milana Naďa, CSc. imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

20.11.2014 Novovymenovaní profesori

Na slovenské vysoké školy pribudne 31 nových profesorov. Menovacie dekréty im dnes v Prezidentskom paláci odovzdal prezident Andrej Kiska. Nových profesorov budú mať napríklad odbory pozemné stavby, chirurgia, sociálna práca, fyzika, divadelné umenie, telekomunikácie či filmové umenie a multimédiá.

21.11.2014 Premiéra skladby “(I) wanna be engineer”

Tohtoročnú Beániu Technikov (15.11.2014) slávnostne otvoril dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Pri tejto príležitosti dostali študenti od vedenia fakulty darček a to v podobe priemiéry skladby “(I) wanna be engineer”. Hudbu a text skladby zložil dlhoročný pedagóg našej fakulty Ing. Štefan Svetský, PhD. Skladbu nahrala a na živo na Beánii zahrala študentská skupina, ktorá vznikla iba pre túto príležitosť a hovorí si “4MTF” a to v zložení: spev - Števo, Gitara - Martin, Bicie - Mojo, Basa - Dano.

26.11.2014 Zverejnenie kandidátov do ŠRVŠ

V súlade s harmonogramom volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) zverejňujem výsledky hlasovania volieb kandidátov do ŠRVŠ. Navrhnutí kandidáti Ing. M. Draxlerová, Ing. D. Tóth a M. Fulier podpisom potvrdili svoju kandidatúru.

26.11.2014 Podpísanie Rámcovej zmluvy o spolupráci medzi ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. a MTF STU

Dňa 26.11.2014 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola podpísaná Rámcová zmluva o spolupráci medzi našou fakultou zastúpená dekanom fakulty prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom a ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. Podbrezová  zastúpená konateľom a riaditeľom spoločnosti prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.. Rámcová zmluva je vyústením existujúcej dlhoročnej spolupráce a upravuje vzájomný zmluvný vzťah.

28.11.2014 Dipl. Ing. Peter Doll – čestný doktor STU

Dňa 25. novembra 2014 sa v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU, Paulínska 16 v Trnave uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU za účasti členov vedení fakúlt STU, Vedeckej rady MTF STU a za účasti významných čestných hostí magnificencia, rektor STU Robert Redhammer, odovzdal najvyššie univerzitné ocenenie doctor honoris causa Dipl. Ing. Petrovi Dollovi. Návrh rektora STU prof. Redhammera udeliť čestný titul "Dr. h. c."  Petrovi Dollovi bol VR STU schválený na zasadnutí dňa 18.6.2014.

28.11.2014 Výsledky volieb do ŠRVŠ na MTF STU

V súlade s harmonogramom volieb prebehli na MTF STU 27.11.2014 voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Na základe výsledkov hlasovania volebná komisia ŠRVŠ  zostavila poradie kandidátov podľa získaných hlasov.

Kandidáti zvolení do ŠRVŠ SR podľa počtu získaných hlasov:

1. Ing. Mária Draxlerová

2. Miroslav Fulier

28.11.2014 Rebríček najlepších fakúlt u nás: Skokanom je Slovenská technická univerzita v Bratislave

Akademická rankingová a ratingová agentúra ARRA zverejnila najnovšie rebríčky hodnotenia vysokoškolských fakúlt. Z jedenástich hodnotených skupín má až desať rovnakého lídra ako v minulom roku. Agentúra tiež hodnotila, ako sa zmenili slovenské vysoké školy za posledných desať rokov. Viac ako tridsať percent kapacity slovenských vysokých škôl je nevyužitá. "Keďže uvedený vývoj bude pokračovať aj naďalej, ide o zásadnú hrozbu nielen pre samotné vysoké školy, ale aj pre našu spoločnosť," varuje agentúra v správe.


OKTÓBER 2014

 

03.10.2014 Zamestnanci poverení funkciami prodekanov a vedením útvarov fakulty

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 01. 10. 2014 poveril funkciami prodekanov na obdobie do obsadenia miesta schválením Akademickým senátom MTF STU nasledovných zamestnancov: prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - prodekan pre vedu a výskum, doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. - prodekan pre vzdelávanie, doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - prodekan pre rozvoj.

03.10.2014 Zmeny na Ústave environmentu, bezpečnosti a kvality

Oznamujeme zamestnancom, že z funkcie vedúcej Katedry inžinierstva kvality produkcie bola na základe ukončenia pracovného pomeru uvoľnená doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. a na jej miesto s účinnosťou od 01. 10. 2014 prof. Ing. Karol Balog, PhD., poverený vedením Ústavu environmentu, bezpečnosti a kvality, vymenoval Ing. Katarínu Lestyánsku Škůrkovú, PhD.

03.10.2014 Zmeny na Ústave výrobných systémov a aplikovanej mechaniky

Oznamujeme zamestnancom, že z funkcie vedúceho Katedry technologických zariadení a systémov bol na základe vlastnej žiadosti uvoľnený doc. Ing. František Pecháček, PhD. a na jeho miesto s účinnosťou od 01. 10. 2014 prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., poverený vedením Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, vymenoval Ing. Ninu Vetríkovú, PhD.

06.10.2014 Uvedenie do funkcie dekana MTF STU

Dňa 30.9.2014 bol na mimoriadnom zasadaní kolégia dekana uvedený do funkcie dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Funkciu dekana mu odovzdal rektor STU prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD., ktorý súčasne poďakoval prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi za úspešné vedenie fakulty do ukončenia jeho funkčného obdobia. Slávnostného aktu sa zúčastnil aj predseda AS STU doc. Ing. Karol Jelemenský CSc., ktorý poprial novému vedeniu MTF STU veľa úspechov.

17.10.2014 Výberové konanie na riaditeľov resp. vedúcich útvarov fakulty

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest.

17.10.2014 Výberové konanie na tajomníka fakulty

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: Tajomník fakulty.

17.10.2014 Zverejnenie kandidátov na členov do AS MTF STU

V súlade so schváleným harmonogramom volieb do AS MTF STU na funkčné obdobie 2014-2018 volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejňuje zoznam kandidátov.

23.10.2014 Súťaž pre študentov: Navrhni inováciu a vyhraj exotickú dovolenku

Ak si študentom, závod na výrobu kotlov Protherm Production v Skalici ti ponúka jedinečnú možnosť navrhnúť inováciu a vyhrať exotickú dovolenku ako darček pod vianočný stromček.

Protherm Production nenecháva nič na náhodu a  chce si prostredníctvom zaujímavej súťaže vopred preveriť kreatívne schopnosti študujúcich i čerstvo vyštudovaných mladých ľudí technického zamerania.

29.10.2014 Zasadnutie novozvoleného Akademického senátu MTF STU

Dňa 22. októbra 2014 sa uskutočnilo zasadanie novozvoleného Akademického senátu MTF STU so sídlom v Trnave. V rámci plánovaného programu bolo zvolené nové vedenie a predsedníctvo AS MTF STU, ako aj zloženie Legislatívnej a Volebnej komisie AS MTF STU.

29.10.2014 Edičný plán MTF STU 2015 a 2016

Vzhľadom na zmeny v štatúte Nakladateľskej rady STU a s tým spojenej potrebe zmien v štatúte edičnej činnosti MTF STU vás upozorňujeme, že návrhy do edičného plánu na nasledujúce obdobie (2015, 2016) je  nutné odovzdať do 7. 11.2014 na pracovisko OPOM (oddelenie Vydavateľstva AlumniPress) v nových tlačivách (návrhy na starých tlačivách nebudú prijaté). Tento termín je záväzný.

30.10.2014 Vitajte na portáli firiem MTF STU

Dovoľujem si vás informovať, že na stránke fakulty  bol vytvorený portál firiem partnerov fakulty, ktorí podpísali zmluvu o spolupráci vďaka realizácii projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax. Cieľom tohto portálu je podporiť vzájomný trvalý partnerský vzťah medzi MTF STU a hospodárskymi subjektami z praxe. Aktivita vychádza z dlhodobého cieľa fakulty zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov do praxe.

30.10.2014 Anketa o kvalite vzdelávania pre študentov – spustenie

Milé študentky a študenti MTF STU, vedenie fakulty si Vás dovoľuje, tak ako každý rok, osloviť so žiadosťou o vyplnenie študentskej ankety. V priebehu niekoľkých minút máte možnosť vyjadriť Váš názor na priebeh a organizáciu štúdia, hodnotiť učiteľov a pedagogický proces, upozorniť na nedostatky v sociálnej oblasti a nastoliť akýkoľvek ďalší problém. Anketa bude na vyplnenie sprístupnená 28. 10. 2014 -  15. 7. 2015. Heslo na vstup do anketového systému Vám bude zaslané mailom.


SEPTEMBER 2014

 

03.09.2014 Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dna 31.8.2014 po náhlej a neočakávanej chorobe vo veku 83 rokov zomrel náš bývalý kolega Ing. Emil Mariani, DrSc.

09.09.2014 Na STU je pobočka Európskej aliancie pre inovácie Slovensko

Slávnostné otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre inovácie Slovensko (EAI SK) sa uskutočnilo 9. septembra 2014 o 14:00 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, priamo v pobočke EAI SK na Vazovovej ulici číslo 3 v Bratislave.

11.09.2014 Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dna 10.9.2014 vo veku 27 rokov zomrel študent 3. Ročníka doktorandského štúdia na MTF STU Ing. Marek Bľanda.

19.09.2014 Uskutočnili sa zápisy novoprijatých študentov v ak. roku 2014/2015 na všetkých stupňoch štúdia

V mesiaci august a september 2014 sa uskutočnili zápisy novoprijatých študentov na všetky tri stupne štúdia. V dňoch 26. 8. a 27. 8. 2014 sa na MTF STU zapísali novoprijatí študenti do I. roku inžinierskeho štúdia.  Nasledujúci deň 28. 8. 2014 privítal na zápise za vedenie fakulty prodekan doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. uchádzačov prijatých na III. stupeň doktorandského štúdia. V septembri sa uskutočnil aj zápis prijatých na I. stupeň štúdia v II. kole prijímacieho konania.

22.09.2014 Fotogaléria z inaugurácie nového dekana MTF STU

Pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2014/2015 sa dňa 22.9. 2014 uskutočnil slávnostný akt inaugurácie nového dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.

30.09.2014 Finančná podpora z AXA fondu

Blíži sa termín (do 17. októbra 2014), aby sa talentovaní študenti uchádzali o finančnú podporu viac ako 25.000 € z grantového programu AXA Fond.


AUGUST 2014

 

01.08.2014 Napísali o nás - Úspešná pracovná stáž študenta UPIM

V uplynulom akademickom roku sa študent 3.stupňa štúdia na UPIM, Ing. Matej Daňo zúčastnil v rámci programu Erazmus pracovnej stáže v spoločnosti Johnson Conrols Inc., Poland. Viac o jeho pobyte a úspešnom pôsobení sa dozviete tu.

01.08.2014 Ukončili pracovný pomer odchodom do dôchodku

V mesiacoch január až júl 2014 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave: RNDr. Ľudmila Vaculíková z Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Ing. Juraj Sztankay, CSc. z Výučbového strediska v Komárne, Mária Klobušiaková a Eva Mikulková z Odboru akademických činností,  Božena Malovcová, Magdaléna Mrvová a Mária Šarmírová z Odboru prevádzky a správy a Mária Maršálková a Božena Sepešiová zo Študentského domova a jedálne M. Uhra.

04.08.2014 UVP MTF STU na stránkach Britskej obchodnej komory

Otázka prezentácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibilty a uznania vo vonkajšom prostredí. Len štrukturálnou prezentáciou a propagáciou úspešnosti bude môcť vystupovať fakulta v pozícii uznávaného partnera pre vedecký a výskumný priestor, t. z. neustále informovať o vedeckom portfóliu inštitúcie, presviedčať o jej jedinečnosti a dávať do pozornosti jej výnimočné prvky, ktorými sa odlišuje od ostatných.

12.08.2014 Ukončenie riešenia projektu „Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania“

Projekt „Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania“, ITMS kód 26110230042 na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu, bol ukončený dňom 31.7.2014. Jedným z cieľov projektu bolo navrhnúť a overiť systém priameho merania kvality VŠ vzdelávania v študijných programoch bakalárskeho štúdia na fakulte, navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania v študijných programoch bakalárskeho štúdia na fakulte, navrhnúť a overiť hodnotenie výsledkov opatrení v študijných programoch bakalárskeho štúdia na fakulte.

14.08.2014 II. kolo - prijímanie prihlášok na Bc.stupeň

Dekan MTF STU vyhlásil druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia.

18.08.2014 Nezamestnanosť absolventov STU

Podľa portálu INEKO ( Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) medzi vysoké školy s dlhodobo najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti (AMN) patria najmä bratislavské školy – Slovenská technická univerzita (STU), Univerzita Komenského (UK) a umelecké školy (VŠVU a VŠMU).

25.08.2014 Finančná podpora z AXA fondu

Do 17. októbra 2014 sa môžu uchádzať o finančnú podporu z grantového programu AXA Fond talentovaní študenti. Všetci tí, ktorých zaujímajú vedy ako fyzika, chémia, či biológia, sú vo veku do 26 rokov, majú výborné študijné výsledky a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje 1 000 eur. Ak uvedené podmienky študent spĺňa, stačí ak sa zaregistruje prostredníctvom internetovej stránky: http://www.axafond.sk/registracia/.

26.08.2014 Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Dovoľujem si Vás informovať o podujatí Týždeň vedy a techniky, ktoré je organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

26.08.2014 Kurzy z chémie pre študentov 2. roč. – ponuka

Vážení študenti! Pedagógovia Ústavu bezpečnosti, environmentu a kvality si dovoľujú osloviť študentov 2. ročníka Bc. študijného programu Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s  ponukou kurzu z chémie. Kurz je otvorený aj pre ostatných študentov MTF STU.

27.08.2014 Rekonštrukcia internetovej siete na ŠDaJ - oznam pre ubytovaných

V oboch budovách Študentského domova MTF (t.j. "starý" i "nový" internát) prebieha v týchto dňoch kompletná rekonštrukcia počítačovej siete, ktorá okrem iného zruší nutnosť zabezpečovania si vlastných aktívnych zariadení (switchov) ubytovanými študentami. Počet prípojných bodov na každej izbe bude po rekonštrukcii totožný s počtom ubytovaných osôb.

28.08.2014 Kurzy pre novoprijatých študentov – ponuka

S cieľom uľahčiť študentom absolvovanie predmetov matematika a fyzika odborné pracoviská/ústavy fakulty a ich vysokoškolskí učitelia ponúkajú možnosť prihlásiť sa na kurzy z matematiky a fyziky.

28.08.2014 Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 24. 8. 2014 zomrel náš bývalý kolega prof. Ing. Ján Békés, DrSc. vo veku 89 rokov.

28.08.2014 Ďalšia etapa výstavby UVP – podpis zmluvy

V rámci procesu implementácie projektu UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK „ CAMPUS MTF STU “ - CAMBO sa dnes 28.8.2014 podpísala zmluva medzi STU v zastúpení rektora STU prof. Ing. Róberta Redhammera, PhD. a dodávateľom na výstavbu ďalšej časti tohto komplexu -  Vedeckého pracoviska Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s laboratóriami.


JÚL 2014

 

04.07.2014 Oznam o úspešných obhajobách

Dňa 2. júla 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand : Ing. Ľuboš Ondriga,

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov.

08.07.2014 Oznam o úspešnej obhajobe

Dňa 3. júla 2014 o 13.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand : Dipl.-Ing. Steven Duehring, Študijný program : strojárske technológie a materiály, Téma dizertačnej práce : Experimental-numerical method of the failure prediction by the heat treatment of steels.

08.07.2014 Výberové konanie na funkčné miesta profesora a docentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest: profesor v študijnom odbore:         5.2.14 Automatizácia – 1 miesto, docent v študijných odboroch: 5.2.51 Výrobné technológie a súčasne 5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 2 miesta.

09.07.2014 Grantový program VW Slovensko a.s. pre pedagógov

Volkswagen Slovakia, a.s. zverejnil informácie o grantovom programe určenom pre pedagógov technických univerzít na Slovensku Rozvíjať technik(o)u. Grantový program je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov atď.

09.07.2014 Novovymenovaní docenti MTF STU

Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dňa 2. júla 2014 slávnostne odovzdal novým docentom STU menovacie dekréty. Za MTF STU boli vymenovaní: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.,  docent v odbore strojárske technológie a materiály na Ústave výrobných technológií MTF STU.

11.07.2014 Oznam o úspešných obhajobách

Dňa 8. júla 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorandka : Ing. Lenka Čičmancová, Študijný program : výrobné zariadenia a systémy, Téma dizertačnej práce : Navrhovanie systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie, Školiteľ: doc. Ing. Milan Naď, CSc..

11.07.2014 Výberové konanie na funkčné miesta odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality, 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Kvalita produkcie a v študijnom programe Inžinierstvo kvality produkcie.

14.07.2014 Oznam o úspešných obhajobách

Dňa 14. júla 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand : Ing. Jaroslav Holeček, Študijný program : priemyselné manažérstvo, Téma dizertačnej práce : Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy.

24.07.2014 Výberové konanie na funkčné miesto docenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docent v študijnom odbore: 5.2.57 Kvalita produkcie - 1 miesto.


JÚN 2014

 

02.06.2014 Výsledky volieb kandidáta na dekana MTF STU

Dňa 28. 05. 2014 prebehli voľby kandidáta na funkciu dekana v súlade s Vykonávacími predpismi pre voľby kandidáta na dekana MTF STU a Harmonogramom volieb kandidáta na dekana MTF STU. Za kandidáta na dekana MTF STU bol zvolený prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

03.06.2014 Mgr. Renáta Ivančíková – zástupkyňa vedúcej Odboru akademických činností

Oznamujeme zamestnancom, že dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, vymenoval Mgr. Renátu Ivančíkovú za zástupkyňu vedúcej Odboru akademických činností s účinnosťou od 01. 06. 2014. Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie jej želáme veľa úspechov.

11.06.2014 Oznam o úspešných obhajobách - Mgr. Liška, Mgr. Horalová Kalinová

Dňa 9. júna 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand : Mgr. Vladimír Liška, študijný program: automatizácia a informatizácia procesov. Školiteľ: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD., doktorandka: Mgr. Michaela Horalová Kalinová, študijný program: automatizácia a informatizácia procesov.

13.06.2014 Právne poradenstvo na fakulte

Zabezpečenie právnych poradenských služieb predstavuje balík starostlivosti na odstránenie možných rizík pri kreovaní spolupráce fakulty a hospodárskej/podnikateľskej praxe v  eliminácii čo najviac determinantov, ktoré toto prostredie predstavuje. Z doterajších zistení je možné usúdiť, že k najčastejším chybám prichádza  z dôvodu  neznalosti legislatívy v praxi a neznalosti práv zamestnávateľa a zamestnanca, ochrane duševného vlastníctva, problematike pri nástupe do hospodárskej praxe v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, uzatváraní partnerských zmlúv a zmlúv o spolupráci a pod.

13.06.2014 Vedenie fakulty rozhodlo o vyplatení 13. platu zamestnancom MTF STU

Vedenie MTF STU na svojom zasadnutí dňa 03. 06. 2014 rozhodlo o vyplatení 13. platu formou mimoriadnej odmeny všetkým kmeňovým zamestnancom fakulty vo výplatnom termíne za jún 2014 vo výške 35 % tarifného platu. Zamestnancom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na inej vysokej škole v pracovnom úväzku 50% a viac, nebude 13. plat vyplatený.

30.06.2014 Pracovník MTF vo výprave olympionikov v Číne

Slovenský olympijský výbor vybral Mgr. Rastislava Hlavatého, PhD. za trénera plavcov Slovenskej republiky na Olympijských hrách mládeže, ktoré budú v Číne 11. - 31. 8. 2014.

 

MÁJ 2014

 

06.05.2014 Právne poradenstvo na fakulte

Zabezpečenie právnych poradenských služieb predstavuje balík starostlivosti na odstránenie možných rizík pri kreovaní spolupráce fakulty a hospodárskej/podnikateľskej praxe v  eliminácii čo najviac determinantov, ktoré toto prostredie predstavuje. Z doterajších zistení je možné usúdiť, že k najčastejším chybám prichádza  z dôvodu  neznalosti legislatívy v praxi a neznalosti práv zamestnávateľa a zamestnanca, ochrane duševného vlastníctva, problematike pri nástupe do hospodárskej praxe v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, uzatváraní partnerských zmlúv a zmlúv o spolupráci a pod.

07.05.2014 Výberové konanie na odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality - 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.

16.05.2014 Mladí vedci STU si prevzali granty na výskum

Rektor STU Robert Redhammer spolu s prorektorom pre vedu a výskum Stanislavom Biskupičom a prodekanmi jednotlivých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave odovzdali vo štvrtok 15. mája 2014 v Aule STU 111 mladým vedcom dekréty o poskytnutí grantu na výskum.

19.05.2014 The Best Student´s Project 2014

Ako jeden z partnerov spolu s Produktivne.sk v rámci projektu "Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik“" vyhlasujeme súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomová prácu "The Best Student´s Project 2014".

27.05.2014 Prezident SR vymenoval nových profesorov

Nových profesorov vymenoval prezident SR v pondelok 26. mája 2014. Z STU boli menovaní: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) - v odbore fyzika, prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (Fakulta architektúry) - v odbore architektúra a urbanizmus, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) - v odbore kybernetika, prof. Ing. Pavol Sejč, CSc. (Strojnícka fakulta STU) - v odbore strojárske technológie a materiály, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.  (Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave) v odbore automatizácia.


APRÍL 2014

 

02.04.2014 Oznam o úspešnej obhajobe - Enger, MSc

Dňa 27. marca 2014 o 10.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand : Marco Mathias Enger, MSc, študijný program : strojárske technológie a materiály, téma dizertačnej práce : The Development of Tribologically Optimized Surfaces by Nanolayers and Strengthening Phases, školiteľ: prof. Ing. Pavol Blaškovitš, DrSc.

02.04.2014 Pracovníci MTF ako odborní garanti na súťaži Mladý mechatronik

V dňoch od 13.3. do 14.3.2014 sa uskutočnilo v priestoroch školiaceho strediska FESTO na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave národné kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik. Súťaž vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje súťaže Skills Slovakia, v spolupráci so spoločnosťou Festo spol. s r.o. ako odborným garantom. Víťaz národného kola postupuje na európske kolo súťaže EuroSkills vo Francúzsku, za účasti viac ako 54 povolaní a 600 mladých ľudí z 25 krajín Európy a sveta.

08.04.2014 Zasadanie technickej normalizačnej komisie na MTF STU

Dňa 3.4.2014 sa v Pavilóne T konalo zasadnutie technickej normalizačnej komisie TK 76 - Korózia a ochrana materiálov proti korózii. Oblasťou jej pôsobenia je preberanie EN a ISO noriem do sústavy STN, napr. komisií CEN/TC 219 Protikorózna ochrana a ISO/TC 156 Korózia kovov a zliatin. Zasadnutie viedol predseda komisie Dr. Š. Svetský (Výučbové stredisko Dubnica n. V.) v spolupráci s tajomníčkou komisie Ing. E. Marsovou (ÚNMS). Za MTF sa ho zúčastnili aj doc. P. Pokorný a doc. Š. Václav (Ústav výrobných technológií).

08.04.2014 Voľby dekana - konečný zoznam kandidátov

Písomný súhlas na zápis do zoznamu kandidátov pre voľby dekana MTF STU ku dňu 8.4.2014 dodali nasledovní kandidáti: Janovec Jozef, prof. Ing. DrSc., Peterka Jozef, prof. Dr-Ing. Menovaní boli požiadaní o vypracovanie volebných dokumentov, ktoré budú zverejnené dňa 30.4.2014 vo vestibuloch pavilónov MTF STU „Z“ a „T“ a na internetovej stránke MTF STU. Volebná komisia: Doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc., Ing. Marta Kučerová, PhD., Miroslav Fulier.

14.04.2014 Annual Report 2013

Prinášame Vám najnovší prehľad diania na MTF STU v roku 2013 vo forme ročenky Annual Report 2013. Materiál je zverejnený na stránkach:

o fakulte: http://www.mtf.stuba.sk/sk/o-fakulte/annual-report.html?page_id=3648

o medzinárodných aktivitách: http://www.mtf.stuba.sk/sk/medzinarodnych-aktivitach/annual-report.html?page_id=5083

17.04.2014 Výberové konanie na funkčné miesta docentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docent v študijnom odbore: 5.2.26 Materiály – 3 miesta, docent v študijných odboroch: 5.2.51 Výrobné technológie, 5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 2 miesta.

27.04.2014 Výberové konanie na odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality - 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.

28.04.2014 Venujte 2% zo svojich daní pre našu fakultu

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU, aj v tomto roku do 30. 04. 2014 môžete poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak Vám bolo za zdaňovacie obdobie za rok 2013 vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.


MAREC 2014

 

17.03.2014 Anketa o kvalite vzdelávania - informácia o spustení

Milé študentky a študenti MTF STU, vedenie fakulty si Vás dovoľuje, tak ako každý rok, osloviť so žiadosťou o vyplnenie študentskej ankety. V priebehu 3 – 5 minút máte možnosť vyjadriť Váš názor na priebeh a organizáciu štúdia, hodnotiť učiteľov a pedagogický proces, upozorniť na nedostatky v sociálnej oblasti a nastoliť akýkoľvek ďalší problém. Anketa bude na vyplnenie sprístupnená od 1. -  20. marca 2014. Heslo na vstup do anketového systému Vám bude zaslané mailom do konca februára.

17.03.2014 Exkurzia v spoločnosti Miba Steeltec s.r.o.

Dňa 14. marca 2014 sa študenti I. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie zúčastnili exkurzie v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o. so sídlom vo Vrábloch. Exkurzia sa konala v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality a jej cieľom bolo zadať študentom praktickú úlohu prevencie vzniku chýb v procese výroby lisovanej lamely. Exkurziu pripravil a študentov sprevádzal manažér výroby spoločnosti Radovan Martišovič.

18.03.2014 Zhodnotenie plaveckých pretekov

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 8. – 9. marca 2014 uskutočnil jubilejný 40. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 347 plavcov z 32 plaveckých klubov a oddielov z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska privítal na akademickej pôde prodekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, PhD.

24.03.2014 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Martonová

Dňa 19. marca 2014 o 14.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorandka : Ing. Ivana Martonová, študijný program : inžinierstvo kvality produkcie, téma dizertačnej práce : Vypracovanie metodiky pre implementáciu komplexného manažérstva kvality a reinžinieringu podnikových procesov.

25.03.2014 Venujte 2% zo svojich daní pre našu fakultu

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU, aj v tomto roku do 30. 04. 2014 môžete poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak Vám bolo za zdaňovacie obdobie za rok 2013 vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

27.03.2014 On-line medzinárodná súťaž pre študentov vysokých škôl - Slovnaft a.s.

Skupina MOL organizuje medzinárodnú online súťaž FRESHHH, ktorá je zameraná na ropný a plynárenský priemysel a prebieha v anglickom jazyku. Je určená najmä študentom technických smerov, no zapojiť sa môžu tímy z akejkoľvek vysokej školy alebo univerzity.Termín registrácie do 7. 4. 2014.

27.03.2014 Konala sa exkurzia do spoločnosti Emerson, a.s.

Tradične ako každý rok sa dňa 27.3.2014 v rámci predmetu Audity kvality pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Inžinierstvo kvality produkcie konala exkurzia do spoločnosti Emerson, a.s., Nové Mesto nad Váhom. Počas exkurzie sa študenti zoznámili s integrovaným manažérskym systémom na báze ISO 9001, ISO 14001, OHSAH 18001 a ISO 50001 a navštívili výrobné priestory. V priebehu exkurzie sa študenti taktiež oboznámili s postupom vykonávania interných auditov v tejto spoločnosti, mali možnosť vidieť základné dokumenty používané v procese auditovania, a prebehla aj krátka ukážka auditu na pracovisku vstupnej kontroly.

31.03.2014 Annual Report 2013

Prinášame Vám najnovší prehľad diania na MTF STU v roku 2013 vo forme ročenky Annual Report 2013. Materiál je zverejnený na stránkach:

o fakulte: http://www.mtf.stuba.sk/sk/o-fakulte/annual-report.html?page_id=3648

o medzinárodných aktivitách: http://www.mtf.stuba.sk/sk/medzinarodnych-aktivitach/annual-report.html?page_id=5083

31.03.2014 Voľby dekana MTF STU

Voľby kandidáta na dekana MTF STU (ďalej len kandidát) sa uskutočnia v termíne stanovenom harmonogramom volieb kandidáta na dekana a riadia sa ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. a Volebného poriadku AS MTF STU.


FEBRUÁR 2014

 

05.02.2014 Oznam o verejných habilitačných prednáškach, obhajobách habilitačných prác a inauguračných prednáškach

V zmysle § 1, ods. 14 a § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhl. MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. oznamujem, že: Dňa 25. 2. 2014 na MTF STU, Paulínskej ul. 16 v Trnave o 13.00 hod. v m.č. 105 uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jany Šugárovej, PhD., zamestnankyne Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave.

05.02.2014 Pracovné soboty v Akademickej knižnici v letnom semestri 2013/2014

V spojitosti so stanovenými pracovnými sobotami študijného oddelenia bude okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v Akademickej knižnici (ul. Ján Bottu, pavilón T, č.  dv. 18) v čase  od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) nasledovne.

05.02.2014 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Kleinedlerová

Dňa 4. februára 2014 o 10.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorandka : Ing. Ivana Kleinedlerová, študijný program : strojárske technológie a materiály, téma dizertačnej práce : Prerážanie materiálu pri rezaní abrazívnym vodným lúčom.

17.02.2014 Pracovné stretnutie k automatizovanému testovaniu študentov v rámci projektu Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania

Dňa 10. 2. 2014 sa v miestnosti T-23 na Bottovej ul. v pavilóne T v rámci projektu „Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania“, ITMS kód 26110230042 na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu uskutočnilo pracovné stretnutie pracovníkov – pedagógov fakulty k automatizovanému testovaniu študentov.

20.02.2014 Od infraštruktúry k spoločným projektom a Horizont 2020

V piatok 14.2.2014 sa uskutočnilo stretnutie výskumníkov z jednotlivých ústavov s vedením fakulty a riaditeľmi ústavov venované fakultnej infraštruktúre, výskumom a projektom. Na stretnutí, inicializovanom dekanom fakulty, boli zástupcami výskumníkov (doc. Strémy, doc. Kusý, dr. Gerulová a Mgr. Palcút) prezentované konkrétne možnosti pre spoločné medziústavné projekty s ohľadom na aktuálny vývoj výskumu a vývoja a podporované vedecko-výskumné oblasti v Európe (Horizont 2020).

21.02.2014 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Delgado Sobrino

Dňa 19. februára 2014 o 11.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand : Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, študijný program : výrobné zariadenia a systémy, téma dizertačnej práce : Contributions to the design and analysis of the material flow in the context of manufacturing supported by the use of simulation.

24.02.2014 Zástupkyňa riaditeľa Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu pre pedagogickú činnosť

Oznamujeme zamestnancom, že Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. s účinnosťou od 01. 02. 2014 opätovne vykonáva funkciu zástupkyne riaditeľa Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu pre pedagogickú činnosť, do ktorej bola vymenovaná dekanom Materiálovotechnologickej fakulty STU v roku 2011, a v ktorej ju dočasne zastupovala doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

26.02.2014 Anketa LEKA - kurzy cudzích jazykov

Vážení kolegovia a študenti MTF STU, Lektorský kabinet MTF STU s cieľom pripraviť v nasledujúcom období na mieru šité jazykové tréningy pre študentov a zamestnancov fakulty, vypracovalo krátku anketu. Zapojiť do ankety a vyjadriť svoje potreby v oblasti jazykového vzdelávania môžete na web stránke fakulty: Ľavá lišta (dole) - Ankety na MTF - Ankety a dotazníkové prieskumy na MTF - Prebiehajúce ankety a prieskumy - Názov ankety: "Zisťovanie potrieb zamestnancov a študentov MTF STU v oblasti zvyšovania kompetencie v cudzích jazykoch".

26.02.2014 Banka kvality - Alumni MTF STU - poukázanie 2% zaplatenej dane pre občianske združenie

Vážené kolegyne, kolegovia a priatelia MTF STU, aj v tomto roku do 30. 04. 2014 môžete poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak Vám bolo za zdaňovacie obdobie za rok 2013 vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

28.02.2014 Anketa o kvalite vzdelávania - informácia o spustení

Milé študentky a študenti MTF STU, vedenie fakulty si Vás dovoľuje, tak ako každý rok, osloviť so žiadosťou o vyplnenie študentskej ankety. V priebehu 3 – 5 minút máte možnosť vyjadriť Váš názor na priebeh a organizáciu štúdia, hodnotiť učiteľov a pedagogický proces, upozorniť na nedostatky v sociálnej oblasti a nastoliť akýkoľvek ďalší problém. Anketa bude na vyplnenie sprístupnená od 1. -  20. marca 2014. Heslo na vstup do anketového systému Vám bude zaslané mailom do konca februára.


JANUÁR 2014

 

08.01.2014 Ukončili pracovný pomer odchodom do dôchodku

V mesiacoch júl až december 2013 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave: docent Bohumil Taraba z Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, docent Bartolomej Hajnik z Výučbového strediska v Dubnici nad Váhom, doktor Svätopluk Mečiar a Pavol Krajčovič z Ústavu výrobných technológií, Jana Horváthová z Odboru prevádzky a správy a Daniela Dubovská a Alena Solčanská zo Študentského domova a jedálne M. Uhra.

15.01.2014 Zmena adresy Výučbového strediska Komárno

Oznamujeme zamestnancom, že Výučbové stredisko Komárno sa presťahovalo do nových priestorov.

15.01.2014 Výberové konanie na funkčné miesta docentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docent v študijnom odbore: 8.3.5    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - 1 miesto, docent v študijnom odbore: 5.2.26 Materiály – 1 miesto.

15.01.2014 Výberové konanie na funkčné miesto odborného asistenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality 1 miesto odborného asistenta v študijnom programe Kvalita produkcie.