Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

December 2017

01.12.2017 Ocenenie prof. Božeka

Dr.h.c. Prof. Ing. Pavol Božek, CSc. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta Trnavy, bol ocenený za publikovanie svojich výskumných výsledkov na medzinárodnej úrovni.Článok "ANALYSIS PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL PUMPS" bol vyhodnotený ako najlepší článok Európského časopisu MM Science Journal (Modern Machinery Science Journal) v akademickom roku 2016/2017. Tento časopis je súčasťou najväčšej svetovej databázy popredných vedeckých vydavateľstiev, indexovaných v databáze "SCOPUS".

06.12.2017 Vedkyne, vedci, profesorky profesori 2017

Vedkyne, vedcov a profesorky a profesorov roka 2017 ocenil na vianočnom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik s názvom SLÁVA ADVENTNÁ v stredu 6. 12. 2017 rektor STU  Robert Redhammer. Za MTF ocenenie získal Prof. Ing. Peter Jurči, PhD., - Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU

05.12.2017 Športový týždeň na CAKŠ

V dňoch 5. – 12.12. 2017 zorganizovalo Centrum akademického športu pre študentov a zamestnancov MTF už tradičné športové súťaže v plávaní, futbale a florbale. V predvianočnom období išlo najmä o odreagovanie sa od koncoročného stresu a zašportovanie si v dobrej nálade a v duchu fair play. Je potešiteľné, že študentského futbalového turnaja, ktorý mal výbornú účasť 8 tímov, sa aktívne zúčastnil aj tím zamestnancov MTF. Športové akcie budú ďalej pokračovať v januári pre zamestnancov turnajmi vo volejbale a v stolnom tenise.

18.12.2017 Vianočná kapustnica

V pondelok dňa 18.12.2017 privítal dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka všetkých zamestnancov fakulty slávnostným príhovorom na podujatí Vianočná kapustnica.Po príhovore predsedu Akademického senátu doc. Ing. Milana Naďa, CSc. ocenil dekan fakulty zamestnancov a študentov za rok 2017

 

November  2017

07.11.2017 Ocenenie

Odborná komisia Ambassade de France en Slovaquie pre hodnotenie spoločných projektov uchádzačov o Cenu M.R.Štefánika 2017 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce rozhodla o víťaznom projekte v jedinej kategórii: Najlepší realizovaný spoločný projekt. Týmto projektom je: Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.
Spoluriešitelia projektu: Mgr. Ondrej Bošák, PhD., doc. Ing. Marián Kubliha, PhD., doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD., doc. Ing. Mária Dománková, PhD., Ing. Viera Trnovcová, PhD., Ing. Emil Seliga, PhD. Názov projektu: Characterization of selcted special glasses

16.11.2017 Poďakovanie a ocenenie za celoživotné zásluhy

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, pri príležitosti stretnutia s bývalými zamestnancami MTF STU odovzdal dňa 7. novembra 2017 „Striebornú medailu MTF STU“ prof. Ing. Pavlovi Blaškovitšovi, DrSc. za jeho celoživotné zásluhy. Medaila bola udelená ako pocta a ocenenie za mimoriadne úspechy v pedagogickej, vedeckovýskumnej práci a za mimoriadne zásluhy o rozvoj fakulty.

16.11.2017 Študent roka 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa rektor STU rozhodol udeliť ocenenie ŠTUDENT ROKA štyridsiatim piatim najlepším študentom STU.

Medzi ocenenými boli navrhnutí a sú rektorom schválení aj študenti našej fakulty v kategórii:

 • najlepší študent prvého stupňa štúdia: Veronika Domčeková
 • najlepší študent druhého stupňa štúdia: Bc. Denisa Velšicová
 • najlepší študent tretieho stupňa štúdia: Ing. Eva Michalcová
 • mimoriadny výsledok v oblasti výskumu: Bc. Veronika Malovcová.

 

11.11.2017 Úspech študentov na Majstrovstvách vysokých škôl v stolnom futbale

Dňa 11. novembra 2017 sa uskutočnil 3. ročník Majstrovstiev vysokých škôl v stolnom futbale. Turnaj je určený výlučne pre študentov, ktorí sú zapísaní na štúdium v aktuálnom ak. roku a nedosiahli vek 26 rokov.

Celkovo sa hralo v 4 disciplínach. Študenti fakulty boli úspešní a získali umiestnenie v  dvoch disciplínach:

 • v disciplíne amatérskych dvojíc obsadili 2. miesto:
 1. Pijak Matúš, Bc.
 2. Zvolenský Julián
 •   v disciplíne súťaž tímov obsadili 3. miesto:
 1. Červenka Samuel
 2. Froncová Karolína
 3. Pijak Matúš, Bc.
 4. Škodáček Peter
 5. Zvolenský Julián

 

Október 2017

16.10.2017 Ocenenia

Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave a jej dekanovi boli udelené ocenenia: 

 1. Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 2. Pamätná medaila prof. Dr. Ing. Jozefovi Peterkovi pri príležitosti 25. výročia vzniku Fakulty výrobných technológií  TU v Košiciach so sídlom v Prešove
 3. Platinová medaila SjF TU Košice udelená prof. Dr. Ing. Jozefovi Peterkovi pri príležitosti 65. výročia založenia fakulty.
 4. Ďakovný list prof. Dr. Ing. Jozefovi Peterkovi pri príležitosti Národných matičných slávností.

11.10.2017 Prémia Literárneho fondu za najlepšiu prácu v rámci Študentskej vedeckej  konferencie 2017

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil Prémiu za najlepšiu prácu ŠVK v akademickom roku 2016/2017 študentom fakulty, ktorí úspešne reprezentovali svoje práce v rámci fakultného kola ŠVK dňa 6. 4. 2017:

Sekcia Environmentálna bezpečnosť – Bc. Bronislava Hudcovská
Sekcia Kvalita produkcie a priemyselné inžinierstvo – Bc. Miroslav Šedivý
Sekcia Materiály – Bc. Dominik Velický
Sekcia Výrobné technológie 1 – Ing. Alexander Fábry (absolvent 2016/2017)

 

September  2017

17.09.2017 Účasť UMAT MTF na medzinárodnej vedeckej konferencii EUCAS 2017

V dňoch 17. - 21. 9. 2017 sa uskutočnila v medzinárodnom kongresovom centre v Ženeve 13. medzinárodná vedecká konferencia EUCAS 2017 v oblasti supravodivých materiálov a ich aplikácií, ktorú organizovala trojica významných švajciarských inštitúcií CERN, EPFL Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) a Ženevská univerzita. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 1000 odborníkov z celého sveta, vrátane svetových lídrov v oblasti produkcie supravodivých materiálov a vodičov. Tejto konferencie sa aktívne zúčastnili aj zamestnanci Marcela Pekarčíková, Marián Drienovský a doktorandka Eva Michalcová z Ústavu materiálov. Konferencia poskytla účastníkom veľké množstvo odborných poznatkov a inovácií prezentovaných v troch paralelne bežiacich sekciách k tematickými okruhmi: elektronika, materiály a zariadenia využívajúce supravodivosť. Zaujímavosťou bol konferenčný banket uskutočnený priamo v priestoroch CERNu s možnosťou prehliadky urýchľovacieho systému zameraného predovšetkým na supravodivé a magnetické technológie ako aj prednáška riaditeľky CERNu Dr. Fabioly Gianotti na tému "Higgs boson and our life".

13.09.2017 Uskutočnila sa 24. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2017

V dňoch 13. ÷ 16. 9. 2017 sa uskutočnila v Mikulove (Česká republika) 24. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2017, ktorú ako hlavný organizátor zorganizovala VŠB TU Ostrava, Katedra tváření materiálů, FMMI za spolupráce s Politechnikou Śląska Katowice a Katedrou obrábania a tvárnenia, UVTE, MTF STU Trnava.Na konferencii sa zúčastnilo 70 odborníkov z oblasti tvárnenia z 3 krajín (Poľsko - 29, Česká republika - 25 a Slovensko - 16). Z vysokých škôl to boli: VŠB TU Ostrava; Politechnika Śląska, Katowice; Politechnika Lubelska, Lublin; AGH Krakow, ŽU Žilina; SjF a MTF STU Bratislava a TU Košice.Okrem účastníkov z vysokých škôl sa konferencie zúčastnili významné spoločnosti: Třinecké železárny, a.s, Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., Ostrava; COMTES FHT, a.s., Dobřany, AL INVEST Břidličná, a.s., a Železiarne Podbrezová, VVC, s.r.o., Podbrezová. V rámci konferencie bolo prezentovaných 45 príspevkov z oblasti tvárnenia a tieto sú uverejnené v časopisoch Kovárenství 61/2017 a Hutnik- Wiadomości Hutnicze 8/2017.Hlavným organizátorom jubilejnej 25. medzinárodnej vedeckej konferencie Forming 2018 bude Politechnika Śląska Katowice.

 

Júl – August  2017

22.07.2017 MTF STU znova úspešná

MTF STU bola znova úspešná ako partner pri  schvaľovaní projektu  EÚ  vo výzve  OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.   Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vychádza z priorít stratégie Európa 2020. Svojím zameraním, štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. Zároveň reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.Projekt „ Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR "  (kód projektu v ITMS2014+ : 313011B759) je  partnerský projekt: Hlavný partner - Prijímateľ : VUJE a.s. Trnava, partneri  STU: MTF, SJF , FEI STU a Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied .

22.07.2017 Ocenený doktorand UVTE

V dňoch 23. – 24. 6. 2017 sa doktorand UVTE Ing. Igor Kostolný zúčastnil medzinárodnej konferencie “International Forum on Green Materials and Processing Technology for Circular Economy“ organizovanej na pôde Beijing University of Technology v Pekingu, China.  Na konferencií sa zúčastnil posterovej sekcie, kde predstavil poster s názvom „Flux less soldering of metal matrix composite using ultrasound energy“, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší poster. Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov z 10 krajín.

 

Máj 2017 

11.05.2017 Ukončenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Dňa 11.5.2017 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 2. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz prebiehal počas LS 2016-2017 kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bol zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Orientoval sa na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma) a aplikácie mechatronických systémov v moderných výrobných procesoch.

16.05.2017 STU má plnú verziu MATLABu

Študenti a pracovníci STU majú teraz k dispozícií plnú verziu MATLABu – skvelého nástroja na inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete. Študenti a zamestnanci ho môžu používať na pracovných a osobných počítačoch aj na mobiloch a absolvovať zdarma certifikované kurzy.MATLAB je interaktívny nástroj na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie, ktorý využívajú odborníci z rôznych technických oblastí od robotiky cez informačné technológie, chémiu, biotechnológie, výrobu až po architektúru či stavebníctvo.

 

Apríl 2017

12.04.2017 Výzva na projekty APVV – bilaterálna

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") a na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 21. 03. 1995 v Paríži, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.

20.04.2017 Voľby do Zamestnaneckej rady MTF STU so sídlom v Trnave

Dňa 23. mája 2017 končí všetkým siedmym členom ZR MTF STU mandát člena ZR. Podľa § 234 Zákonníka práce o konaní volieb do ZR a so súhlasom zamestnávateľa organizuje doterajšia ZR nové voľby členov ZR.Novovzniknutá ZR vzhľadom na súčasný počet zamestnancov bude v súlade s § 234 Zákonníka práce sedemčlenná.  Harmonogram volieb: Návrh kandidátov: 24. 4. – 28. 4. 2017 (v piatok 28. 4. 2017 do 12.00 hod.)Zverejnenie navrhnutých kandidátov: 10. 5. 2017 Voľby do ZR: 16. 5. – 17. 5. 2017
Zverejnenie výsledkov: 18. 5. 2017 

 

Marec 2017

02.03. 2017 Žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra v ak. roku 2017/2018 - oznam

Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenčnou metódou na: bakalárskom stupni štúdia (okrem študentov 3. roku štúdia - končiaci bakalárske štúdium, info nižšie), inžinierskom stupni štúdia, doktorandskom stupni štúdia si môžu  do 31. mája 2017 podať žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2017/2018. Žiadosť sa podáva výlučne formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS),

03.03.2017 doc. František Horňák Osobnosťou mesta Trnava in memoriam

Dňa 5.3.2017 bol ocenený náš bývalý kolega doc. Ing. František Horňák, PhD. in memoriam mestom Trnava - „Ocenenie osobnostiam mesta Trnava“. Predložené návrhy na ocenenie prerokúva  komisia pre udeľovanie ocenení  mesta a sú schvaľované mestským zastupiteľstvom.Doc. Ing. František Horňák, PhD., pôsobil v rokoch 2011 – 2014 ako prorektor STU pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy. Narodil sa 18. mája 1969 v Trnave. V roku 1992 ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v študijnom odbore ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Po ukončení pokračoval na fakulte v doktorandskom štúdiu vo vednom odbore inžinierstvo kvality produkcie a od roku 1994 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ. V roku 2004 získal vedecko-pedagogický titul docent v odbore priemyselné inžinierstvo a manažment. V rokoch 2006 – 2011 zastával funkciu prodekana MTF STU pre štúdium II. a III. stupňa. Doc. Ing. František Horňák, PhD. zomrel  dňa 16. júna 2015 vo veku 46 rokov .

 

Február 2017

03.02.2017 Pracovné soboty na študijnom oddelení v letnom semestri 2016/2017

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ul. Jána Bottu 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v letnom semestridňom 25. februára  2017 od 7:30 hod. do 15:30 hod

22 02. 2017 prof. Božek dostal významné ocenenie

Prof. Ing. Pavol Božek, CSc. (Ústav výrobných technológií MTF STU) si prevzal dňa 22.02.2017  významné ocenenie – Doctor honoris causa na Kalašnikovej  univerzite Iževsk (ISTU Izevsk), ktoré mu bolo udelené 31.10.2016 pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity.

 

JANUÁR 2017

21.11.2016 www.trnava-live.sk
Technologická spoločnosť Optotune Switzerland sa rozhodla umiestniť svoju investíciu do Trnavy
http://www.trnava-live.sk/2016/11/21/technologicka-spolocnost-optotune-switzerland-sa-rozhodla-umiestnit-svoju-investiciu-do-trnavy/ 

13.2.2017 Minister školstva Peter Plavčan rokoval so zástupcami MTF STU

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan prijal zástupcov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave na čele s jej dekanom Jozefom Peterkom.Ministra informovali o výskumných aktivitách realizovaných na pôde fakulty a súčasne ho tiež pozvali na návštevu do jej sídla v Trnave. Témou rozhovoru boli aj otázky súvisiace s vedecko-výskumnými projektmi fakulty financovanými zo štrukturálnych fondov EÚ.

18.1.2017 Správa z YounGO

Dňa 18.01.2017 bol zahájený v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty workshop YounGo Lab. Projekt patrí pod grantovú schému Erazmus+ a je určený študentom vo veku 18 až 30 rokov. Smeruje k zvyšovaniu angažovanosti mladých ľudí  pri hľadaní nových pracovných príležitostí, pri riešení  aktuálnych spoločenských a environmentálnych problémov. Na workshope sa zúčastnilo 33 študentov inžinierskeho štúdia z rôznych ústavov fakulty.

31.1.2017 Účasť fakulty na výstave Kam na vysokú školu Trnava/Trenčín

Na II. ročníku výstavy Kam na vysokú školu sa v stánku MTF STU so sídlom v Trnave  v dňoch 31. 1. v Trnave a 1. 2. 2017 v Trenčíne zastavilo niekoľko desiatok študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímali, aké študijné programy fakulta ponúka pre nasledujúci akademický rok. So záujmom pozorovali výrobok, ktorý sa pred ich očami vymodeloval podľa zosnímanej predlohy z 3D tlačiarne. Vyskúšali si svoju pozornosť pri kontaktnej hračke – bez dotyku za určitý čas prechádzali z bodu A do bodu B. Mali možnosť získať informáciu ako funguje magnetické pole a prečo sa pri štúdiu environmentu využíva termokamera. Otázky smerovali aj k predmetov, ktoré by absolvovali pri štúdiu manažmentu.