Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2019

02.12.2019 Exkurzia študentov UIBE a UMAT na skládke odpadov v Trnave

Dňa 19.11.2019 sa v rámci predmetu „Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo“ uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Integrovaná bezpečnosť a Materiálové inžinierstvo na skládke odpadov, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou FCC Trnava, s. r. o..

02.12.2019 Slovo odborníka

K téme tragických udalostí výbuchu plynu v Prešove sa vyjadril v pondelok 9.12.2019 aj expert na výbuchy z MTF STU doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. v diskusnej relácii K veci, ktorá bola odvysielaná v RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

03.12.2019 MTF STU a Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o

Dňa 10.12.2019 bol podpísaná zmluva medzi MTF STU a Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o. Na základe tejto zmluvy boli natrvalo umiestnené prototypy sedačiek v priestoroch fakulty (vstup pavilónu na Ulici Jána Bottu a vstupné priestory pavilónu na Ťažkých laboratóriách).

03.12.2019 Voľné miesto projektového manažéra

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru projektového manažéra.

11.12.2019 CitacePRO Plus na STU

Nástroje na automatické generovanie a správu citácií (citačné manažéry) existujú už viac ako 30 rokov, v priebehu ktorých sa z jednoduchých softwarov vyvinuli komplexné systémy, ktoré umožňujú sofistikovanú prácu nielen so záznamami, ale i plnými textami.

12.12.2019 MTF STU na 4.mieste

Nedávno zverejnená informácia údajov spoločnosti Trexima, ktoré poskytla TRENDU, priniesla rebríček 40 TOP fakúlt z pohľadu platov absolventov.

 

NOVEMBER 2019

04.11.2019 Exkurzia študentov UIBE a UMAT v ECOREC SLOVENSKO, S. R. O.

Dňa 29.10.2019 sa v rámci predmetu „Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo“ uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Integrovaná bezpečnosť a Materiálové inžinierstvo v podniku ecorec Slovensko, s. r. o., Pezinok. 

06.11.2019 Obchodná verejná súťaž

Slovenská technická univerzita v Bratislave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a výzvu na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave za primeranú cenu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

07.11.2019 Voľné miesto technického pracovníka v administratíve

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru Technického pracovníka v administratíve na Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM).

08.11.2019 Medzinárodná vedecká konferencia „Mobility IoT 2019 - 6th EAI International Conference on Smart Cities”

V dňoch 8. – 10. 10. 2019 sa konala v Krynici – Zdroj (Poľsko) 6. medzinárodná vedecká konferencia Mobility IoT 2019. Organizátormi konferencie boli Európska aliancia pre inovácie a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoločne s uvedenou konferenciou prebiehala konferencia MMS 2019 - 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems.

14.11.2019 JobspoTT 2019

Naša fakulta  sa dňa 13.11.2019  prezentovala na  najväčšom veľtrhu práce v regióne Trnavy, JobspoTT 2019.  Cieľom podujatia bolo návštevníkom poskytnúť nielen informácie o voľných pracovných miestach,  platoch a benefitoch, ale aj prehľad o zamestnávateľoch a nových technológiách, ktoré využívajú.

19.11.2019 Uskutočnila sa exkurzia v BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

Dňa 11.11. a 18.11. 2019 sa v rámci predmetov Podniková logistika a Základy manažmentu výroby uskutočnila pod vedením doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. exkurzia v podniku BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

21.11.2019 Imatrikulovali sme prvákov

A už máme oficiálnych študentov prvého ročníka. Zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa študenti v I. roku bakalárskeho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave zaradili 21. novembra 2019 medzi členov akademickej obce STU so všetkými právami a povinnosťami.

 

OKTÓBER 2019

07.10.2019 Semináre na rozvoj vedecko-výskumných kompetencií doktorandov

V rámci ďalšieho vzdelávania doktorandov a mladých výskumných pracovníkov organizuje Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce STU prvé semináre. Dňa 10. 10. 2019 sa bude pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov konať tzv. „kariérny deň“ s názvom „Naštartuj svoju kariéru vo výskume“.

07.10.2019 Memorandum o partnerstve

Dňa 4.10.2019 podpísala MTF STU, Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavský samosprávny kraj Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci. Slávnostný akt sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

07.10.2019 Elsevier publishing and research data quality workshop

Vážení kolegovia, v spolupráci s predstaviteľmi ELSEVIER Vás pozývame na praktický workshop na tému Publikovanie vedeckých článkov, ktorý je určený hlavne mladým, začínajúcim vedcom, ale tiež pokročilým študentom inžinierskeho/magisterského štúdia a vedeckým pracovníkom.

08.10.2019 Informačný seminár SAIA na MTF STU

Dňa 24.10.2019 sa uskutoční Informačný seminár o štipendiách a grantoch do celého sveta. Počas prezentácie Vám budú poskytnuté cenné informácie o tom, ako  podať kvalitnú prihlášku.

22.10.2019 Zastúpenie MTF na Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting

Dňa 15.10. 2019 sa doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. + Dr. Igor Wachter zúčastnili ako pozvaní speakri stretnutia  delegácií  57 členských štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu V EU (OBSE) - Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting . Na stretnutí mali  prednášku k téme:  Promoting modernization and technological innovation in the energy sector, in particular with a view to enhancing environmental sustainability . Je to vysokoaktuálna téma v celosvetovom kontexte  a možno najdôležitejšia výzva súčasnej doby.

22.10.2019 AMable ponúka granty do 60 tisíc na riešenie štúdií realizovateľnosti a experimentov pre 3D tlač

Aktuálne otvorená 3. výzva na predkladanie návrhov očakáva projekty na inovatívne výrobky, ktoré využívajú aditívnu výrobu (napr. 3D-printing). Uzávierka prhlášok je 1.11.2019. Maximálna podpora na projekt je 60 tisíc eur.

22.10.2019 Týždeň vedy a techniky na MTF STU

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý bol tento rok vyhlásený v termíne 4.-10.11.2019,  bolo zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

 

SEPTEMBER 2019

03.09.2019 Kurz Technológia a konštrukcia v praxi

5.ročník odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi je realizovaný počas letného semestra (11 stretnutí) a prebieha kombinovane v priestoroch MTF STU Trnava a v spoločnosti Schaeffler Skalica.

04.09.2019 Výzva na projekty EUREKA SK

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť požiadať o poskytnutie nenávratnej finančnej podpory na projekty výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA.

05.09.2019 Rozvrh plavárne pre zamestnancov

Rozvrh plavárne pre zamestnancov.

09.09.2019 Inštitucionálne členstvo STU v MDPI

Od 1.9. 2019 sa stala STU inštitucionálnym členom MDPI (Molecular Diversity Preservation International and Multidisciplinary Digital Publishing) - https://www.mdpi.com/ioap.

10.09.2019 ZF Univerzita otvára 3. ročník

Vážení študenti, napadla vám už myšlienka, že existuje aj život po vysokej škole? Rozmýšľali ste už nad tým, čo budete robiť po štátniciach? Nečakajte na poslednú chvíľu a začnite svoju budúcnosť formovať už teraz! Prihláste sa do jedinečného projektu ZF Univerzita, ktorý v spolupráci s MTF STU Trnava pre Vás pripravila spoločnosť ZF Slovakia, a.s.

12.09.2019 12.9.2019 Valné zhromaždenie-pozvánka

Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU dňa 12.9.2019 o 14:00 h v priestoroch MTF STU (prístavba T02, miestnosť č. 1.201 – prízemie), Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava.

12.09.2019 Pracovné soboty v Akademickej knižnici - zimný semester 2019/2020

Pracovné soboty vo výpožičkách  a študovni Akademickej knižnice počas zimného semestra budú každú druhú sobotu a to v dňoch: 28.9., 12.10., 26.10., 16.11., 30.11. a 14.12.2019.

13.09.2019 Výzva na projekty APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

16.09.2019 Prevzatie preukazu študenta

Študenti zapísaní na bakalárskom stupni štúdia, ktorí dostali do mailu informáciu o výrobe preukazu si môžu prevziať Preukaz študenta od 10.09.2019 v čase stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty,  referát bakalárskeho štúdia, miestnosť  T-20 u p. K. Šprinkovej.

17.09.2019 Pracovné soboty na študijnom oddelení - zimný semester 2019/2020

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri.

20.09.2019 Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/20

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/20.

 

AUGUST 2019

02.08.2019 Predĺžený termín na podávanie prihlášok na Bc. štúdium

Predĺžený termín na podávanie prihlášok na Bc. Štúdium.

06.08.2019 Oznam o konaní obhajob na UMAT

Dňa 26. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

12.08.2019 Oznam o konaní obhajob na UIBE

Dňa 21. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

19.08.2019 Oznam o konaní obhajob na UPIM

Dňa 28. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

21.08.2019 Zahraničné študijné pobyty

Počas zápisu uchádzačov prijatých na inžinierske štúdium na MTF STU sa predstavila Mgr. Beáta Košťálová z agentúry SAIA, n.o. V rámci krátkej prezentácie oboznámila študentov o možnostiach vycestovať na rôzne druhy študijných pobytov do zahraničia.

26.08.2019 Termín zápisov prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium - II. kolo prijímania

Termín zápisov prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium - II. kolo prijímania.

 

JÚL 2019

09.07.2019 Oznam – prevádzka ŠDaJ

Oznamujeme zamestnancom, že prevádzka ŠDaJ bude počas mesiacov júl, august 2019 nasledovná: Študentský domov Ubytovacie oddelenie: pracovné dni 1.7-31.8.2019 (pondelok - štvrtok 8:00-14:00 hod, piatok 8:00-11:00 hod). Vrátna služba: pondelok - nedeľa  nonstop 24 hod.

11.07.2019 Zápisy študentov do vyšších rokov štúdia na doktorandskom štúdiu na ak. rok 2019/2020

Elektronický zápis je študent POVINNÝ zrealizovať v Akademickom informačnom systéme (AIS) v termíne od 01.09.2019 – 04.09.2019 cez ikonu Portál študenta - Registrácia/Zápisy.

15.07.2019 APVV-výzva na bilaterálne projekty SK-FR

Agentúra APVV zverejnila 1. 7. 2019 verejnú výzvu na podávanie bilaterálnych projektov na podporu spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a Francúzskej republike.

15.07.2019 APVV – výzva na multilaterálne projekty Dunajská stratégia 2019

Agentúra APVV zverejnila 8. 7. 2019 verejnú výzvu na podávanie multilaterálnych projektov - Dunajská stratégia 2019, zameraných na podporu spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

15.07.2019 2 výzvy ÚPVII na podporu akcelerátorom, inkubátorom a startupom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa výzvy, ktoré majú v dvoch fázach podporiť inovačný ekosystém na Slovensku pomocou finančnej pomoci akcelerátorom, inkubátorom a tiež startupom. Termín uzávierky prvého kola je 26.7.2019.

16.07.2019 Oznam o konaní obhajob na UVTE

Dňa 27. augusta 2019 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

25.07.2019 Termín zápisov uchádzačov prijatých na inžinierske štúdium

Termín zápisov uchádzačov prijatých na inžinierske štúdium.

25.07.2019 Termín zápisov uchádzačov prijatých na doktorandské štúdium

Termín zápisov uchádzačov prijatých na doktorandské štúdium.

26.07.2019 Upravené stránkové hodiny na študijnom oddelení v letných mesiacoch

Upravené stránkové hodiny na študijnom oddelení v letných mesiacoch.

31.07.2019 PREBERANIE DIPLOMOV - ABSOLVENTI BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA V AK.ROKU 2018/2019

PREBERANIE DIPLOMOV - ABSOLVENTI BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA V AK.ROKU 2018/2019.

JÚN 2019

03.06.2019 MVP 2019 – výzva na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

04.06.2019 Výberové konanie na riaditeľku/riaditeľa ŠDaJ

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta: riaditeľ/riaditeľka Študentského domova a jedálne M. Uhra.

06.06.2019 Výberové konanie na miesta odborných asistentov na UPIM

06.06.2019 Výberové konanie na miesta odborných asistentov na UMAT, UIAM, UVPT

06.06.2019 Výberové konanie na miesto odborného asistenta resp. docenta

06.06.2019 Výberové konanie na miesta docentov

06.06.2019 Výberové konanie na miesto lektora

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie  a mechatroniky, 1 miesto lektora na výučbu predmetov Matematika a Objektovo-orientované programovanie.

10.06.2019 Obchodná verejná súťaž

Dňa 10.6.2019 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností na Paulínskej ulici v Trnave.

19.06.2019 Nové výzvy na predkladanie návrhov identifikácie excelentných tvorivých tímov a odmeňovanie špičkových výstupov jednotlivcov

Rektor STU vyhlásil nové interné výzvy. Dovoľujeme si upozorniť na termíny podávania návrhov.

25.06.2019 Ubytovanie v ŠD M. UHRA na ak. rok 2019/2020

Študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na ak. rok 2019/2020, si môžu výsledky komisie pre sociálne veci študentov o pridelení resp. nepridelení ubytovania pozrieť v AIS (Akademický informačný systém).

28.06.2019 Noví docenti MTF

Dňa 26.6.2019 vymenoval rektor STU nových docentov. MTF STU má troch nových docentov: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. - v odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. - v odbore 5.2.26 Materiály

doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD. - v odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

28.06.2019 12.9.2019 Valné zhromaždenie

Pozývam Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU dňa 12.9.2019 o 14:00 h v priestoroch MTF STU (prístavba T02, miestnosť č. 1.201 – prízemie), Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava.

 

MÁJ 2019

02.05.2019 Dotazník pre zamestnancov a PhD. študentov

Vážení zamestnanci a študenti PhD., chceli by sme Vás poprosiť o pomoc a Váš názor s vizuálom stránky: https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/preco-studovat-na-mtf.html?page_id=8012.

06.05.2019 Oznam o konaní volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023

Oznam o konaní volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023.

10.05.2019 Výsledky z volieb členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2019 –2023

Výsledky z volieb členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2019 –2023.

12.05.2019 Výzva na projekty_ Interreg Central Europe

4. experimentálna pilotná výzva na predkladanie projektov v programe Interreg Central Europe, má za cieľ skoordinovať partnerov z EŠIF a Horizont 2020 a transfer výsledkov do regiónov.

14.05.2019 Národné centrum robotiky vyhlasuje súťaž o NAJ diplomovú prácu v roku 2019

Národné centrum robotiky o.z. vyhlasuje súťaž o Najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky v roku 2019. Zapojiť sa môžu študenti inžinierskeho štúdia, ktorí končia inžinierske štúdium so zameraním na robotiku a príbuzné odbory.  Štatút súťaže a prihlášku do súťaže nájdete v prílohe.

15.05.2019 Získali sme zahraničný projekt EIT KIC Raw materials

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave ako člen projektového konzorcia, získala projekt v rámci zahraničnej schémy EIT KIC Raw Materials. Koordinátorom projektu je Fakulta ekonómie Univerzity v Miskolci, a v spolupráci s projektovými partnermi MTF STU, Európskou federáciou Geológov, Technickou univerzitou Politechnika Slaska a Vysokým učením technickým v Brne sa vo výskumnom projekte ProSkill budú venovať rozvoju kompetencií študentov a ich vedomostí a zároveň rozvoju schopností pedagógov v rámci nových a inovatívnych učebných techník.

20.05.2019 Ukončenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 2019

Dňa 09.05.2019 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 4. ročníka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

20.05.2019Dotazník Deň MTF

Z dôvodu skvalitňovania akcií usporadúvaných na našej Alma mater, si Vás dovoľujeme osloviť s vyplnením nasledovného dotazníka k podujatiu Deň MTF.

20.05.2019 MTF na MSV Nitra - Techfórum 2019

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre (21.-24.5.2019) je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom na Slovensku. Usiluje sa vytvoriť stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich vzťahov. Podpora účasti univerzít a vysokých škôl je deklarovaná v podnázve veľtrhu ako 7. ročník prezentácie výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania.

21.05.2019 Výzva o finančný príspevok pre malé projekty

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Duna-Vág s ručením obmedzeným spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, vyhlasujú druhú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko.

21.05.2019 Výzva na projekty: Early User Experiments at the European XFEL

The European X-Ray Free-Electron Laser Facility (European XFEL, https://www.xfel.eu) encourages the scientific community worldwide to submit proposals for Early User Experiments via the User Portal to the European XFEL (UPEX)until Thursday, 27 June 2019 16:00 (local Hamburg/Schenefeld time -CEST).

21.05.2019 Noví docenti

Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. dňa 22.5.2019 slávnostne odovzdal novým docentom menovacie dekréty.

25.05.2019 Fotografická a výtvarná súťaž pre mladých

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2019 uskutoční 7. ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

26.05.2019 Memoriál Ferka Horňáka

Priatelia, spolužiaci a kolegovia Ferka Horňáka, v mene všetkých organizátorov si Vás všetkých srdečne dovoľujem pozvať na 4. ročník Memoriálu Františka Horňáka, ktorý sa bude konať v športovom areáli Slávia dňa 8.6.2019 o 14.00 hod.

28.05.2019 Otvárame poradenské centrum pre študentov a zamestnancov

Otvárame poradenské centrum pre študentov a zamestnancov.

29.05.2019 Vyplatili sme odborové štipendium v ak. roku 2018/2019

V zmysle Metodiky MŠ SR a Vnútorného predpisu č. 8/2013 Štipendijného poriadku STU, čl. 4 bolo študentom fakulty vo všetkých troch stupňoch štúdia priznané odborové štipendium.

 

APRÍL 2019

01.04.2019 Výzvy na projekty KEGA a VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

02.04.2019 Exkurzia v Schaeffler Skalica

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovanej bezpečnosti UIBE v rámci predmetov „Audity kvality, bezpečnosti a environmentu“ a „Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie“ na pôde spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

09.04.2019 SCIENCE Online

STU predplatila popredný svetový časopis pôvodného vedeckého výskumu SCIENCE     IF=41.058 (z JCR 2017). Časopis Science bol založený v roku 1880 s podporou amerického vynálezcu Thomasa Edisona. Postupne sa stal poprednou svetovou publikáciou pre najmodernejší výskum, správy zo sveta vedy a komentáre k vedeckým článkom.

09.04.2019 Trenčianske robotické dni

V dňoch 3.-4.4.2019 sa konala medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov - Trenčiansky robotický deň 2019 v Trenčíne na výstavisku Expo Center, a.s., ktorý organizovali SOŠ, Trenčín a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zamestnanci Ústavu výrobných technológií sa významnou mierou podieľali na spolupráci, kde prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc., Ing. Radovan Holubek, PhD., Ing. Andrea Mudriková, PhD. a Ing. Roman Ružarovský, PhD. ako členovia súťažných porôt aktívne hodnotili a oceňovali jednotlivé súťažné tímy.

15.04.2019 Nové ocenenie pre vedeckú špičku na Slovensku

ESET Science Award je nové vedecké ocenenie určené výnimočným vedcom pôsobiacim na Slovensku. Cieľom ocenenia je vyjadriť uznanie špičkovým vedcom a ich vedeckej práci, pretože si zaslúžia úctu a pozornosť. ESET Science Award má zároveň ambíciu zlepšiť postavenie a vnímanie vedy v našej spoločnosti.

15.04.2019 Študentská vedecká konferencia 2019 – výsledky fakultného kola

Dňa 11. apríla 2019 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 23. ročník fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2019 (ŠVK). Z radov študentov na I. a II. stupni štúdia, 104 študentov realizovalo vedeckú odbornú činnosť formou odbornej práce prezentovanej v rámci konferencie v 11 sekciách.

16.04.2019 Úspech študentov UVTE

Dňa 11. apríla sa na pôde MTS STU  uskutočnil už 23. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). Celkovo súťažilo 104 študentov v jedenástich sekciách, pričom UVTE patrili dve sekcie: Výrobné technológie 1 a Výrobné technológie 2. V týchto sekciách súťažilo 11 študentov. V popoludňajších hodinách sa v aule prof. Adamku konalo celkové vyhodnotenie ŠVK. Pri tejto príležitosti boli udelené okrem prvého, druhého a tretieho miesta v jednotlivých sekciách aj mimoriadne ocenenia.

16.04.2019 Organizačné zmeny na UVTE

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU boli s účinnosťou od 01. 04. 2019 zriadené na Ústave výrobných technológií nové katedry resp. zmenili svoj názov.

17.04.2019 Výberové konanie na odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov.

25.04.2019 Ambasádori v roku 2019 reprezentovali fakultu

Propagáciu štúdia na fakulte šírením informácií o nás zabezpečili aj v roku 2019  ambasádori z radov študentov fakulty. V tomto roku sa vedenie fakulty rozhodlo pozmeniť zaužívaný spôsob propagácie štúdia na MTF. Novinkou boli fakultné výjazdy na stredné školy, na ktorých si termíny zabezpečili konkrétne pracoviská fakulty. Vytvorili sa skupiny z radov vyučujúcich a študentov fakulty, ktorí  spoločne v priebehu mesiacov február a marec navštívili stredné školy v mestách: Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Senica, Žilina, Piešťany, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice. 

25.04.2019 Panelová výstava Ján Bahýľ na MTF

V dňoch 15.4. - 31.5.2019 bude stála expozícia Technologického múzea MTF STU doplnená o panelovú výstavu, ktorá predstaví velikána slovenskej vedy v oblasti letectva a vojenskej techniky. Príďte si pozrieť výstavu Ján Bahýľ – slovenský konštruktér a vynálezca vrtuľníka.

 

MAREC 2019

08.03.2019 Vinš k MDŽ

Vážené dámy, milé kolegyne, milé študentky, pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien by som Vám rád v mene „mužskej časti“ vedenia MTF STU oznámil, že si Vás veľmi vážime a nevieme si náš život bez Vás predstaviť. Prajeme Vám, aby ste mali každý (nie iba tento dnešný) deň veľa zdravia, šťastia, pohody, porozumenia a lásky od všetkých mužov, na ktorých Vám záleží!

11.03.2019 Program CENTRAL EUROPE otvára novú, v poradí už 4. výzvu na realizáciu projektov

Aktuálna výzva v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE je iná než tie predchádzajúce – nielen že sa zjednoduší administrácia projektu pred jeho schválením, ale dôraz sa kladie aj na kontinuitu s už realizovanými projektmi v rámci programu, ako aj na spoluprácu mimo komunity INTERREG. Členovia monitorovacieho výboru programu sú presvedčení, že práve takáto spolupráca je kľúčová pre dosahovanie ešte lepších výsledkov.

12.03.2019 Hľadáme mentorov pre stredoškoláčky - študenti informatiky pridajte sa!

Máš záujem mentorovať stredoškoláčky a zoznámiť ich so štúdiom informatiky na našej fakulte? Potom neváhaj a zaregistruj sa na https://www.ajtyvit.sk/mentoring/

18.03.2019 Výzva na projekty ESET

Nadácia ESET vyhlásila novú výzvu na predkladanie projektov na popularizáciu vedy a výskumu na Slovensku (https://www.nadaciaeset.sk/aktuality/grantova-vyzva-2019-mar.html).

26.03.2019 Výzvy na projekty KEGA a VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020.

27.03.2019 Výzva na projekty Hlavička 2019

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po jedenástykrát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied a medicíny.

27.03.2019 Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF STU“ ) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU na rok 2019/2020.

27.03.2019 Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019

Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019 – ponuka.

27.03.2019 Oznam o konaní volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023

Oznam o konaní volieb do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023.

28.03.2019 SCIENCE Online

STU predplatila popredný svetový časopis pôvodného vedeckého výskumu SCIENCE  IF=41.058 (z JCR 2017). Časopis Science bol založený v roku 1880 s podporou amerického vynálezcu Thomasa Edisona. Postupne sa stal poprednou svetovou publikáciou pre najmodernejší výskum, správy zo sveta vedy a komentáre k vedeckým článkom.

28.03.2019 Deň učiteľov-vinš dekana

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé pani učiteľky, milí páni učitelia, pri príležitosti vášho dnešného sviatku vám želám najmä veľa zdravia, veľa radosti z vašej dôležitej a náročnej práce a veľa trpezlivosti so študentami, s prostredím ktoré ovplyvňuje vašu prácu i vašu radosť a tiež trpezlivosť so mnou. Ďakujem vám.

29.03.2019 2% z daní pre Alumni MTF STU

Ak chcete venovať 2% z daní pre občianske združenie Banka kvality - ALUMNI MTF STU a tým prispieť k napĺňaniu cieľov združenia absolventov a priateľov MTF STU, budete potrebovať nasledovné formuláre.

29.03.2019 Predĺžený termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium – urob správny krok!

Dekan fakulty rozhodol o predĺžení podávania prihlášok na bakalárske štúdium. Uchádzači si môžu podať prihlášku do 7. 4. 2019.

 

FEBRUÁR 2019

05.02.2019 Vymenovanie vedúcich pracovísk v kompetencii tajomníčky fakulty

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

08.02.2019 Výzva na projekty- Generácia 3.0

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019. Cieľom programu je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl.

11.02.2019 Pracovné soboty v Akademickej knižnici

Oznamujem vám, že Akademická knižnica bude otvorená aj počas sobôt v letnom semestri v čase od 8:00-11:30, 12:00-16:00 v dňoch: 16.2.2019, 2.3.2019, 16.3.2019, 6.4.2019, 27.4. 2019, 4.5. 2019

15.02.2019 Vymenovanie nových zástupcov riaditeľov ústavov fakulty

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s Organizačným poriadkom MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, vymenoval nových zástupcov riaditeľov ústavov fakulty. Zároveň poďakoval predchádzajúcim zástupcom riaditeľov ústavov za ich prácu v prospech fakulty a všetkým zaželal veľa úspechov v ďalšej práci.

19.02.2019 2% z daní pre Alumni MTF STU

Ak chcete venovať 2% z daní pre občianske združenie Banka kvality - ALUMNI MTF STU a tým prispieť k napĺňaniu cieľov združenia absolventov a priateľov MTF STU, budete potrebovať nasledovné formuláre.

19.02.2019 Nová výzva na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta

Dovoľujeme si upozorniť študentov STU tretieho stupňa, docentov, profesorov a výskumných pracovníkov na termíny nových výziev.

19.02.2019 Výzva na podporu inovácií

AXA Nadačný fond a Nadácia Pontis, ako správca fondu, už po ôsmy raz otvára grantovú výzvu pre študentov a mladých inovátorov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu so zameraním na prevenciu.

21.02.2019 Docent Peter Pokorný poverený koordináciou pracovísk pri podávaní a riešení projektov

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 15. februára 2019 poveril koordináciou pracovísk fakulty pri podávaní a riešení projektov dlhodobého strategického výskumu a vývoja a koordináciou prípravy podkladov pre účely prebiehajúcej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na MTF STU doc. Ing. Petra Pokorného, PhD.

22.02.2019 Nová výzva na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a súťaž na vypísanie tém na postdoktorandské pracovné miesta

Dovoľujeme si upozorniť študentov STU tretieho stupňa, docentov, profesorov a výskumných pracovníkov na termíny nových výziev.

27.02.2019 Voľné miesto kuchárky

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru KUCHÁRA/KU.

27.02.2019 Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019

Kočovce - Veľkonočná rekreácia 2019.

 

JANUÁR 2019

06.01.2019 Vymenovanie vedúcich pracovísk

Oznamujeme zamestnancom, že v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, vymenoval s účinnosťou od 01. januára 2019 za vedúcich pracovísk nasledovných zamestnancov.

07.01.2019 Možnosť pre študentov: Letná škola v USA

Možnosť pre študentov v bakalárskom štúdiu zúčastniť sa letných škôl v USA zameraných na občiansku angažovanosť, vzdelávanie a doplňovanie si zručností, ktoré sa  budú konať koncom júna - august 2019.

15.01.2019 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie.

16.01.2019 MTF prijme na voľné miesto systémového špecialistu

MTF prijme na voľné miesto systémového špecialistu.

16.01.2019 MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra pre zahraničné projekty

MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra pre zahraničné projekty.

16.01.2019 MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra

MTF prijme na voľné miesto projektového manažéra.

17.01.2019 Výzva na projekty- E_Talent

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

17.01.2019 Výzva na projekty - Kvalita vzdelávania

Grantový program Nadácie Tatrabanky Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, v Nadácii Tatra banky existuje už od roku 2006. Od roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity,v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac.

17.01.2019 Výzva na projekty-Študenti do sveta

Cieľom grantového programu Nadácie Tatrabanky Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti...

17.01.2019 Nové výzvy na podporu mladých výskumníkov, o najlepšie publikácie a umelecké a architektonické dielo

Dovoľujeme si upozorniť študentky, študentov, zamestnancov na termíny nových výziev.