Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

TITUL CENTRUM EXCELENTNOSTI
O PROJEKTE
PRACOVISKÁ
PONUKA SLUŽIEB
ODKLADACIA SCHRÁNKA
VÝSKUMNÁ SPOLUPRÁCA
VÝMENNÉ PROGRAMY
ANKETY
KONTAKTY

 

 

TITUL CENTRUM EXCELENTNOSTI

 

 

O PROJEKTE

Názov projektu:

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania

Prioritná os:

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Prijímateľ:

Slovenská technická univerzita Bratislava

Názov projektu:

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania

Kód ITMS projektu:

26220120013

Doba riešenia:

Od 1.5.2009 Do 30.4.2010

Miesto realizácie:

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Adresa:

J. Bottu 25, 917 01 Trnava

Zámer projektu:

Hlavným zámerom projektu je vybudovanie nového Centra excelentnosti podporujúceho rozhodujúce technológie 5-osového obrábania.

V centre excelentnosti budeme schopní realizovať výskum:

  • spôsobov astratégií 5-osového obrábania,
  • HSC CNC frézovania asústruženia komplexných tvarových plôch,
  • CNC ultrazvukového alaserového obrábania tzv. ťažkoobrobiteľných materiálov,
  • využívania CA technológií vreťazci CAD/CAM/CNC/CAQ.

PRACOVISKÁ

CE5AM má tieto pracoviská:
1.    PRACOVISKO CNC HSC HIGH-TECHNOLÓGIÍ PRE 5-OSOVÉ OBRÁBANIE,
2.    PRACOVISKO CAD/CAM HIGH-TECHNOLÓGIÍ PRE 5-OSOVÉ OBRÁBANIE.

PRACOVISKO CNC HSC HIGH-TECHNOLÓGIÍ PRE 5-OSOVÉ OBRÁBANIE má tieto CNC stroje:
•    DMG HSC 105 Linear
•    DMG Ultrasonic20
•    DMG CTX ALPHA 500

PRACOVISKO CAD/CAM HIGH-TECHNOLÓGIÍ PRE 5-OSOVÉ OBRÁBANIE má tieto softvéry:
•    CAD softvér PowerSHAPE
•    CAM softvér PowerMILL
•    CAD/CAM softvér ArtCAM
•    CAD/CAQ softvér CopyCAD

DMG HSC 105

 

DMG Ultrasonic 20 LinearDMG CTX ALPHA 500


PONUKA SLUŽIEB
CE5AM poskytuje nasledovné elektronické služby pre verejnosť, technickú a odbornú prax prostredníctvom vytvorenej odkladacej schránky:
1.    Kontrola úplnosti a kvality prevedenia 3D modelu súčiastky v CAD PowerSHAPE,
2.    Generovanie NC programov z 3D modelov pre riadiace systémy Heidenhain iTNC 530, Heidenhain TURNPLU, Siemens 840D
3.    Kontrola a simulácia dodaných NC programov
4.    Kontrola a tvorba 3D plôch z naskenovaných dát


ODKLADACIA SCHRÁNKA
Pre výmenu rozsiahlych dát ako sú 3D modely, NC programy, naskenované dáta apod. použite „odkladaciu schránku“ https://sweb.mtf.stuba.sk/CE5AM .
Prístupové práva
Meno: ce5am
Heslo: ce5am


VÝSKUMNÁ SPOLUPRÁCA
1. Delcam PLC
Small Heath Business Park, Birmingham, B10 0HJ. UK  
The main purpose of the project is the research of CAM-CNC post-processors and to experimentally verify them on CNC HSC machines in Centre of excellence of five-axis machining at STU.

2. Technical University of Cluj – Napoca, Romania, Faculty of Machine Building
The main purpose of the research project is to develop theoretical concepts of CAD-CAM-CNC for special globoid cams manufacture, and to experimentally verify these concepts in the Centre of Excellence.
Scientific goals:
a)    Research the influence of Five-Axis CAM strategies on achieving dimensional accuracy and roughness of CNC machined surfaces – the globoid cams.
b)    The transfer these research results into the development of study programmes at both universities.

3. Kecskemét College, Hungaria, Faculty of Mechanical Engineering and Automation
Scientific goals:
The main purpose of the research project is to develop theoretical concepts of monitoring of HSM of 5-axis machining and to experimentally verify these concepts in the Centre of Excellence.
The detailed goals:
a)    Research of strategies of High Speed Monitoring of High Speed Machining in 5-axis machining.
b)    The transfer these research results into the development of study programmes at both universities.VÝMENNÉ PROGRAMY

1. Technical University of Cluj – Napoca, Romania, Faculty of Machine Building
Goals of this exchange programe:
The main purpose of the exchange programme is the know-how exchange in the in the areas of:
•    5-axis machining and
•    globoid cams manufacture.
The detailed goals:
•    The exchange of students for the short-time stay.
•    The exchange of researchers and teachers for the short-time stay.
Realizácia:
In period: from 05 April 2010 to 03 December 2010 , i.e. for 245 days
Mr: Pestean Stelian Viorel
Citizenship: Romanian
Residential at: Streiului, Nr. 1. Bl. A 14. Sc. III. ap. 83, Cluj-Napoca, Romania
Position in the organization: PhD. student

2. Kecskemét College, Hungaria, Faculty of Mechanical Engineering and Automation
The main purpose of the exchange programme is the know-how exchange in the in the areas of:
•    High Speed Machining for 5-axis milling and
•    High Speed Monitoring of 5-axis milling process.
The detailed goals:
•    The exchange of students for the short-time stay.
•    The exchange of researchers and teachers for the short-time stay.


ANKETY

 

KONTAKTY

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - zodpovedný vedúci - jozef.peterka@stuba.sk

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - zástupca vedúceho - peter.pokorny@stuba.sk

Ing. Ladislav Morovič, PhD. - riešiteľ - ladislav.morovic@stuba.sk

uvte1

uvte2