Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

Hlavné zameranie projektu je vybudovať moderné dynamické centrum excelentných analytických metód využívajúcich súčasné najmodernejšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou.

Centrum bude vybavené modernou prístrojovou technikou:

 • Riadkovací vysokorozlišovací mikroskop stermálnou FEG katódou doplnený osúbor kooperujúcich detekčných systémov EDS, WDS aEBSD spríslušnými zariadeniami na prípravu vzoriek pomocou iónového mletia.
 • Laserový konfokálny mikroskop sdvomi nezávislými laserovými zväzkami pre vlnové dĺžky 400 a600 nm.
 • Univerzálny skúšobný stroj pre hodnotenie mechanických vlastností kovových anekovových materiálov.
 • Testovacie zariadenie na sledovanie dynamiky procesov porušovania.
 • Aparatúra pre merania striedavej konduktivity nekovových materiálov pri zvýšených teplotách.
 • Spektrálny analyzátor umožňujúci meranie impedačných a modulárnych spektier nekovových materiálov a kompozitov.
 • Rotačný viskozimeter.
 • Vulkanograf.

O PROJEKTE

Názov projektu:

Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov

Akronym:

APRODIMET

Prioritná os:

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Prijímateľ:

Slovenská technická univerzita Bratislava

Názov projektu:

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania

Kód ITMS projektu:

26220120014

Doba riešenia:

Od 1.5.2009 Do 30.4.2011

Miesto realizácie:

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Adresa:

J. Bottu 25, 917 01 Trnava

Zámer projektu:

Vybudovanie moderného dynamického centra excelentnosti materiálových analýz s dôrazom na dosiahnutie nadštandardných výstupov, ktoré budú použiteľné vo vzdelávacom procese pre riešenie doktorandských prác v špecifických oblastiach hodnotenia vlastností materiálov. Zabezpečenie riešenia rozpracovaných vedeckých projektov žiadateľským pracoviskom. Poskytnutie nadštandardných služieb expertných činností pre regionálne priemyselné podniky v automobilovom, energetickom a elektrotechnickom odvetví. Vytvorenie vedecko-technickej prístrojovej základne pre zapojenie pracoviska do medzinárodných výskumných a vývojových sietí. Zvýšenie publikačnej aktivity hlavne v karentovaných časopisoch.

 

 

PRACOVISKÁ

APRODIMET má tieto pracoviská:

1. Pracovisko mikroskopických techník,

2. Pracovisko mechanických skúšok,

3. Pracovisko analýzy nekovových materiálov.

 

Pracovisko mikroskopických techník má nainštalované tieto prístroje:

 • Vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop JEOL JSM7600F
 • Laserový konfokálny mikroskop ZEISS LSM 700
 • Iónová stenšovačka
 • Ultrazvukovy vyrezávač

Odkaz na vlastnú stránku - TU.

 

Pracovisko mechanických skúšok má nainštalované tieto prístroje:

 • Skúšobný stroj LABORTECH LabTest 5.250 Sp1
 • Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo CHK-300

Odkaz na vlastnú stránku - TU.

 

Pracovisko analýzy nekovových materiálov má nainštalované tieto prístroje:

 • Spektrálny analyzátor spríslušenstvom
 • Aparatúra na meranie elektrických vlastností so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné výdrže
 • Rotačný viskozimeter
 • Vulkanograf

Odkaz na vlastnú stránku - TU.

 

PONUKA SLUŽIEB

APRODIMET poskytuje nasledovné služby pre doktorandov, výskumných pracovníkov a odbornú prax:

1. Analýza mikroštruktúry, nanoštruktúry a mikrochemického zloženia matariálov,

2. Analýza povrchov metódou konfokálnej mikroskopie (drsnosť, 3D morfológia, geometrické rozmery)

3. Stanovenie mechanických vlastností materiálov

4. Stanovenie nízkych elektrických vodivostí

 

KONTAKTY

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. - zodpovedný vedúci -jozef.janovec@stuba.sk

doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - zástupca vedúceho - lubomir.caplovic@stuba.sk

umat2 umat