Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

CE II_CE5AM-EBHTV

ITMS 26220120045

 

O PROJEKTE
TECHNOLÓGIE
PONUKA SLUŽIEB
ODKLADACIA SCHRÁNKA
VÝSKUMNÁ SPOLUPRÁCA
ANKETY
KONTAKTY

 

O PROJEKTE

Názov projektu:

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum

Prioritná os:

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Prijímateľ:

Slovenská technická univerzita Bratislava

Názov projektu:

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum

Kód ITMS projektu:

26220120045

Doba riešenia:

Od 1/2010 Do 12/2012

Miesto realizácie:

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Adresa:

J. Bottu 25, 917 01 Trnava

Zámer projektu:

Hlavným zámerom projektu CE II je rozšírenie strojovej a prístrojovej základne pre existujúce CE I - Centrum excelentnosti 5-osového obrábania.

V centre excelentnosti CE II budeme schopní realizovať výskum:

 • Spôsobov a stratégií 5-osového obrábania na dvoch rôznych konštrukciách 5-osových obrábacích strojov (STÓL a KOLÍSKA),
 • CNC obrábania pomocou LASERA,
 • CNC brúsenia rezných nástrojov zložitých tvarov,
 • 3D skenovania zložitých tvarov súčiastok,
 • 3D kontrola tvarov a rozmerov zložitých rezných nástrojov,
 • Exaktné merania kvality rezných kvapalín - meranie anorganického a organického uhlíka,
 • Meranie rezných síl pri frézovaní isústružení, či už na strane obrobku alebo nástroja,
 • Likvidácie baktérií Ozonizátorom,
 • Vyvažovať rezné nástroje.

 

TECHNOLÓGIE

PRÍSTROJE A ZARIADENIA:

 • MERACÍ PRÍSTROJ ZOLLER GÉNIUS 3
 • 3D SCANER ATOS SO 4M
 • VYVAŽOVACÍ PRÍSTROJ HAIMER Tool Dynamic
 • ROTAČNÝ DYNAMOMETER KISTLER
 • STACIONÁRNY DYNAMOMETER KISTLER
 • TOC Analyzátor
 • Ozonizátor

STROJE A ROBOTY:

 • Realizuje sa obstarávanie

 

PONUKA SLUŽIEB

CE II_CE5OM-EBTV  poskytuje nasledovné elektronické služby pre verejnosť, technickú a odbornú prax prostredníctvom vytvorenej odkladacej schránky:

 1. Kontrola TVAROV A ROZMEROV skenovaných súčiastok podľa 3D modelu a reálneho kusa.
 2. Vyvažovanie rezných nástrojov.
 3. Meranie rezných síl.
 4. Meranie zostatkového uhlíka v kvapalinách (rezných).ODKLADACIA SCHRÁNKA

Pre výmenu rozsiahlych dát ako sú 3D modely, naskenované dáta (veľké mraky bodov) a 3D meracie protokoly použite „odkladaciu schránku" http://dokumenty.mtf.stuba.sk/

Prístupové práva

Meno: ceII5om

Heslo: ceII5omVÝSKUMNÁ SPOLUPRÁCA

Tomas Bata Univerzity in Zlin

Nám. T.G.Masaryka 5555, 760 01 Zlín, Czech Repubik   

The main purpose of the research project is to develop theoretical concepts of measurement methods for grinded cutting tools and to experimentally verify these concepts in Centre of Excellence of Five Axis Machining in Trnava.

The detailed goals:

a) Research the influence of grinding parameters on achieving dimensional and form accuracy of cutting tools.

b) Research of measurement method for grinded cutting tools.

c) The transfer these research results into the development of study programmes at both universities.

 

ANKETY

 

KONTAKTY

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - zodpovedný vedúci - jozef.peterka@stuba.sk

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - zástupca vedúceho - peter.pokorny@stuba.sk

Ing. Ladislav Morovič, PhD. - riešiteľ - ladislav.morovic@stuba.sk