Prejsť na obsah
Absolventi

1. Absolventi MTF STU ako študenti doktorandského štúdia

Absolventi inžinierskeho stupňa štúdia so záujmom o pokračovanie štúdia v doktorandskom študijnom programe, sa môžu prihlásiť na štúdium  prostredníctvom elektronickej prihlášky cez Akademický informačný systém (AIS). V AIS a na web stránke fakulty sú priebežne poskytované komplexné informácie o postupe, dokladoch a náležitostiach pri prihlasovaní sa na PhD. štúdium. Osobne možno administratívny postup konzultovať na študijnom oddelení MTF STU na referáte doktorandského štúdia. Ohľadom tém dizertačných prác je najvhodnejšie kontaktovať riaditeľa príslušného ústavu MTF STU, ktorý tému vypísal. Termín podania prihlášok je obvykle do konca mája príslušného roku.

2. Absolventi MTF ako vedúci a oponenti bakalárskych a  diplomových prác

Ak majú absolventi záujem  viesť (prípadne oponovať)  bakalársku/diplomovú prácu, najvhodnejšie je kontaktovať príslušných riaditeľov  ústavov, ktorým môžu navrhnúť témy diplomovej prípadne bakalárskej práce na vypracovanie, o ktorých riešenie majú absolventi resp. ich zamestnávateľ v praxi, záujem.

3. Absolventi  MTF ako sprostredkovatelia praxe v organizácii
Okrem praxí v podnikoch, ktoré sú študenti Bc. stupňa štúdia povinní absolvovať v rámci II. roku štúdia na fakulte, je možné študentom ponúknuť stáž/prax s náplňou prispôsobenou ich požiadavkám.

4. Absolventi MTF STU ako členovia komisií pre štátne skúšky

Účasť absolventov v komisiách pre  štátne  skúšky je veľmi vítaná. Nakoľko však ide o závažnú formu participácie absolventa, je možné ju realizovať až po dlhodobých pozitívnych skúsenostiach zo vzájomnej spolupráce. Následne musí člena komisie pre štátne skúšky schváliť i Vedecká rada fakulty.

5. Absolventi MTF STU ako pozvaní prednášatelia na fakulte

Ak má absolvent  záujem realizovať na fakulte v rámci predmetov, prípadne ako doplnkovú aktivitu k vyučovaciemu procesu, odbornú prednášku o niektorej téme a problematike z  praxe a pomôcť tak obohatiť výučbu o pohľad z praxe, je vítané osloviť s týmto návrhom jednotlivých garantov predmetov prípadne riaditeľov ústavov či prodekanov pre štúdium.

6. Absolventi ako sprostredkovatelia spolupráce fakulty s podnikateľskými subjektmi

Fakulta víta nadväzovanie spolupráce na báze hospodárskych zmlúv uzatváraných medzi MTF STU a podnikateľskými subjektmi.

7. Absolventi ako sprostredkovatelia kooperácie na projektoch

Fakulta víta realizovanie spolupráce a kooperácie pri riešení projektov a výziev z agentúr s cieľom nadviazania dlhodobej obojstranne úspešnej spolupráce s akademickými i neakademickými inštitúciami.

8. Absolventi ako konzultanti pri akreditácii študijných programov

Účasť vybraných absolventov pôsobiacich v praxi je pri tvorbe učebných plánov a pri akreditácii študijných programov prínosná. Ale vzhľadom na závažnosť tejto aktivity je k nej možno pristúpiť až po dlhodobej aktívnej vzájomnej spolupráci.

9. Členstvo v občianskom združení „Banka kvality- ALUMNI MTF STU“

Ak má absolvent záujem  pridať sa k členom občianskeho združenia Banka kvality- ALUMNI MTF STU a  zostať v kontakte so svojimi spolužiakmi a pracovníkmi MTF STU, má možnosť sa zaregistrovať  cez web stránku www.mtf.stuba.sk prípadne priamo na portáli www.alumni.mtf.stuba.sk.

10. Ponuka ďalšieho vzdelávania  a informovanie absolventov  fakulty

MTF STU informuje o ponuke kurzov ďalšieho vzdelávania prípadne odborných prednáškach a vzdelávacích aktivitách  (prednášky významných odborníkov na vybrané témy, možnosť získania certifikátov) na svojich webových stránkach. Ponuka kurzov ďalšieho vzdelávania je dostupná i v tlačenej podobe – ako brožúra. V prípade otázok k tejto problematike treba kontaktovať buď príslušných riaditeľov ústavov alebo prodekanov pre vzdelávanie.

11. Ponuka pracovných príležitostí absolventom fakulty

MTF STU na svojej web stránke prezentuje inzeráty a pracovné ponuky firiem, ktoré hľadajú absolventov MTF s cieľom ich zamestnania. Organizuje a podporuje akcie so zameraním na ponuku pracovných príležitostí nezamestnaným absolventom vo forme prezentácií spoločností, podnikov a ďalších inštitúcií (Job Day, prezentácie firiem, prednášky vedúcich predstaviteľov podnikateľských subjektov)