Prejsť na obsah
Absolventi

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE MTF STU SO SÍDLOM V TRNAVE, JÁNA BOTTU 25, 917 24, VYDÁVA NASLEDUJÚCE DOKUMENTY:

 • výpis z vysvedčenia o štátnej skúške pre absolventov, ktorí ukončili štúdium na fakulte skôr ako v roku 2000 (vrátane).
  Poplatok: 30 €  (v cene je zahrnuté aj poštovné)
  Žiadosť  

 • výpis výsledkov štúdia

  Poplatok za výpis vyhotovený z Akademického informačného systému v SJ alebo v AJ (v cene je zahrnuté aj poštovné): 5€/výpis  
  Poplatok za 1 stranu výpisu vyhotoveného mimo Akademického informačného systému v SJ (v cene je zahrnuté aj poštovné): 5€/strana 
  Žiadosť 

 • potvrdenie o štúdiu od akademického roku 1982/1983 vrátane
  Žiadosť  

  

ÚTVAR VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI O ŠTUDENTOV, REKTORÁT STU, VAZOVOVA 5, BRATISLAVA VYDÁVA NASLEDUJÚCE DOKUMENTY:

 • duplikát (diplom alebo výpis z evidenčnej knihy diplomov, vysvedčenie o štátnej skúške od roku 2001, dodatok k diplomu...).

  Vydaním duplikátu pôvodný doklad stráca platnosť. Vysvedčenie o štátnej skúške pre absolventov, ktorí ukončili štúdium na fakulte skôr ako v roku 2000 (vrátane) vydáva fakulta.
  Vysvedčenie o štátnej skúške ukončeného doktorandského štúdia vydáva iba Rektorát STU.

 • verifikácia/potvrdenie vydaného diplomu

 • uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

 • INFORMÁCIE o uznaní dokladov o ukončenom stredoškolskom vzdelaní sú dostupné na stránke rektorátu.

 

Poplatky za vydávanie študijných a absolventských dokladov sú uvedené v smernici rektora STU platnej pre aktuálny akademický rok).