Prejsť na obsah
Akcie 2010
  JANUÁR 2010
 

21.1.2010 Novoročné stretnutie zamestnancov MTF STU
Dňa 21. januára 2010 sa konalo Novoročné stretnutie zamestnancov MTF STU, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 zamestnancov a vzácnych hostí z domova i zo zahraničia. Pred zahájením slávnostného programu sa vzdala úcta  A.B. Stodolovi položením venca od mesta Liptovský Mikuláš za účasti viceprimátora mesta Liptovský Mikuláš p. Jána Droppu, dekana MTF STU Prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka a predstaviteľov Múzea J. Kráľa z Liptovského Mikuláša.

25.1.2010 BBC na MTF STU
V pondelok 25.1.2010 navštívili MTF STU redaktori Kevin Reide z televízie BBC Midlands Today  a Russell Joslin, Coventry & Warwickshire Digital Radio Correspondent.  Cieľom návštevy bolo nakrútiť reportáž o vplyve automobilového priemyslu na podporu vzdelanosti a rozvoj trnavského regiónu.

28.1.2010 Deň otvorených dverí na MTF STU
Dňa 28. 1. 2010 sa uskutočnil na Mateiálovotechnologickej fakulte STU IV.ročník akcie  "Deň otvorených dverí 2010" (DOD) určený záujemcom o štúdium na MTF STU so sídlom v Trnave.
Pracovníci jednotlivých fakultných ústavov a odborov potenciálnym uchádzačom-stredoškolákom sprostredkovali informácie o akreditovaných študijných programoch fakulty, podmienkach štúdia, materiálno-technickom vybavení laboratórií a učební a celkovom systéme štúdia na fakulte. Následne bola návštevníkom DOD poskytnutá možnosť navštíviť aj špecializované laboratóriá jednotlivých ústavov fakulty: Ústavu materiálov, Ústavu výrobných technológií, Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky a Ústavu environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva.

 

FEBRUÁR 2010
 


2.2.2010 Ocenení doktorandi na zasadnutí VR MTF STU

Doktorandi denného štúdia, ktorí sa v uplynulom hodnotenom období v publikačnej činnosti podieľali na dosiahnutí výstupov špičkovej medzinárodnej kvality. V oblasti výskumu číslo 11 Metalurgické a montánne vedy to boli Ing. Peter Gogola a Ing. Marián Vach z Ústavu materiálov MTF STU, študujúci v študijnom odbore 5.2.26 Materiály pod vedením prof. Ing. Jozefa Janovca, DrSc. V oblasti výskumu číslo 14 Strojárstvo to bol Ing. Jozef Bárta (školiteľ doc. Ing. Milan Marônek, CSc.) z Ústavu výrobných technológií fakulty, študent študijného odboru 5. 2. 7 Strojárske technológie a materiály.


3.2.2010 Návšteva z Veľvyslanectva Islamskej republiky Irán vo Viedni na MTF STU

Tajomníka Veľvyslanectva Islamskej republiky Irán pre slovenské záležitosti pána Dr. Ali Amiriho prijal v sprievode podpredsedu Slovenskej obchodnej komory Ing. Juraja Čajka dňa 03.02.2010 dekan fakulty profesor Moravčík. Pán Amiri sa zaujímal o možnosti spolupráce medzi fakultou a iránskymi technickými univerzitami, predovšetkým o výmenu študentov a odborníkov a možnosťami prípravy spoločných grantov. Pán Amiri pozval predstaviteľov fakulty na pokračovanie rozhovorov do Iránu.


8.-9.2.2010 Pilotná celoslovenská súťaž Skills Slovakia - Mladý mechatronik pod záštitou spoločnosti Festo spol, s. r. o. a ŠIOV

V dňoch od 8.2. do 9.2.2010 sa uskutočnila v priestoroch laboratórií pneumatických systémov Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky a školiaceho strediska Festo pilotná celoslovenská súťaž Skills Slovakia - Mladý mechatronik pod záštitou spoločnosti Festo spol. s r.o. a ŠIOV (Štátny inštitút odborného vzdelávania).


17.2.2010 Otvorenie Technologického múzea

Dnes, 17. februára 2010, sme otvorili Technologické múzeum na pavilóne T (Bottova ul.) pri príležitosti 100. výročia narodenia akademika Jozefa Čabelku. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil prorektor STU  prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., riaditeľ Prvej zváračskej , a.s. Bratislava Ing. Peter Fodrek, PhD., vzácni hostia, zamestnanci a študenti MTF STU.


25.-26.2.2010 Odborové komisie započali svoju činnosť

V dňoch 25. 2. a 26. 2. 2010 sa uskutočnilo úvodné zasadnutie členov odborových komisií (OK) v zmysle Smernice rektora 12/2009-N určujúcej postup pri zriaďovaní odborovej komisie študijných odborov doktorandského štúdia. Na úvodnom stretnutí dekan fakulty podal členom OK informácie o stave doktorandského štúdia na fakulte, počte študentov a očakávanom prijímacom konaní pre budúci akademický rok. Zároveň odovzdal všetkým členom odborových komisií menovacie dekréty.


27.2.2010 Beánia 2010

27. februára 2010 sa v Mestskej športovej hale uskutočnila študentská BEÁNIA- ples študentov a slávnostné prijatie prvákov do radov vysokoškolákov. Akcia sa vydarila, k čomu nepochybne prispel aj pestrý kultúrny program v podaní hudobných skupín a vystúpení tanečných formácií. Za vedenie MTF STU študentov oslovil prof. Peter Grgač, ktorý poprial všetkým študentom a predovšetkým prvákom veľa šťastia pri štúdiu, príjemnú zábavu na plese a zároveň vyslovil prianie, aby na ďalší rok na plese uvidel viac študentov-prvákov.
 
 
MAREC 2010
 


3.-5.3.2010 MTF STU na veľtrhu IndustryExpo

V dňoch 3. - 5. marca 2010 sa naša fakulta  zúčastnila veľtrhu INDUSTRY EXPO /C.S.I.L./ CARplast 2010. MTF STU prezentovala svoje centrá excelentnosti a projekty realizované na základe podpory programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zástupci MTF STU - doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. a Ing. Ladislav Morovič, PhD. - vystúpili so svojou prezentáciou "Centrá excelentnosti MTF STU a ich budúce využitie pre potreby podnikov".

11.3.2010 Prezentácia simulačného programu Moldflow na UVTE

Dňa 11.3.2010 sa v priestoroch ÚVTE - Katedra tvárnenia uskutočnilo stretnutie s firmou SMARTPLAST s.r.o. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila prezentácia  simulačného softwaru Moldflow. Katedra tvárnenia uvažuje s nákupom tohto simulačného softwaru v rámci projektu AUTOPLAST a zvýšiť tak vzdelanostnú úroveň  študentov v oblasti návrhu konštrukcie a spracovania plastov.

12.3.2010 Ocenenie Profesorovi Turňovi

Prof. Ing. Milan Turňa, PhD. IWE sa stal nositeľom vedeckého ocenenia GOLD MEDAL FOR SLOVAKIA za rok 2009, ktoré mu udelila ABI (American Biographical Institute, Inc.) v Severnej Caroline, USA.

13.-14.3.2010 36. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy" na pôde MTF

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 13. - 14. marca 2010 uskutočnil 36. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy". Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s účasťou 300 plavcov z 26 plaveckých klubov a oddielov pozdravil primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák. Plavecký míting otvoril 1. prodekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

16.-17.3.2010 Návšteva v rámci projektu CEEPUS

V dňoch 16.a 17. marca navštívili v rámci spoločného projektu CEEPUS našu fakultu profesor Petru Berce, dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Kluži-Napoka a profesor Csaba Gyengye. S riaditeľom ústavu profesorom Velíškom, zástupcom riaditeľa pánom docentom Košťalom a dekanom fakulty profesorom Moravčíkom prerokovali doterajšiu spoluprácu v rámci existujúceho CEEPUS projektu a konkretizovali kroky spolupráce na rok 2010.

 

APRÍL 2010

 

7.-9.4.2010 Annual Joint Working Group Meeting Cost MP0602
V dňoch 07.-09. 04. 2010 sa v areáli Slovenskej Akadémie vied na Patrónke v Bratislave uskutočnil výročný míting akcie COST MP0602 „Advanced Solder Materials for High Temperature Application" (http://mi.mtf.stuba.sk/cost) za účasti zamestnancov MTF STU. Výskumné kolektívy z UMAT a UVTE prezentovali na mítingu výsledky, ktoré dosiahli v poslednom období  pri štúdiu bezolovnatých spájok na báze Sn-Ce.
 
8.4.2010 ŠVK 2010
Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave sa dňa 8. apríla 2010 konal  14. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte. Na konferencii sa zúčastnilo v jedenástich sekciách 95 študentov (51 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 38 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho, 1 študentka z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia a 5 študentiek z denného doktorandského štúdia). ŠVK sa zúčastnili taktiež 2 študenti zo Žilinskej univerzity.
 
8.4.2010 Prví absolventi v systéme UNIcert 
Dňa 8.4.2010 počas slávnostného otvorenia Študentskej vedeckej konferencie v sekcii Cudzie jazyky - anglický jazyk odovzdal riaditeľ ÚIPH Doc. Ing. R. Hrmo, PhD. spolu s predsedkyňou skúšobného výboru UNIcert Mgr. G. Chmelíkovou, PhD. a predsedkyňou skúšobnej komisie UNIcert PhDr. E. Mironovovou prvé certifikáty v systéme UNIcert III 11 absolventom. KOJP získala na jeseň v systéme UNIcert akreditáciu pre úrovne UNIcert II (B2) a UNIcert III (C1) a môže viesť prípravné kurzy a vykonávať skúšky (tzv. odborné štátnice) v danom systéme.
 
13.4.2010 14. seminár ESAB
Už tradične sa 13.4. 2010 uskutočnil 14. Seminár  Esab na pôde MTF STU, ktorého organizátormi boli fy. ESAB, MTF STU so sídlom v Trnave a Slovenská zváračská spoločnosť. Obsahove bol seminár zameraný v prednáškovej časti na zváranie v energetike, zváranie v automobilovom priemysle ,ako aj na otázky zvárania moderných materiálov. V praktickej časti boli prezentované najnovšie výrobky fy ESAB. Seminára sa mimo študentov a učiteľov MTF STU zúčastnilo 162  účastníkov  z celého Slovenska.
 
15.4.2010 Prezentácia simulačného programu CADMOULD na UVTE
Dňa 15.4.2010 sa v priestoroch ÚVTE - Katedra tvárnenia uskutočnilo stretnutie s firmou Plasty Gabriel s.r.o. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila prezentácia simulačného softwaru CADMOULD 3D - F. Katedra tvárnenia uvažuje s nákupom tohto simulačného softwaru v rámci projektu AUTOPLAST a zvýšiť tak vzdelanostnú úroveň študentov v oblasti návrhu konštrukcie a spracovania plastov.
 
19.4.2010 Konala sa II. konferencia pedagógov MTF STU
Dňa 19. marca 2010 sa uskutočnila na MTF STU na podnet dekana fakulty prof. Moravčíka "II. konferencia  pedagógov MTF STU", ktorej sa zúčastnili  pedagógovia MTF STU a prizvaní zástupcovia administratívnych odborov a oddelení fakulty  pre prípad potreby reagovania na otázky  v kompetencii odborných útvarov. V úvode dekan fakulty privítal prítomných a krátko zhrnul ciele porady. V krátkom príhovore poukázal na niektoré problémové oblasti v činnosti fakulty a míľniky, ktoré limitujú činnosť fakulty a jej napredovanie.
 
19.4.2010 Stretnutie s predstaviteľmi AS MTF STU
Dňa 19. apríla 2010 o 11.00 hod. (po skončení Výročnej konferencie pedagógov) sa v Aule akademika Čabelku na Paulínskej ulici konalo aj „Stretnutie s predstaviteľmi AS MTF STU". Program otvoril predseda AS doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., ďalej nasledovala prednáška o poslaní AS podľa zákona 131/2002, správa o činnosti AS MTF za rok 2009, ťažiskové problémy v roku 2010, voľby dekana MTF, rektora STU a AS MTF a nakoniec diskusia k uvedeným bodom programu.
 
21.4.2010 Deň MTF
Dňa 21.4.2010 sa organizoval na MTF STU Deň MTF STU, určený zamestnancom a priateľom fakulty, s aktivitami, ktoré prebiehali počas celého dňa. Záver dňa patril divadelnému predstaveniu pre MTF STU v Trnavskom divadle "Tajomstvo Gréty Garbo" a recepcii za účasti prorektora STU pána Prof. Ing. Dušana Petráša, PhD.
 
21.4.2010 Odovzdávanie Zlatej plakety STU in memoriam Prof. Františkovi Hegerovi
Dňa 21.4.2010 sa uskutočnilo odovzdávanie Zlatej plakety STU in memoriam Prof. Františkovi Hegerovi, ktorú prevzala jeho manželka pani Hegerová (Florida, USA). Plaketu STU odovzdal prorektor STU Prof. Ing. František Janíček, PhD. , ktorý predniesol slávnostné Laudátio Prof. Hegera a dekan FEI STU doc. Ing. Ján Vajda, CSc. a dekan MTF STU Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík za prítomnosti hostí.
 
21.4.2010 Odovzdanie dekrétu hosťujúcemu profesorovi
Dňa 21.4.2010 sa na pavilóne Z na Paulínskej ulici uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie dekrétu hosťujúcemu Profesorovi Ing. Danielovi Švrčekovi, PhD.
 
22.4.2010 Festival experimentov na UBEI
Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva sa rozhodol hravou a zábavnou formou spopularizovať počas tohtoročného svetového Dňa Zeme prírodné vedy. Žiaci základných a stredných škôl boli priam nadšení. Zúčastnili sa viacerých experimentov, dozvedeli sa nové, zaujímavé veci a navštívili aj Botanickú záhradu, ktorá sa nachádza v areáli fakulty.
 
22.-25.4.2010 Ocenenie doc. Vinczeho na konferencii OGÉT
V dňoch 22.-25. apríla 2010 sa doc. Ing. Koloman Vincze, CSc. zúčastnil konferencie OGÉT - Medzinárodná strojnícka konferencia v Baia Mare (Rumunsko), ktorú každoročne organizuje Transylvánska maďarská vedecko-technická spoločnosť (EMT - Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság). Docent Vincze patrí medzi stálych účastníkov konferencie obohacujúci teoretické i praktické vedomosti účastníkov, preto sa vedecká rada konferencie rozhodla udeliť ocenenie „Hlavný strojný inžinier v oblasti navigácie" práve jemu.
 
28.4.2010 Návšteva z Vysokej školy v Kecskeméte
Dňa 28.4.2010 navštívil MTF STU dekan Fakulty strojníckej technológie a automatizácie (GAMF) z Vysokej školy v Kecskeméte (MR), prof. Dr. Károly Belina v sprievode Ákosa Tótha, tajomníka fakulty pre rozvoj a kultúru. Cieľom návštevy bolo oboznámiť hostí s vybavením laboratórií a prediskutovať so zamestnancami spoluprácu medzi MTF STU a VŠ v Kecskeméte.
 
29.4.2010 Medzinárodná konferencia na UBEI
Dňa 29.4.2010 sa uskutočnila na pôde Materiálovotechnologickej fakulty Medzinárodná konferencia s názvom Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií.

   

MÁJ 2010

 

3.5.2010 Návšteva z North University of Baia Mare

Dňa 03.05.2010 navštívili  MTF STU, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky,  dekan Fakulty inžinierstva Severnej univerzity Baia Mare (Rumunsko) profesor Radu-Iacob Cotetiu, PhD. a  profesor Nicolae Ungureanu, PhD. Rumunskí hostia si prezreli laboratóriá fakulty  a s riaditeľom ústavu a dekanom MTF STU rokovali o možnostiach užšej spolupráce s podaním spoločného projektu v horizonte FP8  s partnermi prebiehajúceho úspešného spoločného projektu CEEPUS.

6.5.2010 Návšteva ministra školstva na SR na MTF STU

6. mája 2010 navštívil MTF STU podpredseda vlády SR a minister školstva SR pán Ján Mikolaj,  generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ pani Alexandra Drgová, poradkyňa ministra pani Dagmar Vanečková. STU reprezentoval prorektor František Janíček v zastúpení jeho magnificencie rektora Prof. Báleša.Návšteva podpredsedu vlády SR a ministra školstva na pôde MTF STU bola očakávaná, minister školstva zhodnotil prínosy Centra 5-osového obrábania a vzdal slová uznania vedeniu fakulty.

12.5.2010 Výsledok volieb kandidáta na funkciu dekana

Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu MTF STU dňa 12. 5. 2010 sa v súlade so schválenými predpismi a harmonogramom uskutočnili voľby kandidáta na dekana MTF na nasledujúce funkčné obdobie. Prof. Dr.- Ing. Oliver Moravčík bol zvolený za kandidáta na dekana MTF STU pre funkčné obdobie 2010 - 2014.

14.5.2010 Prednáška prof. Dr. Dr. h .c. Petra Joehnka z Forschungszentrum - Drážďany

Dňa 14.5.2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnila prednáška prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka z Forschungszentrum - Drážďany. Prednáška bola určená študentom odboru Priemyselné inžinierstvo s cieľom priblížiť im konkrétne problémy z oblasti strategického a operatívneho manažmentu podniku. Študenti mali možnosť získať cenné informácie a zároveň si odskúšať na práci v týme riešenie konkrétneho problému s využitím prístupu Balanced Scorecard.

16.-19.5.2010 International Doctoral Seminar 2010

Od 16. - 19. mája 2010 sa v prekrásnom prostredí Smolenického zámku uskutočnil 5. ročník Medzinárodného doktorandského seminára - International Doctoral Seminar, pod záštitou Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave. Prihlásených bolo 86 doktorandských študentov, z toho 31 zahraničných študentov, ktorí prezentovali svoje práce v dvoch sekciách.

27.5.2010 Odborný seminár PRAMET 2010

Dňa 27. mája 2010 sa na Ústave výrobných technológií uskutočnil odborný seminár PRAMET 2010, kde odborníci zo Slovenskej a českej republiky prezentovali najnovšie trendy v oblasti rezných nástrojov. Na seminári sa zúčastnili pracovníci a študenti doktorandského a bakalárskeho štúdia Materiálovotechnologickej fakulty STU a pracovníci z praxe.

31.5.-4.6.2010 Prednáška prof. Klausa Wetziga

Dňa 31. mája 2010 sa začal cyklus prednášok prof. Klausa Wetziga z IFW Drážďany "Ion Beam Research in Materials Science", ktorý potrvá až do 4. júna 2010 na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave.

 

JÚN 2010

 

1.6.2010 Rekonštrukcia priestorov MTF STU na Paulínskej ulici

Začiatkom júna sa začala rekonštrukcia priestorov fakulty na Paulínskej ul., ktorá bude realizovaná do konca augusta. Vznikne nielen nový vstupný priestor, ale i nová výdajňa stravy s kapacitou 129 miest.

1.6.2010 Prof. Janovec vymenovaný ministrom školstva do funkcie predsedu Komisie pre obhajoby DrSc. Prác

Podpredseda Vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj vymenoval 01.06.2010 profesora MTF STU Jozefa Janovca do funkcie predesedu Komisie pre obhajoby DrSc prác vo vedných odboroch 020600 (materiálové inžinierstvo) a 020424 (náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách).

4.6.2010 MTF STU ocenená mestom Dubnica nad Váhom

Primátor mesta Dubnica nad Váhom pri príležitosti 50. výročia udelenia mestských práv ocenil Materiálovotechnologickú fakultu STU "Cenou mesta Dubnica nad Váhom" za príkladný rozvoj a spoluprácu na poli vysokoškolského vzdelávania v regióne.

8.-9.6.2010 Štátne skúšky v anglickom jazyku

Na Ústave materiálov MTF STU prebehli v dňoch 8. a 9. júna 2010 štátne skúšky na druhom stupni vysokoškolského štúdia pre študijný program „Materiálové inžinierstvo". Vyššie nároky kladené na študentov počas prípravy a vlastnej obhajoby diplomovej práce v cudzom jazyku sú jedným zo základných pilierov ich kariérneho a odborného rastu a robia z nich ľudí so silným potenciálom. Vedenie UMAT ďakuje zahraničným aj domácim členom komisie za spoluprácu a úspešným absolventom inžinierskeho štúdia želá veľa úspechov v odbornej kariére.

9.6.2010 Začala sa výstavba Centra Excelentnosti

V  priestoroch Areálu Campus Bottova začala 9. júna 2010 výstavba haly Centrum Excelentnosti. Hala bude postavená v blízkosti objektu Ľahkých laboratórií. Pred začatím stavby bola vykonaná úprava priestoru pre zemné práce. Následne s ťažkými mechanizmami boli odsunuté vrchné vrstvy trávnika a hliny pre zarovnanie terénu.

13.-14.6.2010 Výjazdové kolégium dekana

V dňoch 13.- 14. mája 2010 sa uskutočnilo výjazdové kolégium dekana MTF STU. Dekan fakulty Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík zhodnotil uplynulé obdobie. Pri príležitosti ukončenia svojho 1. funkčného obdobia poďakoval členom kolégia a vedúcim detašovaných pracovísk za vykonanú prácu v prospech vysokého školstva a rozvoja MTF STU, za čo im bola udelená Pamätná eurominca Aurela Stodolu.

15.-17.6.2010 Ocenené záverečné práce študentov MTF STU

V rámci pätnásteho ročníka medzinárodnej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA - TOP 2010 prebiehal aj 11. ročník súťaže o Cenu TOP v kategórii študentská práca. Ceny TOP 2010 v kategórii „študentská práca" získali diplomanti Katedry environmentálneho inžinierstva Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva MTF STU Ing. Tatiana Štibrányiová za prácu Porovnanie vlastností vybraných druhov biodegradovateľných plastov (školiteľ: doc. Ing. Maroš Soldán, PhD.) a Ing. Lukáš Kubica za prácu Možnosti získavania bioetanolu fermentačnými postupmi (školiteľka: Ing. Anna Michalíková, konzultantka Ing. Lenka Blinová).

18.6.2010 TEACHER´S CUP 2010

V piatok 18.6.2010 sa konal už desiaty ročník slovensko-českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl - Teacher´s cup 2010. Turnaj bol organizovaný Materiálovotechnologickou fakultou STU pod záštitou dekana MTF STU  prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Zápolenia sa zúčastnilo 17 súťažiacich na tenisových kurtoch Tenisového klubu na ulici J. Slottu v Trnave. Priebeh turnaja sa niesol v športovom duchu, priateľskej atmosfére a dobrej nálade, ktorú neprekazil ani občasný dážď.

21.6.2010 TelePresence na MTF STU

Na MTF STU so sídlom v Trnave je zásluhou spoločnosti Cisco a Wincor-Nixdorf realizovaný systém Telepresence.

22.-23.6.2010 Návšteva dekana Strojníckej fakulty „Politechnika Koszaliňska" (PL) na MTF STU

V dňoch 22. a 23.06.2010 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU profesor dr. habil. Leon Kukielka, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity Koszalin. S dekanom fakulty a riaditeľom UVSM profesorom Velíškom rokovali o doterajšej spolupráci v rámci programu CEEPUS a o možnostiach spoločnej prípravy projektu FP8 aj s inými poľskými univerzitnými inštitúciami.

25.6.2010 Dekan fakulty odovzdal menovacie dekréty vedúcim zamestnancom fakulty

Dňa 25.06.2010 dekan MTF STU, profesor Dr. Ing. Oliver Moravčík, odovzdal vedúcim zamestnancom fakulty vymenúvacie dekréty pri príležitosti ich uvedenia do funkcií na nasledujúce funkčné obdobie.

28.6.2010 Cena dekana za výborné výsledky v inžinierskom štúdiu v akademickom roku 2009/2010

Cena bola udelená trom študentom fakulty: Bc. Drienikovej Kataríne, Bc. Meravej Martine a Bc. Švantnerovej Ľubici.

30.6.2010 Docentka Helena Vidová poverená výkonom funkcie prodekanky

Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver  Moravčík  dňom 1. júla 2010 poveril doc. Ing. Helenu Vidovú, PhD. výkonom funkcie prodekanky pre vnútorné vzťahy, PR, bezpečnostný systém, edičnú činnosť, sociálny program zamestnancov a Alumni. Poverenie novej členke Vedenia fakulty odovzdal I. prodekan, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka v zastúpení dekana fakulty dňa 30. 06. 2010.

 

JÚL 2010

 

8.7.2010 Prof. Ing. Anton Pokusa, CSc., končí pracovný pomer na našej fakulte

Dňa 8.7.2010 sa za prítomnosti prorektora STU prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka a riaditeľa UVTE MTF STU prof. Ing. Kolomana Ulricha, PhD. uskutočnilo stretnutie s prof. Ing. Antonom Pokusom, CSc. pri príležistosti jeho odchodu do trvalého dôchodku. Prof. Ing. Dr. Oliver Moravčík sa prof. Pokusovi poďakoval za dlhoročnú prácu v prospech MTF STU.

13.7.2010 Slávnostné zahájenie výstavby haly CE

Dňa 13.7.2010 sme privítali jeho Magnificenciu rektora STU Prof. Ing. Vladimíra Báleša, DrSc., ktorý slávnostne zahájil výstavbu haly Centra excelentnosti 5-osového obrábania. Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - ITMS 26220120013 - ktorého hlavným riešiteľom je Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, je realizované na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z EÚ.

20.7.- 25.7.2010 Kubánsky a nemecký kolegovia na študijnom pobyte

V čase od 20.07. do 25.07.2010 sú na návšteve Materiálovotechnologickej fakulty STU významní predstavitelia Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas/Santa Clara, Kuba, profesori Angel Silvio Machado Rodriguez, dekan Strojníckej fakulty a Norge Isaias Coello Machado, predseda Akreditačnej komisie Kubánskej republiky, sprevádzaní pani Dr. Elke Glistau, vedeckou pracovníčkouOtto-von-Guericke-Universität Magdeburg/SR Nemecko, z Ústavu pre logistiku a toky materiálov (Institut für Logistik und Materialflusstechnik).

22.7.2010 Hlavnú cenu SFS získal pracovník MTF

Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do "Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov 2010". Na prvom mieste súťaže sa umiestnil mladý vedecký pracovník Materiálovotechnologickej fakulty STU Mgr.Andrej Dobrotka, PhD. z Ústavu materiálov MTF STU.

23.7.2010 Štvorstranné stretnutie predstaviteľov strojníckych fakúlt z Maďarska, Nemecka, Kuby a MTF STU

V popoludňajších hodinách 23.07.2010 rokovali predstavitelia strojníckych fakúlt z Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas/Santa Clara (Kuba), profesori Angel Silvio Machado Rodriguez - dekan fakulty a Norge Isaias Coello Machado, z Univerzity Otto von Guericke pani Dr. Elke Glistau - vedecká pracovníčka, z Univerzity Miskolc profesor Béla Illés - dekan fakulty, profesor Czáp - prodekan fakulty, pán Czaba Ujhelyi - člen predstavenstva Kone/Budapešt a z MTF STU profesor Oliver Moravčík - dekan fakulty, profesori Peterka a Grgač - prodekani fakulty. Ťažiskom rozhovorov bola koordinácia troch univerzít a ich strojníckych fakúlt z Európskej únie pri získavaní grantov orientovaných na krajiny Latinskej Ameriky v nasledujúcich obdobiach.

26.7.2010 Zmluva o spolupráci medzi STU a Universidad Central „Marta Abreu" de Las Villas/Cuba

Rektor STU, magnificencia Báleš, podpísal Zmluvu o spolupráci medzi STU a Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas/Santa Clara, Kuba. Spolupráca v budúcnosti sa bude orientovať na mobility študentov a pracovníkov univerzít, ako aj iniciovanie spoločných projektov. Kubánskym predstaviteľom, profesorovi Angel Silvio Machado Rodriguezovi, dekanovi Strojníckej fakulty a Norge Isaias Coello Machadovi zmluvu odovzdal dňa 23.07.2010 prorektor Finka, ktorý s hosťami zotrval v priateľskom rozhovore.

 

AUGUST 2010

 

12.8.2010 Rekonštrukcia v akademickej knižnici

Realizáciou projektu Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054, ktorý bol schválený v operačnom programe Výskum a vývoj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa začala rekonštrukcia v Akademickej knižnici MTF STU.

29.8.2010 Generálna rekonštrukcia rozvodov energií a médií v Kampuse MTF STU Bottova ulica

Práce na generálnej rekonštrukcii energetických rozvodov v Kampuse Bottova ulica bola naštartovaná začiatkom roku 2010 samostatnými štúdiami pre jednotlivé médiá a následne bola začatá realizácia rekonštrukcie od apríla 2010. Bola vynútená nevyhovujúcim až havarijným technickým stavom jednotlivých rozvodov a zariadení a čiastočne aj projektmi MŠ SR v súvislosti s programom rekonštrukcie vysokých škôl z fondov Európskej únie. V súčasnosti prebiehajú záverečné práce.

30.8.2010 Dekan MTF STU sa rozlúčil s profesorom Murgašom a inžinierom Hančinom z príležitosti ich odchodu do dôchodku

Dekan fakulty profesor Moravčík prijal pri príležitosti odchodu do dôchodku pána profesora Murgaša a inžiniera Hančina, dlhoročných zamestnancov MTF STU a zotrval s nimi v priateľskom rozhovore. Boli vyslovené názory na ďalšie napredovanie fakulty a možné riešenie úloh a problémov na pracoviskách, ktoré obaja páni dlhé roky viedli. Na záver im dekan zaželal veľa zdravia a spokojnosti v nadchadzajúcej etape ich života.

 

SEPTEMBER 2010

 

7.9.2010 Stredoškoláci na MTF - LUS 2010

MTF v rámci programu Letnej univerzity, organizovaného STU, navštívili stredoškoláci z celého Slovenska, ktorí mali možnosť zoznámiť sa s fakultou, jej možnosťami štúdia a výskumu.

8.9.2010 Technický workshop „Špičkové technológie a ich využitie v praxi"

Dňa 8.9.2010 sa v mestskej trnavskej radnici za účasti firiem pôsobiacich v automobilovom, plastikárskom a strojárskom odvetví, univerzít a klastrov uskutočnil informačno-tematický seminár v rámci projektu „AUTOPLAST" - Vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality ľudských zdrojov  pre potreby automobilového priemyslu  v oblasti plastov. Na workshope vystúpili prednášajúci zo Slovenskej a z Českej republiky.

8.-11.9.2010 Uskutočnila sa 17. medzinárodná vedecká konferencia FORMING

V dňoch 8 - 11. 9. 2010 sa uskutočnila v Piešťanoch 17. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2010, ktorú usporiadala Katedra tvárnenia, UVTE, MTF STU. Na konferencii sa zúčastnilo 60 účastníkov zo 4 krajín (Česká republika, Poľsko, Rusko a Slovensko). V rámci konferencie bolo prezentovaných 47 príspevkov z oblasti tvárnenia a tieto boli uverejnené v časopisoch Hutnicke listy alebo v časopise Hutnik.

9.9.2010 Odovzdanie vymenúvacích dekrétov

Dňa 9. 9. 2010 doc. Ing. Helena Vidová, PhD, prodekanka MTF STU na základe poverenia dekana Materiálovotechnologickej fakulty odovzdala vymenúvacie dekréty zástupcom riaditeľov Ústavu výrobných technológií, Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a zástupcovi vedúceho Odboru komunikačných a informačných systémov.

19.-22.9.2010 Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010

Dňa 20.09.2010 slávnostným uvítacím prejavom magnificencie, rektora Slovenskej technickej univerzity profesora Báleša, bola otvorená významná medzinárodná konferencie venovaná problematike inžinierskeho vzdelávania, organizovaná dvomi významnými medzinárodnými profesnými organizáciami IGIP a SEFI a Slovenskou technickou univerzitou, ktorá trvala do 22. septembra. Už v predvečer slávnostného oficiálneho otvorenia rokovali dňa 19.09.2010 v priestoroch konania konferencie na MTF STU najvyššie grémiá oboch svetových organizácií AC SEFI a EC IGIP. Obe grémiá vyslovili absolutórium so stavom príprav konferencie, konanej pod záštitou Slovenskej technickej univerzity."JOINT INTERNATIONAL IGIP SEFI ANNUAL CONFERENCE 2010 

20.9.2010 Inaugurácia dekana MT STU

Dňa 20.09.2010 magnificencia, rektor STU, profesor Vladimír Báleš, pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roku 2010-2011, uviedol do funkcie dekana spektabilitu, profesora Olivera Moravčíka. Staronovému dekanovi prajeme pevné zdravie a veľa múdrych rozhodnutí v prospech našej fakulty a univerzity.

21.9.2010 Rektor Univerzity Miškovec profesor Patkó na návšteve MTF STU

Dekan fakulty profesor Moravčík prijal pri príležitosti konania výročnej medzinárodnej konferencie IGIP SEFI 2010 magnificenciu, rektora Univerzity Miškovec/Maďarsko, profesora Gyula Patkó so sprievodom - pani profesorkou Angelou Varadi, profesorkou Gabriellou Bognar a profesorom Laszlom Szentirmai. Univerzita Miškovec podobne ako STU sa hrdo hlásia k tradícii technického vysokého vzdelávania, v ktoré v našom stredoeurópskom regióne predstavuje svetoznáma Banská akadémia v Banskej Štiavnici.

22.9.2010 Prijatie rektora Univerzity OSN/Tokyo dekanom MTF STU

Dekan fakulty profesor Moravčík prijal dňa 22.09.2010 pri príležitosti konania výročnej medzinárodnej konferencie IGIP SEFI 2010 magnificenciu, rektora Univerzity Organizácie spojených národov v Tokyu/Japonsko pána profesora Konrada Osterwaldera. Profesor Osterwalder bol medzinárodnou organizáciou SEFI na slávnostnom zhromaždení účastníkov konferencie ocenený najvyšším vyznamenaním SEFI - Medailou Leonarda da Vinciho. Dekan fakulty odovzdal bývalému rektorovi ETH Zuerich a významnému vedcovi svetového mena v oblasti fyziky Pamätnú mincu Aurela Stodolu, vydanú pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto vedca slovenského pôvodu, ktorý taktiež dlhé obdobie svojho života pôsobil na ETH Zuerich.

 

OKTÓBER 2010

 

5.-7.10.2010 MTF na veľtrhu vzdelávania Akadémia VAPAC 2010

V dňoch 5.10.2010 - 7.10.2010 sa uskutočnil už 14. ročník veľtrhu Akadémia VAPAC v Sibamac aréne v Bratislave. Veľtrh je orientovaný na ponuku vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a v zahraničí pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Slovenská technická univerzita sa predstavila v spoločnom vystavovateľskom stánku, v ktorom vystavovalo 7 fakúlt a jeden celouniverzitný ústav. Za MTF STU sa propagačnej akcie zúčastnila prodekanka doc. Ing. Helena Vidová, PhD., Bc. Ivančíková Renáta a pracovníčky študijného oddelenia (odbor akademických činností).

6.-7.10.2010 Voľby do AS MTF STU pre roky 2010-2014

V dňoch 6.10.2010 a 7.10.2010 sa uskutočnili voľby do AS MTF STU pre roky 2010-2014. Voľby sa konali v pavilóne Z a v pavilóne T.

8.10.2010 Odovzdanie Pamätnej euromince Aurela Stodolu v Poľsku

Pri príležitosti inaugurácie do funkcie rektora Politechniki Świetokrzyskej v Kielcach (Poľsko) odovzdal Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka Pamätnú euromicu Aurela Stodolu Dr.h.c. prof. dr. hab. inz. Stanislawovi Adamczakovi. Srdečne blahoželáme.

8.10.2010 Odovzdanie pamätnej euromince Aurela Stodolu v Nemecku

Dekan MTF STU profesor Moravčík v prítomnosti prodekana Grgača a riaditeľa ústavu materiálov profesora Janovca, odovzdal dňa 7. októbra 2010 na kolokviu konanom v IFW Dresden pri príležitosti životného jubilea profesora Klausa Weitziga, čestného doktora našej Alma mater, pamätnú medailu Aurela Stodolu spolu s ďakovným listom za spoluprácu.

11.-12.10.2010 12. Annual International Conference, Prague, Czech Republic

V dňoch 11. - 12. októbra 2010 sa zamestnanci UPMK zúčastnili na Vysokej škole ekonomickej v Prahe 12. ročníka medzinárodnej konferencie: „Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations". Boli prezentované príspevky „Project management in environmentally oriented business" a „Logistics and its impacts to environment".

20.10.2010 Prednáška Ing. Alexandra Cimbaľáka na MTF STU

Dňa 20.10.2010 sa o 10.00 hodine na Paulínskej ulici v aule uskutočnila prednáška Ing. Alexandra Cimbaľáka na tému Integrácia informačných systémov, ktorú zabezpečil Ústav aplikovanej informatiky a automatizácie.

Ing. Alexander Cimbaľák je majiteľ firmy ACE enterprise Slovakia a zároveň autor najlepšieho európskeho IT projektu roka 2010.

21.10.2010 Konalo sa stretnutie členov Kolégia dekana s bývalými zamestnancami MTF STU

Dňa 21. 10. 2010 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty konalo stretnutie členov Kolégia dekana s bývalými zamestnancami fakulty. Po krátkom hudobnom vystúpení sa prítomným prihovoril I. prodekan fakulty,  prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a oboznámil prítomných o aktivitách na fakulte. Po krátkej diskusii sa našim dôchodcom podával obed,  po ktorom sa mohli ďalej tešiť zo stretnutia a spomínať na obdobie, ktoré ich spája s fakultou.

25.10.2010 Slávnostná imatrikulácia prvákov v akademickom roku 2010/2011 v Trnave

Dňa 25. 10. 2010 sa uskutočnil akademický obrad imatrikulácia - slávnostný zápis a prijatie nových študentov zapísaných do prvého roku štúdia na MTF STU v Trnave. Za účasti akademických funkcionárov - prodekanov doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD., doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD. a doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

27.10.2010 Slávnostná imatrikulácia prvákov v akademickom roku 2010/2011 v Komárne

Dňa 27. 10. 2010 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prijatých do 1. ročníka na detašovanom pracovisku v Komárne. Za MTF STU sa akademickej slávnosti zúčastnili - prodekani doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, vedúci detašovaného pracoviska Komárno Ing. Peter Szabó, PhD. a ďalší pracovníci detašovaného pracoviska. Medzi pozvanými hosťami bol primátor mesta MUDr. Tibor Baštrnák, ktorý mal k novoprijatým študentom slávnostný príhovor.

28.10.2010 Odovzdanie vymenúvacích dekrétov

Dňa 28. 10. 2010 doc. Ing. Helena Vidová, PhD, prodekanka MTF STU na základe poverenia dekana Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka odovzdala vymenúvacie dekréty zástupcom riaditeľov, zástupcom vedúcich odborov a vedúcim detašovaných pracovísk.

28.10.2010 Otvorenie haly Centra excelentnosti 5-osového obrábania

Dňa 28.10.2010 bola za prítomnosti vzácnych hostí slávnostne otvorená hala Centra excelentnosti 5-osového obrábania.

29.10.2010 Partnerstvo Materiálovotechnologickej fakulty a Európskej aliancie pre inovácie

Partnerstvo, ktoré bolo uzavreté medzi Materiálovotechnologickou fakultou (MTF) /Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (UPMK) a Európskou alianciou pre inovácie (EAI) bolo sformalizované oficiálnym podpisom, je kľúčom celkového úspechu EAI a jeho poslania.

 

NOVEMBER 2010

 

2.11.2010 Prijatie majstra sveta v silovom trojboji

Dekan fakulty profesor Moravčík prijal dňa 2.11.2010 študenta Materiálovotechnologickej fakulty STU Bc. Matúša Sobotu (študent 1. ročníka Ing. štúdia „Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle"), aby mu pogratuloval k zisku titulu majstra sveta v silovom trojboji.

2.-5.11.2010 GAUDEAMUS 2010 - veľtrh pomaturitného vzdelávania

V dňoch od 2. 11 2010 do 5. 11. 2010 sa uskutočnil v areáli výstaviska v Brne XVII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2010. Materiálovotechnologická fakulta po štvrtýkrát prezentovala ponuku akreditovaných študijných programov na veľtrhu v Brne spolu so 186 vystavovateľmi z českých a zahraničných univerzít, vyšších odborných a jazykových škôl, agentúr a inštitúcií, ktoré pripravujú uchádzačov na prijímacie skúšky.

3.11.2010 Slávnostná imatrikulácia v Dubnici nad Váhom

Dňa 3. 11. 2010 sa na detašovanom pracovisku v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prijatých do prvého ročníka Materiálovotechnologickej fakulty STU. Za MTF STU sa akademickej slávnosti zúčastnili prodekani doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., doc. Ing. František Horňák, PhD. a vedúci detašovaného pracoviska Dubnica nad Váhom doc. Ing. Bartolomej Hájnik, PhD.

4.11.2010 Návšteva knižného veľtrhu Bibliotéka 2010

Dňa 4. 11. 2010 sa zúčastnili pracovníci odboru poznatkového manažmentu (akademická knižnica, vydavateľstvo a public relations) 18. knižného veľtrhu Bibliotéka 2010 v Bratislave. Okrem získania informácií o najnovších knižných titulov mali možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok a prezentácií vydavateľstiev a distribútorov knižného obchodu ako sprievodných akcií veľtrhu. Katalógy pripravovaných vydaní z renomovaných vydavateľstiev sa stanú zdrojom pre akvizíciu a doplnenie knižničného fondu Akademickej knižnice.

8.-12.11.2010 Návšteva zo zahraničia v rámci programu Erazmus

V dňoch od 8.11. 2010 do 12. 11. 2010 našu fakultu navštívili v rámci programu Erazmus Ing. Krzysztof Witkowski, PhD. (prodekan pre štúdium - Faculty of Economics and Management, University of Zielona Gora) a Ing. Sebastian Saniuk, PhD. (zástupca riaditeľa - Institute of Computer Science and Production Management, University of Zielona Gora, Poľsko). Predmetom ich návštevy bola pedagogická činnosť na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality ako aj započatie intenzívnej spolupráce na poli vedy a výskumu, prípravy publikácií, vzájomnej výmeny študentov medzi univerzitami

9.11.2010 Odovzdanie dekrétu hosťujúceho profesora pánovi Dr. Andreasovi Kolitschovi

Dňa 09.11.2010 odovzdal dekan profesor Moravčík dekrét hosťujúceho profesora pánovi Dr. Andreasovi Kolitschovi, vedúcemu Laboratórií iónového výskumu vo Forschungszenter Dresden-Rossendorf na obdobie 2010-2012. Profesor Kolitsch sa významne podiela na príprave projektov fakultného významu v oblasti iónových technológií.

 10.11.2010 Odovzdanie vymenúvacieho dekrétu

Dňa 10. 11. 2010 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, I. prodekan MTF STU na základe poverenia dekana Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka odovzdal vymenúvací dekrét Mgr. Elene Nemetzovej, ktorá úspešne absolvovala výberové konanie na vedúcu Odboru ekonomických a správnych činností.

10.11.2010 Prednáška „Theory of Constrains in Production Logistic"

Dňa 10. 11. 2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnila prednáška Ing. Krzysztofa Witkowskeho, PhD. na tému „Logistics System in Economy". Spolu s Ing. Krzysztofa Witkowskim, PhD.  študenti mali možnosť zoznámiť sa s Ing. Sebastianom Saniukom, PhD. z Univerzity v Zelenej Hore, Poľsko, ktorý im predstavil problematiku „Theory of Constrains in Production Logistics".

11.11.2010 Dies Iovis Occurssus

Dňa 11.11.2010 sme na pôde Materiálovotechnologickej fakulty privítali prof. MUDr. Andreja Černáka, DrSc., ktorý bol hosťom a prednášateľom v rámci štvrtkového popoludnia Dies Iovis Occurssus. Úvod stretnutia spestril tromi skladbami žiak Základnej umeleckej školy v Trnave. Prednáška pána profesora Černáka na tému Oftalmológia - atraktívny medicínsky odbor, bola obohatená realistickými videoukážkami očných operácií. Dozvedeli sme sa tiež o častých poruchách zraku človeka a možnostiach diagnostiky a prevencie rôznych zrakových ochorení.

15.11.2010 Nové vedenie MTF STU

Akademický senát AS MTF STU na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.11.2010 schválil s účinnosťou od 15.11.2010 prodekanov fakulty pre funkčné obdobie 2010/2014.

18.11.2010 Profesor Milan Turňa sa stal čestným občanom obce Čierny Balog

Obecné zastupiteľstvo obce Čierny Balog udelilo čestné občianstvo prof. Ing. Milanovi Turňovi, CSc., IWE., rodákovi z Čierneho Balogu. Na slávnostnom akte odovzdávania dekrétu o čestnom občianstve a zápisu do obecnej kroniky dňa 18. 11. 2010 sa spolu s prof. Turňom zúčastnili prodekani MTF STU prof. Jozef Peterka a prof. Peter Grgač, ako aj Ing. Milan Petráš, CSc.

18.-19.11.2010 Seminár „Nové trendy v diagnostike materiálov"

V dňoch 18. a 19. novembra na pôde Ústavu materiálov MTF STU prebieha medzinárodný seminár pod názvom „Nové trendy v diagnostike materiálov". Po privítaní účastníkov seminára doc. Čaplovič oboznámil s činnosťou Centra excelentnosti pre diagnostiku materiálov a prvými skúsenosťami a aplikačnými možnosťami elektrónového rastrovacieho mikroskopu JEOL JSM 7600F.

23.11.2010 Raňajky s Bekaertom

Dňa 23.11.2010 sa uskutočnila propagačná akcia firmy BEKAERT "Bekaert Breakfast" organizovaná Centrom kariérneho poradenstva STU v spolupráci s Odborom akademickych činností MTF STU. Okrem už v názve sľubovaných raňajok bola študentom poskytnuté komplexné informácie o profile spoločnosti, výrobnom programe a súčasne o možnostiach uplatnenia sa vo firme. Nasledovali individuálne rozhovory so študentami, ktorí prejavili reálny záujem o získanie pracovnej pozície vo firme.

27.11.2010 Predstavitelia univerzít z Chorvátska na Slovensku

Dňa 27.11.2010 navštívili MTF STU predstavitelia Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku: prof. Ivan Smardžić - prorektor pre vedu, technológiu a zahraničné vzťahy, prof. Antun Stoić - dekan Fakulty polytechniky v Slavonskom Brode, prof. Dražan Kozak - dekan Strojníckej fakulty v Slavonskom Brode a prof. Zeljko Ivandić - vedúci katedry Technických vied.

29.11.2010 Stretnutie vedenia so študentmi

Dňa 29.novembra 2011 sa uskutočnilo na podnet študentov MTF STU stretnutie vedenia fakulty a pozvaných členov kolégia dekana so študentmi fakulty. Dekan fakulty privítal študentov i kolegov a vyzval na prezentáciu vybraných výsledkov študentskej ankety prodekana Horňáka. Prezentované výsledky ankety študentov zaujali a ihneď po jej ukončení na ne nadviazali svojimi otázkami.

30.11.2010 Seminár „70. rokov obrábania na STU"

Dňa 30.11.2010 sa na MTF STU v Trnave uskutočnil seminár „70 ROKOV OBRÁBANIA NA STU", ktorý pre zamestnancov, doktorandov a študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Obrábanie a montáž zorganizovalo vedenie UVTE MTF. Na seminári prednášajúci prof. Ing. Ivan Baránek ,CSc. pripomenul základné míľniky z histórie STU, vzťahujúce sa k výskumu a vyučovaniu obrábania na STU. Pri tejto príležitosti odovzdal prvý prodekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka v zastúpení rektora STU a dekana MTF prof. Ing. Alexandrovi Janáčovi, CSc. dekrét o udelení čestného titulu profesor emeritus.

   

DECEMBER 2010

 

3.12.2010 Seminár „70 rokov obrábania na STU"

Dňa 30.11.2010 sa na MTF STU v Trnave uskutočnil seminár „70 ROKOV OBRÁBANIA NA STU", ktorý pre zamestnancov, doktorandov a študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Obrábanie a montáž zorganizovalo vedenie UVTE MTF. Na seminári prednášajúci prof. Ing. Ivan Baránek ,CSc. pripomenul základné míľniky z histórie STU, vzťahujúce sa k výskumu a vyučovaniu obrábania na STU. Priblížil hlavné výsledky sedemdesiat ročnej práce v tejto oblasti a osobnosti, ktoré za nimi stáli. Zdôraznil odkaz pre dnešok a budúcnosť.

3.12.2010 Dies Iovis Occurssus (XII)

Včera 2.12.2010 sme na pôde MTF STU v rámci štvrtkového popoludnia privítali pre veľký úspech už po druhýkrát pána doc. Ing. Petra Staněka, CSc., ktorý pracuje v oblasti svetovej ekonomiky. Popoludnie otvorili traja mladí hudobníci zo Základnej umeleckej školy Mikuláša-Schneidera Trnavského v Trnave. Pán docent Staněk nás svojou prednáškou na tému Budúcnosť globálnej spoločnosti a globálnej ekonomiky opäť presvedčil o svojom výbornom rečníckom talente. Bez akejkoľvek vizuálnej techniky, poznámok nás zaujal a upútal svojimi obrovskými znalosťami, pôsobivým prednesom a najmä informáciami o možnostiach vývoja globálnej ekonomiky.

8.12.2010 Podpis memoranda o spolupráci medzi univerzitami

V dňoch 25. až 27. novembra 2010 sa prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., riaditeľ ÚVSM a Ing. Roman Ružarovský, PhD. (ÚVSM) zúčastnili konferencie I. Central European Conference ON LOGISTICS 2010 v Miškolci. Dôležitým krokom tohto stretnutia bolo podpísanie memoranda „Charter of Fundation" medzi jednotlivými zástupcami vysokých škôl (University of Miskolc, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, Budapest University of Technology and Economics, Technical University of Kosice, University of Security Management in Kosice, Szent István University in Gödöllö, Częstochowa University of Technology, College of Nyíregyháza, Graz University of Technology, Technical University of Cluj-Napoca a MTF Slovenská technická univerzita), ktorí sa zaviazali navzájom podporovať spoločný výskum a vývoj, zlepšenie učebných osnov a prenos poznatkov v rámci univerzít v oblasti logistiky.

16.12.2010 Úspešné prednášky doktorandov MTF STU na konferencii IN-TECH 2010

Organized by: World Association for Innovative Technologies and Center for Surface Treatment
Study of Strain Hardening at Explosion Welding of Austenitic CrNi Steel on Two-phase Steel.
Ondruška, J. - Turňa, M. - Demianová, K. - Nesvadba, P.:
Numerical Simulation of Induction Heating at Brazing Copper to Brass
Demianová, K. - Behulová, M. - Ondruška, J. - Sahul, M. - Turňa, M.:
High Power Lasers
Sahul, M. - Ambrož, P. (FS ČVUT Praha)
Supervisors: prof. Milan Turňa - prof. M. Ožvold - prof. J. Dunovský (FS ČVUT Praha)