Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Elektronický zápis predmetov je študent povinný realizovať v Akademickom informačnom systéme (AIS) v termíne od 16. 7. 2018 do 5. 8. 2018 cez ikonu Portál študenta - Registrácia/Zápisy.

Zápis predmetov do ak. roku 2018/2019 pre študentov vo vyšších ročníkoch prebehne nasledovne:

  1. elektronický zápis predmetov prostredníctvom AIS v termíne od 16. 7. – 5. 8. 2018
  2. úhrada poplatku – výška platby závisí od typu preukazu študenta
  3. vyplniť tlačivá k zápisom
  4. osobná účasť študenta na študijnom oddelení. Študent odovzdá tlačivá, prevezme si potvrdenie o návšteve školy a prolongačnú známku na predĺženie platnosti preukazu - termíny osobnej účasti na študijnom oddelení v bode D)

Študent, ktorý nezrealizuje e-zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem a v súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2018  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

UPOZORNENIE!!!!!

V dňoch 10. 9. až  13. 9. 2018 budú zrušené stránkové hodiny z dôvodu  zápisov novoprijatých uchádzačov do I. roku štúdia na bakalárske a inžinierske štúdium. V uvedených termínoch študijné oddelenie nebude k dispozícii študentom vo vyšších rokoch štúdia.

 

Výučba v akademickom  roku 2018/2019 začína dňa 17. 9. 2018.            

Harmonogram akademického roka 2018/2019

 

A) E-ZÁPIS PREDMETOV PROSTREDNÍCTVOM AIS

Pred zápisom predmetov do ďalšieho roku štúdia je študent povinný mať v AIS zapísané hodnotenie zo všetkých predmetov, ktoré úspešne absolvoval v akademickom roku 2017/2018. V prípade chýbajúcich údajov kontaktuje vyučujúceho. 

Ak sa študentovi v AIS nezobrazujú predmety a nedovolí mu e-zápis predmetov na ak. rok 2018/2019 (mal prerušené štúdium, prestupoval na iný študijný program, mal minulý rok uznané predmety....) zápis predmetov zrealizuje na študijnom oddelení v spolupráci so študijnou referentkou v určených termínoch - viď bod D).

POSTUP A POKYNY K E-ZÁPISU – KLIKNI NA ODKAZ

Žiadame študentov, aby postupovali pri e-zápise podľa uvedeného postupu.

Ak študent vykoná e-zápis v súlade s pokynmi môže si zoznam zapísaných predmetov na zimný a letný semester v akademickom roku 2018/2019 skontrolovať v AIS v aplikácii  Portál študenta pod ikonou Tlač zápisového hárku.

Tlač
zápisového
hárku

Informácia pre študentov bakalárskeho štúdia:

V akademickom roku 2018/19 má študent, ktorý v predchádzajúcom roku 2017/18 neukončil úspešne predmet Fyzika (FYZI01_6B), možnosť tento predmet si zapísať opakovane a absolvovať ho už v zimnom semestri.
Študentovi sa predmet Fyzika (FYZI01_6B) automaticky dotiahne do e-zápisu už v zimnom semestri. V prípade, že ho chce študovať iba v letnom semestri, je potrebné si ho zo zimného semestra odstrániť a pridať do letného semestra. 

Nie je možné, aby bol predmet zapísaný v oboch semestroch v ak. roku 2018/19. Či už si študent zvolí semester absolvovania predmetu v zimnom, alebo v letnom semestri – má k dispozícii v zmysle predpisov na úspešné absolvovanie jeden riadny a dva opakované termíny, tak ako u ostatných povinných predmetoch.

Postup ako si predmet Fyzika zapísať – kliknite TU.

 

B) POPLATOK

Po elektronickom zápise predmetov do AIS študent uhradí poplatok za zápis. Platbu odporúčame uhradiť najneskôr do 25. 8. 2018. V deň osobnej účasti študenta je potrebné, aby platba bola prijatá na účet fakulty (prevod finančných prostriedkov trvá cca dva-tri dni).

Poplatok za zápis sa hradí VÝLUČNE prostredníctvom:

  1. bezhotovostného bankového prevodu realizovaného prostredníctvom banky
  2. internet bankingu - realizovaný cez internet

Zúčtovacie údaje:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN
: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: ID študenta+2018
(príklad: 515212018, kde 51521 zobrazuje ID študenta a 2018 je aktuálny kalendárny rok)

Výška poplatku je rozdielna podľa typu preukazu, ktorý študent vlastní:
PREUKAZ ISIC 29€
PREUKAZ študenta STU-denný (NO ISIC) 20€

 

C) TLAČIVÁ PRI OSOBNOM ZÁPISE ŠTUDENTA NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Na študijnom oddelení v určenom termíne – viď bod D)

1. študent odovzdá:

  • vyplnené tlačivoČestné vyhlásenie študenta o štúdiu“ (tlačivo je dostupné TU)
  • z AIS vytlačené potvrdenie o štúdiu na aktuálny ak. rok 2018/19 –  je dostupné v aplikácii: Moje štúdium – Portál študent
Potvrdenie
o štúdiu

Potvrdenie o štúdiu bez predtlačených osobných údajov študenta je dostupné TU. K zápisu potrebné priniesť vyplnené.
Ak študent nepotrebuje potvrdenie o návšteve školy – nie je potrebné si ho k zápisu priniesť.

2. študent prevezme:

  • prolongačnú známku, ktorá predĺži platnosť preukazu v ak. roku 2018/2019. Zápis platnosti čipu a aktiváciu externých funkcionalít vykoná bezodkladne študent po prevzatí prolongačnej známky na univerzitnom termináli. Aktivácia preukazu pri termináli je možná od 1. 9. 2018.

Potvrdenie o štúdiu a prolongačná známka bude vydaná iba študentovi, ktorý zrealizoval elektronický zápis v AIS podľa bodu A)  a uhradil poplatok podľa bodu B).  

Po osobnom zápise na študijnom oddelení je študent povinný skontrolovať si údaje zadané v AIS a prípadné nezrovnalosti nahlásiť na študijnom oddelení najneskôr do začiatku ak. roka.

 

D) Termíny zápisov NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ

Osobný zápis študenta sa uskutoční  v čase od  8.00 hod. -  14.30 hod. (od 12.00 do 12.30 hod. obedňajšia prestávka) na študijnom oddelení - referát bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, prízemie - miestnosti č. 21, č. 22, č. 23, ulica Jána Bottu č. 25, Trnava v nasledovných termínoch:

I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium)

Termín Študijný program Miestnosť

Hodina

3. 9. 2018
(pondelok)
Kvalita produkcie T-23

8.00 - 14.30 hod.

(od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka)
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
4. 9. 2018
(utorok)
Mechatronika v technologických zariadeniach T-21
Počítačová podpora výrobných technológií T-23
Integrovaná bezpečnosť
5. 9. 2018
(streda)
Priemyselné manažérstvo T-23
Personálna práca v priemyselnom podniku
Výrobné technológie a výrobný manažment T-21
6. 9. 2018
(štvrtok)
Materiálové inžinierstvo T-23
Výrobné technológie
Výrobné zariadenia a systémy

II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium)

Termín Študijný program Miestnosť Hodina
3. 9. 2018
(pondelok)
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle T-22

8.00 - 14.30 h.    
(od 12.00 - 12.30 h. obedňajšia prestávka

4. 9. 2018
(utorok)

Priemyselné manažérstvo

T-22
5. 9. 2018
(streda)
Integrovaná bezpečnosť T-22
Počítačová podpora návrhu a výroby
6. 9. 2018
(štvrtok)
Personálna práca v priemyselnom podniku T-22
Materiálové inžinierstvo
7. 9. 2018
(piatok)
Obrábanie a tvárnenie T-22
Výrobné technológie a výrobný manažment
Výrobné zariadenia a systémy
Zváranie a spájanie  materiálov