Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. augusta 2021 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 12.30 hod.:

Doktorand: Ing. Peter Dóza

Študijný  program: priemyselné manažérstvo

Študijný odbor: strojárstvo

Téma dizertačnej práce: Tvorba inovatívnych marketingových stratégií v priemyselných podnikoch

 

Školiteľ: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, m. č. T02 2.201.

Autoreferát dizertačnej práce